مادر مهربان

جمله درباره مادر به انگلیسی (بیش از 100 جمله زیبا+ عکس نوشته)

گاما

هیچ وقت نمی توان عشق مادر را با چیزی مقایسه کرد. یک مادر چیز های زیادی را فدا می کند تا پسر یا دخترش راحت باشد و زندگی خوبی داشته باشد. ما همیشه باید قدر مادران مان را بدانیم. نیازی نیست همه چیز را پیچیده کنید، گفتن یک جمله یا فرستادن یک پیام ساده به مادر با مضمون دوستت دارم، کافی است.

اگر دنبال پیام‌ های زیبای انگلیسی برای گفتن “مامان دوستت دارم” به مادرتان هستید، این مقاله را از دست ندهید. با این پیام های شیرین احساسات تان را به مادرتان نشان دهید. علاوه بر این با هر کدام از این جملات؛ پیام منحصر به فرد خودتان را برای مادرتان می نویسید. می توانید این جملات را برایش بفرستید یا در فیس بوک ، توییتر، اینستاگرام، پینترست یا استتوس واتساپ پست کنید.

پیام زیبا برای مادر

 • Mother, I just want you to know, if you ever need anything, I am here for you, I will assist you where possible for you have always been there for me.   مادر فقط می خواهم بدانی، اگر زمانی به چیزی نیاز داشتی، من این جا هستم، تا جایی که ممکن است به تو کمک خواهم کرد، زیرا تو همیشه در کنار من بوده ای
 • Mom, you are the best mom in the whole world. I love you so much.   مامان، تو بهترین مادر در تمام دنیا هستی. من خيلي تو را دوست دارم
 • Life might be full of challenges, no matter the challenges you always stand beside us. Thank you for everything mom, I love you.   زندگی شاید پر از چالش باشد، اما هیچ اهمیتی ندارند وقتی تو همیشه در کنار ما هستی. بابت همه چیز ممنون مادر، دوستت دارم

Beautiful Message for Mom

دانلود کنید: ۶۰ عکس آموزنده با متن انگلیسی که باید در آرشیو خود داشته باشید!

 • When things become unbearable, you were there for me. I love you, mom.  وقتی همه چیز غیر قابل تحمل می شود، تو در کنارم هستی. مادر دوستت دارم
 • Mom, I adore and appreciate you so much, you are the reason for my success. I love you and will always be with you.   مامان، من تو را خیلی دوست دارم و از تو قدردانی می کنم، تو دلیل موفقیت من هستی. دوستت دارم و همیشه با تو خواهم بود
 • I may never fit into your shoes, but being a woman like you makes me appreciate you even more. I love you mother!   شاید من هیچ وقت نتوانم مثل تو باشم، اما زنی مثل تو بودن باعث می شود قدر تو را بیشتر بدانم. دوستت دارم مادر
 • I have happiness because of you; I am successful because you guided me to follow the right path. I love you, mom   من به خاطر تو خوشبختم؛ من موفق هستم زیرا تو مرا به راه راست هدایت کردی. دوستت دارم مادر
 • You are an amazing woman, I love you, mom.   تو زن شگفت انگیزی هستی، من تو را دوست دارم، مادر
 • I can never repay you for what you have done for me. Your love is priceless. I love you, mom.   من هیچ وقت نمی توانم آنچه که برای من انجام دادی را برایت جبران کنم. روی عشق تو نمی توان قیمت گذاشت. مادر دوستت دارم

پیام های “I love you mom”

 • Mom, I just want to hear your voice because you give me strength, you are my inspiration in life. I love you.   مامان، من فقط می خواهم صدایت را بشنوم، زیرا تو به من قدرت می دهی، تو الهام بخش من در زندگی هستی . عاشقم
 • You are the source of my happiness, knowing you are satisfied and happy is my dream. I love you mom.   تو دلیل خوشبختی من هستی، آرزویم این است که بدانم تو راضی و خوشحال هستی. دوستت دارم مامان
 • You are the reason why I am where I am today, without your encouragement and advice I would not be here. I appreciate you so much, mother and I love you.   تو دلیل این هستی که من امروز اینجام، بدون تشویق و نظر تو اینجا نبودم. من خیلی از تو ممنونم مامان . عاشقت هستم
 • You have provided for me since I was a child, it’s my turn to give you the best. I love you, mom.   تو از بچگی من را حمایت کردی، حالا نوبت من است که بهترین ها را به تو بدهم. دوستت دارم مادر
 • For the sacrifices you have done for me, I know I cannot repay you but I want to let you know that I love you.   می دانم که نمی توانم فداکاری هایی که در حقم کردی را جبران کنم، اما می خواهم بدانی که دوستت دارم

I Love You Mom Messages

حتما بخوانید: جملات انگیزشی انگلیسی (150 جمله برتر با معنی)

 • The superwoman who works every day to ensure we are comfortable is my mom. I love you, mom.   آن زنِ فوق العاده ای که هر روز کار می کند تا ما راحت باشیم، مادر من است. مادر دوستت دارم
 • You are the only one who has stuck by me since I was born. Thank you for your love and support. Mom, I love you mom so much   تو تنها کسی هستی که از بدو تولد به من وفادار مانده است. بابت عشق و حمایتت ممنون مامان. خیلی دوستت دارم مامانم
 • Thank you for supporting my dreams from the first day, I am very grateful to have you in my life, I love you.   ممنون که از روز اول از رویاهایم حمایت کردی، خیلی ممنونم که در زندگیم هستی، دوستت دارم
 • I am so proud to have you as my mom and I love you so much.   من به داشتن تو به عنوان مادرم افتخار می کنم و خیلی دوستت دارم

نقل قول های زیبا در مورد مادر

 • You are the strongest woman that I know, I love you for it.   تو قوی ترین زنی هستی که می شناسم و به خاطرش دوستت دارم
 • Everyone wants a better life, but no one remembers where they came from. You are the best mom ever. Thank you for everything you have given me. I love you, mom.   همه خواهان زندگی بهتر هستند، اما هیچ کس یادش نمی آید که از کجا آمده است. تو همیشه بهترین مادر هستی. بابت همه چیز هایی که به من دادی ممنونم. دوستت دارم مادر
 • A mother sacrifices everything, gives all, and in return expects little. The only thing that she wants is for her child to be happy, that’s what I have learned from you. Thanks for everything, I love you, mom.   یک مادر همه چیز را فدا می کند، همه چیز را می دهد و در مقابل انتظار کمی دارد. تنها چیزی که او می خواهد این است که فرزندش شاد باشد، این چیزی است که من از تو یاد گرفته ام. برای همه چیز متشکرم، دوستت دارم مامان
 • With you, we have argued and fought but you never lost it, you always stayed calm. You still loved me more. I love you, mom.   ما با هم بحث و دعوا کردیم اما تو هرگز شکست نخوردی، همیشه آرام بودی. تو باز هم من را بیشتر از حتی قبل؛ دوست داشتی. دوستت دارم مادر
 • The work of a mother is very important; you bring life on earth and shape the life of that person. I love you, mom.   کارِ مادر خیلی مهم است. تو زندگی را روی زمین می آوری و زندگی را شکل می دهی. مادر دوستت دارم
 • My life is incomplete without you. I love you, mom.   زندگی من بدون تو ناتمام است، دوستت دارم مادر
 • You are my precious gift from heaven, I love you, mom. Have a lovely day.   تو هدیه گرانبهای من از بهشت ​​هستی، دوستت دارم مامان. روز عالی داشته باشی

نقل قول های “I love you mom”

 • As your daughter, we are connected, everything that I have I have gotten from you. Thank you mother, I love you.   به عنوان دخترت، ما به هم پیوند خورده ایم، هر چه دارم از تو گرفته ام. ممنون مادر، دوستت دارم
 • Now I understand the love of a mother, you give your all without expecting something in return. Thank you for everything mom, love you.  حالا عشق یک مادر را درک می کنم، تو تمام وجودت را می دهی بدون این که انتظاری در عوضش داشته باشی. بابت همه چیز ممنون مادر، دوستت دارم
 • You are the most jovial mom, you make my dream comes true. I love you, mom.   تو شادترین مامان هستی، تو رویای من را به واقعیت تبدیل می کنی. دوستت دارم مادر

I Love You Mom Quotes

 • The sacrifices you have made for us, only God knows. May He repay you abundantly! I love you, mom.   فداکاری هایی که برای ما کردی را فقط خدا می داند. امیدوارم او به تو پاداش فراوان بدهد ! مامان دوستت دارم
 • I know some of the things you say you don’t mean them; you only want the best for us. I love you, mom.   من می دانم که از بعضی چیز هایی که می گویی منظوری نداری . تو فقط بهترین ها را برای ما می خواهی. دوستت دارم مامان
 • I have never appreciated the things you have done for me. Since now I am a grown-up, I now understand the sacrifices you have made. I love you mother!   من هیچ وقت از کارهایی که برای من انجام دادی قدردانی نکرده ام. اما حالا که بزرگ شده ام، فداکاری هایی که کرده ای را درک می کنم. دوستت دارم مادر
 • Who’s the most beautiful mother in the world. My mother is. I love you, mom.   زیباترین مادر دنیا کیست، مادر من هست. مامان دوستت دارم
 • You are my greatest treasure, I will always treasure you. I love you, mom.   تو بزرگ ترین گنج منی، من همیشه برایت ارزش قائل هستم . دوستت دارم مادر

پیام های عاشقانه برای مادر

 • Mother, thank you for all the sacrifices you have done for me. I love you so much, mom.   از تو برای تمام فداکاری هایی که برای من انجام دادی، سپاسگزارم. خیلی دوستت دارم مامان
 • Even if you have been a single mother, my life has been enjoyable. Thanks to my hardworking single mother. I love you mum.   حتی با این که تو یک مادر مجرد و تنها بوده ای، باز هم زندگی من لذت بخش بوده است. از مادر مجرد زحمتکشم ممنونم. مامان دوستت دارم
 • Thank you for every single thing that you have done for me. I love you so much, mommy.   بابت تک تک کارهایی که برای من انجام دادی ممنونم . خیلی دوستت دارم مامان
 • I may call you mom but you are my best friend. Your love is my inspiration day in day out. I love you, mom.   ممکن است تو را مادر صدا کنم اما تو بهترین دوست من هستی. عشق تو هر روز الهام بخش من است. مادر دوستت دارم
 • A mother’s love is more than what schools can give. I love you, mom.   محبت یک مادر بیشتر از چیزی است که مدرسه می تواند بدهد . دوستت دارم
 • When I had lost hope, you never gave up on me, you lifted me, I want to tell you that I adore you, mom.   وقتی امیدم را از دست داده بودم، تو هیچ وقت از من دست نکشیدی، مرا بلند کردی، می خواهم به تو بگویم که دوستت دارم مامان
 • You are my best; every time we talk I feel the satisfaction of having you as my mother. I love you, mom.   تو بهترینِ منی؛ هر بار که با هم صحبت می کنیم از اینکه تو را به عنوان مادرم دارم احساس رضایت می کنم. دوستت دارم مامان
 • There are moments that I miss you so much, I wish you were near me. I love you so much, mom!   لحظاتی هست که دلم برایت خیلی تنگ می شود، کاش در کنارم بودی . خیلی دوستت دارم مامان
 • Thank you for being beside me on this special day in my life. I feel appreciate and loved. I love you, mom.   از این که در این روز خاص زندگی ام کنارم بودی سپاسگزارم. من حس محترم شمرده شدن و دوست داشته شدن دارم. دوستت دارم مادر

پیام های I love you mother

 • Whenever you embraced me, you gave me the warmth I much needed. I love you, mom.   هر وقت مرا در آغوش گرفتی، گرمایی که خیلی به آن نیاز داشتم را به من دادی. مادر دوستت دارم
 • You are the best mother in the whole universe. I adore you so much, mother.   تو بهترین مادر در کل جهان هستی. خیلی دوستت دارم مادر
 • Mother, I take this opportunity to thank you for every piece of advice that you have given me. You have shaped my life. I love you so much.   مادر، از این فرصت استفاده می کنم و از تو به خاطر نصیحت هایی که به من کردی تشکر می کنم. تو زندگی من را شکل دادی ، من خيلي دوستت دارم
 • The best mom in the world, I can never stop loving you. I will always be there for you, mother. You are the best!   بهترین مادر دنیا، من هیچ وقت نمی توانم از دوست داشتنت دست بردارم . من همیشه در کنارت خواهم بود مادر. تو بهترینی
 • There is no way I can compare you with anyone, you are unique and very special to my heart mother because I adore you so much.   به هیچ وجه نمی توانم تو را با کسی مقایسه کنم، تو منحصر به فردی و برای قلب من بسیار خاص هستی، به همین خاطر واقعا تو را می پرستم
 • Mother, no matter where you are, I can always hear your voice, I can hear you speaking to me. I love you, mom.   مادر، مهم نیست کجا باشی، همیشه صدایت را می شنوم، می شنوم که با من صحبت می کنی. دوستت دارم
 • You never lacked wisdom, you were always there to guide and punish me if I wronged. Thank you for raising me. I love you, mom.   تو هیچ وقت بی درایت نبودی، تو همیشه آن جا بودی تا اگر ظلمی کردم من را راهنمایی و تنبیه کنی. ممنون که من را بزرگ کردی. دوستت دارم مادر

پیام های شیرین برای مادر

 • Thank you for raising me to be a real gentleman. Mom, I will never forget what you have taught me. I love you.   مادر، فقط می خواهم به تو بگویم که الان چه احساسی نسبت به تو دارم، دوستت دارم
 • You are the person that I will forever be grateful for; you raised me to be humble and very respectful . I love you, mother.   ممنون که من را مثل یک جنتلمن واقعی بزرگ کردی. مامان، چیزهایی که به من آموختی را هیچ وقت فراموش نمی کنم. دوستت دارم
 • I always thought you knew how much I love you, that why I never said it, but since you don’t know I want to let you know that I love you so much, mom.   تو کسی هستی که تا ابد سپاسگزارش خواهم بود. تو من را متواضع و بسیار محترم تربیت کردی. دوستت دارم مامان
 • I always thought you knew how much I love you , that why I never said it, but since you don’t know I want to let you know that I love you so much, mom.   همیشه فکر می کردم می دانی چقدر دوستت دارم، برای همین هیچ وقت نگفتم، اما چون نمی دانی می خواهم به تو بگویم که خیلی دوستت دارم مامان
 • You have been with me through rough times as well as success. You can never be compared to anyone in this world. Love you mother.   تو در لحظات سخت و همینطور موفقیتها با من بوده ای. هیچ وقت نمی توانی در این دنیا با کسی مقایسه شوی. دوستت دارم مامان
 • You are my treasure that I will forever keep close to my heart. I love you, mom.   تو گنج من هستی که تا ابد در قلبم نگه خواهم داشت. دوستت دارم مادر
 • You are my inspiration to work even harder, to achieve more in life.   تو الهام بخش من هستی تا سخت تر کار کنم، تا در زندگی بیشتر به دست بیاورم
 • You are always the first person that I come to whenever I am faced with a problem.   تو همیشه اولین کسی هستی که هر وقت با مشکلی روبرو می شوم به سراغش می روم

از دست ندین: سخنان زیبا به زبان انگلیسی (50 سخن زیبا در سال 2022)

جملات زیبا برای مادر

 • I like the way you patiently wait for us to lie without you saying a word and let you know that we are lying. You amaze us , mom. We love you so much.   اینکه صبورانه گوش می دهی تا دروغ بگوییم بدون اینکه یک کلمه چیزی بگویی را دوست دارم. بگذار بگویم بدانی که ما دروغ می گوییم. مامان تو ما را متحیر کردی. ما خیلی دوستت داریم
 • Mother, I adore you so much.   مادر، من تو را خیلی دوست دارم
 • You are the best mother, I love you.   تو بهترین مادری، دوستت دارم
 • Mother, thank you for opening so many paths for me, now I have a choice. I love you, mother.   مادر، ممنون که راه های زیادی را برایم باز کردی، حالا من حق انتخاب دارم. دوستت دارم مادر
 • I truly adore you.   من واقعا تو را می پرستم
 • Thank you for never abandoning me . I don’t know what I would be without you. I love you, mother.   مرسی که هیچ وقت من را رها نکردی. نمی دانم بدون تو چه بر سرم می آمد. دوستت دارم مادر
 • Mother, if you are facing any challenges in life, just call me and I will be there for you because I love you.   مادر، اگر در زندگی با مشکلی روبرو شدی، فقط با من تماس بگیر، من در کنارت خواهم بود زیرا دوستت دارم
 • You are the reason why I always do my best in everything that I do, I love you, mom.   تو دلیل این که من همیشه در هر کاری بهترین را انجام می ‌دهم، هستی. مادر دوستت دارم

به کارتان می آید: 100 روش تعریف کردن از کسی به انگلیسی

پیام های شیرین به مادر از طرف دختر

 • The bond that is between a mother and daughter can never be replaced. You complete my life mother and I love you so much.   پیوندی که بین مادر و دختر است هیچ وقت قابل جایگزین کردن نیست. مامان تو زندگی من را کامل کردی و من خیلی دوستت دارم
 • You are my hero, the queen on my heart . I love you, mother.   تو قهرمان و ملکه قلب من هستی. مادر دوستت دارم
 • People say I am very humble and caring, but they don’t know I got it from the most loving woman in the world. I love you, mom.   مردم می گویند من بسیار متواضع و دلسوز هستم، اما نمی دانند که من آن را از دوست داشتنی ترین زن دنیا گرفته ام. دوستت دارم مادر
 • I might be an adult but I am still your little girl. I love you mom.   ممکن است که زنی بالغ و پخته شده باشم اما هنوز دختر کوچولوی تو هستم. دوستت دارم مادر
 • Mothers always know when their daughter is troubled . You have always known everything about me and are always there to help. Thank you, mom, I love you so much.   مادران همیشه می دانند که دخترشان چه زمانی مشکل دارد. تو همیشه همه چیز را در مورد من می دانی و همیشه برای کمک کردن آن جا هستی. ممنون مامان، خیلی دوستت دارم
 • Thank you for being my strength mama. I love you.   ممنون که نقطه قوت من هستی مامان، دوستت دارم
 • Mom, thank you for standing beside me since I was born. When I have a strong mother like you, I know there is nothing impossible. I love you, mom.   مامان، ممنون که از بدو تولد کنارم ایستادی. وقتی مادری قوی مثل تو دارم، می دانم که هیچ چیز غیر ممکنی وجود ندارد. دوستت دارم مادر
 • Mom, your love is my strength, as I know you will never stop loving me. I love you.   مادر، عشق تو مایه قدرت من است، زیرا می دانم که هیچ وقت از دوست داشتن من دست نخواهی کشید. دوستت دارم
 • I might not be your favorite kid , but I want to let you know that I adore you, Mom.   ممکن است که من بچه مورد علاقه شما نباشم، اما می خواهم به تو بگویم که دوستت دارم ، مامان

کاربردی و زیبا: متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام (110 جمله برتر 2022)

رادتایم

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست