بنر فشرده
structure-of-simple-present-tense

آموزش آسان و اصولی زمان حال ساده در زبان انگلیسی+ فیلم

زمان فعل به شما می گوید که وقتی عمل اتفاق می افتد، سه عدد فعل اصلی وجود دارد:

زمان فعل به شما می گوید که وقتی عمل اتفاق می افتد، سه عدد فعل اصلی وجود دارد: حال، گذشته و آینده. هر زمان اصلی به زمانهای ساده، آینده، کامل، و آینده کامل تقسیم می شود. این موضوع در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی ما می باشد.

حال گذشته آینده
ساده finish finished will finish
آینده am/is/are finishing was/were finishing will be finishing
کامل have/has finished had finished will have finished
آینده کامل have/has been finishing had been finishing will have been finishing

چیزهایی که در مورد زمان ساده به یاد می آوریم:

۱- زمان کنونی، شکل فعل اصلی است.

۲-زمان گذشته چند الگو دارد.

۳- زمان آینده باید (فعل) داشته باشد.

اجرا کردن-Run

I run a marathon twice a year-present

I ran a marathon last year-past

I will run a marathon next year- future

 • من یک ماراتن را دو بار در سال اجرا میکنم –فعلی
 • من در سال گذشته یک ماراتن زدم،-گذشته
 • من سال بعد یک ماراتن اجرا خواهم کرد -آینده

خوردن-eat

I eat lunch in my office

I ate lunch an hour ago

I will eat lunch in one hour

 • من در دفتر من ناهار می خورم
 • من یک ساعت پیش ناهار خوردم
 • من در یک ساعت آینده ناهار می خورم

دیدن-See

I see a movie once a week

I saw a movie yesterday

I will see a movie tomorrow

 • یک بار در هفته یک فیلم می بینم
 • دیروز یک فیلم دیدم
 • فردا فیلم خواهم دید.

شناختن-know

I know it

I knew it the day before yesterday

I will know it by tomorrow

 • من آن را می شناختم
 • من آن را دیروز شناختم
 • من فردا آن را می شناسم

یاد گرفتن-learn

I learn English

I learned English the last two years

I will learn English next year

 • من انگلیسی یاد می گیرم
 • انگلیسی دو سال گذشته یاد گرفتم
 • من سال آینده زبان انگلیسی یاد خواهم گرفت

آشپزی کردن-cook

I cook my supper every night

I cooked our dinner already

I will cook breakfast tomorrow

 • من هرشب شام می پزم
 • من شام خود را پخته ام
 • من فردا صبحانه را آماده می کنم

ویدیوی آموزش کامل زمان حال ساده انگلیسی (زبان فارسی)

باز هم اگر سوالی در این زمینه دارید در بخش نظرات با ما مطرح کنید.

engl

ارسال دیدگاه