افعال انگلیسی

دسته بندی افعال انگلیسی (8 نوع فعل گرامر زبان انگلیسی)

گاما

افعال (Verbs) یکی از مهمترین بخش های اجزای کلام (parts of speech) در زبان انگلیسی هستند. از افعال برای توصیف اعمال، حالات و رویدادهای مختلف استفاده می شود و برای اشاره به زمانهای مختلف می توان آنها را با هم ترکیب کرد. کلماتی مثل write (نوشتن)، run (دویدن)، go (رفتن) و read (خواندن) چند نمونه فعل در زبان انگلیسی هستند. اگر می خواهید روی زبان انگلیسی مسلط شوید حتما باید افعال این زبان را به خوبی یاد بگیرید. ما در این مطلب شما را با 8 نوع فعل در زبان انگلیسی آشنا می کنیم.

مثالهایی از افعال در زبان انگلیسی

به جملات زیر دقت کنید:

 • He played hockey. (action)   او هاکی بازی کرد. (عمل)
 • He is laughing. (state)   او می خندد. (حالت)
 • It rained yesterday (occurrence).   دیروز باران بارید. (وقوع اتفاق)
 • It snowed a lot that winter (event)   آن زمستان برف زیادی بارید. (رویداد)
 • I wrote a story. (action)   من یک داستان نوشتم. (عمل)
 • He appears satisfied. (state)   او راضی به نظر می رسد. (حالت)

lesson  دانلود داستان های کوتاه  با ترجمه

آشنایی با 8 نوع فعل در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی 8 نوع فعل وجود دارد که عبارتند از: action verbs (افعال عملی یا حرکتی)، linking verbs (افعال ربطی)، auxiliary verbs (افعال کمکی)، modal verbs (افعال مُدال یا وجهی)، incomplete verbs (افعال ناقص)، finite Verbs (افعال محدود)، infinitive Verbs (افعال مصدری) و non-finite (افعال نامحدود).

1- Action verbs (افعال عملی)

افعال عملی، کنشی یا حرکتی دقیقا همان کاری را می کنند که از اسمشان پیداست؛ یعنی یک عمل یا حرکت را توصیف می کنند. این نوع افعال می توانند کارهای فیزیکی مثل run (دویدن)، jump (پریدن) یا swim (شنا کردن) را نشان بدهند و یا اعمال ذهنی مثل think (فکر کردن)، believe (باور کردن) یا remember (به خاطر آوردن) را توصیف کنند. فرقی نمی کند که فعل عملی چه نوع عملی را بیان می کند، در هر صورت یک فعل اکشن همیشه برای توصیف یک فرآیند فعال استفاده می شود. نکته مهمی که باید درباره افعال عملی بدانید این است که این نوع فعلها همیشه به زمان حال هستند.

مثال:

 • Authors write book reviews for newspapers.   نویسنده ها برای روزنامه ها نقد کتاب می نویسند
 • Novelists earn a living from their books.   داستان نویسها از راه کتابهایشان امرار معاش می کنند
 • Some reporters now use word processors.   در حال حاضر بعضی از خبرنگاران از پردازنده های کلمه استفاده می کنند

دسته بندی افعال عملی در زبان انگلیسی به نحوه استفاده از آنها در جمله بستگی دارد. به طور کلی 2 نوع فعل عملی وجود دارد: transitive (گذرا یا متعدی) و intransitive (ناگذر یا لازم)

الف) افعال transitive (گذرا یا متعدی)

فعل transitive فعلیست که برای تکمیل معنای جمله به فاعل و مفعول نیاز دارد. در واقع افعال transitive برای اینکه هدف جمله را به طور کامل منتقل کنند باید یک یا چند object یا همان مفعول داشته باشند.

حتما دانلود کنید: آموزش زبان انگلیسی با 100 درس مکالمات روزمره

به عنوان مثال به جمله زیر دقت کنید:

 • Oliver washed the car.  اولیور ماشین را شست

در این جمله the car (ماشین) مفعولی است که عمل فعل transitive جمله یعنی washed را کامل می کند یا به آن معنا می دهد. فرض کنید مفعول را از این جمله حذف می کنیم. در این صورت جمله می شود: Oliver washed (الیور شست). اما این جمله ناقص است و این سوال را در ذهن به وجود می آورد که الیور چه چیزی را شست؟ پس وجود مفعول در این جمله ضروری است.

چند مثال دیگر:

 • William killed the snake.   ویلیام مار را کشت
 • Sophia was looking through the newspaper.   سوفیا روزنامه را نگاه می کرد
 • John played the game.   جان بازی را انجام داد

ب) افعال intransitive (ناگذر یا لازم)

فعل intransitive فعلیست که برای کامل کردن معنای جمله به مفعول مستقیم نیازی ندارد.

مثال:

 • My cat ran.  گربه ام دوید
 • I can’t believe our dog died.  نمی توانم باور کنم که سگمان مرده است
 • Don’t be too loud. Roy sleeping.  خیلی بلند حرف نزن. روی خواب است

2- linking verbs (افعال ربطی)

افعال ربطی فاعل جمله را به اسم یا صفتی که آن را توصیف یا شناسایی می کند، ربط می دهند. این افعال برای توصیف حالت فاعل استفاده می شوند، ولی هیچ نوع عملی را نشان نمی دهند. برخی از افعال ربطی رایج در انگلیسی عبارتند از: be (بودن)، become (شدن)، appear (ظاهر شدن)، look (به نظر رسیدن)، feel (احساس کردن)، sound (صدا دادن)، smell (بو کردن)، taste (مزه کردن).

اگر گرامر انگلیسی را بلد نیستید حتما بخوانید: گرامر زبان انگلیسی در یک نگاه

افعال ربطی برای ساخت جملات واضح و مختصر مهم هستند. بدون استفاده از این نوع افعال نوشته شما درهم و برهم و درک آن سخت خواهد بود.

مثال:

 • Henry seems to be happy.   هنری خوشحال به نظر می رسد
 • Cora feels happy.   کورا احساس خوشحالی می کند
 • The chocolate tastes good.   شکلات مزه خوبی دارد
 • This fish smells terrible.   این ماهی بوی وحشتناکی دارد
 • You are looking happy.   تو خوشحال به نظر میرسی
 • I feel inconvenienced.   احساس ناراحتی میکنم

افعال ربطی در زبان انگلیسی با نامهای مختلفی مثل copular، copulas و notional verbs شناخته می شود. جدول زیر افعال ربطی استاندارد در انگلیسی را به شما نشان می دهد.

Are Being

هستند

Can Be

میتواند باشد

Come

آمدن

Look

به نظر رسیدن، نگاه کردن

Shall Be

باید باشد

Will Be

خواهد بود

Might Be

ممکن است باشد

Cloud Be

میتواند باشد

Had Been

بوده است

Has Been

بوده است

Have Been

بوده است

Have Seemed

به نظر میرسید

Maybe

شاید

Looked

به نظر میرسید

Seemed

به نظر می رسید

Keep

نگه داشتن

Appear

ظاهر شدن

Indicate

نشان دادن

Remained

باقی ماندن

Became

تبدیل شدن

Feel

احساس کردن

Sound

صدا دادن

Taste

مزه کردن

Got

گرفتن، دریافت کردن

Acted

عمل کردن

Will Become

خواهد شد

Would Be

خواهد بود

Were

بود

Was

بود

Am

هستم

Are

هستی، هستید

Is

هست

Is Being

هست

Is Getting

در حال شدن

Act

عمل کردن

Fell

احساس کردن

Felt

احساس کرد

Sit

نشستن

Remain

باقی ماندن

Grow

رشد کردن

3- Auxiliary verbs (افعال کمکی)

از Auxiliary verbs که به آنها helping verbs هم گفته می شود برای شکل دادن به زمان یک فعل یا نشان دادن میزان توانایی، امکان یا قطعیت استفاده می شود.

یک بار برای همیشه گرامر زبان رو یاد بگیر: آموزش گرامر زبان انگلیسی از صفر تا صد

در واقع فعل کمکی فعلی است که درباره فعل اصلی اطلاعات اضافه ای ارائه می کند. افعال کمکی به نشان دادن زمان کامل (perfect) فعل به همراه وجه وصفی (participle) کمک می کنند. رایج ترین افعال کمکی در زبان انگلیسی عبارتند از: can (توانستن)، could (توانستن)، may (ممکن بودن)، might (ممکن بودن)، must (می بایست)، shall (باید)، should (باید)، will (خواهد) و would (خواهد).

مثال:

 • Do you write something about me?   درباره من چیزی می نویسی؟
 • Roy can drive a car.   روی میتواند ماشین براند
 • I am taking a coffee to release my stress.   برای رهایی از استرس دارم قهوه می خورم
 • She has given her best in the debate.   او در مناظره تمام تلاشش را به کار گرفته است

4- Modal verbs (افعال مدال)

افعال مدال نشان دهنده حالت و شیوه عملی هستند که انجام می شود. این افعال به صورت اسم مصدر (gerund)، مصدر (infinitive) و وجه وصفی (participle) نمی آیند. افعال مدال در زبان انگلیسی عبارتند از: can، could، will، would، may، might، must، ought to و should.

مثال:

 • You can go to the shop by your father after lunch.   میتونی بعد از ناهار با پدرت به خرید بروی
 • Could you say it once more slowly?   میشه یه بار دیگه آهسته تر اینو بگی؟
 • Will you go to school today?   امروز به مدرسه میری؟
 • May I go out to play?   میشه برم بیرون بازی کنم؟
 • You might find John in the library.   ممکنه جان رو در کتابخانه پیدا کنی

اجزای جمله به انگلیسی: آموزش اجزای جمله انگلیسی به زبان ساده

5- Incomplete verbs (افعال ناقص)

افعال ناقص فعلهایی هستند که برای تکمیل معنای جمله به چیزی بیشتر از فاعل و مفعول نیاز دارند. رایج ترین افعال ناقص عبارتند از: become (شدن)، look (به نظر رسیدن، نگاه کردن)، seem (به نظر رسیدن)، appear (ظاهر شدن)، smell (بو کردن)، make (درست کردن، ساختن)، call (صدا کردن، تماس گرفتن) و taste (مزه کردن).

مثال:

 • She became. (incomplete)   او شد. (ناقص)
 • She becomes happy. (complete)   او خوشحال شد. (کامل)
 • Liam appears. (incomplete)   لیام ظاهر میشود. (ناقص)
 • Liam appears in the examination. (complete)   لیام در آزمون ظاهر می شود. (کامل)

6- Finite verbs (افعال محدود)

فعل محدود یا متناهی به فعلی گفته می شود که فاعل دارد. فاعل فعل که فاعل جمله هم میشود، مسئول عمل یا فعالیتی است که توسط فعل نشان داده می شود.

مثال:

 • Rock bands (subject)/attract (verb)/big audiences.   گروههای راک (فاعل)/ مخاطبان زیادی را/ جذب می کنند (فعل)
 • You (subject)/believe (verb)/her.   تو (فاعل)/ به او/ ایمان داری (فعل)
 • Members of the committee (subject)/consider (verb)/the planning proposal.   اعضای کمیته (فاعل)/ پیشنهاد برنامه ریزی را/ در نظر گرفتند (فعل)

علائم نگارشی را باید بلد باشید: آموزش صفر تا صد علائم نگارشی به زبان ساده

7- infinitive Verbs (افعال مصدری)

فعل مصدر یا فعل با to ساده ترین شکل فعل است. این نوع فعل صرف نمی شود و به فاعل هم متصل نیست. فعل مصدر اغلب به عنوان ریشه یا شکل پایه فعل در نظر گرفته می شود. شکل پایه فعل همان شکلی است که در دیکشنریها از آن استفاده می شود. به عنوان مثال، شکل پایه یا همان مصدر فعل walk می شود to walk.

8- Non-finite verbs (افعال نامحدود)

افعال نامحدود یا غیرمتناهی فعلهایی هستند که برای شخص، شمار و زمان تغییری نمی کنند و همیشه به یک شکل ثابت هستند. سه نوع فعل نامحدود وجود دارد: infinitives (مصدر)، gerunds (اسم مصدر) و وجه وصفی (participles). افعال نامحدود می توانند به عنوان فعل یا صفت در جمله عمل کنند.

آموزش کامل زمان فعل در اینجا: آموزش زمان فعل در انگلیسی به زبان ساده

جمع بندی

همانطور که دیدید ما در این مطلب 8 نوع فعل موجود در زبان انگلیسی یعنی action verbs (افعال عملی یا حرکتی)، linking verbs (افعال ربطی)، auxiliary verbs (افعال کمکی)، modal verbs (افعال مُدال)، incomplete verbs (افعال ناقص)، finite Verbs (افعال محدود)، infinitive Verbs (افعال مصدری) و non-finite (افعال نامحدود) را با هم مرور کردیم. هر فعلی با هدف خاصی در جمله استفاده می شود و شما باید موقع انتخاب، فعلی را به کار ببرید که معنای مورد نظر شما را به شکلی دقیق و واضح بیان می کند.

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست