متضاد در آلمانی

50 رایج ترین کلمات متضاد در زبان آلمانی (با ترجمه و تلفظ)

German-gama-min

هر بار که می خواهید یک کلمه آلمانی جدید یاد بگیرید، سعی کنید متضادهای آن را نیز یاد بگیرید. این یک روش خوب برای بهبود دایره واژگان است. متضادها کلماتی هستند که معانی تقریبا متضادی دارند. اکثر کلمات می توانند یک یا چند متضاد داشته باشند.

جدول کلمات متضاد رایج در زبان آلمانی

کلمه آلمانی تلفظ فونتیک تلفظ فارسی معنی فارسی
Hübsch hyːpʃ هوپْش زیبا
Hässlich ˈhɛslɪç هِسْلیش زشت
groß ɡroːs گِقوس بزرگ
klein klaɪ̯n کلایْن کوچک
schwarz ʃvaʁts شْوارْتْس سیاه
weiß vaɪ̯s وایْس سفید
langweilig laŋˈvaɪ̯lɪç لانْگْوایْلیش خسته‌کننده
interessant ɪntɛrˈɛsant اینتِقِسِنْت جالب
kalt kalt کالْت سرد
heiß haɪ̯s هایْس گرم
dunkel ˈdʊŋkl̩ دونْکِل تاریک
hell hɛl هِل روشن
trocken ˈtʁɔkən تْقاکِن خشک
nass nas ناسْ مرطوب
modisch moˈdɪʃ مودیش مدرن
altmodisch altˈmoːdɪʃ آلْتْمودیش قدیمی
finden ˈfɪndən فینْدِن پیدا کردن
verlieren fɛɐ̯ˈliːʁən فِلیقِن از دست دادن
geben ˈɡeːbn̩ گیبِن دادن
nehmen ˈneːmən نیمِن گرفتن
lachen ˈlaxən لاخِن خندیدن
weinen ˈvaɪ̯nən واینِن گریه کردن
leben ˈleːbn̩ لیبِن زندگی کردن
sterben ˈʃtɛʁbn̩ شْتِبِن مردن
lieben ˈliːbn̩ لیبِن عشق کردن
hassen ˈhasn̩ هاسْن نفرت داشتن
heiraten ˈhaɪ̯ʁaːtn̩ هایِقاتِن ازدواج کردن
scheiden ˈʃaɪ̯dn̩ شایدِن جدا شدن
schreien ˈʃʁaɪ̯ən شْقایِن جیغ زدن
Flüstern ˈflyːstɐn فلوسْتِرْن زمزمه کردن
sitzen ˈzɪtsən زیتْسِن نشستن
stehen ˈʃteːən اشْتین ایستادن
schnell ʃnɛl شْنِل سریع
langsam laŋzam لانْگْزام کند
lustig ˈlʊstɪç لوسْتیش شادمان
traurig ˈtʁaʊ̯ʁɪç تقاوقیش غمگین
hier hiːɐ̯ هیِه اینجا
da (dort) daː دا (دوت) آنجا
hoch hoːx هوخ بالا
niedrig ˈniːdʁɪç نیدقیش پایین
hungrig ˈhʊŋrɪç هونْگقیش گرسنه
satt zat زات سیر
faul faʊ̯l فاول تنبل
fleißig ˈflaɪ̯sɪç فلایْسیش سخت‌کوش
lang laŋ لانْگ طولانی
kurz kʊɐ̯ts کوتْس کوتاه
viel fiːl فیل زیاد
wenig ˈvɛnɪç وِنیش کم
Männlich ˈmɛnlɪç مِنْلیش مردانه
weiblich ˈvaɪ̯blɪç وایبْلیش زنانه
nah naː ناه نزدیک
weit vaɪ̯t وایْت دور
neu nɔʏ̯ نوی جدید
alt alt آلْت قدیمی
jung jʊŋ یونْگ جوان
klug kluːk کلوک باهوش
dumm dʊm دُم احمق
glatt ɡlat گلات صاف
rauh ʁaʊ̯ قاو خشن
fragen ˈfʁaːɡən فقاگِن پرسیدن
antworten ˈanˌtoːɐ̯tn̩ آنتوُتْن پاسخ دادن
brechen ˈbʁɛçən بقِشِن شکستن
reparieren ʁepaˈʁiːʁən قیپاقیقِن تعمیر کردن

بسیار کاربردی برای آلمانی

اما چرا یادگیری کلمات متضاد آلمانی؟ 4 نکته جالب

برای یادگیری هر زبانی ابتدا ما شروع به یادگیری لغات میکنیم که شامل اسامی افعال صفت ها و … میشود اگر ما هنگام یادگیری لغات همزمان متضاد ان هارا نیز یاد بگیرید و به حافظه بسپارید کمک شایانی به روند یادگیری خود کرده اید ،یادگیری کلمات متضاد یا ضدّی در هر زبان، از جمله زبان آلمانی، می‌تواند به توانمندی در درک و استفاده بهتر از زبان کمک کند. این مزیت‌ها به شرح زیر است:

  1. افزایش دامنه واژگان: یادگیری کلمات متضاد به شما کمک می‌کند تا دامنه واژگانی گسترده‌تری داشته باشید. این افزایش دامنه به شما اجازه می‌دهد که بهتر و دقیق‌تر انواع مفاهیم و احساسات را در زبان آلمانی بیان کنید.
  2. تقویت مهارت‌های ارتباطی: آشنایی با کلمات متضاد به شما امکان می‌دهد که به صورت دقیق‌تر و نمی‌تواند بیان کنید و در ارتباطات خود موثرتر باشید. این مهارت مخاطبان را قادر می‌سازد که به شما بهترین پاسخ را بدهند و ارتباطات شما را بهبود بخشند.
  3. درک عمیق‌تر از زبان: آشنایی با کلمات متضاد باعث می‌شود که بهتر درک کنید چگونه افراد در زبان آلمانی احساسات و افکار خود را ابراز می‌کنند. این افزایش در درک زبانی به شما کمک می‌کند تا در مواقع مختلف بهتر و موثرتر با دیگران ارتباط برقرار کنید.
  4. ابراز تفاوت‌ها و تنوع: کلمات متضاد به شما امکان می‌دهند تا تفاوت‌ها و تنوع‌های موجود در زبان را بهتر فهمیده و از آنها بهره‌مند شوید. این امر می‌تواند به تنوع و غنای ارتباطات و ادبیات شما افزوده شود.

برای نمونه، در زبان آلمانی، کلمات متضاد مانند heiß گرم و kalt سرد، hoch بلند و niedrig پایین، یا alt پیر و jung جوان می‌توانند به عنوان نمونه‌های کاربردی برای این تفاوت‌ها و متضادها خدمت کنند.

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست