پرواز پرنده از قفس

جملات ناب انگليسي با معني: 40 نقل قول ناب با ترجمه

گاما

اگر دنبال راهی برای تقویت روحیه دیگرانيد گاهی اوقات تنها چند نقل قول يا جمله مثبت لازم است تا فوراً حال کسی را تغییر دهید. یک لحظه وقت گذاشتن برای ارائه یک پیام مثبت می‌تواند تأثیر طولانی ‌مدتی بر حال يك نفر داشته باشد.

تعریف و تمجید علاوه بر تقویت روحیه، تأثیرات نشاط بخشی برای هر دو طرف دارد. به عنوان تعریف کننده، تعریف کردن از كسي می تواند اعتماد به نفستان و مهارت های اجتماعیتان را افزایش دهد و خلاقیت شما را بر انگیزد.

40 جمله ناب انگلیسی با معنی

اگر به پخش انرژی مثبت علاقه منديد، از یکی از این نقل قول ها و پیام های مثبت زير برای بهبود حال دیگران استفاده کنید.

1- You’re off to great places, today is your day. Your mountain is waiting, so get on your way.  Dr. Seuss, Author/Poet

تو به مکان های عالی می روی، امروز روز توست. کوه منتظر است، پس به راه خودت ادامه بده.  دکتر سوس، نویسنده/ شاعر

2- You always pass failure on the way to success.   Mickey Rooney, Actor

همیشه در مسیر موفقیت از شکست عبور می کنید.   میکی رونی، بازیگر

اگه برای بیو می خواین: متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام (110 جمله برتر 2022)

3- No one is perfect – that’s why pencils have erasers.   Wolfgang Riebe, Keynote Speaker/Magician

هیچ کس کامل نیست – به همین دلیل است که مداد ها پاک کن دارند.   ولفگانگ ریبه، سخنران / شعبده باز

4- Winning doesn’t always mean being first. Winning means you’re doing better than you’ve done before.   Bonnie Blair, Speed Skater

برنده شدن همیشه به معنای اول بودن نیست. برنده شدن به این معنی است که شما كاري را بهتر از قبل انجام دهید.   بانی بلر، اسکیت باز سرعت

5- You’re braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think.   Alan Alexander Milne, Author/Poet

شما شجاع ‌تر از آن چیزی هستید که تصور می ‌کنید، قوی ‌تر از آنچه به نظر می ‌رسید و باهوش ‌تر از آن چیزی هستید که فکر می ‌کنید.   آلن الکساندر میلن، نویسنده/ شاعر

6- It always seems impossible until it is done.   Nelson Mandela, Political Leader

همیشه تا زمانی که كاري انجام نشود غیرممکن به نظر می رسد.   نلسون ماندلا، رهبر سیاسی

7- Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.   Helen Keller, Author

صورت خود را در مقابل نور خورشید نگه دارید، آنگاه نمی توانید سایه ای را ببینید.   هلن کلر، نویسنده

8- Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results.   Willie Nelson, Musician

هنگامي كه افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید، نتایج مثبتی خواهید ديد.   ویلی نلسون، موسیقیدان

به کارتان می آید: 100 روش تعریف کردن از کسی به انگلیسی

9- Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will.   Zig Ziglar, Author

مثبت اندیشی به شما اجازه می دهد هر کاری را بهتر از تفکر منفی انجام دهید.   زیگ زیگلار، نویسنده

10- In every day, there are 1,440 minutes. That means we have 1,440 daily opportunities to make a positive impact.   Les Brown, Author

در هر روز، 1440 دقیقه وجود دارد. این يعني ما روزانه 1440 فرصت برای تأثیرگذاري مثبت داریم.   لس براون، نویسنده

11- The only time you fail is when you fall down and stay down.   Stephen Richards, Author

تنها زمانی که شکست می خورید زمانی است که زمین می خورید و پایین می مانید.   استیون ریچاردز، نویسنده

12- When you are enthusiastic about what you do, you feel this positive energy. It’s very simple.   Paulo Coelho, Brazilian lyricist

وقتی به کاری که انجام می دهید مشتاقيد، انرژی مثبت را احساس می کنید. اين خیلی ساده ست.   پائولو کوئیلو، ترانه سرای برزیلی

13- Positive anything is better than negative nothing.   Elbert Hubbard, Writer

هر چیز مثبت بهتر از هیچ چیز منفی است.   البرت هابارد، نویسنده

14- Winning is fun, but those moments that you can touch someone’s life in a very positive way are better.   Tim Howard, Soccer Player

برنده شدن سرگرم کننده است، اما آن لحظاتی که می توانید زندگی یک نفر را به شیوه ای مثبت متاثر کنید، بهتر است.   تیم هاوارد، بازیکن فوتبال

15- Virtually nothing is impossible in this world if you just put your mind to it and maintain a positive attitude.   Lou Holtz, Former Football Player

تقریباً هیچ چیز در این دنیا غیرممکن نیست، اگر فقط ذهن خود را روی آن متمرکز کنید و نگرش مثبتی را حفظ کنید.   لو هولتز، بازیکن سابق فوتبال

16- Optimism is a happiness magnet. If you stay positive good things and good people will be drawn to you.   Mary Lou Retton, Gymnast

خوش بینی آهنربای شادی است. اگر مثبت بمانید چیزهای خوب و افراد خوب به سمتتان کشیده می شوند.   مری لو رتون، ژیمناست

از دست ندین: سخنان زیبا به زبان انگلیسی (50 سخن زیبا در سال 2022)

17- It makes a big difference in your life when you stay positive.   Ellen DeGeneres, Comedian

وقتی مثبت اندیش باشید، تفاوت زیادی در زندگیتان ایجاد می کند.   الن دی جنرس، کمدین

18- If opportunity doesn’t knock, build a door.   Milton Berle, Comedian

اگر فرصت سمتتان نمي آيد، دری بسازید.   میلتون برل، کمدین

19- Happiness is an attitude. We either make ourselves miserable, or happy and strong. The amount of work is the same.   Francesca Reigler, Artist

خوشبختی یک نگرش است. یا خودمان را بدبخت می کنیم یا شاد و قوی. مقدار کار همان است.   فرانچسکا ریگلر، هنرمند

20- You are never too old to set another goal or dream a new dream.   Les Brown, Author

شما هرگز آنقدر پیر نیستید که نتوانید هدف دیگری را تعیین کنید یا رویای جدیدی را تصور کنید.   لس براون، نویسنده

21- The sun himself is weak when he first rises, and gathers strength and courage as the day gets on.   Charles Dickens, Author

خود خورشید در بدو طلوع ضعیف است و هر چه روز می گذرد قدرت و شهامت خود را جمع می کند.   چارلز دیکنز، نویسنده

22- It’s not whether you get knocked down, it’s whether you get up.   Vince Lombardi, Football player

مهم این نیست که زمین بخوری، مهم این است که بلند شوی.   وینس لومباردی، بازیکن فوتبال

150 نقل قول فوق العاده دیگه: جملات انگیزشی انگلیسی (150 جمله برتر با معنی)

23- The struggle you’re in today is developing the strength you need tomorrow.   Robert Tew, Writer

مبارزه ای که امروز در آن قرار دارید، قدرتی است که فردا به آن نیاز دارید.   رابرت تیو، نویسنده

24- The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain.   Dolly Parton, Singer-Songwriter

آن طور که من می بینم، اگر رنگین کمان را می خواهی، باید باران را تحمل کنی.   دالی پارتون، خواننده و ترانه سرا

25- Every day may not be good… but there’s something good in every day.   Alice Morse Earle, American Historian

هر روز ممکن است خوب نباشد … اما یک چیز خوب در هر روز وجود دارد.   آلیس مورس ارل، مورخ آمریکایی

26- The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.   Oprah Winfrey, Actress, TV Host

هر چه بیشتر زندگی خود را ستایش و تجلیل کنید، دليل بیشتر در زندگی برای جشن گرفتن وجود دارد.   اپرا وینفری، بازیگر، مجری تلویزیون

27- Hard work keeps the wrinkles out of the mind and spirit.   Helena Rubinstein, American-Polish Businesswoman

سخت کوشی چین و چروک ها را از ذهن و روح دور می کند.   هلنا روبینشتاین، تاجر آمریکایی-لهستانی

28- The difference between ordinary and extraordinary is that little extra.   Jimmy Johnson, Football Coach

تفاوت بین معمولی و خارق‌العاده مقدار کمي است.   جیمی جانسون، مربی فوتبال

29- Let your unique awesomeness and positive energy inspire confidence in others.   Anonymous

اجازه دهید ابهت منحصر به فرد و انرژی مثبت شما باعث ایجاد اعتماد به نفس در دیگران شود.   ناشناس

30- Wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine.   Anthony J. D’Angelo, Author

هر جا که می روید، مهم نیست که چه آب و هوایی دارد، همیشه آفتاب خود را بیاورید.   آنتونی جی. دی آنجلو، نویسنده

31- If you want light to come into your life, you need to stand where it is shining.   Guy Finley, Writer

اگر می خواهید نور وارد زندگیتان شود، باید در جایی که می درخشد بایستید.   گای فینلی، نویسنده

دانلود کنید: ۶۰ عکس آموزنده با متن انگلیسی که باید در آرشیو خود داشته باشید!

32- Success is the sum of small efforts repeated day in and day out.   Robert Collier, Author

موفقیت مجموع تلاش های کوچکی است که روز به روز تکرار می شود.   رابرت کولیر، نویسنده

33- Happiness is the only thing that multiplies when you share it.   Albert Schweitzer, Theologian

شادی تنها چیزی است که وقتی آن را به اشتراک می گذارید چند برابر می شود.   آلبرت شوایتزر، متکلم

34- When we are open to new possibilities, we find them. Be open and skeptical of everything.   Todd Kashdan, Scientist

وقتی پذيراي فرصت ‌های جدید باشيم، آن‌ ها را پیدا می ‌کنیم. نسبت به همه چیز پذيرا و شكاك باشید.   تاد کاشدان، دانشمند

35- The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.   Marcus Aurelius, Roman Emperor

خوشبختی زندگیتان به کیفیت افکارتان بستگی دارد.   مارکوس اورلیوس، امپراتور روم

36- The good life is a process, not a state of being. It is a direction, not a destination.   Carl Rogers, Psychologist

زندگی خوب یک فرآیند است، نه یک حالت وجود. زندگي جهت است، نه مقصد.   کارل راجرز، روانشناس

37- Be so happy that, when other people look at you, they become happy too.   Anonymous

آنقدر شاد باشید که وقتی دیگران به شما نگاه می کنند، آن ها نیز خوشحال شوند.   ناشناس

38- A truly happy person is one who can enjoy the scenery while on a detour.   Anonymous

یک شخص واقعاً شاد کسی است که بتواند هنگام عبور از راه فرعي از مناظر لذت ببرد.  ناشناس

39- Live life to the fullest and focus on the positive.  Matt Cameron, Musician

زندگی را تا حد امکان زندگی کنید و روی چیز های مثبت تمرکز کنید.   مت کامرون، نوازنده

100 جمله فوق العاده زیبای دیگه: 110 پیام انگلیسی عاشقانه زیبا +ترجمه

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست