ضمیر در زبان فرانسه

ضمایر در فرانسه (آموزش کامل یک بار برای همیشه)

گاما

دستور زبان فرانسه بسیار پیچیده به نظر می رسد و ضمایر مختلف زیادی در این زبان وجود دارد. اما خبر خوب این است که می توانید به سرعت بر آن ها مسلط شوید . ما همه چیز هایی را که باید در مورد ضمایر فرانسوی بدانید را در این مقاله گنجانده ایم تا بتوانید به راحتی آن ها را یاد بگیرید. با این معلومات ، شما فقط یک قدم با تسلط زبان فرانسه فاصله دارید.

ضمایر فرانسوی چیست؟

ضمایر فرانسوی شبیه ضمایر انگلیسی هستند . آن ها کلماتی هستند که جایگزین اسم ها می شوند. برای این که مکالمه تان طبیعی تر به نظر برسد، باید از آن ها در گفتار روزمره تان استفاده کنید. درست مثل کاری که در انگلیسی انجام می دهید.

دو نوع ضمیر اصلی در زبان فرانسه وجود دارد : شخصی و غیرشخصی. با این حال، هر دو نوع انواع مختلفی دارند:

 


french

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه چرب زبان، زبان فرانسه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان فرانسه رو مثل بلبل حرف بزن!


 

 • ضمایر شخصی:
  • فاعلی
  • انعکاسی
  • مفعول مستقیم
  • مفعول غیرمستقیم
  • حرف اضافه ای
 • ضمایر غیرشخصی:
  • قیدی
  • اشاره ای
  • فاعلی
  • اشاره ای نامعین
  • نامعین
  • پرسشی
  • منفی
  • مضاف الیهی
  • موصولی
  • موصولی نامعین

ظاهرا ضمایر فرانسوی زیاد هستند، اما نگران نباشید یادگیری و تشخیص شان آسان است. می توانید خیلی سریع از آن ها در مکالمات فرانسوی استفاده کنید. با این که به نظر می رسد تعداد ضمایر غیرِ شخصی زیادی وجود دارد، اما در واقع بیشتر این دسته بندی ها فقط مربوط به دو نوع ضمیر هستند. بنابراین نیازی به یادگیری کلمات جدید نخواهید داشت.

ضمایر شخصی در زبان فرانسه

ضمایر شخصی فرانسوی جایگزین افراد می شوند. فرقی نمی ‌کند که درباره شما باشد یا شخصی که با او صحبت می ‌کنید، یا فردی که با خارج از بحث تان است، فرانسوی یک ضمیر برای هر کدام دارد. ضمایر شخصی فرانسوی باید متناسب با اشخاص مختلف در گرامر تغییر کنند.

این جدول تمام ضمایر شخصی را که باید در زبان فرانسه یاد بگیرید را نشان می دهد:

فاعلی

انعکاسی

مفعولی مستقیم

مفعولی غیرمستقیم

حروف اضافه ای

مفرد

Je (من)

(ژو)

Me (خودم)

(مِه)

Me (من را)

(مِه)

Me( من )

(مِه)

Moi (در مورد من)

(موا)

Tu (تو)

(تو)

Te (خودت)

(تْ)

Te (تو را)

(تْ)

Te ( تو )

(تْ)

Toi (در مورد تو)

(تُوا)

Il (او مذکر)

(ایل)

Se (خودش)

(سو)

Le (او را)

(لو)

Lui ( به او )

(لووی)

Lui (در مورد او)

(لووی)

Elle (او مونث)

(اِل)

Se (خودش)

(سو)

La (او را)

(لا)

Lui ( به او )

(لووی)

Elle (در مورد او)

(اِل)

جمع

Nous (ما)

(نو)

Nous (خودمان)

(نو)

Nous ( ما را )

(نو)

Nous (به ما)

(نو)

Nous (در مورد ما)

(نو)

Vous (شما)

(وو)

Vous (خودتان)

(وو)

Vous ( شما را )

(وو)

Vous (به شما)

(وو)

Vous (در مورد شما)

(وو)

Ils (آن ها)

(ایل)

Se ( خودشان )

(سو)

Les (آن ها را)

(لی)

Leur (به آن ها)

(لُ)

Eux (در مورد آن ها)

(او)

مخفف ضمایر و استثنائات

در برخی از موارد، اگر یک کلمه با یک مصوت یا صامت h شروع شود، باید ضمیر را با ابتدای کلمه بعدی ادغام کنید.

 • Il m’a dit que… (ایل ما دی کو): او به من گفت که
 • Il t’a dit que… (ایل تا دی کو): او به تو گفت که
 • Elle l’a aidé.. . (اِل لا اِدی): او به او کمک کرد

شما باید به نوع جمله توجه ویژه ای داشته باشید زیرا نوع جمله ترتیب کلمات را تعیین می کند.

1-در جمله منفی، از “ne ” قبل از مفعول استفاده کنید ، -“pas” هم بعد از فعل می‌ آید.

 • Il ne me dit pas la vérité. (ایل نو مو دی پَ لا وِقیتی): او به من حقیقت را نمی گوید.

2- برای دستورات مثبت “me” را به “moi” تغییر دهید . ضمایر شخصی مستقیم قبل از غیر مستقیم یا در آن نوع جملات قرار می گیرند.

 • Donne-moi cette tranche de pain (دون موا سِت تْقونْش دو پان): آن تکه نان را به من بده
 • Donne la-moi:(دون لا موا) آن را به من بده

ضمایر فاعلی

این ضمایر به فاعل جمله اشاره می کنند. ” من “، ” تو “، ” او ” یا ” او ” چند نمونه از این ضمایر هستند. شما به راحتی می توانید یک جمله را با هر یک از این ها شروع کنید.

ضمایر انعکاسی

زمانی از این ضمایر استفاده می کنید که خودتان یا خود فرد عمل را انجام داده باشید.

 • Je me brosse les dents (ژو مِه بُقوس لی دون): من دندان هایم را خودم مسواک می زنم

ضمایر مفعولی مستقیم

ضمایر مفعولی مستقیم در زبان فرانسوی نشان دهنده چیز ها یا افرادی هستند که مستقیما تحت تأثیر عمل فعل قرار می گیرند.

 • Il la voit.(ایل لا ووا): او او را می بیند
 • Tu m’aimes.(تو مَم): تو مرا دوست داری

ضمایر مفعولی غیرمستقیم

ضمایر مفعولی به گیرنده فعل در جمله اشاره دارد. با این حال، تفاوت جزئی بین مفعول مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ضمایر مفعولی غیرمستقیم جایگزین افرادی می شوند که به طور غیر مستقیم تحت تأثیر عمل قرار می گیرند. به طور مثال :

 • Tu m’ as donné un chat.(تو ما دونی اون شات) : تو به من گربه دادی

ضمایر حرف اضافه ای

این ضمیر از طرفی به عنوان ضمایر تاکیدی هم شناخته می شوند ، شما از آن ها برای تأکید بر فاعل استفاده می کنید.

 • Ça ne marche pas pour moi:(سان نِ ماخْشِه پَا پوق موا ) این در مورد من جواب نمی دهد

ضمایر غیر شخصی در زبان فرانسه

بیشتر ضمایر شخصی جایگزین نام افراد می شوند، اما ضمایر غیر شخصی اغلب مفعول هستند. اشکال مختلف ضمایر غیرشخصی باید با اسمی که جایگزین آن می ‌شوند، مطابقت داشته باشند.

حتما این دروس را دانلود کنید: آموزش صوتی و رایگان زبان فرانسه در۱۰۰ درس

ضمایر قیدی: en و y

شما در زبان فرانسه روزمره خیلی با “en” و “y” مواجه خواهید شد. این ضمایر جایگزین مکان یا کمیت در جمله می شوند، ” Y ” جایگزین “à + location” می شود:

 • Je vais à la piscine.: (ٰژو وِ اِ لا پیسین)من دارم به استخر می روم
 • J ‘ Y vais. (ژی وِد): من دارم به آن جا می روم

و en جایگزین ترکیب “de+ حرف تعریف نا معین + اسم” می شود.

 • Tu as du sucre?:(تو آ دو سوخْ) یه کم شکر داری؟
 • Oui, j’en ai.(وی، ژونِه ): بله، کمی دارم

ضمایر اشاره: celui،celle ، ceuxو cells

شما از ضمایر اشاره در زبان فرانسه برای جایگزینی اسمی که قبلا به آن اشاره شده، استفاده می کنید. در زبان فرانسه فقط یک ضمیر اشاره وجود دارد که -“celui” و بسته به متن ، معنای “آن یکی” و ” این یکی ” می دهد. با این حال، شما باید نسخه های مختلف را مطابق با جنسیت و کمیت اسم بعدش، یاد بگیرید.

مفرد مذکر

مفرد مونث

جمع مذکر

جمع مونث

Celui

(سولْوی)

Celle

(سِل)

Ceux

(سو)

Celles

(سِل)

برای استفاده از این ضمیر باید یکی از موارد زیر را بعد از آن بیاید:

1-عبارت حرف اضافه ای

2- بند موصولی

3-جز “-ci” یا “-là” که برای تاکید استفاده می شود.

دانلود کنید: دانلود ۷ اپلیکیشن برتر آموزش زبان فرانسه

ضمایر اشاره نامعین :–ce ،ceci ،cela ، ça

برای اشاره به یک اسم مجهول از ضمایر اشاره نا معین استفاده می کنید.

 • Ceci n’est pas une pipe.(سوسی نِ پَزون پیپ): این یک لوله نیست

ضمایر فاعلی غیر شخصی : –ce و il.

اگر فاعل جمله شخص باشد، از ضمایر شخصی استفاده می کنید. اما اگر شی باشند، از “ce” یا “il” استفاده می کنید.

 • J’ai jeté un:(ژِ ژوتی آن) من یک کتاب پرت کردم
 • Il a voé.  (ایلا وُئِه): آن پرواز کرد

ضمایر نامعین: autre، certain، plusieurs و…

شما از ضمایر نامعین برای نشان دادن تعداد یا نوع اسم مجهول استفاده می کنید. می ‌توانید این ضمایر را “دیگر”، ” بعضی ” و “بسیاری” ترجمه کنید.

حتما دانلود کنید: فیلم، کارتون، داستان کوتاه و آهنگ برای تقویت زبان فرانسه

ضمایر پرسشی: qui، que، lequel

این ضمایر عمدتا برای جملات سوالی استفاده می شوند. می توانید بپرسید چه کسی، چه چیزی یا کدام.

 • Qui a gagné le jeu.(کی آ گَنیِ لو ژو): چه کسی بازی را برد؟

ضمایر منفی: ne_personne و ne_rien…

احتمالا با ضمایر منفی مثل ” هیچ کس ” آشنا هستید. این ضمایر معادل فرانسوی هم دارند. شما باید قبل از فعل “ne” و بعد از آن قسمت دوم ضمیر منفی را قرار دهید. مثلا:

 • Vous n’ avez rien fait de mal.(وُو ناوی قیُن فِتْ دو مَل ): تو هیچ اشتباهی نکردی

ضمایر مالکیت

یادگیری ضمایر مالکیت ممکن است در ابتدا کمی دشوار باشد زیرا نمی توانید مثل انگلیسی خیلی راحت با گذاشتن ” s ” مالکیت را نشان دهید. یعنی مثلا ” کتاب الکس ” مثل انگلیسی “Alex’s book” ترجمه نمی شود و تنها راه برای نشان دادن مالکیت به زبان فرانسوی، ترجمه مستقیم “The book of Alex” است.

 • la plume de ma tante:(لَ پولو دو مَا تُنْت) خودکار عمه ام
 • les rues de Paris: (لِ قو دو پَقی) خیابآن های پاریس

The streets of Paris

راهنمای سطوح زبان فرانسه+مدرک زبان فرانسه

به عبارت دیگر، ابتدا چیزی که مورد مالکیت قرار گرفته و سپس آن چیزی که تصرف می کند، نوشته می شود. زبان فرانسه روشی برای نشان دادن مالکیت از طریق صفت ها دارد:

صفت مالکیت

مذکر

مونث

جمع

مال من

Mon

(مون)

Ma

(ما)

Mes

(می)

مال تو Ton

(تون)

Ta

(تا)

Tes

(تی)

مال او / آن

Son

(سون)

Sa

(سا)

Ses

(سی)

مال ما Notre

(نوتْخ)

Notre

(نوتْخ)

Nos

(نو)

مال شما

Votre

(وُتْخ)

Votre

(وُتْخ)

Vos

(وو)

مال آن ها Leur

(لُق)

Leur

(لُق)

Leurs

(لُق)

برای صفت های ملکی، ابتدا از صفت و بعد از مفعولی که در مالکیت در آمده، استفاده می کنید. مثل:

 • آدرس شما: votre adressse (وتْخ آدْقِس)
 • پاسپورت او: son passeport(سون پِسِپوق)

ضمایر موصولی qui, que, dont،où ، lequel

این ضمایر می توانند قسمت های مختلف جمله را به یکدیگر وصل کنند. چه آن چیز یک شخص باشد و چه یک مکان، اگر قبلا ذکر شده است، احتمالا می توانید یکی از این ضمایر را برای پیشگیری از تکرار استفاده کنید.

 • Nous allons là où nous avons passé notre lune de miel.(نوز اَلون لا نوز اَوون پَسِه نوتْخُ لون دو میِل) : ما داریم همانجایی می رویم که ماه عسلمان را گذراندیم

ضمایر موصولی نامعین ce qui،ce que ،ce dont ، ce à quoi

مشابه ضمیر نوع قبلی است منتهی، چیزی که جایگزین آن می شود ، ناشناخته است.

 • Ce que tu veux ne peut pas arriver.(سو کو تو وو نو پو پَزْ اَویقِه) : آن چه که شما می خواهید نمی تواند اتفاق بیفتد

ترتیب کلمات با فعل “بودن”

فعل ” بودن ” در فرانسوی “être” است و ممکن است با چیز هایی که اخیرا در مورد مالکیت یاد گرفتید اشتباه گرفته شود. دقت کنید که در این جا قبل از صفت ملکی “à” را اضافه می‌ کنید.

 • Ces Papiers sont à nous.(سِ پَپیِسْ زون اَ نو): این اوراق مال ماست
 • Ce bureau est à moi.(سو بیوقو اِت اَ موا): این میز مال من است

ویدیوی آموزش ضمایر در زبان فرانسه (اگر توضیحات بالا کافی نبود)

 

در ادامه بخوانید: پادکست آموزش زبان فرانسه (بهترین ها بصورت سطح بندی شده)

رادتایم

حتما بخوانید!

5 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام استاد توضیح ندادید اگر جمعی مختلط باشند یعنی هم دخترا و هم پسرا چی استفاده میشه ils یا elles یا اگر بخواهیم بگیم آن پسرها و دخترها دانشجو هستند چگونه بگیم ؟ ت آخرش تلفظ میشه یا نه ؟

  پاسخ
  • در اینصورت از ils باید استفاده کنین. کلا اگه ۹۹ تا دختر باشن و یکی پسر، و بخواین جمع ببندین باید بگین ils. زور مذکر توی قواعد زبان فرانسه خیلی زیاده😅

   پاسخ
 • من زبان فرانسه کاملا مبتدی هستم و فقط الفبا بلدم. با اپلیکیشن چرب زبان شما شروع کردم که انصافا خیلی راه افتادم و الان کتاب فرانسه در سی روز شروع کردم فرض کنید کسی با این کتاب شروع کرده در اوائل که زیاد لازم نیست منابع دیگر و مکمل را مطاله کند حداقل به نظر A1 را باید تمام کند و بعد … برای این بعد : در خصوص صوتهای مناسب/مجله ای فرانسوی( چاپ فرانسه و نه کانادا و …) منبعهایی خوب اگر می شناسید لطفاً معرفی بفرمایید . در صورت صلاحدید برای ایمیل بنده ارسال بفرمایید .

  پاسخ
 • سلام استاد لطفاً در مورد ترتیب قرار گرفتن ضمایر هم توضیح بدید. اگه چند تا ضمیر مفتولی داشته باشیم مثل en ‘ y ‘ lui’ les … و سخت تمرین مورد اینکه فعل passé composé باشه و در حالت منفی هم توضیح بدید خیلی ممنون.

  پاسخ
 • خیلی عالی
  امیدواریم به اهداف خود نایل گردید.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست