لغات ایتالیایی

۸۲ عبارت کاربردی زبان ایتالیایی برای استفاده در مکالمه با یک بومی

گاما

آیا یادگیری زبان ایتالیایی برای شما یک رویاست؟ یا در حال برنامه ریزی تعطیلات خود در ایتالیا هستید؟ اگر می‌خواهید به ایتالیایی مکالمه کنید ابتدا باید واژگان ایتالیایی را بیاموزید! در این مقاله، با ۸۲ عبارت ایتالیایی که مربوط به گفتگوهای روزمره هستند آشنا می‌شوید. برای راحتی شما، عبارات را بر حسب موضوع دسته بندی کرده ام.

نکات مهم

 • در بخش‌های خاصی از ایتالیا احتمال دارد مردم محلی را ببینید که می‌توانند انگلیسی صحبت کنند. مانند شهرهای رم و ونیز، با توسعه صنعت گردشگری در این شهرها یادگیری زبان انگلیسی برای مردم ضروری شده است.
 • اما اگر قصد دارید از شهرهای بزرگ خارج شوید باید ایتالیایی صحبت کنید! در شهرهای کوچکتر، بسیاری از مردم انگلیسی صحبت نمی‌کنند یا خیلی کم انگلیسی می‌دانند، بنابراین باید حداقل کمی ایتالیایی بلد باشید.
 • عبارت‌های کاربردی این مقاله می‌توانند به شما کمک کنند که تجربه‌های لذت بخش‌تری در سفر خود داشته باشید.
 • یادگیری ایتالیایی در کشور ایتالیا شانس آشنایی با فرهنگ و تاریخ آن کشور را به شما می‌دهد.
 • لازم نیست کاملا مسلط باشید. یادگیری چند عبارت کلیدی و داشتن اعتماد به نفس، برای شروع کافی است.
 • شاید یادگیری این عبارت‌ها شما را به یادگیری زبان ایتالیایی علاقه‌مند کند.
 • توجه: تلفظ هرعبارت تقریبی است. در تلفظ ایتالیایی موارد خاصی (مانند صداهای دوگانه) وجود دارند که در انگلیسی دیده نمی‌شوند.

حتما بخوانید: آشنایی با سه کتاب معتبر آموزش زبان ایتالیایی ۲۰۱۷-۲۰۱۸

سلام و احوالپرسی

 1. Salve!(sal-vay) / سلام
 2. Salve come va? (sal-vay ko-may va) / سلام حال شما چطور است؟
 3. Buongiorno (bu-on jour-no) / صبح بخیر
 4. Buon pomeriggio (bu-on po-mer eej-jio) / بعداز ظهر بخیر
 5. Buonasera (bu-on-a-say-ra) / عصر بخیر
 6. Buonanotte (bu-ona-not-tay) / شب بخیر
 7. Grazie mille (gra-tsee mee-lay) / خیلی ممنونم
 8. Grazie Alei (gra-tsee alay) / من هم از شما ممنونم
 9. Arrivederci alla prossima / خدانگهدار بعدا همدیگر را خواهیم دید
 10. Bella gionata oggi vero? / امروز هوا خیلی خوب است؟
 11. Mi chiamo… (mee kee-amo) / اسم من… است
 12. Sono Americano/canadese/inglese / من آمریکای/ کانادایی/ انگلیسی هستم
 13. Lei di dov’e? (lay dee do-vay?) / شما اهل کجا هستید؟
 14. Piacere (pee-a-chay-ray) / از دیدن شما خوشبختم
 15. Mi sto divertendo molto / اوقات خوشی در اینجا دارم

 “متوجه نمی شوم!”

به عنوان یک مبتدی، احتمالا گاهی دچار سردرگمی خواهید شد. نگران نباشید این یک بخش کاملا طبیعی از روند یادگیری یک زبان خارجی است، با گذشت زمان مشکل شما حل خواهد شد. آنچه اهمیت دارد این است که بدانید در چنین شرایطی چه واکنشی نشان دهید. در این قسمت عبارت‌های مربوط به این موقعیت را بررسی می کنیم.

 1. Mi scusi, non capiso (mee scoo-see non ka-pee-sko) / متوجه نمی‌شوم!
 2. Non parlo italiano molto bene / من زیاد ایتالیایی بلد نیستم (non par-lo ital ee-ah-no mol-to beh-nay)
 3. Potrebbe ripetere, per favore? / اگر امکان دارد مجددا تکرار کنید (po-tre-bay re-peh-the-reh per fa-vawr-ay?)
 4. Potrebbe scrivermelo? / اگر امکان دارد این جمله را برای من یادداشت کنید (po-tre-bay skree-ver-may-lo?)
 5. Cosa vuale dire?(ko-sa vu-ol-ay dee-ray?) / این یعنی چه؟
 6. نکته:
 • (Cosa vuol dire questo/quello) به معنی ” این یعنی چه؟” برای اشاره به یک نوشته بکار می رود.

برای اشاره به جمله‌های زبانی از عبارت ( Cosa vuole dire?) به معنی ” منظور شما چیست؟” استفاده ‌می‌شود.

 1. Parla inglese? (par-la een-glay-say?) / آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟
 2. Mi scusi (mee skoo-see) / معذرت می خواهم
 3. Non lo so (non lo so)/ نمی‌دانم
 4. Va bene (va be-nay)/ بسیار خوب
 5. Non import (non eem-por-ta)/ مهم نیست

حتما بخوانید: لیست ۱۵۰ کلمه و جمله پرکاربرد زبان ایتالیایی بهمراه ترجمه فارسی

اعداد

برای سفارش نوشیدنی‌ها، پرداخت قبوض و یا خرید بلیط قطار، باید با اعداد در زبان ایتالیایی آشنایی داشته باشید. خبر خوب این است که اعداد در ایتالیایی بسیار منطقی و ساده هستند. کافی است که شما اعداد ۱-۲۰ را یاد بگیرید، بقیه اعداد درست مانند آنها هستند!

 


italian

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان ایتالیایی چرب زبان، ایتالیایی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان ایتالیایی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • uno (oo-no) – یک
 • due (doo-no) – دو
 • tre (tray)سه
 • Quattro (kwat-ro) – چهار
 • cinque (chee-kway)پنج
 • (say) sei- شش
 • (say-tay) sette– هفت
 • (ot-to) otto – هشت
 • nove (no-vay)- نه
 • (dee-ay-chee) dieci- ده
 • (oon-dee-chee) undici – یازده
 • Dodici (do-dee-chee) – دوازده
 • Tredici (tray-dee-chee) – سیزده
 • Quattordici (kwa-dee-chee) – چهارده
 • Quindici (kween-dee-chee) – پانزده
 • Sedici (say-dee-chee) – شانزده
 • Diciassette (dee-chee-a-set-ray) – هفده
 • Diciotto (dee-chee-ot-to) – هجده
 • Diciannove (dee-chee-no-vay) – نوزده
 • Venti (ven-tee) – بیست
 • Ventuno (ven-too-no)- بیست و یک
 • Ventidue (ven-tee-doo-ay) – بیست و دو
 • Trenta (tren-ta) – سی
 • Quaranta (kwa-ran-ta) – چهل
 • Cinquanta (cheen-kwan-ta) – پنجاه
 • Sessanta (ses-san-ta) – شصت
 • Settanta (se-ten-ta)- هفتاد
 • Ottanta (o-tan-ta) – هشتاد
 • Novanta (no-van-ta) – نود
 • Cento (chen-to)- صد
 • Duecentocinquanta–دویست و پنجاه (doo-ay-chen-to-cheen-kwan-ta)
 • Cinquecento (cheen-kway-chen-to) – پانصد
 • settecento ottantatré – هفتصد و هشتاد و سه (set-tay-chen-to ot-tan-ta-tray)
 • mille (mee-lay) – هزار

این مطلب را بصورت PDF دانلود کنید!

رستوران رفتن

مسلما یکی از دلایل انگیزشی برای یادگیری زبان ایتالیایی، امتحان غذاهای آن کشور است!

غذا‌های ایتالیایی در جهان معروف هستند! عبارات زیر به شما کمک می‌کنند تا بتوانید برخی از این غذاهای خوشمزه را امتحان کنید:

