معادل 100 علامت و اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

معادل 100 علامت و اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

گاما

برای اکثر دانشجویان پیش آمده که معادل نمادها و اصطلاحات ریاضی به زبان انگیسی چه می شود و برای همین جویای معنی این اصطلاحات به زبان انگلیسی بوده اند. آنچه ما در این مطلب به شما آموزش می دهیم  معادل نمادهای ریاضی به انگلیسی است .

مکمل این مطلب: معادل صحیح قسمت های مختلف خانه به زبان انگلیسی

ابتدا اصطلاحات مهم ریاضی در زبان انگلیسی بطور خلاصه

زبان انگلیسی دارای اصطلاحات و واژگان مهمی در حوزه‌های مختلف ریاضی است. ابتدا اصطلاحات مهم ریاضی به تفکیک هر حوزه از علم ریاضیات به همراه توضیح کوتاهی آورده شده است و بعد هم توضیحات کامل بقیه اصطلاحات و علائم:

 1. Algebra  (اَلْجِبْرا)( جبر):
 • Variable:(وِری اِبِل) متغیر
 • Equation: معادله (اِکوِیشِن)
 • Expression:(اِکْسْپرِشِن) عبارت
 • Coefficient:(کواِفیشِنْت) ضریب
 1. Geometry   (جیئَُو مِتْری) (هندسه):
 • Triangle: مثلث (تری اَنْگِل)
 • Circle: دایره (سِرکِل)
 • Angle: زاویه (اَنْگِل)
 • Perimeter: محیط (پری مِتِر)
 • Area: مساحت (اِریا)
 • Volume: حجم(والیوم)
 1. Calculus: (کَلکیِلِس) (حساب دیفرانسیل و انتگرال )
 • Derivative: مشتق (دِریوِتِو)
 • Integral:(آینتِگرال) انتگرال
 • Limit:(لیمیمت) حد
 • Differentiation:  (دیفِرِن-شیِیْشِن)مشتق گیری
 • Integration: انتگرال‌گیری (اینتِگریْشِن)
 1. Statistics: (سْتیتسْتیکْس) (آمار)
 • Mean (Average):  (مین / اَوْرِجْ)میانگین
 • Median: میانه (مِدیان)
 • Mode: حالت (مود)
 • Standard Deviation: (انحراف معیار (سْتَنْدارد دیویِیشِن
 • Probability: احتمال (پروبِبیلیتی)
 1. Arithmetic:(اِریث مِتیک) (حساب)
 • Addition:  (اِدیشِن)جمع
 • Subtraction: تفریق (سابْترَکْشِن)
 • Multiplication: ضرب (مالتی پلیکِیْشِن)
 • Division: تقسیم (دیویژن)
 • Prime Number: عدد اول (پرایْم نامبِر)
 1. Number Theory(نامبِر ثیئوری) (نظریه اعداد):
 • Prime Factorization:  (پایْم فَکْتورایْزیْشِن)فاکتورهای عدد اول
 • Divisor: مقسوم علیه )(دیوایزِر)
 • Multiple: مضرب (مالْتیپل)
 • GCD (Greatest Common Divisor):  (گریْتست کامِن دیوایزر )بزرگترین مقسوم علیه مشترک
 • LCM (Least Common Multiple): کوچکترین مضرب مشترک (لیسْت کامِن مالْتیپل)
 1. Linear Algebra: (لینیِر اَلْجِبْرا) (جبر خطی)
 • Vector:(وِکْتور) بردار
 • Matrix:(ماتْریکْس) ماتریس
 • Determinant:(دِتِرمِنِنْت) دترمینان
 • Eigenvalues and Eigenvectors:(آیگِنْ-وَلیوز اَنْد آیگِن وَکْتِرز) مقادیر و بردارهای ویژه
 • Linear Transformation:(لینیِر ترَنْسْفورمِیْشِن) تبدیل خطی
 1. Trigonometry  (تریگِنامِتْری)(مثلثات)
 • Sine, Cosine, Tangent: (سایْنِس، کوسایْن، تانْژِنْت)سینوس، کسینوس، تانژانت
 • Pythagorean Theorem: قضیه پیتاگورس (پایْتاگوریِن ثیئوری)
 • Unit Circle:(یونیت سِرکِل) دایره واحد
 1. Probability and Combinatorics (پرِبِبیلیتی اَنْد کُمبینِیتوریکس)(احتمال و ترکیبیات):
 • Combinations:  (کُمبینِیشِن)ترکیب‌ها
 • Permutations: جایگشت (پرمیوتِیشِن)
 • Binomial Distribution:(بایْنومیِل دیسْتریبیوشِن) توزیع دوجمله‌ای
 • Expected Value:  (اِکْسْپَکتِد وَلیو)امیدریاضی
 • Sample Space: فضای نمونه (سَمْپِلْ سْپِیْس)

اما توضیحات کامل:

جدول نمادهای رایج ریاضی به انگلیسی

نام نماد به انگلیسی تلفظ نام نماد به فارسی نماد ریاضی
Plus sign پلاس سایْن جمع +
Minus sign مایْنِس سایْن علامت تفریق
Times Sign تایمز ساین علامت ضرب X
division sign دیویشِن سایْن تقسیم ÷
equal اِکوِل مساوی =
strict inequality سْتریکت این اِکوالیتی کمتر از >
strict inequality سْتریکت این اِکوالیتی بیشتر از <
less than or equal لِسْ دَن اُر اِکوال کمتر و یا مساوی
bigger than or equal بیگِر دَن اُر اِکوال بیشتر و یا مساوی
Power پاور توان *
Square root سکوِر روت جذر
Percent پِرسِنْت درصد %
unlimited آن لیمیتِد بی نهایت
sigma سیگما سیگما
probability function پرابِبیلیتی فانْکْشِن احتمال (P(A
brace بریْس آکلاد {}
bracket براکِت براکت []
function of فانکْشِن تابع (F(x
similarity سیمیلَریتی تشابه (~ )
limit لیمیت حد Lim
union یونیِن اجتماع A ∪ B
intersection اینترسِکشِن اشتراک A ∩ B
absolute value اَبسولوت وَلیو قدر مطلق ||
Addition اِدیشن عمل جمع کردن +
Subtraction سابْترَکْشِن عمل تفریق کردن
Multiplication مالْتی پلِکیْشِن عمل ضرب کردن X
Division دیویشن عمل تقسیم کردن ÷
degree دیگری درجه °
Angle اَنگل زاویه Â
Right Angle رایت اَنگل زاویه قائمه یا ۹۰ درجه
pi constant پای کانستِنت عدد پی π
decimal point دسیمال پوینت ممیز /
standard deviation) استاندارد دیویِیْشِن انحراف معیار σ
integer اینتِگِر اعدادصحیح Z
natural numbers نَچْرال نامبرز اعداد طبیعی N
prime number پرایْم نامبر اعداد اول p>1
average اَورِج میانگین X

برای دریافت فایل pdf این جدول روی این دکمه کلیک کنید .

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

حتما اینم دانلود کنید: دانلود پی دی اف انگلیسی در سفر پر از اصطلاحات کاربردی

ترجمه عبارات انگليسي رياضي به عبارات ریاضی

ما اين بخش را به ترجمه عبارات انگليسي به عبارات ریاضی اختصاص خواهيم داد. با ترجمه عبارات جمع هم شروع مي ‌كنيم. عبارات بسيار زيادي وجود دارد که معناي جمع مي ‌دهند. همچنين يك سري عبارات هم براي بيان تفاضل دو پارامتر از هم كاربرد دارند:

عبارت انگليسي (جمع) معادل رياضي عبارت انگليسي (تفاضل) معادل رياضي
Sum of x and 12 x+12 Difference of x and 12 x-12
4 greater than b b+4 4 less than b b-4
6 more rhan y y+6 7 Subtracted from y y-7
44 plus r 44+r 44 minus r 44-r
3 larger than z Z+3 3 smaller than z z-3
4 more than p 4+p 12 fewer than y 12-y
r decreased by 9 r-9

مثال:

The length of a rectangle is 4 feet longer than its width.   (دِ لِنگث آو اِ رِکْتَنْگِل ایز فور فیت لانگِر دَن ایتس وایدْث) طول يك مستطيل 4 فوت بيشتر از عرضش است

 • Length of the second piece is Total length minus the length of the first piece.(لِنْگث آو دِ سِکِنْد پیس ایز توتال لِنگث آو دِ فرْست پیس ) طول دومين قطعه برابر است با طول كل منهاي طول اولين قطعه

براي بيان ضرب و تقسيم در انگليسي هم از عبارات زير استفاده مي ‌كنيم:

عبارات انگليسي (جمع) معادل رياضي عبارات انگليسي (تفاضل) معادل رياضي
product of x and 12 12*x quotient of x and 12 x/12
4 times b 4*b 4 devided by b 4/b
twice r 2*r the ratio of 44 to r 44/r
r devided by 4 r/4

مثال:

 • Length of each piece is Total length divided by 4.(لنْگث آو ایچ پیس ایز توتال لنْگث دیوایدِد بای 4)طول اولين تكه برابر است با طول كل تقسيم بر 4
 • Amount in CD 5 times Amount in savings.( اِمونْت این سی دی 5 تایمز اِمونت این سِیْوینگ)  مقدار سپرده پنج برابر مقدار پس ‌انداز‌ است

عبارات تركيبي رياضي به انگليسي

گاهي از عمليات تركيبي در رياضيات استفاده مي ‌شود.

مثال

 • Second number is 3 than twice the first number.(سِکِنْد نامبِر ایز 3 دَن توایس دِ فِرسْت نامْبِر)   دومين عدد 3 واحد از دو برابر عدد اول بيشتر است
 • Width is 3 times the length less 15.(وایدث ایز 3 تایمز دِ لِنگث لِس 15)عرض از 3 برابر طول 15 واحد كم تر است

حتما بخوانید!

25 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست