نقل قول

متن های خفن انگلیسی برای بیو پروفایل شما (100 تای گلچین شده)

گاما

وقتی زندگی انرژی و انگیزه ‌تان را می گیرد، پیدا کردن هر حس الهام ‌بخشی می ‌تواند به نظر هدفی بیهوده باشد؛ اما همیشه برایش وقت ندارید. در این لحظات است که همین جملات الهام ‌بخش به زنان، نویسندگان، شخصیت‌ های سیاسی، شاعران و بازیگران انگیزه می دهد تا روزشان را به سوی موفقیت آغاز کنند. نقل قول های الهام بخش این قدرت را دارند که دیدگاه شما را تغییر بدهند تا بتوانید سراغ کاری که باید بروید.

همه ما هر از گاهی به کمی انگیزه نیاز داریم، مخصوصا در صبح‌ های پر استرس شنبه که ترجیح می‌ دهیم وقت تلف کنیم تا دیرتر به استقبالش برویم. خواندن یکی از این نقل‌قول ‌های الهام ‌بخش می ‌تواند انگیزه شما را برای هفته تامین کند و حتی شاید تبدیل به یک روتین برای الهام گرفتن هر روزه تان شود. به هر حال، خواندن یک نقل قول جالب که پند های درستی هم در دلش دارد، می ‌تواند ذهن شما را از افکار مختلفی که در سرتان می پیچیند، پاک و به شما کمک کند تا روی چیز هایی که مهم هستند تمرکز کنید. بنابراین، چه در حال تلاش برای ارائه یک ایده برای یک پروژه جدید در محل کار یا انجام تکلیف مدرسه هستید، و چه فقط دوران سختی را پشت سر می گذارید، اجازه بدهید این نقل قول های الهام بخش چراغ راه تان باشند.

word image 82195 2

1-Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.— Charles R. Swindoll

1-زندگی 10% چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و 90% نحوه واکنش تو به آن است .- چارلز آر. سویندول

2- Do something wonderful, people may imitate it.— Albert Schweitzer

2- یک کار فوق العاده انجام بده، ممکن است دیگران از آن تقلید کنند.- آلبرت شوایتزر

3- Doubt kills more dreams than failure ever will. — Suzy Kassem

3- تردید بیشتر از شکست رویاها را نابود می کند. – سوزی قاسم

4- It always seems impossible until it’s done. — Nelson Mandela

4- همیشه تا زمانی که کاری انجام نشود، غیرممکن به نظر می رسد.- نلسون ماندلا

5- Love yourself first and everything else falls into place. — Lucille Ball

5- اگر اول خودت را دوست داشته باشی، همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد.- لوسیل بال

6- Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. — Maya Angelou

6- موفقیت این است که خودت را دوست داشته باشی، کاری که انجام می دهی و نحوه انجام آن را دوست داشته باشی. – مایا آنجلو

7- Aim for the moon. If you miss, you may hit a star. — W. Clement Stone

7- ماه را هدف بگیر، اگر به آن نرسی، ممکن است به یک ستاره برخورد کنی. – دبلیو کلمنت استون

8- You are your best thing .— Toni Morrison

8- تو بهترین چیز برای خودت هستی. – تونی موریسون

9- Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare .— Audre Lorde

9- توجه به خودم، خود خواهی نیست، تلاش برای بقا است و این کار یک جنگ سیاسی است. – آدر لرد

If you can dream it, you can do it . — Walt Disney -10

10- اگر می توانی تصورش کنی، پس می توانی انجامش هم بدهی. – والت دیزنی

دانلود کنید: ضروری ترین اصطلاحات انگلیسی که باید بلد باشید

word image 82195 3

1- You’ve got to learn to leave the table when love’s no longer being served . — Nina Simone

1- باید یاد بگیری که وقتی عشق و چیزِ دیگری به تو نمی رسد، میزت را ترک کنی و خودت را معطل نکنی. – نینا سیمون

2- If you prioritize yourself, you are going to save yourself . — Gabrielle Union

2- اگر خودت را در اولویت قرار بدهی، خود را نجات خواهی داد. – گابریل یونیون

3- I have standards I don’t plan on lowering for anybody, including myself . — Zendaya

3- من استاندارد هایی دارم که قصد ندارم آن ها را برای هیچ کسی، حتی خودم پایین بیاورم. – زندایا

4- When you put love out in the world it travels, and it can touch people and reach people in ways that we never even expected . — Laverne Cox

4- وقتی عشق را در دنیا به نمایش می گذاری، سفر می کند، و می تواند مردم را تحت تاثیر قرار دهد و طوری به مردم برسد که حتی انتظارش را هم نداشته ایم. – لاورن کاکس

5- Success is a journey not a destination . — Ben Sweetland

5- موفقیت یک مسیر است نه یک مقصد. – بن سویتلند

6- If you cannot do great things, do small things in a great way . — Napoleon Hill

6- اگر نمی توانی کار های بزرگ انجام بدهی، کار های کوچک را به شیوه ای عالی انجام بده. – ناپلئون هیل

7- You are never too old to set another goal or to dream a new dream . — C.S. Lewis

7- تو هیچ وقت برای تعیین یک هدف جدید یا آرزو کردن پیر نیستی. – سی اس لوئیس

8- I realized that I don’t have to be perfect. All I have to do is show up and enjoy the messy, imperfect, and beautiful journey of my life. — Kerry Washington

8- فهمیدم که لازم نیست کامل باشم. تنها کاری که باید انجام بدهم این است که حاضر شوم و از سفر نابسامان، ناقص و زیبای زندگی ام لذت ببرم. – کری واشنگتن

9- You can’t be hesitant about who you are.— Viola Davis

9- تو نباید در مورد این که چه کسی هستی، مردد باشی.- ویولا دیویس

10- Those who bring sunshine into the lives of others cannot keep it from themselves.— J.M. Barrie

10- کسانی که نور خورشید را به زندگی دیگران می آورند، نمی توانند آن را از خودشان دور کنند. – جی ام باری

حتما دانلود کنید: 4 تا از بهترین مترجم های انگلیسی به فارسی

word image 82195 4

1-Be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of somebody else. — Judy Garland

1- ورژن درجه یک خودت باش، به جای این که ورژن درجه دوم و کپیِ دیگران باشی.- جودی گارلند

2- Joy does not simply happen to us. We have to choose joy and keep choosing it every day. — Henri J.M. Nouwen

2- شادی به سادگی برای ما اتفاق نمی افتد. ما باید شادی را انتخاب کنیم و هر روز به این کار ادامه بدهیم. – هانری جی ام نوون

3- Mistakes are a fact of life. It is the response to the errors that counts. — Nikki Giovanni

3- اشتباهات یک واقعیت زندگی هستند. این پاسخ به اشتباهات است که اهمیت دارد. – نیکی جووانی

4- Give light and people will find the way. — Ella Baker

4- نور بده تا دیگران راه را پیدا کنند. – الا بیکر

5- Yesterday’s the past, tomorrow’s the future, but today is a gift. That’s why it’s called the present.— Bil Keane

5- دیروز گذشته، فردا آینده، اما امروز یک هدیه است. به همین دلیل است که به آن حال می گویند. – بیل کین

6- You must be the change you wish to see in the world.— Mahatma Ghandi

6- تو باید همان تغییری باشی که دوست داری در دنیا ببینی. – مهاتما گاندی

7- Miracles happen everyday, change your perception of what a miracle is and you’ll see them all around you.— Jon Bon Jovi

7- معجزه ها هر روز اتفاق می افتد، اگر دیدت نسبت به معجزه را تغییر بدهی، آن ها را در اطرافت خواهی دید.- جان بون جووی

8- I was built this way for a reason, so I’m going to use it. — Simone Biles

8- من به یک دلیلی به این شکل ساخته شده ام، بنابراین از آن استفاده خواهم کرد. – سیمون بایلز

9- Nothing is impossible. The word itself says, ‘I’m possible!’ — Audrey Hepburn

9- هیچ چیز غیرممکن نیست. خود کلمه می گوید، “من ممکن هستم! ” – آدری هپبورن

10- Self-esteem means knowing you are the dream. — Oprah Winfrey

10- عزت نفس یعنی این که بدانی تو رویا و آرزو هستی. – اپرا وینفری

کاربردی: تشکر از دوست یا یک فرد نزدیک به انگلیسی (25 روش)

word image 82195 5

1-To improve is to change; to be perfect is to change often. —Winston Churchill

1-بهتر شدن به معنای تغییر است؛ کامل بودن یعنی هر چند وقت یک بار تغییر کنی. – وینستون چرچیل

2- Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.— Thich Nhat Hanh

2- گاهی اوقات شادی تو باعث لبخندت است، اما گاهی اوقات لبخند تو می تواند باعث شادی ات باشد. – تیک نات هان

3- It is better to travel well than to arrive.— Buddha

3- این که از مسیر لذت ببری بهتر از رسیدن است. – بودا

4- Wherever you go, go with all your heart. — Confucius

4- هر جا رفتی، تمام وجودت را ببر. – کنفوسیوس

5- Look deep into nature, and then you will understand everything better. — Albert Einstein

5- به اعماق طبیعت نگاه کنی، آنگاه همه چیز را بهتر خواهی فهمی. – آلبرت انیشتین

6- Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. — George Bernard Shaw

6- زندگی پیدا کردن خود نیست، زندگی خود سازی است. – جرج برنارد شاو

7- If you carry joy in your heart, you can heal any moment. — Carlos Santana

7- اگر شادی را در قلب تان نگه دارید، هر لحظه می توانید حال بقیه را خوب کنید. – کارلوس سانتانا

8- Be happy for this moment. This moment in your life. — Omar Khayyam

8- برای این لحظه خوشحال باش، همین لحظه از زندگیت. – عمر خیام

9- Things are never quite as scary when you’ve got a best friend. — Bill Watterson

9- وقتی یک دوست صمیمی داشته باشی، هیچ چیز هیچ وقت ترسناک نیست. – بیل واترسون

10- Above all, be the heroine of your life, not the victim.— Nora Ephron

10- قهرمان زندگی ات باش، نه قربانی.- نورا افرون

کاربردی و زیبا: متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام (110 جمله برتر 2022)

word image 82195 6

1-You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water. — Rabindranath Tagore

1- تو نمی توانی فقط با ایستادن و خیره شدن به آب از دریا عبور کنی. – رابیندرانات تاگور

2- The only person you are destined to become is the person you decide to be. — Ralph Waldo Emerson

2- آن کسی که قرار است به آن تبدیل شوی، همان کسی است که تصمیم داری باشی. – رالف والدو امرسون

3- Your talent is God’s gift to you. What you do with it is your gift back to God. — Leo Buscaglia

3- استعداد تو هدیه خداوند به توست. کاری که با آن انجام می دهی هدیه تو به خداوند است. – لئو بوسکالیا

4- What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. — Zig Ziglar

4- آنچه با رسیدن به اهدافت به دست می آوری به اندازه آنچه با رسیدن به اهدافت به آن تبدیل می شوی، اهمیت ندارد. – زیگ زیگلار

5- Rise above the storm and you will find the sunshine. — Mario Fernández

5- اگر بر طوفان غلبه کنی، آفتاب و روشنایی را پیدا خواهی کرد. – ماریو فرناندز

6- If opportunity doesn’t knock, build a door. — Milton Berle

6- اگر شانس در خانه ات را نمی زند، دری بساز. – میلتون برل

7- If we give our children sound self-love, they will be able to deal with whatever life puts before them. — Bell Hooks

7- اگر به فرزندانمان محبت کنیم، آن ها خواهند توانست با هر آنچه که زندگی پیش روی شان قرار می دهد کنار بیایند. – بل هوکس

8- In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on.— Robert Frost

8- در سه کلمه می توانم همه چیز هایی که در مورد زندگی آموخته ام را خلاصه کنم: “زندگی ادامه دارد.” – رابرت فراست

9- Encourage yourself, believe in yourself, and love yourself. Never doubt who you are. — Stephanie Lahart

9- خودت را تشویق کن، به خودت ایمان داشته باش و خودت را دوست داشته باش. هیچ وقت به اینکه چه کسی هستی، شک نکن. – استفانی لاهارت

10- To live is the rarest thing in the world. Most people just exist. — Oscar Wilde

10- زندگی کردن کمیاب ترین چیز در جهان است. بیشتر مردم فقط هستند. – اسکار وایلد

از دست ندین: سخنان زیبا به زبان انگلیسی (50 سخن زیبا در سال 2022)

word image 82195 7

1-Be there for others, but never leave yourself behind. — Dodinsky

1-در کنار دیگران باش، اما هیچ وقت خودت را رها و فراموش نکن. – دودینسکی

2- With the new day comes new strength and new thoughts. — Eleanor Roosevelt

2- با آمدن روز جدید قدرت جدید و افکار جدید می آید. – النور روزولت

3- Never regret anything that made you smile. — Mark Twain

3- هیچ وقت از چیزی که لبخند را به لبانت می آورد، پشیمان نشو. – مارک تواین

4- A person who never made a mistake never tried anything new. — Albert Einstein

4- کسی که هیچ وقت اشتباه نکرده، هیچ وقت چیز جدیدی را امتحان نکرده است. – آلبرت انیشتین

5- You don’t always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go, and see what happens. — Mandy Hale

5- تو همیشه به برنامه نیاز نداری. گاهی اوقات فقط باید نفس بکشی، اعتماد کنی ، رها کنی و ببینی چه اتفاقی می افتد. – مندی هیل

6- By being yourself you put something wonderful in the world that was not there before.— Edwin Elliot

6- خودت بودن، چیز شگفت انگیزی را در جهان باقی می گذاری که قبلا وجود نداشته است. – ادوین الیوت

7- The moment you doubt whether you can fly, you cease forever to be able to do it. — J.M. Barrie

7- لحظه ای که شک می کنی که می توانی پرواز کنی یا نه، تا ابد دیگر قادر به انجامش نخواهی بود. – جی ام باری

8- Try to be a rainbow in someone’s cloud. — Maya Angelou

8- سعی کن در روزگار ابری و غمگین کسی مثل رنگین کمان شادی بخش باشی. – مایا آنجلو

9- The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched — they must be felt with the heart. — Helen Keller

9- بهترین و زیباترین چیز های جهان را نمی توان دید یا حتی لمس کرد، آن ها را باید با قلب احساس کرد. – هلن کلر

10- Love doesn’t make the world go ’round. Love is what makes the ride worthwhile.— Franklin P. Jones

10- عشق دنیا را نمی چرخاند . عشق چیزی است که پیمودن مسیر را ارزشمند می کند. – فرانکلین پی جونز

حتما بخوانید: جملات انگیزشی انگلیسی (150 جمله برتر با معنی)

word image 82195 8

1-Be yourself; everyone else is already taken. — Oscar Wilde

1-خودت باش؛ بقیه افراد قبلا انتخاب شده اند. – اسکار وایلد

2- You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. — William W. Purkey

2- باید طوری برقصی و حرکت کنی که انگار هیچ کس تماشا نمی کند، جوری دوست داشته باشی که انگار هیچ وقت آسیبی بهت نمی رسد، جوری بخوانی که انگار کسی گوش نمی دهد و جوری زندگی کنی که انگار بهشت ​​روی زمین است. – ویلیام دبلیو پورکی

3- Vitality shows not only in the ability to persist but in the ability to start over. — F. Scott Fitzgerald

3- زنده دلی نه تنها در تسلیم نشدن، بلکه در شروع کردن دوباره هم خودش را نشان می دهد. – اف. اسکات فیتزجرالد

4- Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. — Mahatma Gandhi

4- طوری زندگی کن که انگار قرار است فردا بمیری و طوری یاد بگیر که انگار تا ابد زنده خواهی بود. – مهاتما گاندی

5- Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: Only love can do that.— Martin Luther King Jr.

5- تاریکی نمی تواند تاریکی را از بین ببرد: فقط نور می تواند این کار را انجام بدهد. نفرت نمی تواند نفرت را از بین ببرد: فقط عشق می تواند این کار را انجام بدهد. – مارتین لوتر کینگ جونیور

6- Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. — Marilyn Monroe

6- نقص زیبایی است، دیوانگی نبوغ است و بهتر است همه چیز کاملا مضحک باشد تا کاملا خسته کننده. – مرلین مونرو

7- Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten. — Neil Gaiman

7- افسانه‌ چیزی بیشتر از واقعیت هستند: نه به این دلیل که به ما می‌گوید اژدها وجود دارد، بلکه به این دلیل که به ما می ‌گوید اژدها را می ‌توان شکست داد. – نیل گیمن

8- It is never too late to be what you might have been. — George Eliot

8- هیچ وقت برای تبدیل شدن به چیزی که ممکن بود باشی ، دیر نیست.- جورج الیوت

9- Everything you can imagine is real. — Pablo Picasso

9- هر چیزی که می توانی تصور کنی، واقعی است. – پابلو پیکاسو

10- Do what you can, with what you have, where you are. — Theodore Roosevelt

10- آنچه که می توانی را با آنچه داری و جایی که هستی، انجام بده. – تئودور روزولت

دانلود کنید: ۶۰ عکس آموزنده با متن انگلیسی که باید در آرشیو خود داشته باشید!

word image 82195 9

1-The individual who says it is not possible should move out of the way of those doing it.— Trivia Cunningham

1-کسی که می گوید غیرممکن است، باید به شیوه کسانی که این کار را انجام می دهند، مسیر را طی کند.- چیز های بی اهمیت کانینگهام

2- When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. — Helen Keller

2- وقتی دری از خوشبختی بسته می ‌شود، درِ دیگری باز می‌ شود. اما ما معمولا آن قدر به در بسته نگاه می کنیم که دری که به رویمان باز شده است را نمی بینیم. – هلن کلر

3- Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. — Winston S. Churchill

3- موفقیت آخرش نیست، شکست کشنده نیست؛ این شجاعت ادامه دادن است که مهم است. – وینستون اس. چرچیل

4- It is only when we take chances, when our lives improve. The initial and the most difficult risk that we need to take is to become honest.— Walter Anderson

4- تنها زمانی که شانس می آوریم، زمانی است که زندگیمان در حال پیشرفت است. اولین و سخت ترین ریسکی که باید بپذیریم، این است که صادق باشیم. – والتر اندرسون

5- It is better to fail in originality than to succeed in imitation. — Herman Melville

5- شکست در اصالت بهتر از موفقیت در تقلید است. – هرمان ملویل

6- The road to success and the road to failure are almost exactly the same. — Colin R. Davis

6- راه موفقیت و مسیر شکست تقریبا یکی است. – کالین آر دیویس

7- I never dreamed about success. I worked for it. — Estée Lauder

7- من هیچ وقت برای موفقیت آرزویی نکردم. من برای آن زحمت کشیدم. – استی لادر

8- You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character. — Unknown

8- از شکست بیشتر یاد می گیری تا از موفقیت. اجازه نده که تو را متوقف کند . شکست شخصیتت را می سازد.- ناشناس

9- If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you. — Steve Jobs

9- اگر روی چیزی کار می‌کنی که واقعا به آن اهمیت می‌ دهی، لازم نیست خودت را تحت فشار قرار بدهی. رویا خودش تو را می کشد. – استیو جابز

10- When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too. — Paulo Coelho

10- وقتی برای بهتر شدن نسبت به آنچه که هستیم تلاش می کنیم، همه چیز در اطرافمان هم بهتر می شود. – پائولو کوئیلو

کاربردی برای شما: عزیزم به انگلیسی (عشقم و عبارات عاشقانه مرتبط)

word image 82195 10

1-Some women choose to follow men, and some choose to follow their dreams. If you’re wondering which way to go, remember that your career will never wake up and tell you that it doesn’t love you anymore. — Lady Gaga

1-بعضی از زنان پیروی از مردان را انتخاب می ‌کنند و برخی دنبال رویاهای شان هستند. اگر در این فکر هستی که به کدام سمت بروی، یادت باشد که شغل تو هیچ وقت از خواب بلند نمی شود به تو بگوید که دیگر دوستت ندارد. – لیدی گاگا

2- You’ve got to get up every morning with determination if you’re going to go to bed with satisfaction. — George Lorimer

2- اگر می خواهی راضی به رختخواب بروی، باید هر روز صبح مصمم از خواب بیدار شوی. – جورج لوریمر

3- Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness. — Oprah Winfrey

3- مثل یک ملکه فکر کن. یک ملکه از شکست نمی ترسد. شکست ، پله دیگری به سوی تعالی و پیشرفت است. – اپرا وینفری

4- Don’t count the days, make the days count.— Muhammad Ali

4- روز ها را نشمار، روز ها را به حساب بیاور. – محمد علی

5- It takes courage to grow up and become who you really are. — E.E. Cummings

5- بزرگ شدن و تبدیل شدن به آن چیزی که واقعا هستی، شجاعت می خواهد. – ای. ای. کامینگز

6- What we fear of doing most is usually what we most need to do. — Ralph Waldo Emerson

6- آنچه که بیشتر از انجامش می ترسیم، معمولا همان چیزی است که بیشتر به آن نیاز داریم. – رالف والدو امرسون

7- Fall 7 times, stand up 8. — Japanese Proverb

7- هفت بار زمین بخور، ۸ بار بلند شو. – ضرب المثل ژاپنی

8- Success only comes to those who dare to attempt.— Mallika Tripathi

8- موفقیت فقط نصیب کسانی می شود که جرات تلاش کردن را داشته باشند. – مالیکا تریپاتی

9- The only way to have a life is to commit it to like crazy. — Angelina Jolie

9- تنها راه برای داشتن زندگی دلخواه این است که دیوانه وار آن را دوست داشته باشی. – آنجلینا جولی

10- Believe in yourself. Stay in your own lane. There’s only one you. — Queen Latifah

10- خودت را باور کن. در مسیرت بمان . فقط تو مثل خودت هستی. – ملکه لطیفه

به کارتان می آید: 100 روش تعریف کردن از کسی به انگلیسی

word image 82195 11

1-A person without regrets is a nincompoop. — Mia Farrow

1-کسی که پشیمان نباشد یک آدم احمق است. – میا فارو

2- Real courage is when you know you’re licked before you begin, but you begin anyway and see it through no matter what. — Harper Lee

2- شجاعت واقعی زمانی است که بدانی قبل از شروع شکست می خوری، اما باز هم شروع کنی و بدون توجه به این که چه اتفاقی می افتد آن را به پایان برسانی. – هارپر لی

3- A problem is a chance for you to do your best .— Duke Ellington

3- مشکل فرصتی برای توست تا بهترین کار را انجام بدهی. – دوک الینگتون

4- You can’t turn back the clock. But you can wind it up again . — Bonnie Prudden

4- تو نمی توانی ساعت را به عقب برگردانی. اما می توانی آن را دوباره کوک کنی. – بانی پرودن

5- It’s a whole lot more satisfying to reach for the stars, even if you end up landing only on the moon .— Kermit the Frog

5- حتی اگر به قصد رسیدن به ستاره دست به کار شوی؛ اما در نهایت فقط روی ماه فرود بیایی، باز هم ارزشمند است. – کرمیت قورباغه

6- Be open to learning new lessons, even if they contradict the lessons you learned yesterday . — Ellen Degeneres

6- برای یادگیری درس های جدید آماده باش، حتی اگر با درس هایی که دیروز آموخته ای در تضاد باشد. – الن دژنرس

7- The sky isn’t the limit — the sky has no limit .— Sarah Barker

7- آسمان نهایت نیست، آسمان محدودیتی ندارد. – سارا بارکر

8- Speak your mind, even if your voice shakes. — Maggie Kuhn

8- حرف دلت را بگو، حتی اگر صدایت بلرزد. – مگی کوهن

9- Don’t waste a minute not being happy. If one window closes, run to the next window — or break down a door. — Brooke Shields

9- یک دقیقه را هم برای شاد نبودن تلف نکن. اگر یکی از پنجره ها بسته شد ، به سمت پنجره دیگری برو یا یک در را بشکن. – بروک شیلدز

10- They always say time changes things, but you actually have to change them yourself. — Andy Warhol

10- آن ها همیشه می گویند زمان همه چیز را تغییر می دهد، اما در واقع باید خودت آن ها را تغییر بدهی. – اندی وارهول

در کنار این مطلب بخوانید: چگونه افراد مختلف را در زبان انگلیسی صدا بزنیم؟ 

10 تایی که خودم عاشقشون هستم!

1-The same boiling water that softens the potato hardens the egg. It’s what you’re made of . Not the circumstances. —Unknown

1-همان آب جوشی که سیب زمینی را نرم می کند، تخم مرغ را سفت می کند. این همان چیزی است که تو از آن ساخته شده ای، نه شرایط. – ناشناس

2- If we have the attitude that it’s going to be a great day it usually is. —Catherine Pulsifier

2- اگر ما این نگرش را داشته باشیم که امروز روز خوبی خواهد بود، همین طور هم خواهد شد. – کاترین پالسیفایر

3- You can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours.—Unknown

3- تو هم می توانی درد تنبیه را تجربه کنی و هم رنج پشیمانی. انتخاب با تو است .- ناشناس

4- Impossible is just an opinion.— Paulo Coelho

4- غیرممکن فقط یک نظر است. – پائولو کوئیلو

5- Your passion is waiting for your courage to catch up. — Isabelle Lafleche

5- رسیدن به علاقه ات در گرو جسارت تو است .- ایزابل لافلچه

6- Magic is believing in yourself. If you can make that happen, you can make anything happen. — Johann Wolfgang Von Goethe

6- جادو یعنی ایمان داشتن به خودت. اگر بتوانی آن را انجام بدهی، می توانی هر کاری را انجام بدهی. – یوهان ولفگانگ فون گوته

7- If something is important enough, even if the odds are stacked against you, you should still do it. —Elon Musk

7- اگر چیزی به قدر کافی برایت مهم است، حتی اگر مشکلات در مقابلت باشد ، باز هم باید آن را انجام بدهی.- ایلان ماسک

8- Hold the vision, trust the process. —Unknown

8- دیدگاهت را نگه دار و به روند و چرخه کائنات اعتماد داشته باش. – ناشناس

9- Don ’t be afraid to give up the good to go for the great. —John D. Rockefeller

9- از دست کشیدن از خوبی ها برای رفتن به سمت چیز های بزرگ نترس. – جان دی راکفلر

10- People who wonder if the glass is half empty or full miss the point. The glass is refillable. —Unknown

10- کسانی که حواس شان به نیمه خالی یا پر لیوان است، اصل مطلب را از دست می ‌دهند. لیوان قابل شارژ مجدد است. – ناشناس

به کارتون میاد: 110 پیام انگلیسی عاشقانه زیبا  (آپدیت 2022)

5 تا از معروف ترین ها

1-We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them . — Albert Einstein

1-ما نمی ‌توانیم مشکلات را با نوع تفکری که هنگام مواجهه با آن ها داشتیم، حل کنیم. – آلبرت انیشتین

2- Stay away from those people who try to disparage your ambitions. Small minds will always do that, but great minds will give you a feeling that you can become great too. — Mark Twain

2- از افرادی که می‌ خواهند بلندپروازی های تو را خوار کنند، دوری کن. ذهن ‌های کوچک همیشه این کار را می ‌کنند، اما ذهن ‌های بزرگ به تو این احساس را می ‌دهند که تو هم می ‌توانی عالی شوی. – مارک تواین

3- When you give joy to other people , you get more joy in return. You should give a good thought to happiness that you can give out.— Eleanor Roosevelt

3- وقتی به دیگران شادی هدیه می دهی، شادی بیشتری می گیری. تو باید انرژی مثبت بدهی تا بتوانی بگیری. – النور روزولت

4- When you change your thoughts, remember to also change your world.—Norman Vincent Peale

4- وقتی افکارت را تغییر می دهی ، یادت باشد که دنیایت را هم تغییر بدهی. – نورمن وینسنت پیل

5- Nature has given us all the pieces required to achieve exceptional wellness and health , but has left it to us to put these pieces together.—Diane McLaren

“5- طبیعت تمام قطعات مورد نیاز برای رسیدن به تندرستی و سلامتی استثنایی را به ما داده است، اما چیدن این قطعات کنار هم را به خودمان واگذار کرده است. – دایان مک لارن

در ادامه بخوانید: روز دختر مبارک به انگلیسی (روش گفتن با 100 جمله)

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست