حروف ربط

آموزش حروف ربط در زبان انگلیسی با مثال +فیلم

ielts gama-min

از حروف ربط (به انگلیسی conjunctions) برای اتصال جملات، عبارات و کلمات به یکدیگر برای ساختن یک جمله استفاده می شود. حرف ربطی که بین کلمات یا چند گروه از کلمات قرار می گیرد ، قسمت های دیگر جمله را به هم پیوند و رابطه بین آن ها را نشان می دهد.

مثال:

 • Alex and Robin are playing together.  الکس و رابین با هم بازی می کنند
 • Alex plays well, but Robin plays better than him.  الکس خوب بازی می کند، اما رابین بهتر از او بازی می کند
 • I play cricket, and Robin plays football.  من کریکت بازی می کنم و رابین فوتبال بازی می کند
 • When he was sick, I went to see him.  او وقتی مریض شد به دیدنش رفتم 

انواع حروف ربط در انگلیسی

 1. حروف ربط همپایه ساز Coordinating
 2. حروف ربط همبسته یا جفتی Correlative
 3. حروف ربط وابسته ساز Subordinating
 4. حروف ربط مرکب Compound
 5. حروف ربط قیدی Adverbial

1-حروف ربط همپایه ساز

وظیفه یک حرف ربط همپایه ساز (Coordinating conjunctions)، به هم وصل کردن دو کلمه، عبارت یا بند مستقل است که از نظر ساختار مشابه هستند . هفت حرف ربط همپایه ساز وجود دارد که تا حد زیادی رایج ترین حروف ربط هستند : and، but، for، nor، or، so، yet.

به خاطر سپردن این هفت حرف ربط همپایه ساز با مخفف FANBOYS آسانتر می شود.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

For: به این خاطر که/ زیرا

 •  I was meaning to leave soon, for I was getting late to the next class.   قصدم این بود که زود بروم ، زیرا داشتم به کلاس بعدی دیر می رسیدم

And: و

 • Freya left quickly and I was worried about her.  فریا سریع رفت و من نگرانش بودم

Nor: نه این . . . نه آن

 •  They weren’t up for athletics nor was I.  آن ها نه برای دو و میدانی آماده بودند و نه من

But: اما

 • We were running late but it wasn’t possible to get out of here anytime soon.  ما دیر کردیم اما نمی شد به این زودی از این جا خارج شد

Or: یا

 • Is it okay or should I go for the last laugh?  خوب است یا باید تا رسیدن به پیروزی ادامه بدهم؟

Yet: هنوز

 • It was early in the morning yet we were all ready to go home.  صبح زود بود اما همه ما آماده بودیم که به خانه برویم

So: بنابراین/ به همین دلیل

 • He was panicking so we were cautious.  او وحشت زده بود به همین خاطر ما محتاط بودیم

مثال:

 • We went to the stadium and enjoyed the cricket match.  به استادیوم رفتیم و از بازی کریکت لذت بردیم
 • Do you want ice cream or would some chocolates be more preferable?  آیا بستنی می خواهید یا چند تا شکلات را ترجیح می دهید؟
 • Go away and never come back.  برو و هیچ وقت برنگرد

حتما در کنار این مطلب دانلود کنید: 100 درس رایگان کاربردی ترین مکالمات روزمره انگلیسی

2-حروف ربط همبسته

حرف ربط همبسته یا جفتی (Correlative conjuction) از مجموعه ای از کلمات در دو بند مشابه برای نشان دادن تضاد یا مقایسه قسمت های مساوی یک جمله استفاده می کند . کلمات ربط همبسته ارتباط خاصی بین این بخش ها به وجود می آورند.

حروف ربط همبسته not only، but also، either-or، neither-nor، both-and، not-but، whether-or و . . . غیره هستند.

مثال:

 • Neither Alex nor Robin can play baseball.  نه الکس و نه رابین نمی توانند بیسبال بازی کنند
 • I want both ice cream and cereal  من هم بستنی می خواهم و هم غلات
 • He ate not only the ice cream but also the chocolate.  او نه تنها بستنی بلکه شکلات را هم خورد
 • Rina is both the CEO and Managing Director of the company.  رینا هم مدیر ارشد اجرایی و هم مدیر عامل شرکت است
 • She didn’t know whether to call in or wait her turn.  او نمی ‌دانست که برود داخل یا منتظر نوبتش بماند

3-حروف ربط وابسته ساز

یک حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) عناصر دو جمله غیر مشابه را به هم وصل می کند . این عناصر معمولا یک بند وابسته و یک بند مستقل هستند. این حروف در 3 دسته طبقه بندی می شوند و عبارتند از:

زمانی (اعلام زمان برای یک موضوع در جمله):

 • After   بعد از
 • Before   قبل از
 • As soon as   به محض اینکه
 • Until   تا
 • Whenever   هر وقت که
 • Now   حالا
 • Now that   حالا که
 • When   زمانیکه
 • Now when  حالا که
 • Once   وقتی که
 • Till   تا
 • While   در حالیکه
 • As long as   تا زمانیکه

مقایسه ای (مقایسه دو موضوع با هم در جمله):

 • Than   از
 • Rather than   نسبت به
 • Whether   اعم از اینکه
 • Whereas   از آنجائیکه

شرطی (شرط گذاشتن برای یک موضوع در جمله):

 • If   اگر
 • If only   در صورتی که
 • Unless   مگر اینکه
 • Provided   در صورتیکه
 • Provided that   به شرط اینکه
 • Supposing   به فرض که
 • Assuming   با فرض اینکه
 • Assuming that   با در نظر گرفتن اینکه

استدلالی (برای استدلال و دلیل آوردن درباره چیزی):

 • As   چون
 • Because   زیرا
 • Since   چون که
 • In order to   به خاطر
 • In order that   به خاطر این که
 • So that   برای این که
 • Why   چرا که
 • Lest   تا این که

مثال:

 • Before we left home, I had had my breakfast.  قبل از این که خانه را ترک کنیم، صبحانه را خورده بودم
 • Provided they come, we can start class Tuesday.  به شرطی که آن ها بیایند، می توانیم کلاس را از سه شنبه شروع کنیم
 • When he was washing my car, I went to the store.  وقتی او داشت ماشینم را می شست ، به مغازه رفتم
 • Even though the weather was horrible, they still went outside.  با این که هوا خیلی بد بود، آن ها باز هم بیرون رفتند

آموزش گرامر زبان انگلیسی از صفر تا صد (3 PDF و 20 درس)

4-حرف ربط مرکب

حرف ربط مرکب Compound Conjuction حرف ربط هایی هستند که دو یا سه قسمت دارند. لازم نیست هر یک از این بخش ‌ها خودشان به هم وابسته باشند. این بخش ‌ها می توانند مستقل باشند اما با این حروف به هم مربوط می شوند ؛ نیستند.

مثال:

 • We love to go skinny dipping as well as basking in the sun.  ما عاشق لخت شنا کردن و همین طور دراز کشیدن زیر نور آفتاب هستیم
 • He acted as if it were his first time under the sun.  او طوری رفتار می کرد که انگار اولین بار بود زیر آفتاب بود
 • I made a deal to see them provided that I was assured police protection.  من قرار گذاشتم آن ها را ببینم به شرطی که از محافظت پلیس اطمینان حاصل کنم
 • I hurried out of the room so that I didn’t have to listen to her anymore.    با عجله از اتاق زدم بیرون که دیگر مجبور نباشم به حرف هایش گوش بدهم

5-حرف ربط قیدی

حروف ربط قیدی (Adverbial Conjuction) به کنار هم آوردن دو نظریه و فرضیه مثل بقیه حروف ربط کمک می کنند و در عین حال خودشان قید هستند . به آن ها قید ربطی هم می گویند. فهرست حروف ربط قیدی:

برای مقایسه کردن

برای متضاد قرار دادن

زمان

برای تاکید

Similarly

به طور مشابه

But

اما

Lately

اخیرا

Undoubtedly

بدون شک

Like

مثل اینکه

However

با اینکه

Since

از آن موقع

Definitely

قطعا

As

همانطور که

Instead

در عوض

Now

حالا که

Certainly

مسلما

Likewise

همین طور/ به علاوه

Rather

بیشتر

 

Meanwhile

ضمنا

Of course

البته

برای خلاصه کردن

برای مثال زدن

نتیجه

دنباله/ ترتیب

Briefly

به طور خلاصه

For example

مثلا

Accordingly

در نتیجه

First

ابتدا

Merely

فقط/ صرفا

For instance

به عنوان مثال

Consenquently

متعاقبا / نتیجتا

Next

بعد

Quickly

سریعا

Namely

یعنی/  مثلا

Hence

از این جهت

Finally

در نهایت

In conclusion

در نتیجه

Typically

معمولا

Therefore

بنابراین

Furthermore

به علاوه

In summary

در مجموع

Representatively

به صورت نمونه

Then

بعد

In addition

علاوه بر این

Moreover

از این گذشته

مثال:

 • I was looking for a tea stall; additionally, I needed a salon for a complete makeover.  من به دنبال یک دکه چای بودم . علاوه بر این برای یک تغییر کامل به یک سالن نیاز داشتم
 • Tim was banking on his skills as a salesman. Meanwhile, he should have researched the clients.  تیم بر روی مهارت هایش به عنوان یک فروشنده حساب می کرد. در ضمن باید در مورد مشتریان هم تحقیق می کرد
 • I shouted my discomfort out, that is, I didn’t like the stares I was getting.  ناراحتی ام را فریاد زدم، یعنی از نگاه هایی که به من خیره می شد خوشم نمی آمد
 • Mila was on her way back home, therefore, the world she left behind her didn’t bother her as much.  میلا در راه بازگشت به خانه بود، بنابراین، ماجرا هایی که پشت سر گذاشت او را چندان آزار نداد

حتما دانلود کنید: داستان های کوتاه  با ترجمه

علائم نگارشی مربوط به حروف ربط

دو بند مستقل در یک جمله باید با ویرگول از هم جدا شوند و مهم نیست از چه حرف ربطی استفاده شود. اگر بند های متصل شده به هم توسط حرف ربط، بتوانند به عنوان جملات کامل در نظر گرفته شوند، باید بین آن ها یک ویرگول استفاده شود.

مثال:

 • I’m doing fine, but I have my own struggles.  حالم خوب است، اما مشکلات خودم را دارم
 • You were running the marathon, and I was cheering you on.  تو در حال دویدن در ماراتن بودی و من تو را تشویق می کردم
 • My father was unsure of the result, though he was keeping it together.  پدرم از نتیجه مطمئن نبود ، هر چند خونسردی اش را حفظ می کرد

با این که از حرف ربط های وابسته ساز برای متصل کردن جملات وابسته و مستقل در یک جمله استفاده می کنیم، اما دو راه برای ساختن این جملات پیچیده وجود دارد که در یکی از آن ها نیاز به ویرگول هست تا این دو جمله را از هم جدا کند . هنگامی که حروف ربط وابسته ساز در ابتدای جمله قرار می گیرند، ویرگول جزء لاینفک جمله می شود.

مثال:

 • If you are going for gold, I’ll come with you. (ویرگول دارد)  اگر به دنبال طلا می روی ، من با تو می آیم
 • I’ll come with you if you are going for gold. ( ویرگول نمی خواهد )  اگر به دنبال طلا هستید من با شما خواهم آمد
 • Though we are running late, we can help you install your home theatre.(ویرگول دارد)  با اینکه تاخیر داریم، اما می توانیم به شما کمک کنیم سینمای خانگی تان را نصب کنید
 • We can help you install your home theatre though we are running late. (ویرگول ندارد)  ما می‌توانیم به شما کمک کنیم سینمای خانگی تان را نصب کنید، اگرچه تاخیر داریم

در مورد ربط قیدی که دو بند مستقل را به هم پیوند می دهد، رایج ‌ترین روش نشانه گذاری استفاده از یک  نقطه ویرگول قبل و یک ویرگول بعد از حرف ربط است ضمن این که دو فرضیه یا جمله کامل در دو طرف قرار می گیرند . برخی روش گذاشتن دو ویرگول در دو طرف حرف ربط را انتخاب می ‌کنند. روش دیگری هم برای جدا کردن دو بند هست که حرف ربط با حرف اول بزرگ در اول جمله بعدی و به دنبال آن یک ویرگول قرار می گیرد.

مثال:

 • Sam was worried about the rain; therefore, she didn’t do her laundry today.  سام نگران باران بود ؛ بنابراین، او امروز لباس هایش را نشست
 • I was there with her 24/7. Moreover , I kept a close eye on her every move.  من در تاریخ 7/24 با او آن جا بودم. علاوه بر این، من به دقت مراقب هر حرکت او بودم
 • Matt was agitated, however , the rest of us were trying to convince him to stay.  مت آشفته بود ، با این حال، بقیه در تلاش بودیم او را متقاعد کنیم که بماند

فیلم آموزشی حروف ربط انگلیسی

اگر سوالی در این زمینه دارید در بخش نظرات با ما مطرح کنید تا به آن پاسخ دهیم.

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

English

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • عالی

  پاسخ
 • سلام دورد برشما. ولی ببخشید یه اشتباه دیدم از ترجمه تون که مغزم سوت کشید.

  اونجا که گفتید من جغد شبم و اون پرنده صبح.

  اینا اصطلاح هستند.
  باید بنویسید من دیر میخوابم یا دیر به رختخواب می روم.
  ولی اون سحر خیزه.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست