پرزنت پرفکت

Present perfect چیست؟ (آموزش به زبان ساده+ مثال)

گاما

در این مطلب به زبان ساده، پرزنت پرفکت یا زمان حال کامل را آموزش می دهیم. به این جمله دقت کنید:

 • I have finished the report.   من گزارش را تمام کرده ام

زمان این جمله حال کامل یا Present perfect است، چون ما در آن از فعل کمکی HAVE (یا HAS) و بعد از آن از اسم مفعول یا همان past participle (شکل سوم فعل) استفاده کرده ایم. برای ساخت یک جمله مثبت در زمان حال کامل از فرمول زیر استفاده می کنیم (از چپ به راست بخوانید):

subject + have / has + past participle

فاعل + have / has + شکل سوم فعل یا همان اسم مفعول

یک بار برای همیشه گرامر زبان رو یاد بگیر: آموزش گرامر زبان انگلیسی از صفر تا صد

past participle چیست؟

past participle که به آن وجه وصفی مفعولی، اسم مفعول و یا قسمت سوم فعل هم گفته می شود یکی از اشکال فعل است که می تواند به صورت باقاعده (regular) و یا بی قاعده (irregular) بیاید. اسم مفعولهای با قاعده به ED ختم می شوند. حالا بیایید چند مثال از past participle با قاعده در زمان حال کامل را بررسی کنیم:

 • I have finished the report.  من گزارش را تمام کرده ام
 • We have opened all of the windows.   ما تمام پنجره ها را باز کرده ایم
 • She has lived in Germany for ten years.   او ده سال در آلمان زندگی کرده است
 • He has called his mother twice today.   او امروز دو بار با مادرش تماس گرفته است

اگر دقت کنید متوجه می شوید که شکل سوم فعل یا همان past participle این افعال کاملا شبیه زمان گذشته ساده (past simple) آنها است.

اما همانطور که گفتیم، برخی افعال بی قاعده هستند؛ یعنی قسمت سوم این فعلها برخلاف افعال با قاعده ED نمی گیرد. به عنوان مثال به جملات زیر دقت کنید:

 • I have been very busy this week.  این هفته خیلی سرم شلوغ بوده است

(Been شکل سوم فعل TO BE است)

 • We have done our homework.  ما تکالیفمان را انجام داده ایم

(Done شکل سوم فعل TO DO است)

 • She has spoken to a large audience many times.  او بارها برای مخاطبان زیادی سخنرانی کرده است

(Spoken شکل سوم فعل TO SPEAK است)

 • Rob Wood has taught English since 1997.  راب وود از سال 1997 انگلیسی تدریس کرده است

(Taught شکل سوم فعل TO TEACH است)

اگر دقت کنید متوجه می شوید که شکل سوم یا همان اسم مفعول افعال بی قاعده با زمان گذشته آنها فرق می کند و مثل افعال باقاعده ED نمی گیرند.

بسیار کاربردی: اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

مخفف کردن در زمان حال کامل

موقع صحبت کردن به انگلیسی، ما همیشه جملاتی که به حال کامل گفته می شود را مخفف می کنیم. برای این کار فاعل و فعل کمکی have یا has را با هم ادغام می کنیم و بعد اسم مفعول را می آوریم تا زمان حال کامل ساخته شود. به عنوان مثال I have می شود I’VE.

لیست زیر مخففهای زمان حال کامل را به شما نشان می دهد:

 • I have ➡ I’ve
 • You have ➡ You’ve
 • He has ➡ He’s
 • She has ➡ She’s
 • It has ➡ It’s
 • We have ➡We’ve
 • They have ➡They’ve

خب، بیایید نکته ای که الان یاد گرفتید را در مثالهای زیر پیاده کنید. سعی کنید این جملات کامل را به شکل مخفف شده تغییر بدهید:

 • have finished the report.   من گزارش را تمام کرده ام
 • We have done our homework.   ما تکالیفمان را انجام داده ایم
 • She has lived in Italy for six years.   او شش سال در ایتالیا زندگی کرده است
 • John has been here before.   جان قبلا اینجا بوده است

پاسخها:

 • have finished the report. ➡ I’ve finished the report
 • We have done our homework. ➡ We’ve done our homework
 • She has lived in Italy for six years. ➡ She’s lived in Italy for six years
 • John has been here before. ➡John’s been here before

بسیار کاربردی: آموزش اجزای جمله انگلیسی به زبان ساده

نحوه ساخت جمله منفی در زمان حال کامل

حالا بیایید ببینیم جمله منفی در زمان حال کامل چطور ساخته می شود. به جمله مثبت زیر نگاه کنید:

 • I have finished the report.  من گزارش را تمام کرده ام

همانطور که می بینید، در این جمله فعل کمی HAVE و اسم مفعول FINISHED وجود دارد.

حالا چطور می توانیم این جمله را منفی کنیم؟ برای تبدیل یک جمله مثبت به منفی در زمان حال کامل، فقط کافیست بین HAVE یا HAS و اسم مفعول یک NOT بگذاریم. به جملات زیر دقت کنید:

 • I have finished the report.   من گزارش را تمام کرده ام (جمله مثبت)
 • I have not finished the report.   من گزارش را تمام نکرده ام (جمله منفی)

فقط یادتان باشد که در جملات منفی اغلب اوقات از مخفف کردن استفاده می کنیم؛ یعنی معمولا اینطور می گوییم: I haven’t finished the report.

این جمله مثبت نگاه کنید:

 • She has seen the movie.  او فیلم را دیده است

چطور می توانیم این جمله را منفی کنیم؟ همانطور که گفتیم با اضافه کردن NOT بین HAVE یا HAS و اسم مفعول. پس می شود: She has not seen the movie (او فیلم را ندیده است). حالا چون در جملات منفی استفاده از مخفف ها خیلی رایج است، جمله را به این صورت می گوییم تا مخفف شود: She hasn’t seen the movie.

بیایید به چند جمله منفی دیگر در زمان حال کامل هم نگاهی بیندازیم:

 • I haven’t cleaned the kitchen today.   من امروز آشپزخانه را تمیز نکرده ام
 • We haven’t finished our meal yet.   ما هنوز غذایمان را تمام نکرده ایم
 • It hasn’t rained this week.   این هفته باران نباریده است
 • He hasn’t seen the movie.   او فیلم را ندیده است

فرمول زیر به طور خلاصه به شما نحوه ساخت جمله منفی در زمان حال کامل را نشان می دهد:

subject + negative auxiliary (haven’t/hasn’t) + past participle

فاعل+ فعل کمکی منفی (haven’t/hasn’t)+ شکل سوم فعل

نحوه ساخت جمله سوالی در زمان حال کامل

به این جمله مثبت نگاه کنید:

 • They have studied for the test.  آنها برای آزمون درس خوانده اند

همانطور که می بینید این جمله یک فاعل (They)، یک فعل کمکی (HAVE) و یک اسم مفعول (STUDIED) دارد. حالا چطور می توانیم این جمله را به صورت سوالی بیان کنیم؟

برای ساخت جمله سوالی در زمان حال کامل، فقط کافیست جای فعل کمکی HAVE / HAS را با فاعل عوض کنیم. به این ترتیب جمله ما می شود:

 • Have they studied for the test?   آیا آنها برای آزمون درس خوانده اند؟

یک مثال دیگر، این جمله مثبت را به صورت سوالی بیان کنید:

 • She has arrived early.  او زود رسیده است

گفتیم که برای سوالی کردن جمله در زمان حال کامل، باید جای فاعل و فعل کمکی را عوض کنیم. پس این جمله به صورت سوالی می شود:

 • Has she arrived early?  آیا او زود رسیده است؟

مثالهای بیشتر:

 • Have you taken your medicine today?   امروز داروهایت را خورده ای؟
 • Have we finished for the day?   آیا کار امروزمان تمام شده است؟
 • Has the game started?   بازی شروع شده است؟
 • Has she read the report?   آیا او گزارش را خوانده است؟

یادتان باشد که READ شکل سوم فعل READ است. درست است که از نظر املایی کاملا مثل هم نوشته می شوند؛ اما تلفظشان با هم فرق می کند.

حتما دانلود کنید: آموزش زبان انگلیسی با 100 درس مکالمات روزمره

پاسخ کوتاه در زمان حال کامل

ما می توانیم در زمان حال کامل به سوالاتی که پرسیده می شود پاسخهای کوتاه بدهیم. به سوالات زیر نگاه کنید:

 • Have you done your homework?   آیا تکالیفت را انجام داده ای؟
 • Has he told the truth?   آیا او حقیقت را گفته است؟
 • Has Mary called today?   آیا ماری امروز تماس گرفته است؟

واضح است که به چنین سوالاتی می توان فقط با یک YES (بله) یا NO (خیر) هم جواب داد؛ اما در واقعیت ما موقع پاسخ دادن به این سوالات تقریبا همیشه یک جمله کوتاه می آوریم.

برای پاسخ کوتاه دادن به جملات پرسشی در زمان حال کامل، از فاعل به همراه فعل کمکی خود جمله استفاده می کنیم. اگر پاسخ ما مثبت بود فقط فاعل و فعل کمکی را می آوریم؛ اما اگر پاسخمان منفی بود به فعل کمکی NOT اضافه می کنیم.

به جملات زیر دقت کنید:

 • Have you done your homework?   آیا تکالیفت را انجام داده ای؟

پاسخ کوتاه این سوال میتواند به دو صورت باشد: Yes, I have (بله انجام داده ام) و یا: No I haven’t (نه، انجام نداده ام).

 • Has he told the truth?   آیا او حقیقت را گفته است؟

پاسخ کوتاه: Yes, he has (بله او گفته است) و یا: No, he hasn’t (نه، او نگفته است).

 • Has Mary called today?   آیا ماری امروز تماس گرفته است؟

پاسخ کوتاه: Yes, she has (بله تماس گرفته است) و یا: No, she hasn’t (نه، تماس نگرفته است).

آموزش مصدر در زبان انگلیسی و انواع آن با مثال

زمان حال کامل با کلمات پرسشی

علاوه بر موارد گفته شده، ما می توانیم در ابتدای جملات سوالی خودمان از کلمات پرسشی مثل what (چه)، where (کجا)، why (چرا) و غیره استفاده کنیم.

مثال:

 • What have you done?   چه کار کرده اید؟
 • Where has he gone?   کجا رفته اید؟
 • Why have they stopped?   چرا متوقف شده اند؟
 • How has she felt today?   او امروز چه احساسی داشته است؟

2 تا آموزش کامل تر هم برای پرزنت پرفکت داریم:

خلاصه ای از زمان حال کامل

امیدواریم این مطلب برایتان مفید بوده باشد و با زمان حال کامل در انگلیسی به طور کامل آشنا شده باشید. اگر اینطور بود، لطفا این مطلب را با دیگران هم به اشتراک بگذارید. موفق باشید.

زبانمهر

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست