اینده

آموزش آینده ساده در زبان فرانسه به زبان ساده +مثال

آینده ساده در زبان فرانسه با زبان انگلیسی مطابقت دارد. ما بیشتر اوقات از این زمان استفاده می کنیم تا در مورد برنامه ها یا اهداف آینده صحبت کنیم و همچنین پیش بینی هایی درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، انجام دهیم. با اضافه کردن پسوندهای ai ، as ، a ، ons ، ez و ont به مصدر فعل، زمان آینده ساخته می شود.

هر آنچه که باید در مورد زمان آینده در زبان فرانسه بدانید را با مثال های سریع و آسان ما بیاموزید.

چه زمانی باید از آینده ساده در زبان فرانسه استفاده کنیم؟

ما از زمان آینده ساده در موارد زیر استفاده می کنیم:

 


french

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه چرب زبان، زبان فرانسه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان فرانسه رو مثل بلبل حرف بزن!


 

برای صحبت کردن در مورد اهداف آینده:

 • Demain je rangerai les dossiers. (دو مانْژ ژو قِنژوقِه لی دوسیِه)  (فردا قفسه ها را مرتب خواهم کرد)

برای پیش بینی در مورد آینده:

 • Tu ne finiras jamais en une journée .  (تو نو فینیقا ژامِه اون یون ژوقْنی) (تو هرگز آن را در عرض یک روز تمام نخواهی کرد)

برای ساخت جملات شرطی:

 • Si on range à deux, on finira plus vite.  (سی اُنْ قونْژْ آ دو ، اون فینیقا پْلو ویت) (اگر با هم چیزها را سر جایشانز بگذاریم زودتر تمام خواهیم کرد)

نحوه صرف زمان آینده ساده در زبان فرانسه

برای صرف زمان آینده ساده، از مصدر فعل استفاده کرده و پسوندهای زیر را به آن اضافه می کنیم. (برای افعال re ، e آخر را حذف می کنیم):

شخص

افعال er

افعال ir

افعال re

اول شخص مفرد (من)

j’aimerai

(ژِمِقِه)

je finirai

(ژو فینیقِه)

je vendrai

(ژو وُنْدْقِه)

دوم شخص مفرد (تو)

tu aimeras

(تو اِمْقا)

tu finiras

(تو فینیقا)

tu vendras

(تو وُنْدْقا)

سوم شخص مفرد (او)

il/elle/on aimera

(ایل/ اِل / اون اِمْقا)

il/elle/on finira

(ایل/ اِل / اون فینیقا)

il/elle/on vendra

(ایل/ اِل/ اون وُنْدْقا)

اول شخص جمع (ما)

nous aimerons

(نوز اِمْقون)

nous finirons

(نو فینیقون)

nous vendrons

(نو وُنْدقون)

دوم شخص جمع (شما)

vous aimerez

(ووز اِمْقی)

vous finirez

(وو فینیقی)

vous vendrez

(وو وُنْدْقی)

سوم شخص جمع (آنها)

ils/elles aimeront

(ایل/ اِلزی اِمقون))

ils/elles finiront

(ایل/ اِل فینیقون )

ils/elles vendront

(ایل/ اِل وِندْقون)

افعال avoir و être در آینده ساده بی قاعده هستند: 

شخص

être avoir

(اول شخص مفرد (من

je serai

ژو سوقِه

j’aurai

ژوقِه

(دوم شخص مفرد (تو

tu seras

تو سوقا

tu auras

تو اُوقا

(سوم شخص مفرد (او

il/elle/on sera

ایل/ اِل / اون سوقا

il/elle/on aura

ایل/ اِل/ اون  اوقا

(اول شخص جمع (ما

nous serons

نوس سوقون

nous aurons

نوز اُوقون

(دوم شخص جمع (شما

vous serez

وو سوقی

vous aurez

ووز اوقی

(سوم شخص جمع (آنها

ils/elles seront

ایل/ اِل سوقون

ils/elles auront

ایل / الز اُوقون

استثنائات در قوانین صرف افعال

یک e کوتاه در ریشه کلمه در آینده ساده اکسان گراو (در فرانسه برای نشان دادن طول و ماهیت حروف صدادار بکار می رود) می گیرد:

 • peser – je pèserai (پوزی- ژو پیزْقُه) (وزن کردن/ سنجیدن)
 • modeler – je modèlerai(مُدُلی- ژو مُدِلْقِه) (طراحی کردن)

در بعضی از افعال حروف بی صدا دو برابر می شوند:

 • jeter – je jetterai (ژوتی- ژوژِتْقِه)(پرتاب کردن)

در افعال منتهی به yer، y به i تبدیل می شود. (برای افعال منتهی به ayer، هم y و هم i مجاز هستند):

 • employer – j’emploierai, tu emploieras, il emploiera, nous emploierons, vous emploierez, ils emploieront (اُمپْلویِه- ژُمْپلوقِه- تو اُمْپلاقا- ایل اُمْپْلاقا- نوز امْپلاقون- ووز اُمْپلوقی- ایلز اُمپلاقون)(استخدام کردن)
 • payer – je payerai/paierai (پیِه – ژوپیقه-/ پیقِه) (پرداخت کردن)

در برخی افعال منتهی به rir ، i قبل از اضافه کردن پسوند زمان آینده حذف می شود:

 • courir – je courrai(کوقیق- ژو کوقِه)  (دویدن)
 • mourir – je mourrai  (موقیق- ژوموقِه)(مردن)

افعال منتهی به oir در آینده ساده بی قاعده هستند، درست مانند aller, envoyer, faire  و venir.:

 • pouvoir – je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront(پوووآ- ژو پوقِه، تو پوقا- ایل پوقا- نو پوقون- وو پوقی- ایل پوقون) (قادر بودن به)
زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست