آلمانی

۹۲ عبارت کلیدی برای استفاده در مکالمه های زبان آلمانی

قصد دارید زبان آلمانی یاد بگیرید؟ قصد دارید به یک کشور آلمانی زبان سفر کنید؟ برای برقراری مکالمات ساده به زبان آلمانی، ابتدا باید دانش واژگان خود را تقویت کنید! در این مقاله، با ۹۲ عبارت و اصطلاح آلمانی در سفر آشنا خواهید شد.

این مطلب را به صورت PDF دانلود کنید! (کلیک کنید)

۹۲ عبارت کلیدی آلمانی

برای راحتی کار عبارت‌ها را تقسیم بندی کرده‌ام:

۱- سلام و احوالپرسی

۲- “متوجه نمی‌شوم!” –قابل استفاده در موقعیت‌های دشوار

۳- اعداد

۴- رستوران رفتن

۵- حمل و نقل – گشت و گذار در آلمان

۶- آدرس پرسیدن

۷- خرید کردن

۸- موقعیت‌های اورژانسی

۹- پیدا کردن مکان‌های خاص

اگر به آلمان، اتریش و یا سوئیس سفر ‌کنید، احتمالا می‌توانید با زبان انگلیسی کارهای خود را انجام دهید. اما اگر کمی آلمانی بدانید، در طول سفر تجربه شیرین‌تری خواهید داشت.

آشنایی با عبارت‌های رایج آلمانی تجربه سفر شما را متفاوت خواهد کرد. و امکان آشنایی با فرهنگ آلمانی را به شما خواهد داد. لازم نیست به زبان آلمانی تسلط کامل داشته باشید. یادگیری چند عبارت کلیدی برای شروع کافی است. شاید یادگیری این عبارت‌ها شما را به یادگیری کامل زبان آلمانی تشویق کند.

سلام و احوالپرسی

اگر می‌خواهید ارتباط خوبی با مردم محلی داشته باشید، باید اصول اولیه‌ی سلام و احوالپرسی را یاد بگیرید.

بعلاوه، هر زمانی که بخواهید آلمانی صحبت کنید باید با سلام و احوالپرسی شروع کنید!

یادگیری این عبارت‌ها کار چندان پیچیده‌ای نیست و به شما در پیدا کردن دوستان جدید آلمانی کمک خواهد کرد.

۱-Hallo – سلام [ قابل استفاده درهر زمان]

 • (Ha-low)

۲-Hallo, wie geht’s? – سلام حال شما چطوراست؟

 • (ha-low, vee gits?)

۳- Guten Morgen – صبح بخیر

 • (goot’n maw-g’n)

۴-Guten Tag [lit. good day] – بعد از ظهر بخیر

 • (goot’n day)

۵- Guten Abend – عصر بخیر

 • (goot’n ab’nd)

۶-Gute Nacht – شب بخیر

 • (goot-eh na-kht)

۷- Vielen Dank – خیلی ممنونم

 • (thank you)

۸- Ich danke Ihnen auch – من هم از شما ممنونم [در پاسخ به “تشکر” فرد دیگری بکار می‌رود[

 • (ikh thanks-eh-nen auk)

۹- Tschüss, bis zum nächsten Mal – خداحافظ، بعدا می‌بینمت

 • (choos, until the last time)

۱۰- Schönes, Wetter heute nicht wahr? – چه هوای خوبی؟

 • (schoo-nes vet-ter hoy-teh nikht vaar)

۱۱-Mein Name ist… – اسم من … است

 • (mine-nah-mah…)

۱۲-Ich bin Amerikaner, Kanadier, Engländer (مذکر) – من آمریکایی / کانادایی / انگلیسی هستم

 • (ikh am Ameri-kAh-ner, Kan-Ah-dee-he, Eng-lan-der)

۱۳- Ich bin Amerikanerin, Kanadierin, Engländerin (مونث) – من آمریکایی / کانادایی / انگلیسی هستم

 • (ikh am Ameri-kAh-ner-in, Kan-Ah-dee-he-in, Eng-lan-der-in)

۱۴- Woher kommen Sie? – شما اهل کجا هستید؟

 • (where did zee come from?)

۱۵-Freut mich  – از دیدار شما خوشبختم!

 • (froyt mikh)

“متوجه نمی‌شوم!” –قاب استفاده در موقعیت‌های دشوار

ممکن است در ابتدا کمی از صحبت کردن به زبان آلمانی هراس داشته باشید، نگران نباشید مردم محلی متوجه منظور شما خواهند شد.

عبارت‌های زیر را برای موقعیت‌هایی که نیاز به کمک دارید به خاطر بسپارید:

 • aber ich verstehe nicht Sorry, – ببخشید، اما متوجه نمی‌شوم.

(Sorry, ah-about ikh ver-shte-he nikht)

 • Ich spreche nicht gut Deutsch – من آلمانی خوب صحبت نمی‌کنم.
 • (ikh spre-kuh nikht goot doytch
 • – Können Sie das bitte wiederholen? آیا امکان دارد جمله خود را دوباره تکرار کنید؟
 • (Kune nen bi-tuh vee-der-ho-len)
 • Können Sie bitte langsamer sprechen?- آیا امکان دارد آهسته‌تربگویید؟
 • (Kun Zee bi-tuh lang-za-mar shpre-kuhn)
 • Schreiben Sie das bitte für mich auf – لطفا آن را برای من یادداشت کنید.
 • (Scripture zee the bi-tuh for mikh auv)
 • Was bedeutet das?- معنی آن چیست؟
 • (Vas-do-you-do that)
 • Sprechen Sie Englisch?- آیا می‌توانیدانگلیسی صحبت ‌کنید؟
 • (spre-kehn zee eng-lisch)
 • Es tut mir atp – متاسفم
 • (It toot me song)
 • Ich weiß nicht – متوجه نمی‌شوم
 • (Ihh va nikht)
 • Ordnung In- بسیار خوب
 • (In order)
 • Macht nichts- مشکلی نیست
 • (makht nikhts)

اعداد

چه در سوپرمارکت، چه در رستوران و چه در مکالمات عادی، با اعداد سر و کار خواهید داشت. در این قسمت نگاهی به اعداد در زبان آلمانی خواهیم انداخت.

 • null- صفر
 • (zero)
 • eins – یک
 • (I-ene)
 • zwei – دو
 • (Tz-vay)
 • drei – سه
 • (DRR-ay)
 • vier – چهار
 • (Fairy-er)
 • fünf – پنج
 • (Fuhnf)
 • sechs – شش
 • (zex)
 • sieben – هفت
 • (Zee-b ‘n)
 • acht – هشت
 • (Akht)
 • neun- نه
 • (Noyn)
 • Zehn- ده
 • (Tzen)
 • elf – یازده
 • (eleven)
 • zwölf – دوازده
 • (Z-welf)
 • dreizehn – سیزده
 • (DRR-ay-tzen)
 • vierzehn – چهارده
 • (Veer-tzen)
 • fünfzehn – پانزده
 • (Fuhnf-tzen)
 • sechzehn – شانزده
 • (Zekh-tzen)
 • siebzehn – هفده
 • (Zeeb-tzen)
 • achtzehn – هجده
 • (Akht-tzen)
 • neunzehn – نوزده
 • (Noyn-tzen)
 • zwanzig – بیست
 • (Tzan-tzig)
 • einundzwanzig – بیست و یک
 • (Eyn-and-Tzan-tzig)
 • zweiundzwanzig – بیست و دو
 • (Tz-vay-and-Tzan-tzig)
 • dreuundzwanzig – بیست و سه
 • (DRR-ay-and-Tzan-tzig)
 • vierundzwanzig – بیست و چهار
 • (Veer-and-Tzan-tzig)
 • fünfundzwanzig- بیست و پنج
 • (Fuhnf-and-Tzan-tzig)
 • sechsundzwanzig – بیست و شش
 • (Zekh-and-Tzan-tzig)
 • seibenundzwanzig – بیست و هفت
 • (Zeeb-and-Tzan-tzig)
 • achtundzwanzig – بیست و هشت
 • (Akht-and-Tzan-tzig)
 • neunundzwanzig – بیست و نه
 • (Noyn-and-Tzan-tzig)
 • dreißig – سی
 • (DRR-ays-ig)
 • einunddreißig – سی و یک
 • (Eyn and DRR ays-ig)
 • zweiunddreißig – سی و دو
 • (Tz-vay and DRR ays-ig)
 • vierzig – چهل
 • (Veer-tzig)
 • fünfzig – پنجاه
 • (Fuhnf-tzig)
 • sechzig – شصت
 • (Zekh-tzig)
 • siebzig – هفتاد
 • (Zeeb-tzig)
 • achtzig – هشتاد
 • (Noyn-tzig)
 • neunzig – نود
 • (noyn-tzig)
 • hundert – صد
 • (hundred)
 • zweihundertfünfzig – دویست و پنجاه

(Tz-vay-hun-alter-fuhnf-tzig)

 • fünfhundert- پانصد
 • (Fuhnf-hun-altered)
 • siebenhundertdreiundachtzig – هفتصد و هشتاد و سه
 • (Zee-ben-hun-modified DRR-ay-and-akht-tzig)
 • tausend – هزار
 • (Tau-s’nd)

رستوران رفتن

یکی از لذت بخش ترین تجربه‌های فرهنگی که می‌توانید در یک کشور آلمانی زبان داشته باشید، رفتن به یک رستوران و خوردن غذاهای محلی است.

عبارت‌های زیر شامل تمام سوالات و جملاتی هستند که ممکن است در رستوران‌ها استفاده شوند: مانند سفارش غذا و یا درخواست صورت حساب.

 • Ein Tisch für eine Person bitte –یک میز یک نفره، لطفا
 • (eyn-tish eyn-a-bi-tuh)
 • Ein Tisch für zwei Personen, bitte – یک میز دو نفره، لطفا
 • (eyn tish drove tzvay per-zown-en bi-tuh)
 • Haben Sie schon auf? – آیا هنوز باز هستین؟
 • (ha-ben zee schun)
 • Können wir (auf einen Tisch warten? – آیا امکان دارد منتظر میز خالی بمانیم؟
 • (can vir on eyn-en tish var-ten?)
 • Können wir dort sitzen? – آیا امکان دارد آنجا بنشینیم؟
 • (can vir on eyn-en tish var-ten?)
 • Entschuldigung! – ببخشید! [برای صدا کردن پیشخدمت]
 • (Ent-blame-ee-gung)
 • Was empfehlen Sie? – غذای پیشنهادی شما چیست؟
 • (vas em-fEE-len zee?)
 • Was ist das beliebteste Gericht? – محبوب ترین غذای رستوران شما کدام است؟
 • (What is the be-lee-eb-test-uh ger-eekht?)
 • Was ist das? – این چیست؟
 • (what is this)
 • Was für Bier haben Sie? – چه نوع آبجوهایی دارید؟
 • (vas went bee-he ha-ben zee?)
 • Ein kleines Bier bitte – یک آبجو کوچک، لطفا
 • (eyn kleyn-uhs bee-he bi-tuh)
 • Ein großes Bier bitte – یک آبجو بزرگ، لطفا
 • (eyn grro-ses bee-he bi-tuh)
 • Bringen Sie mir bitte eine Auswahl von leckeren Sachen – لطفا برای من گلچینی از بهترین‌ غذاهای موجود را بیاورید
 • (bring-en zee me bi-tuh eyn-uh aus-vahl of lick-er-en za-khen)
 • Bitte wählen Sie etwas – به تصمیم شما بستگی دارد /تصمیم گیری با شماست
 • (bi-tuh veeh-len zee et-vas)
 • Die Rechnung, bitte، صورت حساب، لطفا
 • (dee rekh-nung, bi-tuh)
 • Kann ich bitte die Speisekarte haben?- منو، لطفا؟
 • (kan ih bi-tuh dee spiis-uh-kar-tuh ha-ben?

حمل و نقل – گشت و گذار در آلمان

برای سفر به آلمان باید مواردی مانند پیدا کردن مسیرها، استفاده از قطار یا اتوبوس و غیره را یاد بگیرید.

در این بخش برخی ازعبارت‌های کلیدی مربوط به حمل و نقل را مشاهده خواهید کرد که به شما کمک می‌کنند به راحتی مسیر خود را در کشورهای آلمانی زبان پیدا کنید.

 • Ich möchte nach…- من می خواهم به … بروم
 • (Ikh muhkh-tuh nakh…)
 • Wann fährt der nächste Zug / Bus nach…? – قطار / اتوبوس بعدی به مقصد … چه زمانی حرکت می‌کند؟
 • (Vann fehrt der naykh-stuh tzoog / bus nakh…)
 • Was kostet das?- چقدر می‌شود؟
 • (vas kos-tet das)
 • Einmal/ zweimal (nach …) – ۱ بلیط / ۲ بلیط (به… )، لطفا
 • (eyn-mal/tz-vay-mal nakh, bi-tuh)
 • Wie lange dauert das? – چقدر طول می‌کشد؟
 • (vee lang-uh dau-ert das?)
 • Wohin muss ich jetzt gehen? – حالا باید کجا بروم؟
 • (vo-hin muss ikh-yetz gay’n)
 • Wann fÃrht er ab? – چه ساعتی حرکت می‌کند؟
 • (van fehrt er ab)
 • Wie spät ist es (jetzt)? – الان ساعت چند است؟
 • (vee spayt ist es yetz?)
 • Hält der Zug/ Bus in…? – آیا این قطار / اتوبوس در… توقف می‌کند؟
 • (haylt der zoog/bus in…?)
 • Entschuldigen Sie, ist dies… ? – ببخشید، آیا این به مقصد… است؟ [برای زمانی مناسب است که سوار اتوبوس یا قطار شده اید اما مطمئن نیستید مقصد آن کجاست]
 • (de-school-dig’n zee, is that…?)
 • Können Sie das bitte für mich aufschreiben?- آیا امکان دارد آن را برای من یادداشت کنید؟
 • (could zee that bi-tuh put on mikh-schri-ben?)
 • Zeigen Sie mir das bitte auf der Karte?- آیا می‌توانید روی نقشه به من نشان دهید؟
 • (zay-gen show me the bi-tuh on the karr-tuh)
 • Wo ist … auf der Karte?- … روی نقشه کجاست؟
 • (Vo is … on the karr-tuh?)

آدرس پرسیدن

حمل و نقل عمومی در آلمان بسیار مشهور است، اما مکان‌هایی وجود دارند که باید برای رفتن به آنجا پیاده روی یا رانندگی کنید. برای اکثر افراد این به معنی گم شدن و نیاز به پرسیدن آدرس است!

در اینجا عبارت‌هایی را می‌بینید که برای پرسیدن آدرسبکار می‌روند:

 • Entschuldigung, Darf ich Sie etwas fragen? – ببخشید، آیا ممکن است یک سوال از شما بپرسم؟
 • (ent-schul-di-gung, daf ikh zee et-vas frra-gen?
 • Ich möchte nach … – می‌خواهم به … بروم [اگر نام مقصد را بدانید]
 • (ikh muhh-tuh nakh …)
 • Ich möchte dahin – می‌خواهم به اینجا بروم [اشاره به مقصد روی نقشه]
 • (ikh muhh-tuh da-hin)
 • Ich habe mich verlaufen – من گم شده‌ام (زمانیکه پیاده هستید)

(ikh ha-buh mikh ver-run)

 • Ich habe mich verfahren – من گم شده‌ام ( زمانیکه با ماشین هستید)
 • (ikh ha-buh mikh)
 • Wie komme ich dahin? – چطور می‌توانم به آنجا بروم؟
 • (vee kom-muh ikh there?
 • Geht es hier lang?- … از این سمت است؟ [برای بررسی اینکه آیا در مسیر درست حرکت می‌کنید]
 • (Gey it hee-he long?)
 • Zeigen Sie mir das bitte auf der Karte? – آیا می‌توانید بر روی نقشه به من نشان دهید؟
 • (zee-gen show me the bi-tuh on the kar-tuh)
 • Wo ist …?  – …کجاست؟
 • (vo is … ?

خرید کردن

عبارت‌های زیر در سوپر مارکت‌ها، مراکز خرید و یا بازارهای محلی بکار می‌روند.

 • Das gefällt mir – من این را دوست دارم
 • (that faylt me)
 • Was kostet das? – قیمت این چقدر است؟
 • (what does it cost?)
 • Bitte wiederholen Sie das? – آیا ممکن است دوباره تکرار کنید؟
 • (bi-tuh vee-der-ho-len zee that)
 • Schreiben Sie das bitte für mich auf? – آیا ممکن است آن را برای من یادداشت کنید؟
 • (Schree-ben zee the bi-tuh got on mikh?)
 • Und wenn ich das alles kaufe?- اگر همه را یکجا بخرم چطور؟ [راهی برای تخفیف گرفتن]
 • (And if ikh that all kau-fuh?)
 • Das ist mir zu teuer – برای من خیلی گران است
 • (that’s me to toy-uer)
 • Geben Sie mir einen Rabatt? – آیا ممکن است به من تخفیف بدهید؟
 • (gay-ben zee me eye-nen rrab-att?)
 • Ich suche nach … – من به دنبال… می‌گردم
 • (ikh zukh-uh nakh …)
 • Ich schaue mich nur um – فقط دارم نگاه می‌کنم
 • (ikh just look around)
 • Danke, ich suche noch weiter – با تشکر از شما، باید جاهای دیگر را هم بگردم [زمانی که در خرید دچار تردید می‌شوید]
 • (dan-kuh, ikh zukh-uh nokh vai-ter)
 • Moment, bitte – یک لحظه لطفا
 • (mo-ment, bi-tuh)
 • Ja, bitte  – بله، لطفا
 • (ya, bi-tuh)
 • Nein, danke  – نه، ممنون
 • (nyn, dan-cow)

موقعیت‌های اورژانسی

امیدوارم هرگز به عبارت‌های این بخش نیاز پیدا نکنید! با این وجود، بد نیست عبارت‌های مرتبط با موقعیت های اورژانسی را نیز یاد بگیرید.

 • Können Sie mir bitte helfen? –لطفا به من کمک کنید
 • (cow-zee help me bi-tug?)
 • Ich brauche einen Arzt – من نیاز به یک پزشک دارم
 • (ikh brau-khuh eyn-en art-zt)
 • Es geht mir nicht gut – احساس خوبی ندارم
 • (I do not get it goot)
 • Es geht ihm/ihr nicht gut – او احساس خوبی ندارد
 • (get it in / ir nikht goot)
 • Gibt ein Krankenhaus in der Nähe? – آیا در نزدیکی اینجا بیمارستان وجود دارد؟
 • (is there a sick house in the nay-uh?)
 • Fahren Sie mich bitte zum Krankenhaus – من را به بیمارستان برسانید [رو به راننده تاکسی]
 • (drive zee mikh bi-tuh to the sick-en-house)
 • Es tut hier weh – این قسمت درد دارد [اشاره به قسمت‌های بدن]
 • (it toot heer veh)
 • Ich brace Medizin – من دارو لازم دارم
 • (ikh brau-cow med-ee-tzin)

پیدا کردن مکان‌های خاص

در نهایت، به چند عبارت می‌پردازیم که به هیچ یک از دسته بندی‌های فوق تعلق ندارند. این عبارت‌ها به شما کمک می‌کنند مودبانه‌ترصحبت کنید.

در اینجا به چند سوال برای پیدا کردن مکان‌های خاص اشاره می‌کنیم.

 • Es tut mir leid, Sie zu stören, aber…  – ببخشید که مزاحم شما می‌شوم، اما …
 • (it toot me song, zee tzu shtoo-ren, ah-ber …)
 • Kann ich Sie schnell etwas fragen?- آیا می‌توانم خیلی سریع از شما یک سوال بپرسم؟
 • (can ikh zee quickly ask et-vas?)
 • Ich suche ein Restaurant mit gutem Essen hier in der Nähe – من به دنبال جایی با غذای خوب در اطراف این منطقه می‌گردم
 • (ikh to-khuh eyn rres-taur-ant with goo-tem ess-en heer in the nay-uuh)
 • Ich ein nettes Café in der Nähe – من به دنبال یک کافی شاپ خوب در این منطقه هستم
 • (ikh to-khuh eyn net-tes ca-fay in the nay-uh)
 • Wissen Sie was über …?  – آیا چیزی در مورد … می‌دانید؟
 • (vissen zee vas oo-ber … ?)
 • Gibt in der Nähe etwas Interessantes zu sehen – آیا در اطراف این منطقه چیز جالبی برای دیدن وجود دارد؟
 • (Do not give it in the nay-uh es-vas in-ter-ess-an-tes tzu)
 • Trotzdem danke – به هر حال از شما ممنونم [در پاسخ به کسی که نمی‌تواند به شما کمک کند]
 • (despite the dan-cow)

این مطلب را به صورت PDF دانلود کنید! (کلیک کنید)

زبانمهر

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام مطالبتان مفید بود
  فقط اگر کنار تمام کلمات و جملات دکمه صوتی تلفظ قرار دهید فوق العاده میشه
  البته انرزس بره ولی چند برابر جزابیت و قدرت آموزش سایتتون بالا میره

  پاسخ
 • سلام، جملات خوبی انتخاب کردید. لطفا یک مروری بر تلفظ ها داشته باشید، بسیاری از آنها با انگلیسی ادغام شده اند.
  مثلا Fahren Sie mich bitte تلفظش شده drive zee mikh bi-tuh

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست