آلمانی

150 عبارت/جمله رایج برای مکالمات روزمره زبان آلمانی

گاما آلمانی

قصد دارید زبان آلمانی یاد بگیرید؟ قصد دارید به یک کشور آلمانی زبان سفر کنید؟ برای برقراری مکالمات ساده به زبان آلمانی، ابتدا باید دانش واژگان خود را تقویت کنید! در این مقاله، با ۹۲ عبارت و اصطلاح آلمانی در سفر آشنا خواهید شد.

این مطلب را به صورت PDF دانلود کنید! (کلیک کنید)

۹۲ عبارت کلیدی آلمانی

برای راحتی کار عبارت‌ها را تقسیم بندی کرده‌ام:

۱- سلام و احوالپرسی

۲- “متوجه نمی‌شوم!” –قابل استفاده در موقعیت‌های دشوار

۳- اعداد

۴- رستوران رفتن

۵- حمل و نقل – گشت و گذار در آلمان

۶- آدرس پرسیدن

۷- خرید کردن

۸- موقعیت‌های اورژانسی

۹- پیدا کردن مکان‌های خاص

اگر به آلمان، اتریش و یا سوئیس سفر ‌کنید، احتمالا می‌توانید با زبان انگلیسی کارهای خود را انجام دهید. اما اگر کمی آلمانی بدانید، در طول سفر تجربه شیرین‌تری خواهید داشت.

آشنایی با عبارت‌های رایج آلمانی تجربه سفر شما را متفاوت خواهد کرد. و امکان آشنایی با فرهنگ آلمانی را به شما خواهد داد. لازم نیست به زبان آلمانی تسلط کامل داشته باشید. یادگیری چند عبارت کلیدی برای شروع کافی است. شاید یادگیری این عبارت‌ها شما را به یادگیری کامل زبان آلمانی تشویق کند.

سلام و احوالپرسی

اگر می‌خواهید ارتباط خوبی با مردم محلی داشته باشید، باید اصول اولیه‌ی سلام و احوالپرسی را یاد بگیرید.

بعلاوه، هر زمانی که بخواهید آلمانی صحبت کنید باید با سلام و احوالپرسی شروع کنید!

یادگیری این عبارت‌ها کار چندان پیچیده‌ای نیست و به شما در پیدا کردن دوستان جدید آلمانی کمک خواهد کرد.

۱-Hallo   سلام [ قابل استفاده درهر زمان]  (هالو)

۲- Hallo, wie geht’s?  سلام حال شما چطوراست؟  (هالو، وی گیتس؟)

۳- Guten Morgen   صبح بخیر  (گوتْن مورگْن)

۴-Guten Tag    بعد از ظهر بخیر  (گوتْن تاگ)

۵- Guten Abend  عصر بخیر  (گوتْن آبِنْتْ)

۶-Gute Nacht   شب بخیر  (گوتِه ناخْت)

۷- Vielen Dank   خیلی ممنونم  (فیلِن دانکِه)

۸- Ich danke Ihnen auch   من هم از شما ممنونم [در پاسخ به “تشکر” فرد دیگری بکار می‌رود]  (ایش دانْکِ اینِن اوخ)

۹- Tschüss, bis zum nächsten Mal   خداحافظ، بعدا می‌بینمت  (چُس بیسْ زوم نِیْسْن مال)

۱۰- Schönes, Wetter heute nicht wahr?   چه هوای خوبی؟  (شونِس وِتِر هایتِ نیشْت وار)

۱۱- Mein Name ist…   اسم من … است  (مایْن نامِه ایست)

۱۲-Ich bin Amerikaner, Kanadier, Engländer   من آمریکایی / کانادایی / انگلیسی هستم (مذکر)  (ایش بین آمِقیکنا، کَنادیِ، انْگِلِنْدَ)

۱۳- Ich bin Amerikanerin, Kanadierin, Engländerin  من آمریکایی / کانادایی / انگلیسی هستم (مونث)  (ایش بین آمِقیکنِقین، کَنادیِقین، انْگِلِنْدِقین)

۱۴- Woher kommen Sie?  شما اهل کجا هستید؟  (وُهر کومِن زی)

۱۵-Freut mich   از دیدار شما خوشبختم  (فْخویْت میش)

“متوجه نمی‌شوم!” –قاب استفاده در موقعیت‌های دشوار

ممکن است در ابتدا کمی از صحبت کردن به زبان آلمانی هراس داشته باشید، نگران نباشید مردم محلی متوجه منظور شما خواهند شد.

عبارت‌های زیر را برای موقعیت‌هایی که نیاز به کمک دارید به خاطر بسپارید:

 • aber ich verstehe nicht Sorry,   ببخشید، اما متوجه نمی‌شوم  (آبِ ایشْتْ وِشْتیِ نیشْت سوقی)
 • Ich spreche nicht gut Deutsch  من آلمانی خوب صحبت نمی‌کنم  (ایش پایْشِ نیشْت گوت داوچ)
 • Können Sie das bitte wiederholen?  آیا امکان دارد جمله خود را دوباره تکرار کنید؟  (کانِن زی داسْ بیتِ ویدِهولْن)
 • Können Sie bitte langsamer sprechen?  آیا امکان دارد آهسته‌تربگویید؟  (کانِن زی بیتِ لانْگزاما شْپِخْشِن)
 • Schreiben Sie das bitte für mich auf   لطفا آن را برای من یادداشت کنید  (شْخایْبِن زی داسْ بیتِه فو میشْ اُف)
 • Was bedeutet das?  معنی آن چیست؟  (واسْ بِدویْتِت داسْ)
 • Sprechen Sie Englisch? آیا می‌توانیدانگلیسی صحبت ‌کنید؟  (شْپِقشِن زی اینگلیش)
 • Es tut mir   متاسفم  (اِسْ توت میِ)
 • Ich weiß nicht  متوجه نمی‌شوم  (ایش وایسِ نیشت)
 • Ordnung In  بسیار خوب  (آردنُنْ این)
 • Macht nichts  مشکلی نیست  (ماخْت نیشتس)

اعداد

چه در سوپرمارکت، چه در رستوران و چه در مکالمات عادی، با اعداد سر و کار خواهید داشت. در این قسمت نگاهی به اعداد در زبان آلمانی خواهیم انداخت.

 • null– صفر  (نول)
 • eins – یک  (آینِس)
 • zwei – دو  (تْزوای)
 • drei – سه  (دِقای)
 • vier – چهار  (فیِق)
 • fünf – پنج  (فونْف)
 • sechs – شش  (زِکْس)
 • sieben – هفت  (زیبِن)
 • acht – هشت  (آخت)
 • neun– نه  (نویْن)
 • Zehn– ده  (تْزین)
 • elf – یازده  (اِلْف)
 • zwölf – دوازده  (زْوِلْف)
 • dreizehn – سیزده  (دقایتْزین)
 • vierzehn – چهارده  (فیقْزین)
 • fünfzehn – پانزده  (فونْفْزین)
 • sechzehn – شانزده  (زِشْتْزین)
 • siebzehn – هفده  (زیبْزین)
 • achtzehn – هجده  (آخْتْزین)
 • neunzehn – نوزده  (نویْنزین)
 • zwanzig – بیست  (تْزوانْزیش)
 • einundzwanzig – بیست و یک  (آیْنُنْتْزواینْتیش)
 • zweiundzwanzig – بیست و دو  (زوایِنْتْزوایْنْتیش)
 • dreuundzwanzig – بیست و سه  (دِقایُنْتْزوایْنتیش)
 • vierundzwanzig – بیست و چهار  (فیونتْزوایْنْتیش)
 • fünfundzwanzig– بیست و پنج  (فونْفُنْتْزوایْنْتیش)
 • sechsundzwanzig – بیست و شش  (زکْسونْتْزوایْنْتیش)
 • seibenundzwanzig – بیست و هفت  (زایبُنْتزوایْنتیش)
 • achtundzwanzig – بیست و هشت  (آخْتُنْتزوایْنْتیش)
 • neunundzwanzig – بیست و نه  (نایْنُنْتْزوایْنْتیش)
 • dreißig – سی  (دِقایْسیش)
 • einunddreißig – سی و یک  (آیْنُن دِقایْسیش)
 • zweiunddreißig – سی و دو  (تْزوایُن دِقایْسیش )
 • vierzig – چهل  (فیتْزیش)
 • fünfzig – پنجاه  (فونفتزیش)
 • sechzig – شصت  (زِکْستْزیش)
 • siebzig – هفتاد  (زیبتْزیش)
 • achtzig – هشتاد  (آخْتْزیش)
 • neunzig – نود  (نویْنتزیش)
 • hundert – صد  (هونْدِت)
 • zweihundertfünfzig – دویست و پنجاه  (تْزوایْقونْدِتْ فونْفْزیش)
 • fünfhundert– پانصد  (فونْفهوندِت)
 • siebenhundertdreiundachtzig – هفتصد و هشتاد و سه  ( زیبِنهونْدِتْ دِقایُن  آخْتزیش)
 • tausend – هزار  (تاوزِنْت)

رستوران رفتن

یکی از لذت بخش ترین تجربه‌های فرهنگی که می‌توانید در یک کشور آلمانی زبان داشته باشید، رفتن به یک رستوران و خوردن غذاهای محلی است.

عبارت‌های زیر شامل تمام سوالات و جملاتی هستند که ممکن است در رستوران‌ها استفاده شوند: مانند سفارش غذا و یا درخواست صورت حساب.

 • Ein Tisch für eine Person bitte  یک میز یک نفره، لطفا
 • Ein Tisch für zwei Personen, bitte   یک میز دو نفره، لطفا
 • Haben Sie schon auf?   آیا هنوز باز هستین؟
 • Können wir (auf einen Tisch warten?)   آیا امکان دارد منتظر میز خالی بمانیم؟
 • Können wir dort sitzen?   آیا امکان دارد آنجا بنشینیم؟
 • Entschuldigung!   ببخشید! [برای صدا کردن پیشخدمت]
 • Was empfehlen Sie?   غذای پیشنهادی شما چیست؟
 • Was ist das beliebteste Gericht?   محبوب ترین غذای رستوران شما کدام است؟
 • Was ist das?   این چیست؟
 • Was für Bier haben Sie?   چه نوع آبجوهایی دارید؟
 • Ein kleines Bier bitte   یک آبجو کوچک، لطفا
 • Ein großes Bier bitte   یک آبجو بزرگ، لطفا
 • Bringen Sie mir bitte eine Auswahl von leckeren Sachen   لطفا برای من گلچینی از بهترین‌ غذاهای موجود را بیاورید
 • Bitte wählen Sie etwas   به تصمیم شما بستگی دارد /تصمیم گیری با شماست
 • Die Rechnung, bitte  صورت حساب، لطفا
 • Kann ich bitte die Speisekarte haben?  منو، لطفا؟

حمل و نقل – گشت و گذار در آلمان

برای سفر به آلمان باید مواردی مانند پیدا کردن مسیرها، استفاده از قطار یا اتوبوس و غیره را یاد بگیرید.

در این بخش برخی ازعبارت‌های کلیدی مربوط به حمل و نقل را مشاهده خواهید کرد که به شما کمک می‌کنند به راحتی مسیر خود را در کشورهای آلمانی زبان پیدا کنید.

 • Ich möchte nach…  من می خواهم به … بروم
 • Wann fährt der nächste Zug / Bus nach…?   قطار / اتوبوس بعدی به مقصد … چه زمانی حرکت می‌کند؟
 • Was kostet das?  چقدر می‌شود؟
 • Einmal/ zweimal (nach …)  بلیط / ۲ بلیط (به… )، لطفا
 • Wie lange dauert das?  چقدر طول می‌کشد؟
 • Wohin muss ich jetzt gehen?   حالا باید کجا بروم؟
 • Wann fÃrht er ab?   چه ساعتی حرکت می‌کند؟
 • Wie spät ist es (jetzt)?   الان ساعت چند است؟
 • Hält der Zug/ Bus in…?   آیا این قطار / اتوبوس در… توقف می‌کند؟
 • Entschuldigen Sie, ist dies… ?   ببخشید، آیا این به مقصد… است؟ [برای زمانی مناسب است که سوار اتوبوس یا قطار شده اید اما مطمئن نیستید مقصد آن کجاست]
 • Können Sie das bitte für mich aufschreiben?  آیا امکان دارد آن را برای من یادداشت کنید؟
 • Zeigen Sie mir das bitte auf der Karte?  آیا می‌توانید روی نقشه به من نشان دهید؟
 • Wo ist … auf der Karte?  … روی نقشه کجاست؟

آدرس پرسیدن

حمل و نقل عمومی در آلمان بسیار مشهور است، اما مکان‌هایی وجود دارند که باید برای رفتن به آنجا پیاده روی یا رانندگی کنید. برای اکثر افراد این به معنی گم شدن و نیاز به پرسیدن آدرس است!

در اینجا عبارت‌هایی را می‌بینید که برای پرسیدن آدرس بکار می‌روند:

 • Entschuldigung, Darf ich Sie etwas fragen?   ببخشید، آیا ممکن است یک سوال از شما بپرسم؟
 • Ich möchte nach …  می‌خواهم به … بروم [اگر نام مقصد را بدانید]
 • Ich möchte dahin  می‌خواهم به اینجا بروم [اشاره به مقصد روی نقشه]
 • Ich habe mich verlaufen   من گم شده‌ام (زمانیکه پیاده هستید)
 • Ich habe mich verfahren   من گم شده‌ام ( زمانیکه با ماشین هستید)
 • Wie komme ich dahin?   چطور می‌توانم به آنجا بروم؟
 • Geht es hier lang?  … از این سمت است؟ [برای بررسی اینکه آیا در مسیر درست حرکت می‌کنید]
 • Zeigen Sie mir das bitte auf der Karte?   آیا می‌توانید بر روی نقشه به من نشان دهید؟
 • Wo ist …?    …کجاست؟

خرید کردن

عبارت‌های زیر در سوپر مارکت‌ها، مراکز خرید و یا بازارهای محلی بکار می‌روند.

 • Das gefällt mir   من این را دوست دارم
 • Was kostet das?   قیمت این چقدر است؟
 • Bitte wiederholen Sie das?   آیا ممکن است دوباره تکرار کنید؟
 • Schreiben Sie das bitte für mich auf?   آیا ممکن است آن را برای من یادداشت کنید؟
 • Und wenn ich das alles kaufe?   اگر همه را یکجا بخرم چطور؟ [راهی برای تخفیف گرفتن]
 • Das ist mir zu teuer   برای من خیلی گران است
 • Geben Sie mir einen Rabatt?   آیا ممکن است به من تخفیف بدهید؟
 • Ich suche nach …   من به دنبال… می‌گردم
 • Ich schaue mich nur um   فقط دارم نگاه می‌کنم
 • Danke, ich suche noch weiter   با تشکر از شما، باید جاهای دیگر را هم بگردم [زمانی که در خرید دچار تردید می‌شوید]
 • Moment, bitte   یک لحظه لطفا
 • Ja, bitte    بله، لطفا
 • Nein, danke    نه، ممنون

موقعیت‌های اورژانسی

امیدوارم هرگز به عبارت‌های این بخش نیاز پیدا نکنید! با این وجود، بد نیست عبارت‌های مرتبط با موقعیت های اورژانسی را نیز یاد بگیرید.

 • Können Sie mir bitte helfen?  لطفا به من کمک کنید
 • Ich brauche einen Arzt   من نیاز به یک پزشک دارم
 • Es geht mir nicht gut   احساس خوبی ندارم
 • Es geht ihm/ihr nicht gut  او احساس خوبی ندارد
 • Gibt ein Krankenhaus in der Nähe?   آیا در نزدیکی اینجا بیمارستان وجود دارد؟
 • Fahren Sie mich bitte zum Krankenhaus   من را به بیمارستان برسانید [رو به راننده تاکسی]
 • Es tut hier weh   این قسمت درد دارد [اشاره به قسمت‌های بدن]
 • Ich brace Medizin   من دارو لازم دارم

پیدا کردن مکان‌های خاص

در نهایت، به چند عبارت می‌پردازیم که به هیچ یک از دسته بندی‌های فوق تعلق ندارند. این عبارت‌ها به شما کمک می‌کنند مودبانه‌ترصحبت کنید.

در اینجا به چند سوال برای پیدا کردن مکان‌های خاص اشاره می‌کنیم.

 • Es tut mir leid, Sie zu stören, aber…   ببخشید که مزاحم شما می‌شوم، اما …
 • Kann ich Sie schnell etwas fragen? آیا می‌توانم خیلی سریع از شما یک سوال بپرسم؟
 • Ich suche ein Restaurant mit gutem Essen hier in der Nähe  من به دنبال جایی با غذای خوب در اطراف این منطقه می‌گردم
 • Ich ein nettes Café in der Nähe  من به دنبال یک کافی شاپ خوب در این منطقه هستم
 • Wissen Sie was über …?  آیا چیزی در مورد … می‌دانید؟
 • Gibt in der Nähe etwas Interessantes zu sehen  آیا در اطراف این منطقه چیز جالبی برای دیدن وجود دارد؟
 • Trotzdem danke  به هر حال از شما ممنونم [در پاسخ به کسی که نمی‌تواند به شما کمک کند]

این مطلب را به صورت PDF دانلود کنید! (کلیک کنید)

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام مطالبتان مفید بود
  فقط اگر کنار تمام کلمات و جملات دکمه صوتی تلفظ قرار دهید فوق العاده میشه
  البته انرزس بره ولی چند برابر جزابیت و قدرت آموزش سایتتون بالا میره

  پاسخ
 • سلام، جملات خوبی انتخاب کردید. لطفا یک مروری بر تلفظ ها داشته باشید، بسیاری از آنها با انگلیسی ادغام شده اند.
  مثلا Fahren Sie mich bitte تلفظش شده drive zee mikh bi-tuh

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست