شعر انگلیسی

10 شعر انگلیسی کودکانه برای کلاس و تقویت زبان+ ترجمه

گاما

خواندن اشعار به زبان آموزان این امکان را می دهد که در تمام سطوح اعم از مبتدی، متوسط یا پیشرفته، واژگان جدیدی بیاموزند. برای ارتقای مهارت های زبانی خود می توانید از این واژگان جدید استفاده کنید. شعرهمچنین تصویری بصری به ما می دهد که می توانیم مفهوم آن را درک کنیم. روشهای مختلفی برای خواندن شعر وجود دارد (کتاب، اینترنت) یا گوش دادن به شعرهایی که با صدای بلند خوانده می شوند (و در حین رانندگی یا استراحت به مهارت گوش کردن شما کمک می کنند). در اینجا 10 شعر که به شما در بهبود واژگان انگلیسی کمک می کنند را ارائه خواهیم کرد:

۱- شعر My Parents Sent Me to the Store (والدینم مرا به فروشگاه فرستادند)

My parents sent me to the store  والدینم مرا به فروشگاه فرستادند

To buy a loaf of bread.  برای خرید یک قرص نان

I came home with a puppy  من بجای آن با یک توله سگ و

And a parakeet instead.   یک طوطی کوچک دراز دم به خانه آمدم

I came home with a guinea pig,  من با یک خوکچه هندی

A hamster and a cat,  یک همستر و یک گربه

A turtle and a lizard  یک لاک پشت و یک مارمولک

And a friendly little rat.  و یک موش کوچک مهربان به خانه آمدم

I also had a monkey  من یک میمون

And a mongoose and a mouse.  و یک نمس هندی و یک موش هم به همراه داشتم

These animals were crazy  این حیوانات دیوانه بودند

When I brought them in the house.  وقتی آنها را به خانه آوردم

They barked and yelped and hissed  پارس کردند و واق واق و فش فش کردند

And chased my family out the door.  و خانواده ام را تا بیرون خانه دنبال کردند

My parents never let me  والدینم هرگز دیگر به من اجازه نمی دهند

Do the shopping anymore.  خرید بروم

Written by Kenn Nesbitt  شاعر

 ۲- شعر Home on the Range (خانه روی کوه)

Oh, give me a home where the buffalo roam,   آه، خانه ای به من بدهید که بوفالوها در آن پرسه می زنند

Where the deer and the antelope play,  جایی که گوزن ها و بزهای کوهی بازی می کنند

Where seldom is heard a discouraging word,  جایی که بندرت کلمات دلسردکننده شنیده می شود

And the skies are not cloudy all day.  و آسمانش هرگز ابری نیست

Home, home on the range,  خانه، خانه روی کوه

Where the deer and the antelope play,  جایی که گوزن ها و بزهای کوهی بازی می کنند

Where seldom is hard a discouraging word,  جایی که به ندرت کلمات دلسرد کننده شنیده می شود

And the skies are not cloudy all the day.  و آسمانش تمام روز ابری نیست

Written by Brewster Higley  شاعر

حتما دانلود کنید: همه جملات کاربردی انگلیسی در زندگی روزمره با ترجمه و تلفظ +PDF

۳- شعر (Language(s زبان (ها) 

I only speak one language.  من فقط به یک زبان صحبت می کنم

My friend at school speaks two.  دوستم در مدرسه به دو زبان صحبت می کند

Sometimes I hear her singing to herself  گاهی اوقات می شنوم که او با خودش آواز می خواند

Talking with her dad  با پدرش صحبت می کند

Thinking aloud  با صدای بلند فکر می کنم

And I wish my brain held  و آرزو می کنم که مغزم

Two words for dog  دو کلمه برای سگ در خود داشت

Two worlds of sound  دو دنیا از صدا

Two countries in one mouth.  دو کشور در یک دهان

I have only one word for spoon,  من فقط یک کلمه برای قاشق می دانم

For sock, for moon, for clock.  برای جوراب، برای ماه، برای ساعت

My friend sings two songs  دوستم دو ترانه می خواند

And I wonder if I will ever find another voice.  و من نمی دانم که آیا هرگز صدای دیگری خواهم داشت

Written by Amy Ludwig Van Derwater  شاعر

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

حتما بخوانید: چگونه افراد مختلف را در زبان انگلیسی صدا بزنیم؟ (راهنمای کامل)

۴- شعر The Owl and The Pussy Cat جغد و گربه ملوس

The Owl and the Pussy Cat went to sea  جغد و گربه ملوس به دریا رفتند

In a beautiful pea-green boat.  در یک قایق زیبای سبز نخودی

They took some honey, and plenty of money  آنها مقداری عسل و پول زیادی به همراه داشتند

Wrapped up in a five-pound note.  که در یک اسکناس پنج پوندی پیچیده شده بود

The Owl looked up to the stars above,  جغد به ستاره های بالا نگاه کرد

And sang on a small guitar,  و با یک گیتار کوچک آواز خواند

“O lovely Pussy, O Pussy, my love,  “ای گربه دوست داشتنی، ای گربه ملوس، عشق من

What a beautiful Pussy you are,  تو چه گربه زیبایی هستی

You are,  تو هستی

You are,  تو هستی

What a beautiful Pussy you are!”  چه گربه زیبایی هستی”

Pussy said to the Owl, “You elegant fowl!  گربه به جغد گفت: “تو هم پرنده زیبایی هستی

How charmingly sweet you sing!  چقدر دلنواز و شیرین می خوانی

O let us be married! Too long we have tarried;  بیا با هم ازدواج کنیم! زمان طولانی است که ما در انتظار هستیم

But what shall we do for a ring?”  اما حلقه ازدواج را چه کنیم؟ “

They sailed away, for a year and a day.  آنها به مدت یک سال و یک روز قایقرانی کردند

To the land where the Bong-tree grows  به سرزمینی که درخت نار در آن رشد می کند

And there is a wood a Piggy-Wig stood  و یک جنگل وجود دارد که یک بچه خوک

With a ring at the end of his nose,  با یک حلقه در انتهای بینی خود ایستاده است رسیدند

His nose,  بینی او

His nose,  بینی او

With a ring at the end of his nose.  با یک حلقه در انتهای بینی خود

“Dear Pig, are you willing to sell for one shilling  “خوک عزیز، آیا حاضری حلقه را یک شیلینگ بفروشی

Your ring?” Said the Piggy, “I will.”  خوک گفت: “بله می فروشم”

So, they took it away, and were married next day  بنابراین، آنها حلقه را گرفتند، و روز بعد ازدواج کردند

By the Turkey who lives on the hill.  و به همراه بوقلمونی که روی تپه زندگی می کند

They dined on mince, and slices of quince,  شام گوشت و تکه های به را

Which they ate with a runcible spoon;  با انواع قاشق های مختلف خوردند

And hand in hand, on the edge of the sand,  و دست به دست هم، کنار شن و ماسه ها

They danced in the light of the moon,  زیر نور ماه رقصیدند

The moon,  ماه

The moon,  ماه

They danced in the light of the moon.  زیر نور ماه رقصیدند

Written by Edward Lear  شاعر

حتما بخوانید: اصطلاحات و جملات مربوط به آدرس دادن در انگلیسی + نکات مهم

۵- شعر Bear in There  (خرس در آنجا)

There’s a Polar Bear  یک خرس قطبی

In our Frigidaire –  در یخچال ما وجود دارد

He likes it ‘cause it’s cold in there.  او آنجا را دوست دارد – زیرا سرد است

With his seat in the meat  با صندلی خود روی گوشت ها

And his face in the fish  و صورتش روی ماهی

And his big hairy paws  و پنجه های بزرگ پشمالویش

In the buttery dish,  در ظروف خوراکی ها

He’s nibbling the noodles,  او نودل ها را می خورد

He’s slurping the soda,  نوشابه ها را هرت می کشد

He’s licking the ice.  یخ ها را لیس می زند

And he lets out a roar غرش می کند

If you open the door. و اگر در را باز کنید

And it gives me a scare  و مرا می ترساند

To know that he’s in there –  و اینکه بدانم او آنجا است

That Polary Bear  آن خرس قطبی

In our Fridgitydaire.  در یخچال ما است

Written by Shel Silverstein.  شاعر

حتما بخوانید: رفتار و صحبت کردن مان با انگلیسی زبانها چگونه باشد؟

۶- شعر My Dog Has Got No Manners  (سگ من بی ادب است)

My dog has got no manners  سگ من بی ادب است

I think he’s rather rude.  من فکر می کنم او خیلی گستاخ است

He always whines at dinnertime  ناله می کند

While we are eating food.  همیشه موقع شام وقتی ما در حال خوردن غذا هستیم

And when he’s feeling thirsty  و وقتی احساس تشنگی می کند

And wants to take a drink,  و می خواهد آب بنوشد

He takes it from the toilet    از توالت آب بر می دارد

Instead of from the sink.  به جای سینک

He never wears a pair of pants.  او هرگز شلوار نمی پوشد

He doesn’t wear a shirt.  پیراهن نمی پوشد

But worse, he will not shower  بدتر ازهمه، برای شستن آلودگی ها

To wash away the dirt.  حمام نمی کند

He’s not polite to strangers.  او نسبت به غریبه ها مودب نیست

He bites them on the rear.  او آنها را از پشت گاز می گیرد

And when I’m on the telephone,  و وقتی پای تلفن هستم

He barks so I can’t hear.  پارس می کند طوریکه نمی توانم بشنوم

When I complained to Mummy,  وقتی به مامان شکایت کردم

She said “I thought you knew:  او گفت فکر می کردم دلیل رفتارهایش را می دانی

The reason that his manners stink – دلیل اینکه رفتارهایش بد است این است که

He learns by watching you”.  او از تو یاد می گیرد”

By Bruce Lansky.  شاعر

حتما بخوانید: چگونه انگلیسی را کاملا روان صحبت کنیم؟ (به همراه دانلود رایگان منابع)

۷- شعر Parts of Speech (بخش های سخن)

A noun is called,  یک اسم

A person, place or thing.  به یک شخص، مکان یا شی گفته می شود

Some examples include,  برخی از نمونه ها عبارتند از

Teacher, desk, and ring.  معلم، میز و حلقه

A verb is an action,  فعل یک عمل است

Something you can do.  کاری که می توانید انجام دهید

Run, jump and walk,  دویدن، پریدن و راه رفتن

Are examples you can use.  نمونه هایی هستند که می توانید استفاده کنید

Adjectives are descriptions,  صفت ها توضیح می دهند

Like black, red, and blue.  مانند سیاه، قرمز و آبی

Old, young, and large,  پیر، جوان و بزرگ هم

Are good examples too.  نمونه های خوبی هستند

Adverbs are words  قیدها کلماتی هستند

Used to modify,  که برای تغییر

Other verbs and adjectives,  سایر افعال و صفت ها استفاده می شوند

And mostly end in “ly”.  و بیشتر بهly ختم می شوند

On to prepositions,  حروف اضافه

They have a lot to do.  کارهای زیادی انجام می دهند

They give a location  یک مکان را ارائه می دهند

Like on, under or through.  مانند روی، زیر یا از طریق

Pronouns are special  ضمایر خاص هستند

They replace nouns  آنها جایگزین اسم ها می شوند

He, she and they  او، او و آنها

Are some that are found.  نمونه هایی هستند

Conjunction, junction  حروف ربط، ربط (اتصال)

What say you?  نظر شما در این باره چیست؟

Combining sentences,  ترکیب جمله ها

That’s what we do.  این همان کاری است که با آنها انجام می دهیم

Interjections are special,  حروف ندا خاص هستند

Yes, it’s true,  بله این درست است

They get punctuation, Wahoo!!    آنها علامت گذاری می شوند، هورا

This is written by an anonymous writer.  شاعر ناشناس

حتما بخوانید: بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت مکالمه +معنی فارسی

 ۸- شعر Stopping by Woods on a Snowy Evening (توقف در جنگل در یک شب برفی)

He will not see me stopping here  او مرا که در اینجا توقف کرده ام نخواهد دید

To watch his woods, fill up with snow.  من که جنگل های، پر از برف را نگاه می کنم.

My little horse must think it queer  اسب کوچک من ممکن است فکر کند عجیب و غریب است

To stop without a farmhouse near  که در جایی که نزدیک یک خانه روستایی نیست توقف کنیم

Between the woods and frozen lake  بین جنگل و دریاچه یخ زده

The darkest evening of the year.  تاریک ترین شب سال

He gives his harness bells a shake  او افسار خود را می لرزاند

To ask if there is some mistake  تا مطمئن شود که اشتباهی رخ نداده است

The only other sound’s the sweep  تنها صدای دیگر صدای حرکت

Of easy wind and downy flake.  باد ملایم و دانه های نرم برف است

The woods are lovely, dark and deep,  جنگل ها دوست داشتنی هستند، تاریک و عمیق

But I have promises to keep,  اما من قول هایی برای انجام دادن

And miles to go before I sleep,  و مسافت های طولانی برای رفتن قبل از خواب دارم

And miles to go before I sleep.  و مسافت های طولانی برای رفتن قبل از خواب دارم

Written by Robert Frost  شاعر 

9- غزل 43

How do I love thee? Let me count the ways.  چگونه دوستت دارم؟ بگذار راه ها را بشمارم

I love thee to the depth and breadth and height  من تو را تا ژرفا و وسعت و بلندی دوست دارم

My soul can reach, when feeling out of sight  كه روحم در هنگام احساس دوری از دید به غایت وجود و فیض آرمانی برسد

For the ends of being and ideal grace.  من تو را در حد آرام ترین نیاز روزانه، در کنار خورشید و نور شمع دوست دارم

I love thee to the level of every day’s  من تو را آزادانه دوست دارم، همانطور که مردان برای حق تلاش می کنند

Most quiet need, by sun and candle-light.  من تو را خالصانه دوست دارم، چنانکه از ديگران از ستایش بر می گردند

I love thee freely, as men strive for right.  من تو را با شور و شوقی که در غم های قدیمی ام به کار می گیرم و با ایمان دوران کودکی ام دوست دارم

I love thee purely, as they turn from praise.  من تو را با عشقی دوست دارم که به نظر می رسید با فرشتگان گمشده ام از دست داده ام

I love thee with the passion put to use  من تو را با نفس، لبخند، اشک تمام عمرم دوست دارم

In my old griefs, and with my childhood’s faith.  در اندوه قدیمی ام و در سرنوشت کودکی ام

I love thee with a love I seemed to lose   من دوستت دارم با عشقی که بنظر میرسید آن را از دست داده ام

With my lost saints. I love thee with the breath,   با همه قداست از دست رفته ام دوستت دارم با نفسم

Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,   خنده ها اشک ها همه زندگی ام، اگر خدا بخواهد

I shall but love thee better after death.   بعد از مرگ بیشتر هم دوستت خواهم داشت

شاعر الیزابت بارت براونینگ (1850)

[این غزل سرشار از شور و احساسی عمیق است و جایگاه خود را در تاریخ ادبیات تثبیت کرده است و مناسب روز عروسی و ولنتاین است.]

جملات ناب انگليسي با معني: 40 نقل قول ناب با ترجمه

10- «شكست ناپذير»

Out of the night that covers me,  بیرون از شبی که مرا در بر مي دارد

Black as the pit from pole to pole,  تاريكي مثل سياه چالي از قطبی به قطب دیگر است

I thank whatever gods may be  از همه خدایان سپاسگزارم

For my unconquerable soul.  برای روح تسخیر ناپذیرم

In the fell clutch of circumstance  در چنگال سقوط اطرافم

I have not winced nor cried aloud.  من نه ترسيده ام و نه با صدای بلند گریه کرده ام

Under the bludgeonings of chance  زیر پرده شانس

My head is bloody, but unbowed.  سرم خونیست، اما سر خم نياوردم

Beyond this place of wrath and tears  فراتر از این مكان غضب و اشک

Looms but the Horror of the shade,  سایه وحشت

And yet the menace of the years  و هنوز تهدید سال ها

Finds and shall find me unafraid.  مرا بدون ترس می یابد و خواهد یافت

It matters not how strait the gate,  مهم نیست دروازه چقدر تنگ است

How charged with punishments the scroll,  چقدر به طومار مجازات متهمم

I am the master of my fate,    من ارباب سرنوشت خویشم

I am the captain of my soul.    من ناخداي روحم خويشم

شاعر ویلیام ارنست هنلی (1888)

[این بیت آخر توسط ديگران به كرات نقل شده است. اين شعر مظهر استقلال کلاسیک و اتکا به خود است، نویسنده اش خود را در برابر هر فراز و نشیبي که ممکن است برایش پيش بيايد، بي حركت اعلام می کند.]

برخی از اشعار فوق برای کودکان، برخی برای مبتدیان و برخی دیگر برای زبان آموزان پیشرفته تر مناسب هستند. اشعار صوتی می توانند از نظر تلفظ، لهجه و ریتم به شما کمک کنند و این در یادگیری یک زبان جدید بسیار مهم است. تمام واژگان جدید را یادداشت کرده، آنها را در یک فرهنگ لغت جستجو کنید و معانی را بیاموزید. یک فرهنگ لغت خوب به شما نشان می دهد که چگونه کلمات جدید را تلفظ کنید و دایره واژگان خود را گسترش دهید.

روشهای زیادی برای پیدا کردن شعر برای خواندن و گوش کردن وجود دارد مانند خرید کتاب یا استفاده از اینترنت. از همه اشعار متنوعی که در دسترس شما هستند لذت ببرید. ابتدا با اشعار آسان شروع کنید و کم کم شعرهای طولانی تر و پیچیده تر را انتخاب کنید. برخی شعرها شما را به خنده می اندازند، برخی دیگر تصویری به شما می دهند تا در مورد آن فکر کنید و برخی می توانند آموزشی باشند، اما خواندن همه آنها می تواند جالب باشد. تمام شعرها به شما در یادگیری واژگان جدید انگلیسی کمک می کنند.

pdf   دانلود این شعرها به صورت pdf

نمونه ای از شعر کودکانه

 

3 مطلب بسیار کاربردی دیگه

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست