پاندای دوست داشتنی

حیوانات به انگلیسی (و اسم 100 حیوان نر و ماده)+ گروه های جانوری

گاما

حیوان به انگلیسی می شود Animal اما در این مطلب ما لیست کامل حیوانات رایج که می شناسیم را به انگلیسی در قالب چند جدول در قالب دسته بندی رایج و به ترتیب حروف الفبا آموزش داده ایم.

یادگیری نام حیوانات سرگرم کننده است، به خصوص اگر عاشق این موجودات که روی زمین، دریا و آسمان، از بزرگ و کوچک پراکنده شده اند؛ باشید.

دانستن نام حیوانات به زبان انگلیسی به سه دلیل مفید است: ما را قادر می کند تا حیواناتی که می بینیم را شناسایی کنیم، حیات وحشی که مورد علاقه مان است را توصیف کنیم و به ما کمک می کند تا به زبان انگلیسی درباره انواع حیواناتی که دوست داریم از آن ها مراقبت کنیم، حرف بزنیم.

در این مقاله، نام حیوانات را به زبان انگلیسی معرفی می‌کنیم.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزشی چرب زبان، هرررر زبانی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان زبان مدنظرتو مثل بلبل حرف بزن!


 

ابتدا کلیپ معرفی اسم حیوانات

 

چه زمانی لازم است نام حیوانات را به زبان انگلیسی بدانیم؟

حالت های زیر را در نظر بگیرید. فرض کنیم می خواهید حیوانی شگفت انگیز را توصیف کنید، حیوانی خطرناک را شناسایی کنید یا حیوان جدیدی را کشف کنید.

 • در خلال سفر اخیر به یک باغ وحش حیات وحش، تعدادی حیات وحش بومی را دیدید و بعدا از شما پرسیده شد که چه چیزی را دیدید و کدام حیوانات را بیشتر دوست داشتید.
 • شما لانه بزرگی از حشرات را در پارک محلی مشاهده کرده اید، و وقتی در موردش توضیح می دهید، از شما می پرسند که آیا آن ها زنبور کارگر بودند یا زنبور عسل؟
 • شما در حال انتخاب یک حیوان خانگی برای خانواده هستید و باید هر چیزی که می توانید را در موردش در اینترنت پیدا کنید.

کاربردی: 50 اصطلاح رایج در انگلیسی که باید بلد باشید

نام حیوانات مزرعه از A تا Z

حیوانات مزارع به عنوان Livestock (دام) و پرندگان به عنوان Poultry (مرغ) شناخته می شوند.

نام حیوانات مزرعه (مفرد) تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
: گربهCat (Pet) kæt Cats Tom Cat/ Dam

:Kitten

بچه گربه

: گاوCow kaw Cows Bull Cow

:Calf

گوساله

Dog (Usually as a pet or for work purposes)

: سگ (معمولا به عنوان حیوان خانگی و یا برای اهداف کاری کاربرد دارد.)

dɔg Dogs Sire Bitch

:Puppy

توله سگ

: الاغ Donkey daŋki Donkeys Jack Jennet :Foal

کره الاغ

: اردک Duck də́k Ducks/ Poultry Drake Duck

:Duckling

جوجه اردک

: بز Goat gót Goats Billy Doe :Kid

بزغاله

: قو Goose gús Geese Gander Goose

:Gosling

جوجه غاز

:مرغ Hen hɛ́n Hens/ Poultry Rooster Hen Chicken/ :Chick

جوجه

Horse (for work or as a pet):

اسب (برای کار یا به عنوان حیوان خانگی)

hɔ́rs Horses Stallion Mare

:Foal

کره اسب

: خوک Pig pɪ́g Pigs Boar Sow :Piglet

بچه خوک

: گوسفند Sheep ʃíp Sheep Ram Ewe

:Lamb

بره

: بوقلمون Turkey tə́rki Turkeys Gobbler Hen

:Poult

جوجه بوقلمون

نام حیوانات وحشی و باغ وحش از A تا Z

مشاهده حیوانات نام برده در جدول زیر در طبیعت، مطمئنا اتفاق بسیار خاصی خواهد بود. با این حال، بسته به جایی که هستید، می توانید بسیاری از حیوانات زیر را در پارک های حیات وحش یا طبیعت پیدا کنید.

حیوانات در باغ وحش ها یا پارک های سافاری به عنوان Being in capacity یا حیوانات در اسارت که البته اهلی نشده اند ، شناخته می شوند.

نام حیوانات حیات وحش (مفرد) تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
:Armadillo

گورکن

àrmədɪ́lo Armadillos Armadillo Armadillo/ Doe

:Pup

توله/ بچه گورکن

:Elephant

فیل

ɛ́ləfənt Elephants Bull Cow :Calf

بچه فیل

:Giant Panda

پاندای بزرگ

ǰáyənt pǽndə Giant Pandas Boar Soar

:Cub

توله/ بچه پاندا

:Giraffe

زرافه

ǰərǽf Giraffes Bull Doe :Calf

بچه زرافه

:Lion

شیر

láyən Lions Lion Lioness

:Cub

توله شیر

:Monkey

میمون

mə́ŋki Monkeys :Infant

بچه میمون

:Turtle

لاک پشت

tə́rtəl Turtles

:Hatchling

بچه لاک پشت

:Zebra

گور خر

zíbrə Zebras Stallion Mare

:Foal

کره گور خر

حیوانات وحشی طبیعت از A تا Z

نام حیوان (مفرد) تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
:Cougar

شیر کوهی/ یوز آمریکایی

kúgər Cougars

:Kitten

بچه شیر

:Dolphin

دلفین

dálfən Dolphins Bull Cow :Calf

بچه دلفین

:Emu

شتر مرغ استرالیایی

ímyù Emus

:Chick

جوجه مرغ

:Eagle

عقاب

ígəl Eagles Tiercel Hen :Eaglet

جوجه عقاب

:Kangaroo

کانگورو

kæ̀ŋgərú Kangaroos Buck Doe

:Joey

بچه کانگورو

:Leopard

پلنگ

lɛ́pərd Leopards Leopard Leopardess :Cub

توله پلنگ

:Moose

گوزن شمالی

mus Moose Bull Cow

:Calf

بچه گوزن

:Rhinoceros

کرگدن

raynásərəs Rhinoceros Bull Cow :Calf

بچه کرگدن

:Snake

مار

snék Snakes

Hatching/ :Snakelet

بچه مار

:Tiger

ببر

táygər Tigers Tiger Tigress :Cub

توله ببر

:Whale

نهنگ

wel Whales Bull Cow

:Calf

بچه نهنگ

حیوانات باغ وحش

فهرست حیوانات آبی از A تا Z

نام حیوان (مفرد ) تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
:Anemone

شقایق دریایی

ǽnəmòn Anemones

:Crab

خرچنگ

krǽb Crabs Buck Jenny :Zoea Larvae

لارو خرچنگ

:Cuttlefish

ماهی مرکب

kə́təlfɪ̀š Cuttlefish

:Cuttlets

بچه خرچنگ

:Eel

مارماهی

il Eels ;Elver

بچه ماهی

:Jellyfish

عروس دریایی

ǰɛ́lifɪ̀š Jellyfish

:Ephyra یا Fingerlings

آفیرا

:Octopus

اختاپوس

áktəpʊ̀s Octopus Hen :Larvae

لارو

:Oyster

صدف

ɔ̀ystər Oysters

:Spat

بچه صدف

:Shark

کوسه

šárk Sharks Bull :Pup

بچه کوسه

:Shrimp

میگو

šrɪ́mp Shrimp

:Baby

بچه میگو

:Tuna

ماهی تن

túnə Tuna

:Young

بچه ماهی

حشرات در انگلیسی از A تا Z

نام حیوان تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
:Ant

مورچه

ant Ants Drone :Queen

ملکه

:Pupa

شفیره

:Bee

زنبور

bee Bee Drone Queen :Pupa

شفیره

:Butterfly

پروانه

bə́tərflày Butterflies

:Larva

لارو

:Cockroach

سوسک

kákròč Cockroaches :Nymph

پوره/ لارو

:Flea

کک

fli Fleas

:Larva

لارو

:Hornet

زنبور سرخ

hɔ́rnət Hornets Drone Queen :Larva

لارو

:Mosquito

پشه

məskíto Mosquitoes

:Wriggler

لارو پشه

:Nit

رشک

nit Nits :Nymph

پوره

:Spider

عنکبوت

spayder Spiders

:Spiderling

بچه عنکبوت

:Wasp

زنبور

wásp Wasps Drone Queen

:Larva

لارو

حتما دانلود کنید: 100 درس مکالمات روزمره زبان انگلیسی

حیوانات خانگی

نام حیوان خانگی (مفرد ) تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
:Budgie

مرغ عشق

bhujee Budgies

:Hatchling

جوجه مرغ

:Cat

گربه

kǽt Cats Tom Dam :Kitten

بچه گربه

:Dog

سگ

dɔ́g Dogs Dog Bitch

Puppy

توله سگ

:Goldfish

ماهی قرمز

góldfɪ̀š Goldfish Fry

بچه ماهی

:Guinea Pig

خوکچه هندی

gɪ́ni pɪ́g Guinea Pigs Boar Sow

Pup

بچه خوک

:Hamster

همستر

hǽmstər Hamsters Buck Doe Pup

بچه همستر

:Mouse

موش

máws Mice Buck Doe

Kitten

بچه موش

:Rabbit

خرگوش

rǽbɪ̀t Rabbits Buck Doe

:Kit

بچه خرگوش

مخفف های کاربردی: کاربردی ترین اختصارات انگلیسی که باید بلد باشید

حیوانات وحشی (گروه های جانوران)

در اینجا به برخی از متداول ترین آنها اشاره می کنیم.

نام جانور نر ماده بچه نام گروهی اطلاعات دیگر

Mammals

پستانداران

Badger(s)

Badger(s)

گورکن

Boar Sow Cub or Kit

Colony

نام قدیمی آن brock بوده است. به صورت گروهی زندگی می کنند.
Bat

Bat(s)

خفاش

Male Female Pup Colony خفاش ها در انگلستان جز گونه های محافظت شده هستند.
Deer Deer (Deer)

گوزن

Stag Doe Fawn Herd به گوزن نر (قرمز) که بالای پنج سال دارد hart گفته می شود. البته امروزه stag بیشتر کاربرد دارد.
Fox Fox(es)

روباه

Dog-fox / Reynard She-fox / Vixen Cub Skulk روبا ه در خشکی زندگی می کند.
Hare Hare(s)

خرگوش صحرایی

Jack Jill Leveret Down خرگوش های صحرایی در سوراخ زندگی می کنند.
Hedgehog Hedgehog(s)

خارپشت

Boar Sow Piglet Prickle
Mole Mole(s)

موش کور

Male Female Pup Labour موش های کور در سوراخ زندگی می کنند.
Mouse Mouse (Mice)

موش

Buck Doe Pup Nest
Otter Otter(s)

سمور دریایی

Dog Bitch Kitten Family سمورهای دریایی در کنام زندگی می کنند.
Rabbit Rabbit(s)

خرگوش

Buck Doe Kit / Bunny Colony در زمین های محصور زندگی می کنند.
Rat Rat(s)

موش صحرایی

Buck Doe Kitten / Pup Nest اغلب در مجراهای فاضلاب زندگی می کنند.
Squirrel Squirrel(s)

سنجاب

Buck Doe Pup Dray دو نوع سنجاب در انگلستان وجود دارند. سنجاب خاکستری و سنجاب قرمز که البته فقط دومی بومی محسوب می شود.
Stoat Stoat(s)

قاقم

Jack Jill Kit Pack
Weasel Weasel(s)

راسو

Jack Jill Kit Sneak
Birds

پرندگان

پرندگان

گروهی از حیوانات پردار، بالدار، دو قطبی، خونگرم، تخم گذار و مهره دار هستند.

Cock Hen Nestling / Hatchling/
Fledgling
Flock(s) بیشتر پرندگان در لانه زندگی می کنند.
Crow Crow(s)

کلاغ

Male Female Young Murder
Dove Dove(s)

قمری

Cock Hen Squab Cote
Duck Duck(s)

اردک

Drake Hen Duckling Flock
Goose Goose (Geese)

غاز

Gander Goose Gosling اگر گروهی از غازها در حال پرواز باشند، تبدیل به “skein” می شوند. اگر در خشکی یا آب قرار داشته باشند، یک “gaggle” هستند.
Hawk Hawk(s)

شاهین

Hen Tiercel Eyas Aerie
Heron Heron(s)

ماهی خوار

Hedge
Kingfisher Kingfisher(s)

مرغ ماهی خوار

Owl Owl(s)

جغد

Owl Jenny Owlet Parliament
Peafowl Peafowl

طاووس

Peacock Peahen Peachick Pride
Pheasant Pheasant(s)

قرقاول

Cock Hen Chick Brood
Pigeon Pigeon(s)

کبوتر

Cock Hen Squab Flight
Robin Robin(s)

سینه سرخ

Cock Hen Chick
Rook Rook(s)

کلاغ زاغی

Cock Hen Chick Building
Sparrow Sparrow(s)

گنجشک

Cock Hen Chick Flock
Starling Starling(s)

سار

Cock Hen Chick Flock
Swan Swan(s)

قو

Cob Pen Signet Bevy
Insects

حشرات

حشرات بی مهره گانی هستند که بدن آنها از سه بخش و شش پا تشکیل شده است. Swarm
Ant Ant(s)

مورچه

Prince / Drone Queen / Princess / Worker Antling Army / Nest مورچه ها سیستم زن سالار عجیب دارند. ملکه زندگی خود را با تخم گذاری می گذراند، در هر کلونی فقط یک ملکه وجود دارد. مورچه های کارگر مولد نیستند. مورچه های کارگر ماده، دختران ملکه هستند. مورچه های سرباز ماده های نازایی هستند که از کلونی دفاع می کنند. مورچه های نر مورچه های کوچکی هستند که بال دارند. آنها از کلونی پرواز می کنند تا با یک ملکه جفت شوند.
Bee Bee(s)

زنبور

Drone Queen / Worker Larva Hive سه نوع زنبور عسل وجود دارد. ملکه که تخم می گذارد. زنبورهای کارگر ماده که غذا جمع می کنند، عسل درست می کنند، لانه می سازند، از تخم ها و کند و محافظت می کنند. و زنبورهای نر که با ملکه جفت می شوند.
Butterfly (Butterflies) Butterfly (Butterflies)

پروانه

Male Female Caterpillar / Chrysalis Swarm
Dragonfly Dragonfly (Dragonflies)

سنجاقک

Male Female Nymphs / Naiads Swarm
Fly (Flies) Fly (Flies)

مگس

Male Female Maggot Swarm
Moth(s) Moth(s)

بید

Male Female Caterpillar / Chrysalis Swarm
Mosquito(es) Mosquito(es)

پشه

Male Female Larva Swarm هزاران گونه پشه مختلف وجود دارند. پشه هایی که نیش می زنند معمولا ماده هستند.
Spider Spider(s)

عنکبوت

Male Female Spiderling Cluster عنکبوتها روی تار می چرخند و زندگی می کنند. خوشبختانه انگلستان هیچ نوع عنکبوت سمی ندارد.
Fish

ماهی ها

مهره داران آبزی خونسردی که معمولاً از طریق آبشش تنفس می کنند. Shoal / School
Pike Pike

اردک ماهی

Fry Shoal / School
Salmon Salmon

ماهی آزاد

Jack Hen Fry Run
Trout Trout

قزل آلا

Jack Hen Fry Hover
Amphibians

دوزیستان

طبقه ای از حیوانات که بخشی از زندگی خود را روی زمین و بخشی از آن را در آب می گذرانند. آنها چیزی بین ماهی ها و خزندگان هستند.
Frog(s) Frog(s)

قورباغه

Male Female Tadpole(s) Army قورباغه نر تخم های قورباغه ماده را با اسپرم خود بارور می کند. قورباغه ها بدن نرمی دارند و در نزدیکی آب زندگی می کنند.
Newt(s) Newt(s)

سمندر آبی

Male Female Larvae
Toad(s) Toad(s)

وزغ

Male Female Tadpole(s) Knot وزغ ها پوست خشکی دارند و عمدتا در خشکی زندگی می کنند.
Reptiles

خزندگان

مهره داران خونسردی که تخم می گذارد و دارای پوستی خشک و شاخی هستند.
Snake(s) Snake(s)

مار

Male Female Young Nest تنها مار سمی موجود در انگلستان افعی است.
Crustaceans

سخت پوستان

طبقه ای از بی مهرگان که دارای یک بدن تقسیم شده، اسکلت سخت خارجی (اسکلت خارجی)، دو جفت شاخک و یک جفت پا در هر بخش از بدن خود هستند.
Crab(s) Crab(s)

عقرب

Male Female Zoea
Lobster(s) Lobster(s)

خرچنگ

Male Female Zoea
Mollusca

نرم تنان

Clam(s) Clam(s)

صدف دو کفه ای

Male Female Spat Bed
Cockle(s) Cockle(s)

صدف ماهی

Bed صدف ماهی ها نرماده هستند به این معنی که اندام جنسی نر و ماده را به صورت همزمان دارند.
Mussel(s) Mussel(s)

ماسل

Male Female Glochidia Bed
Oyster(s) Oyster(s)

صدف خوراکی

Male Female Spat Bed
Snail(s) Snail(s)

حلزون

Male Female Baby Rout در انگلستان معمولا حلزون ها خورده نمی شوند.

حیوانات مزرعه (گروههای جانوری)

حیواناتی که در مزرعه زندگی می کنند اهلی هستند.

  نام جانور نر ماده بچه نام گروهی سایز اطلاعات
پستانداران
Cattle Cattle

گاو

Bull Cow Calf Herd / Kine عموما از شیر و گوشت آنها استفاده می شود.
Deer (Deer) Deer (Deer)

گوزن

Stag Doe Fawn Herd گوزن ها در مزارع مخصوص برای تولید گوشت نگهداری می شوند.
Dog(s) Dog(s)

سگ

Dog Bitch Puppy بیشتر برای کار، محافظت و مراقبت از مزارع استفاده می شود. گوشت سگ در انگلستان خورده نمی شود.
Donkey Donkey

الاغ

Jack Jenny Colt Drove اغلب برای تفریح پرورش داده می شود. گوشت الاغ در انگلستان خورده نمی شود
Goat Goat(s)

بز

Billy Nanny Kid Flock بیشتر از شیر و پنیر آن استفاده می شود. گوشت بز در انگلستان طرفداران چندانی ندارد.
Horse Horse(s)

اسب

Stallion Mare Foal Herd بیشتر برای کار، اوقات فراغت یا ورزش (سواری و غیره) پرورش داده می شود. بسیاری از افراد در انگلستان گوشت اسب را نمی خورند، اگرچه در غذای حیوانات خانگی استفاده می شود.
Pig Pig(s)

خوک

Boar Sow Piglet Litter گوشت خوک  pork نامیده می شود.
Sheep Sheep

گوسفند

Ram Ewe Lamb / Mutton Flock بیشتر برای پشم و گوشت نگهداری می شد. گوشت گوسفندان کمتر از یک سال را  lambو گوشت گوسفندان بزرگتر را mutton می نامند.
Birds

پرندگان

Chicken Chicken(s)

مرغ

Cockerel Hen Chick Brood برای گوشت و تخم مرغ پرورش داده می شود. مزرعه ای که فقط مرغ پرورش می دهد ، مرغداری نام دارد.
Duck Duck(s)

اردک

Drake Hen Duckling Brace نوعی پرنده وحشی که در مزارع نگهداری می شود (گوشت آن مصرف می شود)
Goose Goose (Geese)

غاز

Gander Goose Gosling Gaggle نوعی پرنده وحشی که در مزارع نگهداری می شود (گوشت آن مصرف می شود)
Insects

حشرات

Bee Bee(s)

زنبور

Drone Queen / Worker Larva Swarm زنبور ها در کندو زندگی می کنند و به دلیل عسلی که تولید می کنند در مزارع نگهداری می شوند.

به مزرعه زنبور apiary نیز گفته می شود.

همچنین به کسی که از مزرعه زنبور مراقبت می کند beekeeper گفته می شود.

Fish

ماهی

Salmon Salmon

ماهی آزاد

Jack Hen Fry Shoal بله مزرعه ماهی آزاد نیز در انگلستان وجود دارد.
Trout Trout

قزل آلا

Jack Hen Fry Shoal بله مزرعه قزل آلا نیز در انگلستان وجود دارد.

صدای حیوانات

حیوانات صداهای به خصوصی را ایجاد می کنند، برخی از این صداها نامگذاری شده اند. در قسمت بعدی شما را با تعدادی از آنها آشنا خوهیم کرد.

 • زنبورها وزوز می کنند (buzz).
 • پرندگان آواز می خوانند. (sing, tweet, caw)
 • گربه ها meow می کنند و وقتی خوشحال هستند، purr می کنند.
 • جوجه خروس crow می کند.
 • گاوها moo می کنند.
 • سگ ها bark می کنند. وقتی عصبانی می شوند growl می کنند.
 • الاغ ها bray می کنند.
 • اردک ها quack می کند.
 • مگس buzz می کند.
 • قورباغه croak می کنند.
 • غازها honk می کنند.
 • بزها bleat می کنند.
 • اسب ها neigh می کنند.
 • موش squeak و خوک grunt, squeal می کند.
 • گوسفند bleat می کند.
 • صدای مار hiss است.
 • صدای وزغ croak است.

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست