بنر فشرده
conjunction-words

آموزش تصویری حروف ربط در زبان انگلیسی +فیلم

در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، در این مطلب حروف ربط را به شما آموزش می

در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، در این مطلب حروف ربط را به شما آموزش می دهیم. در واقع یک حرف ربط کلمات یا گروه هایی از کلمات را در یک جمله با هم پیوند میدهد.

I ate lunch with Kate and Derma

من با کیت و درما ناهارخوردم

Because it is rainy today, the trip is canceled

بخاطر اینکه امروز بارانی است، سفر لغو شده است

She didn’t press the bell, but I did

او زنگ را نزد، ولی من این کار را انجام دادم

سه نوع حرف ربط وجود دارد:

۱-حروف ربط هم پایه- Coordinating Conjunctions

الف) کلمات مرتبط ، بندها، یا عباراتی که مستقل هستند و غیره

ب)  and, but, or, so, for, yet, and not

۲-حروف ربط وابسته ساز یا هم آیند- Correlative Conjunctions

الف) بصورت دو به دو استفاده میشوند.

ب)  both/and, either/or, neither/nor, not only/but also

۳- حروف ربط وابسته- Subordinating Conjunctions

الف) در ابتدای جمله واره های وابسته استفاده میشود.

ب) although, after, before, because, how, if, once, since, so that, until, unless, when, while, where, whether

۱-حروف ربط هم پایه – Coordinating Conjunctions

۱- And-به معنی و.

 • We are going to a zoo and an aquarium on the same day.
 • ما در همان روز به سینما و باغ وحش می رویم.

۲- But – به دو چیز متفاوت که با هم مطابقت ندارند، مربوط میشود.

 • I am a night owl, but she is an early bird
 • من یک جغد شب هستم، اما او یک پرنده اولیه است

۳- Or – یک انتخاب را میان دو چیز مشخص می کند.

 • Do you want a red one or a blue one
 • قرمز را میخواهی یا آبی را ؟

۴- So _ نتیجه چیزی یا کاری را نشان میدهد:

 • This song has been very popular, so I downloaded it
 • این آهنگ بسیار محبوب است، بنابراین آن را دانلود کردم

۵- For – به معنای because:

 • I want to go there again, for it was a wonderful trip
 • من می خواهم دوباره به آنجا برگردم، زیرا مسافرت فوق العاده ای بود.

۶- Yet- تقابل با چیزی را نشان میدهد:

 • He performed very well, yet he didn’t make the final cut
 • او خیلی خوب اجرا کرد، بااین حال آخرین برش را انجام نداد

۲-حروف ربط وابسته ساز – Correlative Conjunctions

۱-هر دو / و – Both/and

 • She won gold medals from both the single and group races
 • او هر دو مدال طلای مسابقات انفرادی و گروهی را برد.

 

 • Both TV and television are correct words
 • تی وی و تلویزیون، هردو لغات صحیحی هستند.

۲- Either/or

 • I am fine with either Monday or Wednesday
 • من با دوشنبه یا چهارشنبه موافقم.

 

 • You can have either apples or pears
 • شما میتوانید یا سیب ها را بخورید یا گلابی ها را.

۳- Neither/nor

 • He enjoys neither drinking nor gambling
 • او نه ازنوشیدن لذت می برد نه از قمار.

 

 • Neither you nor I will get off early today
 • امروز نه من و نه شما ، زود نخواهیم رفت.

۴-Not only/but also

 • Not only red but also green looks good on you
 • نه فقط قرمز، بلکه سبز هم برای شما خوب بنظر میرسد.
 • She got the perfect score in not only English but also math
 • اونه تنها نمره کامل انگلیسی، بلکه نمره کامل زبان را هم گرفت.

۳- حروف ربط وابسته- Subordinating Conjunctions

دو وظیفه اصلی بعهده دارند:

اول: ایجاد یک پیوند بین دو مفهوم در یک جمله:

We looked on top of the refrigerator, where Jenny will often hide a bag of chocolate chip cookies

دوم: کم اهمیت کردن یک ایده در جمله تا به کمک آن خواننده متوجه شود که یک ایده یا منظور در جمله مهم تر است:

As Samson blew out the birthday candles atop the cake, he burned the tip of his nose on a stubborn flame

فیلم آموزشی

اگر سوالی در این زمینه دارید در بخش نظرات با ما مطرح کنید تا به آن پاسخ دهیم.

engl

ارسال دیدگاه