 1. Un tavolo per uno / due, per favore / یک میز یک/ دو نفره لطفا (oon ta-vo-lo per oo-no / doo-ay, per fa-v-ray?)
 2. Siete già aperti? / هنوز رستوران باز هست؟ (see-et-ay jee-ah a-per-tee?)
 3. Possiamo aspettare (per un tavolo)? / آیا امکان دارد منتظر میز خالی بمانیم؟ (poss-ee-amo as-pett-ah-ray per oon ta-va-lo?)
 4. Possiamo sederci laggiù? / آیا امکان دارد آنجا بنشینیم؟ (poss-ee-amo se-der-chee la-jee-oo)
 5. Mi scusi! – Excuse me (mee skoo-see) / ببخشید (برای صدا کردن پیشخدمت)
 6. Cosa mi consiglia? (ko-sa mee kon-sihl-ya?) / چه چیزی می‌خواستید؟
 7. Qual è la specialità della casa? /غذای محبوب رستوران شما چیست؟ (Kwal e la spe-chee-a-lee-tay de-la ka-sa?)
 8. Cos’è questo (ko-say kwes-to?) / این چیست؟
 9. Mi farebbe un assortimento dei piatti migliorie? / لطفا چند تا از بهترین غذاهایتان را برای من بیاورید! (mee fa-ray-bay un a-sor-tee-men-to day pee-a-tee mil-yor-ee?)
 10. Faccia Lei! / Lascio decidere a Lei. / بستگی به انتخاب شما دارد (fach-ee-a lay las-chee-o de-chee-day-ray a lay)
 11. Il conto, per favore (il kon-to, per fa-vor-ay) / صورت حساب لطفا!
 12. Potrei avere il menu, per favore? / منو لطفا؟ (pot-ray a-vay-ray eel me-noo, per fa-vo-ray?)

حتما بخوانید: ۱۰۰ درس رایگان آموزش مکالمه زبان ایتالیایی (مشابه پیمزلر + pdf)

حمل و نقل

اگر در حال برنامه ریزی برای سفر به ایتالیا هستید، احتمالا به حمل و نقل عمومی نیاز خواهید داشت. این عبارت‌ها به شما در خرید بلیط و پیدا کردن مقصد مورد نظر کمک خواهند کرد.

 1. Vorrei andare a _ (vo-ray an-da-ray a _) / می‌خواهم به … بروم.
 2. A che ora parte il prossimo treno/autobus per ___? / اتوبوس یا قطار بعدی چه ساعتی حرکت می‌کند؟ (a kay oh-ra par-tay eel pros-see-mo tray-no / auw-to-boos per _?)
 3. Quanto costa? (kwan-to kos-ta?) / چقدر می‌شود؟
 4. ۱ biglietto / 2 biglietti (per ___, per favore –/ ۱ /۲ بلیط برای … لطفا (oon bil-yeto / doo-ah bil-yetti per _, per fa-vo-ray)
 5. Quanto dura il viaggio? (kwan-to doo-ra eel vi-ahj-o) / چقدر طول می‌کشد؟
 6. Dove devo andare adesso? / الآن باید کجا بروم؟ (do-vay day-vo an-da-ray a-day-sso?)
 7. Quando parte? (kwan-do par-tay?) / چه زمانی حرکت می‌کند؟
 8. Che ore sono (adesso)? (kay ora so-no a-day-sso?) / الآن ساعت چند است؟
 9. Questo treno/autobus ferma a ___?/ آیا اتوبوس یا قطار در ایستگاه … می‌ایستد؟ (kwes-to tray-no / auw-to-boos fer-ma a _?)
 10. Mi scusi, è qui ___? / ببخشیدآیا این قطار/اتوبوس به … می‌رود؟ (mee skoo-see, ee kwee _?)/
 11. Dove si trova ___ sulla carta? / … روی نقشه کجاست؟ (do-vay see tro-va _ soo-la kar-ta?)

پرسیدن آدرس

پیدا کردن مکان‌های جدید هیجان انگیز است، اما اگر احساس کنید گم شده‌اید می‌تواند ناامید کننده باشد. نگران نباشید، با یادگیری عبارات زیر می‌توانید درباره جهت ها و آدرس‌ها سوال کنید.

 1. Mi scusi, posso farle una domanda? / ببخشید آیا می‌توانم از شما سوالی بپرسم؟ (mee skoo-si, posso far-lay oo-na do-man-da?)
 2. Vorrei andare a ___ (vo-ray an-da-ray a _) /می‌خواهم به … بروم
 3. Vorrei andare qui (vo-ray an-da-ray kwee) /می‌خواهم به اینجا بروم (اشاره به نقشه)
 4. Mi sono perso / Mi sono persa / من گم شده‌ام (mee so-no per-so / mee so-no per-sa)
 5. Come posso arrivarci? / چطور می‌توانم به … بروم؟ (ko-mo pos-so a-rree-var-chee?)
 6. È di qua? (ay dee kwa?) / آیا … از این سمت است؟ (آیا من درست می‌روم؟)
 7. Potrebbe indicarmelo sulla carta?? / آیا امکان دارد … را روی نقشه به من نشان دهید؟ (po-tray-bay een-di-kar-may-lo soo-la kar-ta?)
 8. Dov’è ___? (do-vay _?) / … کجاست؟

این مطلب را بصورت PDF دانلود کنید!

خرید کردن

احتمالا شما از سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌ها یا مزرعه‌ها خرید خواهید کرد. برای این کار باید سوالهای خاصی را مطرح کنید.

 1. Mi piace questo (mee pee-a-chay kwes-to) /این را می‌خواهم
 2. Quanto costa questo? (kwan-to kos-ta kwes-to?) / این چقدر می‌شود؟
 3. Se li compro entrambi? /اگر همه را با هم بخرم چطور؟ (راهی برای تخفیف گرفتن) (see lee com-pro en-tram-bee?)
 4. troppo caro per me(ay troh-poh ca-roh per may) / این برای من خیلی گران است
 5. Può farmi uno sconto?? / امکان دارد به من تخفیف دهید؟ (poo-o far-mee oo-no skon-to)
 6. Cerco una ___ (cher-ko oo-na _) / من دنبال یک … می‌گردم
 7. Sto solo guardando (Sto so-lo gwar-dan-do) / فقط دارم نگاه می‌کنم
 8. Grazie, continuo a guardare / یک نگاهی می‌کنم و برمی‌گردم (gra-tsee, kon-tee-noo-o a gwar-da-ray)
 9. Un attimo (oon attee-mo) / یک لحظه لطفا
 10. Sì, grazie (see, gra-tsee) / بله لطفا
 11. No, grazie (no, gra-tsee) / نه ممنون

موقعیت‌های اورژانسی

امیدوارم هرگز به عبارت‌های این بخش نیاز پیدا نکنید! با این وجود، دانستن واژگان مرتبط با اورژانس‌های پزشکی ممکن است ضروری باشد.

 1. Può aiutarmi, per favore? / لطفا به من کمک کنید؟ (poo-o ay-oo-tar-mee, per fa-vo-ray?)
 2. Devo andare da un medico / باید با یک پزشک صحبت کنم (de-vo an-day-ray da oon me-dee-ko)
 3. Non mi sento bene / حال خوبی ندارم (non mee sen-to bay-nay)
 4. Non si sente bene / حال او خوب نیست (non see sen-tay bay-nay)
 5. C’è un ospedale da queste parti? / آیا در نزدیکی اینجا بیمارستانی وجود دارد؟ (chay oon os-pay-da-lay da kwes-tay par-tee)
 6. Mi porti in ospedale, per favore / من را به بیمارستان برسانید لطفا (رو به راننده تاکسی) (mee por-tee in os-pay-da-lay, per fa-vo-ray)
 7. Mi fa male qui / این قسمت درد می‌کند (mee fa ma-lay kwee)
 8. Ho bisogno di medicine / دارو لازم دارم (o bi-son-yo dee me-dee-cee-nay)

پیدا کردن مکان‌های خاص

در اینجا به عبارت‌هایی می پردازیم که احتمالا در طول سفر بکار شما می آیند. مردم محلی معمولا درباره رستوران‌ها یا کافه‌های مورد علاقه خود به مسافران اطلاعاتی می‌دهند اما شما باید بدانید که چطور درباره آنها پرس و جو کنید.

 1. Mi scusi, ma / ببخشید که مزاحم شما شدم اما… (mee skoo-see ma)
 2. Posso farle una domanda? / آیا امکان دارد از شما سوالی بپرسم؟ (posso far-lay oo-na do-man-da?)
 3. Cerco un posto qui in zona dove si mangi bene / دنبال یک رستوران یا غذای خوب می‌گردم (cher-ko oon pos-to kwee in zo-na do-vay see man-gee bay-nay)
 4. Cerco un bar carino qui in zona / دنبال یک کافه خوب در این نزدیکی می‌گردم (cher-ko oon bar kar-ee-no kwee in zo-na)
 5. Ne conosce qualcuno? / کسی را در این نزدیکی می‌شناسید که…؟ (nay kon-os-chay kwal-koo-no?)
 6. C’è qualche posto interessante da visitare qui in zona? / آیا در این منطقه جای دیدنی وجود دارد؟ (chay qual-kay pos-to in-ter-es-san-tay da vee-see-ta-ray kwee in zo-na?)
 7. Grazie comunque / به هر حال از کمک شما ممنونم (grat-see ko-moon-kway)

این مطلب را بصورت PDF دانلود کنید!

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست