شکسپیر دوست داشتنی

جملات ناب شکسپیر به انگلیسی (38 تای برتر گلچین شده)

گاما

شکی نیست که باید نقل قول های افسانه ای ویلیام شکسپیر را بخوانید؛ زیرا او چند تا از بزرگ ترین نمایشنامه ها و تراژدی های محبوب جهان را خلق کرده است! (اسم هایی که داخل پرانتز جلو هر جمله می بینید).

ویلیام شکسپیر به عنوان یکی از بزرگ ترین نویسندگان و نمایشنامه ‌نویسان تاریخ شناخته می ‌شود.

به لطف اشعار (غزل)، اجرا ها (به عنوان بازیگر) و نمایشنامه هایش (رومئو و ژولیت، رویای یک شب در نیمه تابستان، طوفان و . . .)، گزیده هایی از آثار او بار ها و بار ها نقل شده است.

از این نویسنده نقل قول های زیادی هست، اما ناب ترین آن ها را می توانید در این مقاله پیدا کنید.

جملات ناب ویلیام شکسپیر

1-We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. The Tempest

1-ما همان چیزی هستیم که رویا ها بر اساس آن ساخته می شوند و زندگی کوتاه ما با یک خواب کامل می شود. (طوفان)

2- To be, or not to be: that is the question . Hamlet

2- بودن یا نبودن؛ مسئله این است. (هملت)

به کارتان می آید: 100 روش تعریف کردن از کسی به انگلیسی

3- In all my life only that dream is real. Hamlet

3- در تمام زندگی ام فقط رویا بود که واقعی بود. (هملت)

4- Is this a dagger which I see before me, the handle toward my hand? Macbeth

4- آیا این خنجری که من پیش روی خودم می بینم، دسته اش در دست خود من است؟ (مکبث)

5- Beware the Ides of March . Julius Caesar

5- مراقب روز پانزدهم ماه مارس باشید. (سزار ژولیوس)

6-A man can die but once. Henry IV

6- یک انسان فقط یک بار می تواند بمیرد. (هنری چهارم)

7- How sharper than a serpent’s tooth it is to have a thankless child! King Lear

7- این که فرزندی ناسپاس داشته باشیم، خیلی تیزتر از دندان مار است! (شاه لیر)

8- To thine own self be true. Hamlet

8- با خودت صادق باش. (هملت)

9- All that glitters is not gold. The Merchant of Venice

9- هر چیزی که می درخشد طلا نیست. (تاجر ونیزی)

دانلود کنید: ۶۰ عکس آموزنده با متن انگلیسی که باید داشته باشید

10- Nothing will come of nothing. King Lear

10- از هیچی؛ هیچ چیز به وجود نمی آید. (شاه لیر)

11- All the world ‘s a stage , and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts. As You Like it

11- تمام جهان یک صحنه است و همه مردان و زنان فقط بازیگر هستند. آن ها می آیند و می روند. و یک مرد در نوبت خودش نقش های بسیاری را بازی می کند. – (کتاب همان طور که شما دوست دارید)

شکسپیر

12- Life’s but a walking shadow , a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more; it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Macbeth

12- زندگی جز سایه ای متحرک نیست، یک نوازنده فقیر است که ساعت ‌ها روی صحنه خرامان می چرخد و می خروشد، و بعد دیگر خبری از آن نیست . این داستانی است که یک احمق گفته است، پر از خشم و هیاهو که هیچ چیز را نمی رساند . (مکبث)

13- Get thee to a nunnery. Hamlet

13- خودت را به صومعه ای برسان . (هملت)

14- The course of true love never did run smooth. A Midsummer Night’s Dream

14- مسیر عشق واقعی هیچ وقت هموار نبود. (رویای یک شب در نیمه تابستان)

حتما بخوانید: جملات انگیزشی انگلیسی (150 جمله برتر با معنی)

15- Love looks not with the eyes, but with the mind. A Midsummer Night’s Dream

15- عشق نباید با چشم باشد، بلکه باید با عقل باشد. (رویای یک شب نیمه تابستان)

16- But love is blind and lovers cannot see , The pretty follies that themselves commit. The Merchant of Venice

16- اما عشق کور است و عاشقان نمی توانند ببینند. این حماقت زیبا را خودشان مرتکب می شوند . (تاجر ونیزی)

17- My love as deep; the more I give to thee, The more I have, for both are infinite. Romeo and Juliet

17- عشق من عمیق است؛ هر چه بیشتر به تو می دهم، بیشتر دارم، زیرا هر دو بی نهایت هستند . (رومئو و ژولیت)

18- Who ever loved, that loved not at first sight? As You Like It

18- چه کسی تا به حال عاشق شده که آن عشق در نگاه اول نبوده است؟ (همان طور که دوست دارید)

19- Hear my soul speak: The very instant that I saw you did, My heart fly to your service. The Tempest

19- سخنان جانم را بشنو؛ همان لحظه ای که تو را دیدم، قلبم برای تو پرواز کرد. (طوفان)

20- For there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Hamlet

20- هیچ چیز خوب یا بد وجود ندارد، اما این طرز فکر شما است که آن را تبدیل به خوب و بد می کند. (هملت)

21- It’s not enough to speak , but to speak true. A Midsummer Night’s Dream

21- حرف زدن کافی نیست، راست گفتن مهم است. (رویای یک شب در نیمه تابستان)

از دست ندین: سخنان زیبا به زبان انگلیسی (50 سخن زیبا در سال 2022)

22- Be not afraid of greatness: twas well writ. / Some are born great, Some achieve greatness, And some have greatness thrust upon them. Twelfth Night

22- از عظمت نترسید: برخی بزرگ به دنیا می آیند، برخی به عظمت می رسند، و برخی عظمت در آن ها تحمیل شده است . (شب دوازدهم)

23- Lord, what fools these mortals be! A Midsummer Night’s dream

23- خدایا ! این موجودات فانی چقدر احمق اند. (رویای یک شب در نیمه تابستان)

24- Neither a borrower nor a lender be; For loan oft loses both itself and friend . Hamlet

24- نه قرض گیرنده باشید و نه قرض دهنده؛ زیرا قرض هم خودش می رود و هم دوست را می گیرد. (هملت)

شکسپیر-2

25- I would not wish, Any companion in the world but you. The Tempest

25- هیچ همراهی را در دنیا آرزو نمی‌کنم ، به جز تو. (طوفان)

26- If music be the food of love play on. Twelfth Night

26- اگر موسیقی خوراک عشق است، بگذار پخش شود. (شب دوازدهم)

کاربردی و زیبا: متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام (110 جمله برتر 2022)

27- That which I would discover / The law of friendship bids me to conceal. The Two Gentlemen of Verona

27- قانون دوستی به من دستور و یاد می دهد آنچه کشف می کنم را پنهان کنم. (دو نجیب زاده ورونایی )

28- A friend should bear his friend’ s infirmities. Julius Caesar

28- دوست باید ضعف های دوستش را تحمل کند . (ژولیوس سزار)

29- Cowards die many times before their deaths; / the valiant never taste of death but once. The Life and Death of Julius Caesar

29- ترسو ها قبل از مرگ شان بار ها می میرند، دلیران فقط یک بار طعم مرگ را می چشند . (زندگی و مرگ جولیوس سزار)

30- Thou know’st ’tis common; all that lives must die, / Passing through nature to eternity. Hamlet

30- این برای همه مشترک است؛ همه موجوداتی که زندگی می کنند باید بمیرند، این عبور از طبیعت به ابدیت است . (هملت)

31- Death lies on her like an untimely frost, Upon the sweetest flower of all the field. Romeo and Juliet

31- مرگ مثل یخبندان نابهنگام بر روی او افتاده است ، بر بهترین گل تمام مزرعه. (رومئو و ژولیت)

32- Everyone can master a grief but he that has it. Much Ado About Nothing

32- همه می توانند بر غم و اندوه مسلط شوند، مگر کسی که درگیر آن است . (هیاهوی بسیار بر سر هیچ )

دانلود کنید: ضروری ترین اصطلاحات انگلیسی که باید بلد باشید

33- And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle ! Macbeth

33- و همه دیروز ما راه مرگ غبارآلود را برای احمقان واضح و آسان کرده است . خاموش، خاموش، ای شمع کم دوام! (مکبث)

34- We have seen better days. Timon of Athens

34- ما شاهد روز های بهتری بوده ایم. ( زندگی تیمون آتن )

35- Some Cupid kills with arrows, some with traps. Much Ado about Nothing

35- بعضی از کوپید ها با تیر می کشند، برخی با تله. (هیاهوی بسیار بر سر هیچ)

36- Misery acquaints a man with strange bedfellows. The Tempest

36- بدبختی؛ مرد را با هم نوعان عجیب و غریبی آشنا می کند. (طوفان)

37- I am sure care’s an enemy to life. Twelfth Night

37- من مطمئنم زندگی یعنی مراقب دشمن بودن. ( شب دوازدهم )

38- Now is the winter of our discontent. Richard III

38- در حال حاضر زمستان دلیل نارضایتی ما است. (ریچارد سوم)

متن های خفن انگلیسی برای بیو پروفایل شما (100 تای گلچین شده)

ویدیویی از معرفی شکسپیر و نکات جالب زندگی ش

 

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست