بنر فشرده
اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

آموزش اسم های قابل شمارش درمقایسه با اسم های غیرقابل شمارش

در این پست به شما اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش را آموزش می دهیم. در ابتدا

در این پست به شما اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش را آموزش می دهیم. در ابتدا متن زیر را به دقت بخوانید و سپس فیلم آموزشی در این زمینه را تماشا کنید.

۱-اسمهای قابل شمارش- count nouns

به عنوان یک یا بیشترمیتواند شمارش شود.

pen, computer, bottle, spoon, desk, cup, television, chair, shoe, finger, flower, camera, stick, balloon, book, table, comb, etc

برای فرم جمع S بیاورید.

pens, computers, bottles, spoons, desks, cups, televisions, chairs, shoes, fingers, flowers, cameras, sticks, balloons, books, tables, combs, etc

  • کاربا عباراتی همانند: a few, few, many, some, every, each, these, and the number of

a few pens, a few computers, many bottles, some spoons, every desk, each cup, these televisions, the number of chairs, a few shoes, a few fingers, many flowers, some cameras, every stick, each balloon, these books, the number of tables, many combs, etc

  • کار با حرف های تعریف مناسب(a, an, the)

a pen, the computer, a bottle, the spoon, a desk, the cup, a television, the chair, a shoe, the finger, a flower, the camera, a stick, the balloon, a book, the table, a comb, etc

با عبارت much کارنکنید-برای مثال،شماهرگز نخواهید گفت: much pens or much computers

۲-اسمهای غیرقابل شمارش- Non-count nouns

نمی توان آنها را شمارش کرد.آنها معمولا یک گروه یا یک نوع را بیان می کنند.

water, wood, ice, air, oxygen, English, Spanish, traffic, furniture, milk, wine, sugar, rice, meat, flour, soccer, sunshine, etc

به طور کلی آنها را نمی توان جمع بست.

هم با حرف تعریف- a, an, or the- و هم بدون آن بکار می روند.بستگی به جمله دارد:

Sugar is sweet

The sunshine is beautiful

I drink milk

He eats rice

We watch soccer together

  • کار باعباراتی همانند(some, any, enough, this, that, and much)

We ate some rice and milk

I hope to see some sunshine today

This meat is good

She does not speak much Spanish

Do you see any traffic on the road

تمرین:

تمام اسمهای غیرقابل شمارش را درلیست زیر انتخاب کنید:

wine, student, pen, water, wind, milk, computer, furniture, cup, rice, box, watch, potato, wood

 

پاسخ:

Wine-water-wind-milk-furniture-rice-wood

فیلم آموزشی

باز هم اگر سوالی در این زمینه دارید در بخش نظرات با ما مطرح کنید.

engl

ارسال دیدگاه