صفت و قید مقایسه ای و عالی

آموزش قید ها و صفات مقایسه ای و عالی در انگلیسی

گاما

امروز در این مقاله قصد داریم به مقایسه قید ها و صفت های مقایسه ای و عالی (comparative and superlative) بپردازیم. البته لازم است علاوه بر درک تعریف هر کدام از آن ها، تمرین کنید، آموزش ببینید و به راهنمای درستی برای تشخیص مراجعه کنید. خبر خوب این است که ما در این مقاله تمام اطلاعات لازم و یک سری مثال درباره این دو مفهوم از زبان انگلیسی یعنی را در اختیار تان قرار می دهیم.

مباحث این مقاله عبارتند از:

 • تعریف صفات و قید ها
 • تعریف صفت یا قید مقایسه ای
 • تعریف قید یا صفت عالی
 • تفاوت بین قید های عالی و مقایسه ای
 • تفاوت های ساختاری قید های مقایسه ای و عالی
 • ساختار سایر عبارت های مقایسه ای
 • نکاتی که هنگام استفاده از این قیدها باید در نظر بگیریم.

خب، شروع کنیم.

صفت و قید چیست؟

هر کدام را به صورت جداگانه و به صورت کامل توضیح می دهیم.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

صفت

صفت (adjective) یک یا چند کلمه است که یک اسم یا ضمیر را توصیف می کند. در بیشتر مواقع، صفت قبل از کلمه ای که توصیفش می کند می‌ آید، اما این امکان هم وجود دارد که بعد از کلمه موصوف بیاید.

 • What a beautiful cat!   چه گربه زیبایی
 • She was wearing an ugly dress.   او لباس زشتی پوشیده بود
 • That book seems boring.   آن کتاب خسته کننده به نظر می رسد
 • Lunch smells great.   بوی نهار عالی است

قید

قید (adverb) یک یا چند کلمه است که فعل، صفت و یا قید های دیگر را توصیف می کند. در واقع این کلمه به سوالاتی که با (چگونه) how، (کجا) where، (چه موقع) when، (چرا) why، (هر چند وقت) how often و (چه مقدار) how much پرسیده می شوند، پاسخ می دهند.

 • How does he speak? He speaks fast.

او چطور صحبت می کند؟ او تند حرف می زند. (در جواب how‌ می‌ آید)

 • I will travel tomorrow.

فردا به سفر خواهم رفت . (در جواب when می آید)

 • The kids are outside.

بچه ها بیرون هستند. (در جواب where می آید)

 • She dropped out of school to pursue her dream.

او مدرسه را رها کرد تا به رویایش برسد. (در جواب why می آید)

 • David works so hard.

دیوید خیلی زیاد کار می کند. (در جواب how muchمی آید)

 • I need to check on my grandparents every weekend.

من باید هر آخر هفته به پدربزرگ و مادربزرگم سر بزنم . (در جواب How often می آید)

در حال مطالعه انگلیسی

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی (پرتکرارترین ها)

صفت یا قید مقایسه ای چیست؟

بیایید به تعریف صفت ها و قید های مقایسه ای بپردازیم. این را به یاد داشته باشید که فرق صفت و قید مقایسه ای (تفضیلی) در چیز هایی است که با هم مقایسه می کنند.

صفت مقایسه ای

ما از صفت های مقایسه ای (Comparative adjective) برای مقایسه دو شخص، ایده یا شی استفاده می کنیم.

 • I am shorter than you.   من کوتاه تر از تو هستم
 • These shoes are more expensive than the other ones.   این کفش ها گران تر از بقیه هستند
 • My current job is harder than my previous one.   کار فعلی من سخت تر از قبلی است

قید مقایسه ای

ما برای مقایسه دو عمل از قید مقایسه ای (Comparative adverb) استفاده می کنیم.

 • He eats faster than me.   او سریع تر از من غذا می خورد
 • Your brother is nicer than your sister.   برادرم از خواهرم بهتر است
 • My house is warmer than yours during winter.   خانه من در طول زمستان گرم تر از مال تو است

کاربرد های صفت یا قید عالی چیست؟

بیایید چند نمونه از صفت ها و قید های عالی را بررسی کنیم.

صفت عالی

ما از صفت های عالی (superlative adjective) برای مقایسه سه یا چند نفر، ایده و شی استفاده می کنیم تا توضیح بدهیم کدام یک بیشترین یا کم ترین کیفیت را دارد.

 • She is the best player on the team.   او بهترین بازیکن تیم است
 • Adam is the strongest man in the neighborhood.   آدام قوی ترین مرد محله است
 • My cat is officially fatter than all of my friends’ cats.   گربه من رسما چاق تر از گربه های دوستانم است

قید عالی

ما برای مقایسه عملکرد سه یا چند نفر از قید عالی (superlative adverb) استفاده می کنیم.

 • I arrived earlier than the entire class.   من زودتر از کل کلاس رسیدم
 • Cam is the slowest boy in the school.   کم، کندترین پسر کلاس است
 • I can read faster than all of my classmates.   من می توانم سریع تر از بقیه همکلاسی هایم بخوانم

تفاوت بین قید ها و صفات مقایسه ای و عالی در چیست؟

از صفت ها و قید ها می توان برای مقایسه شباهت ها یا تفاوت های بین اشیا، افراد، مکان ها و اعمال استفاده کرد . . . وقتی می خواهیم دو چیز را با هم مقایسه کنیم، از فرم مقایسه ای استفاده می کنیم. و وقتی می خواهیم یک چیز با یک دسته کامل مقایسه شود، از فرم عالی استفاده می کنیم. این ترکیب همان طور که خواهید دید، بستگی به تعداد هجا در صفت یا قید دارد. همچنین روش های دیگری هم برای مقایسه وجود دارد که با استفاده از عبارات دیگر انجام می شود.

صفت

مقایسه ای

عالی

مثال

Beautiful

زیبا

More beautiful than

زیباتر از

The most beautiful

زیباترین

Your room is more beautiful than mine.

اتاق شما از مال من زیباتر است.

You have the most beautiful hair in class.

شما زیبا ترین مو را در کلاس دارید.

Angry

عصبانی

Angrier than

عصبانی تر از

The angriest

عصبانی ترین

You seem angrier than before.

شما عصبانی تر از قبل به نظر می رسید.

You are obviously the angriest one in the family.

شما مشخصا عصبانی ترین فرد در خانواده هستید.

Tall

بلند

Taller than

بلندتر

The tallest

بلند ترین

Rose is taller than Dave.

رز از دیو بلندتر است.

Rose is the tallest girl in the building.

رز قد بلندترین دختر ساختمان است.

Funny

بامزه

Funnier than

بامزه تر از

The funniest

بامزه ترین

You are funnier than your partner.

شما بامزه تر از شریکتان هستید.

I am the funniest one in the group.

من بامزه ترین فرد گروه هستم.

Happy

خوشحال

Happier than

خوشحال تر از

The happiest

خوشحال ترین

Your dog seems happier than mine.

سگ شما خوشحال تر از سگ من به نظر می رسد.

I become the happiest person in the world when you are here.

من وقتی اینجا هستم، شادترین آدم دنیا هستم.

Sad

غمگین

Sadder than

غمگین تر از

The saddest

غمگین ترین

I am sadder than you by this news.

من با این خبر، از شما غمگین تر هستم.

Stop being the saddest person in town!

به اینکه غمگین ترین آدم شهر باشی پایان بده!

Slow

کند

Slower than

کندتر از

The slowest

کندترین

I run slower than you.

من کندتر از شما می دوم.

Turtles are the slowest pets.

لاک پشتها کندترین حیوانات خانگی هستند.

Fast

سریع (زود)

Faster than

سریع تر از

The fastest

سریع ترین

I came to school faster than all the teachers.

من زودتر از همه معلم ها به مدرسه رفتم.

You are the fastest person I know.

شما سریعترین کسی هستید که می شناسم.

Kind

مهربان

Kinder than

مهربان تر از

The kindest

مهربان ترین

She is kinder than most kids her age.

او مهربانتر از اکثر بچه های هم سن و سالش است.

Bold

جسور

Bolder than

جسورتر از

The boldest

جسورترین

You are bolder than your partner.

شما جسورتر از شریکتان هستید.

I am the boldest one in the group.

من جسورترین فرد در گروه هستم.

Quick

سریع

Quicker than

سریع تر از

The quickest

سریع ترین

Your dog is quicker than mine.

سگ شما چابک تر از مال من است.

I became the quickest person in school.

من سریعترین فرد در مدرسه شدم.

High

بالا

Higher than

بالاتر از

The highest

بالاترین

Joe can jump higher than Carol.

جو می تواند بالاتر از کارل بپرد.

Our building looks like the highest in the neighborhood.

ساختمان شما در محل بلندترین است.

اشکال مختلف قیدها و صفات عالی و مقایسه ای

در ادامه به اشکال مختلف صفات و قیدهای مقایسه ای و عالی می پردازیم.

ساختن قید های مقایسه ای و عالی با صفت های تک هجایی

به طور کلی، صفت های تک هجایی با اضافه کردن –er به مقایسه ای و با افزودن –est به عالی تبدیل می شوند.

 • Lucky >>luckier >>luckiest.

خوش شانس <<خوش شانس تر << خوش شانس ترین

 • Cheap >>cheaper >>cheapest.

ارزان <<ارزان تر <<ارزان ترین

 • Big >>bigger >> biggest.

بزرگ << بزرگ تر <<بزرگ ترین

 • Wide >>wider >>widest.

پهن << پهن تر <<پهن ترین

ساختن قید و صفت مقایسه ای و عالی با صفت دو هجایی

اگر صفت دو هجایی با -y تمام شود، می توانید با حذف آن و افزودن-er ، قید ( یا صفت ) مقایسه ای بسازید. و برای ساختن قید عالی می توانید –est را به جای y بگذارید.

 • Tidy >>tidier >>tidiest.

مرتب << مرتب تر << مرتب ترین

 • Pretty >>prettier >>prettiest.

زیبا << زیبا تر << زیبا ترین

اگر صفت دو هجایی به –ing، -ed، -less یا –ful ختم شده بود، با اضافه کردن more و most به قبل از صفت به ترتیب آن را به مقایسه ای و عالی تبدیل کنید.

 • Boring >>more boring >>the most boring.

خسته کننده << خسته کننده تر << خسته کننده ترین

 • Careful >>more careful >>the most careful.

محتاط <<محتاط تر << محتاط ترین

ساختن قید ( صفت ) مقایسه ای و عالی با صفت سه هجایی (یا بیشتر)

اگر صفت سه یا چند هجا داشت، همیشه در حالت مقایسه ای با more و در حالت عالی با most می‌ آید.

 • Difficult >>more difficult >>the most difficult.

سخت <<سخت تر << سخت ترین

 • Ridiculous >>more ridiculous >>the most ridiculous.

مضحک << مضحک تر <<مضحک ترین

 • Exciting >>more exciting >>the most exciting.

هیجان انگیز <<هیجان انگیز تر << هیجان انگیزترین

همه دروس گرامر ما در اینجا

ساختن صفت های مقایسه ای و عالی بی قاعده

هیچ شکل خاصی برای صفت های بی قاعده چه در حالت مقایسه ای و چه عالی وجود ندارد و در واقع از قانون خاصی تبعیت نمی شود . رایج ترین صفت هایی که اشکال مقایسه ای ​​و عالی بی قاعده ای دارند؛ عبارتند از:

 • Good >> better >> best

خوب <<بهتر <<بهترین

 • Bad >> worse >> worst

بد <<بدتر <<بد ترین

 • Little >> less >> least

کم <<کمتر <<‌کم ترین

 • Much >> more >> most

زیاد <<بیشتر (زیاد تر) << بیشترین (زیادترین)

 • Far >> further / farther >> furthest / farthest

دور <<دور تر << دورترین

در جدول زیر در مورد اشکال مختلف قید های مقایسه ای و عالی به همراه چند مثال توضیح داده شده است:

وضعیت هجایی

صفت/قید

فرم مقایسه ای

فرم عالی

مثال

تک هجایی

Fast

سریع

Faster (+ than)

سریع تر از

The fastest

سریع ترین

This machine is faster than the previous model.

این ماشین سریعتر از مدل قبلی است.

دو هجایی (در انتها -y‌ دارد)

Happy

شاد

Happier (+ than)

شادتر از

The happiest

شاد ترین

She seems happier than before, now that her manager is giving her more responsibility.

حالا که مدیرش به او مسئولیت بیشتری داده، او شادتر از قبل به نظر می رسد.

دو هجایی یا چند هجایی

Normal

عادی

Intelligent

باهوش

Believable

قابل باور

*More/less normal (+ than)

عادی تر از/ غیر عادی نسبت به

More/less intelligent (+ than)

باهوش تر از/ کند ذهن نسبت به

More/less 
believable (+ than)

قابل باور تر از/ غیر قابل باور نسبت به

The most/least normal

عادی ترین/ غیرعادی ترین

The most/least intelligent

باهوش ترین/ کند ذهن ترین

The most/least believable

قابل باورترین/ غیر قابل باورترین

Dogs are known to be more intelligent than cats.

سگها معروفند به اینکه باهوشتر از گربه ها هستند

That is the most unbelievable story I’ve ever heard!

این باور نکردنی ترین داتسنای است که تا به حال شنیده ام

فرم بی قاعده

Good

خوب

Bad

بد

Far

دور

Less

کمتر

More

بیشتر

Better (+ than)

بهتر از

Worse (+ than)

بدتر از

Farther/further ( + than)

دورتر از

Less (+than)

کمتر از

More (+than)

بیشتر از

The best

بهترین

The worst

بدترین

The farthest/furthest

دورترین

The least

کمترین

The most

بیشترین

The quality of their products is worse than it was before.
کیفیت محصولاتشان بدتر قبلشان است
I believe that’s the farthest I’ve ever been from my target objectives.

من قبول دارم که این دورترین هدفی است که من تا به حال داشته ام.

*less به معنای کم تر است که وقتی با صفت می آید از شدت آن می کاهد و در نتیجه در این مورد به جای این که بگوییم کم تر عادی می گوییم غیر عادی.

ساختار سایر عبارات مقایسه ای چگونه است؟

روش های دیگری برای مقایسه دو چیز با همه وجود دارد . به ساختار های زیر توجه کنید:

As + قید/ صفت + as (مقایسه شباهت و برابری)

 • These products aren’t as efficient as the other brand’s products.   این محصولات به اندازه برند های دیگر کارایی ندارند
 • They walked as quietly as they could in order not to interrupt the filming.   آن ها تا آن جا که می توانستند بی سر و صدا راه می رفتند تا مزاحم فیلم برداری نشوند

One of the + صفت عالی

 • That book you lent me is one of the best stories I’ve read in years!   آن کتابی که شما به من قرض دادید، یکی از بهترین داستان هایی بود که در طی این سال ها خوانده ام

ساختار The -er, the -er

 • The slower you pay, the longer you wait for delivery.   هر چه دیرتر پرداخت کنید، بیشتر در انتظار تحویل می مانید

Less + صفت + than (مقایسه پستی و ضعف)

 • The students are less motivated after their exams than how they were at the beginning of the school year.   دانش آموزان پس از امتحانات، کم انگیزه تر از شروع سال تحصیلی شده اند

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی (رایگان)

نکاتی که هنگام استفاده از قیدهای مقایسه ای/عالی باید در نظر بگیرید

نکات زیر به شما کمک می کند تسلط بیشتری روی این مفهوم پیدا کنید.

نکته شماره 1: یادتان باشد که “as” دوبار در جمله استفاده شده است (به مثال های بالا دقت کنید).

نکته شماره 2: در جملات مقایسه ای از “than” استفاده می شود، اما “than” همراه “as” به کار برده نمی شود.

نکته شماره 3: همان طور که در مثال های بالا می بینید، the قبل از صفت های عالی به کار برده می شود.

نکته شماره 4: برای مقایسه از the same as استفاده می کنیم ، نه than:

 • Her suitcase was the same as mine.   چمدان او شبیه مال من بود

نکته شماره 5: می توانید جمله تان را با استفاده از اشکال مختلف صفت از حالت مقایسه ای به عالی یا بر عکس، تبدیل کنید. مثلا به جای I eat slower than my friend که یعنی ” من آرام تر از دوستم غذا می خورد. “، بنویسید: Between my friend and I, I eat the slowest که یعنی “بین من و دوستم، من کند ترینم.”

نکته شماره 6: اگر صفتی به یک صامت + مصوت کوتاه + صامت ختم شود، باید آخرین صامت را دو تا کنید. مثلا:

 • big >> bigger >> biggest or thin >> thinner >> thinnest.

نکته شماره 7: توجه کنید که انتهای صفاتی که به -y ختم می شوند، را با -i جایگزین کرده و بعد -er یا -est را به آن اضافه کنید. مثلا:

 • Silly >>sillier >>silliest.

دانلود آموزشهای صفر تا صد گرامر زبان

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسیpdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

حتما بخوانید!

4 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست