گذشته ساده

آموزش گرامر simple past یا گذشته ساده (با مثال و فیلم)

ielts gama-min

4 نوع زمان گذشته مختلف در زبان انگلیسی وجود دارد؛ اما زمان گذشته ساده یا همان simple past، چیزیست که اکثر زبان آموزان یادگیری زمان های گذشته در انگلیسی را با آن شروع می کنند. زمان ساده گذشته به شما امکان می دهد تا جملات مورد نظرتان را به زمان گذشته بیان کنید و مکالماتتان را جلو ببرید. برای همین یادگیری این زمان جزو ضروریات است.

ما در این مقاله به طور مفصل به بررسی نحوه عملکرد زمان گذشته ساده (simple past)، مواقع استفاده از آن و همینطور برخی افعال گذشته ساده که می توانید از آنها در جملاتتان استفاده کنید می پردازیم. برای یادگیری بیشتر simple past این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

Simple past یا گذشته ساده چیست؟

همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، در زبان انگلیسی 4 نوع زمان گذشته وجود دارد که عبارتند از:

 • گذشته ساده (Past simple)
 • گذشته استمراری (Past continuous)
 • گذشته کامل (Past perfect)
 • گذشته کامل استمراری (Past perfect continuous)

از زمان گذشته ساده برای صحبت درباره مواردی استفاده می شود که در گذشته شروع شده و در همان گذشته هم به پایان رسیده است. Simple past یکی از رایج ترین زمان ها در زبان انگلیسی است و به چیزی که قبلا اتفاق افتاده اشاره می کند.

چه زمانی از گذشته ساده (Simple past) استفاده می کنیم؟

از زمان گذشته ساده در موارد زیر استفاده می شود:

 • برای صحبت درباره رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند: I walked to school yesterday. (من دیروز پیاده به مدرسه رفتم.)
 • برای بیان احساسات و حالات گذشته: I was a happy teenager. (من نوجوان شادی بودم.)
 • برای صحبت درباره کارهایی که به طور مکرر در گذشته اتفاق می افتادند: I visited my grandma every winter for ten years. (من برای ده سال هر زمستان به دیدن مادربزرگم می رفتم.)

نکته مهم: از گذشته ساده فقط زمانی استفاده می شود که آن عمل یا رویداد مورد نظر در گذشته به پایان رسیده باشد. اگر کار یا عملی از گذشته شروع شده و تا آینده ادامه دارد باید از زمان حال کامل (present perfect) استفاده کنید.

زمان گذشته ساده (Simple past) چطور ساخته می شود؟

گذشته ساده با افعال با قاعده (Regular verbs)

افعال با قاعده همیشه از قوانین یکسانی پیروی می کنند. بنابراین اگر قانون این نوع افعال را یاد بگیرید، همیشه می توانید آن را روی این فعل ها پیاده کنید. به خاطر سپردن قانون ساخت گذشته ساده با افعال با قاعده کار خیلی راحتیست.

تنها کاری که باید بکنید این است که به آخر مصدر یا شکل ساده فعل با قاعده ed اضافه کنید (اگر خود ریشه فعل به e ختم می شود فقط یک d به انتهای آن اضافه کنید). شکل مصدر یا پایه فعل همان فرمی است که در دیکشنری وجود دارد؛ مثلا: “walk”.

فرمول ساخت

مثال:

To walk → walk + ed = walked

 • I walked into town. (وارد شهر شدم)

To paint → paint + ed = painted

 • I painted a picture. (من یک تصویر کشیدم)

To love → love + d = loved

 • I loved my ex-wife. (من همسر سابقم را دوست داشتم.)

علاوه بر این یادتان باشد که فعل زمان گذشته ساده با تغییر فاعل تغییری نمی کند. این افعال همیشه ثابتند.

مثال:

 • I smiled, she smiled, he smiled, you smiled, we smiled, they smiled.

من لبخند زدم، او (مونث لبخند زد)، او (مذکر) لبخند زد، تو لبخند زدی، ما لبخند زدیم، شما لبخند زدید.

گذشته ساده با افعال بی قاعده (Irregular verbs)

در گرامر زبان انگلیسی استثنائاتی هم درباره نحوه ساخت زمان گذشته ساده یا همان simple past وجود دارد. افعال بی قاعده مثل فعل “to be” برخلاف افعال با قاعده از یک الگوی خاص پیروی نمی کنند و برای همین تنها کاری که باید بکنید حفظ کردن زمان گذشته آنهاست.

ممکن است این کار به نظرتان سخت بیاید ولی برای یاد گرفتن زبان انگلیسی، فقط باید روی مهمترین افعال تمرکز کنید. ما اینجا 50 مورد از رایج ترین افعال بی قاعده در انگلیسی را به همراه شکل گذشته ساده آنها برایتان آورده ایم:

فعل مصدر (Infinitive verb) فعل زمان گذشته ساده (Past simple verb)

To be

بودن

was (I/he/she) were (you/we/they)

بود

To go

رفتن

Went

رفت

To do

انجام دادن

Did

انجام داد

To have

داشتن/ خوردن

Had

داشت/ خورد

To get

گرفتن/ دریافت کردن/ بیدار شدن

Got

گرفت/ دریافت کرد/ بیدار شد

To eat

خوردن

Ate

خورد

To fall

افتادن

fell

افتاد

To feel

احساس کردن

Felt

احساس کردن

To dream

خواب دیدن

Dreamt

خواب دید

To speak

صحبت کردن

Spoke

صحبت کردن

To give

دادن

Gave

داد

To take

گرفتن

Took

گرفت

To find

پیدا کردن

Found

پیدا کرد

To draw

کشیدن/ رسم کردن

Drew

کشید/ رسم کرد

Can

توانستن

Could

توانست

To drink

نوشیدن

Drank

نوشید

To choose

انتخاب کردن

Chose

انتخاب کرد

To buy

خریدن

Bought

خرید

To grow

رشد کردن

Grew

رشد کرد

To hear

شنیدن

Heard

شنید

To know

دانستن

Knew

دانست

To make

ساختن

Made

ساخت

To pay

پرداختن

Paid

پرداخت

To read

خواندن

Read

(” تلفظ می شودredزمان گذشته این فعل” )خواند

To let

اجازه دادن

Let

اجازه داد

To meet

دیدن

Met

دید

To lose

گم شدن

Lost

گم شد

To say

گفتن

Said

گفت

To sell

فرختن

Sold

فروخت

To run

دویدن

Ran

دوید

To shut

بستن

Shut

بست

To sleep

خوابیدن

Slept

خوابید

To smell

بو کردن

Smelt

بو کرد

To sing

آواز خواندن

Sang

آواز خواند

To tell

گفتن

Told

گفت

To understand

فهمیدن

Understood

فهمید

To write

نوشتن

Wrote

نوشت

To teach

یاد دادن

Taught

یاد داد

To swim

شنا کردن

Swam

شنا کرد

To win

برنده شدن

Won

برنده شد

To think

فکر کردن

Thought

فکر کرد

To sit

نشستن

Sat

نشست

To send

فرستادن

Sent

فرستاد

To see

دیدن

Saw

دید

To keep

ادامه دادن/ نگه داشتن

Kept

ادامه داد/ نگه داشت

To leave

ترک کردن

Left

ترک کرد

To drive

رانندگی کردن

Drove

رانندگی کرد

To cut

بریدن/ قطع کردن

Cut

برید/ قطع کرد

To cost

هزینه کردن

Cost

هزینه کرد

To fly

پرواز کردن

Flew

پرواز کرد

افعال بی قاعده در جملات، مثل افعال با قاعده استفاده می شوند. مثلا:

 • I flew to Spain in an airplane last week.  من هفته گذشته با هواپیما به اسپانیا رفتم
 • You paid for our lunch yesterday.  تو هزینه ناهار دیروز ما را پرداخت کردی
 • He won a prize for his poetry a few years ago.  او چند سال پیش برای شعرش جایزه گرفت
 • We sold our house recently.  ما به تازگی خانه خود را فروختیم
 • The doctor sent me home at midday.  پزشک ظهر مرا به خانه فرستاد

نحوه استفاده از زمان گذشته ساده (Simple past)

شما می توانید از زمان گذشته ساده به همراه عبارات زمانی به نقطه ای از زمان در گذشته اشاره می کنند مثل last month (ماه پیش)، last week (هفته پیش)، earlier today (اوایل امروز)، yesterday (دیروز)، last Tuesday (سه شنبه گذشته) استفاده کنید.

مثال:

 • I married Steve last year.  من پارسال با استیو ازدواج کردم

علاوه بر این می توانید از عباراتی که به مدت زمان نامعلومی در گذشته اشاره دارند و اغلب با کلمه “ago” (پیش، گذشته) مشخص می شوند هم با گذشته ساده استفاده کنید. به عنوان مثال: a long time ago (خیلی وقت پیش)، a month ago (یک ماه پیش)، several years ago (چند سال پیش).

مثال:

 • The old lady died fifty years ago.  این خانم مسن پنجاه سال پیش فوت کرد

همچنین می توانید از کلماتی مثل often (اغلب)، sometimes (گاهی اوقات)، never (هیچ وقت) و یا every (هر) که نشان دهنده تعداد دفعات تکرار یک عمل هستند هم با زمان گذشته ساده استفاده کنید.

مثال:

 • I often jogged home after work.  من اغلب اوقات بعد از کار، مسیر خانه را به آهستگی می دویدم

تلفظ

در این بخش یک نکته سریع و حرفه ای برای تلفظ کلمات انگلیسی به شما یاد می دهیم! همه افعال زمان گذشته که آخرشان “ed” گرفته مثل هم تلفظ نمی شوند. بیشتر اوقات “ed” مانند “d” نرم تلفظ می شود:

 • Hoped (امیدوار بود)
 • Placed (قرار داد)
 • Closed (بست)

گاهی اوقات هم “ed” آخر کلمه مثل id در کلمه lid تلفظ می شود:

 • Painted (رنگ کرد)
 • Corrected (تصحیح کرد)
 • Erected (برپا کرد)

در سایر موارد، “ed” بیشتر شبیه صدای “t” نرم تلفظ می شود، مثل آخر کلمه “paint”:

 • Liked (دوست داشت)
 • Walked (راه رفت)
 • Picked (برداشت/ انتخاب کرد)

با تمرین زیاد و گوش دادن به فایل های زبان انگلیسی، تلفظ این کلمات برایتان راحت تر می شود. تماشای فیلم به زبان انگلیسی با زیرنویس یکی از راه های عالی برای تقویت مهارت لیسنینگ شماست و به شما کمک می کند تا بفهمید انگلیسی زبانان بومی چطور کلمات را تلفظ می کنند.

نحوه ساخت جملات منفی در زمان گذشته ساده (Simple past)

برای منفی کردن جملات زمان گذشته ساده، قبل از شکل حال ساده فعل، فعل کمکی” did not” را می آوریم. did not را می توانید به صورت مخفف شده “didn’t” هم بنویسید. did not گذشته فعل “do not” است. فرمول ساخت جمله منفی در زمان گذشته ساده:

مثال:

 • He did not come home for Christmas.  او برای کریسمس به خانه نیامد
 • I did not walk to work yesterday.  من دیروز پیاده به محل کار نرفتم
 • We did not play football last Tuesday.  ما سه شنبه گذشته فوتبال بازی نکردیم

استثنائات گذشته ساده

موقع ساخت جملات منفی در زمان گذشته ساده چند استثنا هم وجود دارد که باید آنها را بدانید چون مهم هستند. اولین استثنا مربوط به فعل “to be” (بودن) می شود. زمان گذشته این فعل بسته به نوع فاعل شما به “was” یا “were” تبدیل می شود.

به جدول زیر توجه کنید:

فاعل فعل (To be)
I

من

Was

بودم

You

تو

Were

بودی

He/She/It

او/ آن

Was

بود

We

ما

Were

بودیم

They

آنها

Were

بودند

شکل منفی فعل “was” به صورت “was not” یا “wasn’t” (به معنی نبود) و شکل منفی فعل” were” به صورت” were not” یا “weren’t “(به معنای نبود) نوشته می شود.

مثال:

 • He was not too busy to help.  او برای کمک کردن آنقدرها مشغول نبود
 • I wasn’t ready to move on.  من آمادگی ادامه دادن را نداشتم
 • You weren’t eating healthy food.  شما غذای سالم نمی خورید
 • His parents (they) were not playing games.  والدین او (آنها) بازی نمی کردند
 • We weren’t going to school.  ما به مدرسه نمی رفتیم

استثناء دوم درباره افعال Modal است. افعال مُدال در انگلیسی مشخص کننده این هستند که آیا چیزی قطعی، ممکن یا غیر ممکن است. این افعال عبارتند از: could (توانستن)، might (ممکن بودن)، should (باید) و would (خواستن).

برای منفی کردن این نوع افعال باید به آنها “not” اضافه کرد. به این صورت:

 • Should not – shouldn’t 
 • Could not – couldn’t
 • Would not – wouldn’t 
 • Might not – mightn’t 
 • Must not – mustn’t 

در اینجا چند مثال از جملات منفی با استفاده از افعال مُدال برایتان آورده ایم:

 • • I could not remember his name.  من نتوانستم نام او را به خاطر بیاورم
 • • He should not worry too much.  او نباید خیلی نگران باشد
 • • You mustn’t spend too much time watching TV.  تو نباید زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون کنی
 • • They wouldn’t eat my spicy curry.  آنها نخواستند کاری تند مرا بخورند

حتما دانلود کنید: 100 مکالمه کاربردی در زبان انگلیسی

ویدیوی آموزش گذشته ساده

 

سوالات متداول

1- چه جملاتی در زبان انگلیسی فعل simple past یا همان زمان گذشته دارند؟

خیلی از جملات شامل فعل زمان گذشته می شوند. یک مثال ساده از زمان simple past این جمله است: “I walked home last night. ” ( من دیشب پیاده به خانه رفتم.) در این جمله به فعل walk که زمان حال است ed اضافه کرده ایم تا به زمان گذشته تبدیل شود.

2- زمان گذشته ساده (simple past) چیست؟

زمان ساده گذشته یکی از چهار نوع زمان گذشته در انگلیسی است. این زمان نشان دهنده عمل، رویداد یا حالتیست که در گذشته شروع شده و در همان گذشته هم به پایان رسیده است. به عنوان مثال: I ate this morning. “من امروز صبح غذا خوردم.”

3- عملکرد زمان گذشته به چه صورت است؟

همانطور که گفتیم، زمان گذشته یک عمل، رویداد یا حالتیست که در گذشته شروع و به پایان رسیده است. مثلا اگر بگویید: I was happy last night (من دیشب خوشحال بودم)، می توانید عمل یا احساسی که در گذشته اتفاق افتاده را توصیف کنید و آن را از زمان حال یا آینده متمایز نمایید.

4- زمان گذشته ساده (simple past) و گذشته استمراری (past continuous) چه فرقی می کنند؟

زمان گذشته ساده چیزی را توصیف می کند که در گذشته شروع و در همانجا هم به پایان رسیده است؛ مثلا: We talked yesterday ( ما دیروز صحبت کردیم). زمان گذشته استمراری کمی پیچیده تر است و موارد متعددی از جمله شرایطی که در گذشته رخ داده را توصیف می کند؛ به عنوان مثال: The sun was shining when we left the house (وقتی از خانه خارج شدیم، خورشید می درخشید). علاوه بر این، از گذشته استمراری می توان برای توصیف اقداماتی که همیشه در گذشته رخ می داده است هم استفاده کرد؛ مثلا: He was constantly running last year (او سال گذشته مدام در حال دویدن بود).. ده را توصیف می کند.یف می کند. توصیف می کند. ته است. دارد. زدی، ما لبخند زدیم، شما لبخند زدید.

دانلود آموزشهای صفر تا صد گرامر زبان

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسیpdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

English

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست