سببی معلوم مجهول

جملات سببی در انگلیسی (فعل معلوم و مجهول)

گاما

در این مطلب به زبان ساده، گرامر جملات سببی (یا همان Passive) و جملات غیر سببی (یا همان Active) در زبان انگلیسی را به شما آموزش می دهیم.

3 مثال برای درک مفهوم معلوم و مجهول (سببی)

مثل – (شماره ۱): خب بیایید در نظر بگیرید که می خواهید یک کابینت جدید برای آشپزخانه تان بسازید، بنابراین یک نجار می آورید تا کار شما را انجام دهد (یعنی همه اندازه ها را بگیرد، کابینت را بسازد، و همه کار ها را برای شما انجام دهد) بنابراین این یک کار سببی است، زیرا شما این کار را انجام نمی دهید اما به کسی می گویید که فلان کار را به چه شکلی برای شما انجام دهد.

مثال – (شماره ۲): ماشینتان بسار کثیف است و می خواهید آن را تمیز کنید، بنابراین دو راه برای انجام این کار وجود دارد، این که خودتان ماشین را تمیز کنید یا این که به جایی بروید که آن ها ماشین شما را تمیز کنند. خب فرض کیند که تصمیم می گیرید به یک کارواش بروید، چون خودتان زمان ندارید. پس به آن ها مبلغی می دهید و ۱۵ دقیقه بعد ماشین خود را تمیز تحویل می گیرید. بنابراین (سببی در این جمله چیست) “I Had My Car Wash” یعنی خودتان این کار را انجام ندادید و ماشین را نشستید اما افرادی دیگر این کار را برای شما انجام داده اند.

مثال – (شماره ۳): زمانی که نیاز به کوتاهی مو دارید، بنابراین یا باید خودتان این کار را انجام دهید یا به آرایشگاه بروید تا موهایتان را کوتاه کنید – بنابراین این هم یک کار سببی است، چون خودتان مو ها را کوتاه نمی کنید و به آرایشگر پول می دهید تا او این کار را برای شما انجام دهد.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

انواع سببی

ما (۲ دو) نوع فعل سببی داریم:

انواع فعل سببی

۱-افعال سببی معلوم- در سببی معلوم کار توسط کسی انجام می شود که متخصص نیست.

۲-افعال سببی مجهول– زمانی که می خواهیم کاری را به عنوان یک سرویس تخصصی انجام دهیم، از سببی مجهول استفاده می کنیم.

افعال سببی/ معلوم

 • تعریف– ” در سببی معلوم کار توسط شخصی انجام می شود که متخصص نیست”

به عنوان مثال: لاستیک ماشین شما سوراخ شده است – اکنون هم وسط یک اتوبان هستید و هیچ تعمیرگاهی پیدا نمی کنید اما دوستانی در ماشین تان هستند، بنابراین به آن ها می گویید که لاستیک را عوض کنند، چون شما بعد از رانندگی بسیار خسته هستید. بنابراین داخل ماشین می نشینید و آن ها لاستیک ماشین را برایتان عوض می کنند – “در این حالت شما به دوستان تان چیزی را می گویید و آن ها برای شما این کار را انجام می دهند، بنابراین این یک سببی معلوم است، چون اشخاص دیگر کاری را برای شما انجام داده اند، از طرفی متخصص نیستند.

۱-Make – افعال سببی معلوم

۲-Get – افعال سببی معلوم

۳-Have – افعال سببی معلوم

۱- Make- افعال سببی معلوم

کاربرد ها/ تعاریف:

 • اجبار – زمانی که با اجبار می خواهیم فردی کاری را برای ما انجام دهد، از make استفاده می کنیم.

به عنوان مثال: They make us polish shoes یا آن ها ما را مجبور کردند که کفش هایشان را برق بیاندازیم – (بنابراین در این مثال آن ها کفش ما را برق انداختند اما این اجبار به معنای این است که ما در مقابل این کار را برای انها انجام ندادیم. )

 • اضطرار– (زمانی که هرکسی از روی اضطرار کاری را برای ما انجام می دهد، از make استفاده می کنیم.
 • به عنوان مثال: She makes him clean her car او از او خواست که ماشینش را تمیز کند – در این مثال او در حال تمیز کردن ماشین شخص دیگر است – یعنی ماشینش را تمیز می کند – چون او پسر رئیس است و برای یک نوع اضطرار این کار را می کند.
 • اجبار از روی احترام – (زمانی که شخصی به دلیل یک احترام کاری را برای ما انجام می دهد)

به عنوان مثال: My Teacher made me to clearn the board یا معلمم من را فرا خواند تا تخته را پاک کنم. – در این مثال، معلم از من خواسته که تخته را تمیز کنم – یعنی یعنی من تخته را به خاطر اینکه خودم می خواستم تمیز نکردم، بلکه به خاطر احترام به معلم این کار را انجام دادم و زمانی که به من گفت این کار را انجام دهم، انجام دادم. اکنون که کاربرد های make را در تمام شرایط متوجه شدیم زمان آن است که جمله سازی کنیم. همان طور که می دانید قبل از شروع جمله سازی، باید ساختار را بفهمیم و قبل از ساختار باید زمان را بشناسیم، یعنی این که در چه زمانی از make استفاده کنیم. بنابراین ما برای make سه زمان داریم

Make- در زمان ها:

۱-زمان حال- make سببی

۲-زمان گذشته make سببی

۳-زمان آینده- make آینده

۴- زمان حال استمراری- make سببی

ساختار (از چپ به راست):

فاعل+ make/will make/am is are making+ (مفعول اول (یک کسی)+ فعل+مفعول دوم (یک چیزی

۱-فاعل= به این معنی است که چه کسی یا چه چیزی فعالیت را انجام می دهد

 • make = برای جملات حال – مثال: They make him polish the shoes یا آن ها او را مجبور می کنند که کفش ها را واکس بزند.
 • make = برای جملات گذشته – مثال: They made him polish the shoes یا آن ها او را مجبور کردند که کفش هایشان را واکس بزند.
 • will make = برای جملات آینده – مثال: They will make him polish the shoes یا آن ها او را مجبور خواهند کرد که کفش هایشان را واکس بزند.
 • Is/ Am/ Are- Making = برای جملات حال استمراری – مثال: They are making him polish shoes یا آن ها در حال مجبور کردن او هستند که کفش های شان را واکس بزند.

۲-مفعول (بعضی یا someone) = مانند هر اسم، ضمیر

۳-فعل= کلمه ای که برای نشان دادن و انجام شدن فعالیتی استفاده می شود.

۴مفعول= مفعول یک اسم یا ضمیر است و معنای حرف اضافه را می گوید.

مثال ها/ تمرین ها:

 • They make us polish shoes   آن ها ما را مجبور کردند که کفش ها را واکس بزنیم
 • He makes us Laugh   او باعث شد ما بخندیم
 • They made me understand   آن ها باعث شدند من بفهمم و متوجه شوم
 • I make them teach English   من باعث شدم انها انگلیسی درس بدهند

۲- Get- افعال سببی معلوم

کاربرد/ تعریف:

“فشار آوردن به کسی برای انجام چیزی، کاری”

ساختار:

فاعل+ Get/Got+ (مفعول اول (یک کسی)+مفعول دوم (یک چیزی

مثال/ تمرین ها:

 • They get us polish shoes   ان ها باعث شدند ما کفش ها را واکس بزنیم
 • He is getting us Laugh   او ما را به خنده وا داشت
 • He gets her fool   او باعث شد که او مسخره بازی در بیاورد
 • They are geting me understand   آن ها باعث شدند من بفهمم و متوجه بشوم

Have – افعال سببی معلوم

کاربرد/ تعریف

 • برای درخواست کردن– درخواست از کسی برای انجام چیزی یا کاری

ساختار:

فاعل+ have+ (مفعول اول (یک کسی)+ فعل+مفعول دوم (یک چیزی

۱-فاعل= به این معنی که؛ چه کسی یا چه چیزی فعالیت را انجام می دهد.

 • (Have) — برای درخواست کردن از کسی برای انجام کاری یا چیزی به کار می رود.

۲-مفعول= مانند هر اسم یا هر ضمیری.

۳-فعل= کلمه ای که برای نشان دادن حقیقتی به کار می رود که به آن فعل می گویند.

۴-مفعول= مفعول یک اسم یا یک ضمیر است و معنی حرف اضافه را می گوید.

مثال ها/ تمرین ها:

 • They have us polish shoes   آن ها از ما خواستند که کفش هایشان را واکس بزنیم
 • He has us Laugh  آن ها از ما خواستند بخندیم
 • They have me understand   انها باعث شدند من بفهمم و متوجه شوم

افعال سببی مجهول

تعریف: “این کلمه زمانی به کار می رود که می خواهید شخصی یک کار یا خدمات تخصصی را انجام دهد”

مثال: خب مثلا یک مشکل در پنکه شما ایجاد شده و شما با برق کار تماس خواهید گرفت و او به خانه شما می آید و مشکل شما را مورد بررسی قرار می دهد ، بنابراین این یک مشکل سببی مجهول است ، زیرا فرد یک متخصص و شخص حرفه ای است و در حال ارائه یک کار تخصصی می باشد.

انواع:

 • Present – Passive Causative   حال- سببی مجهول
 • Past – Passive Causative   گذشته- سببی مجهول
 • Future – Passive Causative   آینده- سببی مجهول
 • Present Continuous   حال استمراری
 • Past Continuous   گذشته استمراری
 • Preent Perfect   حال کامل
 • Past Perfect   گذشته کامل
 • Must   باید
 • Going To   در حال . . . ( قصد انجام کاری را داشتن)

ساختار:

فاعل+ Get/have+ مفعول (یک چیزی)+ شکل سوم فعل

مثال ها:

جملات معمولی

جملات تبدیلی

I Polish my shoes

من کفش هایم را واکس می زنم.

I get/have my shoes polished

من مجبور شدم کفش هایم را واکس بزنم

I Cut my Hair

من موهایم را کوتاه می کنم

I have my Hair Cut

از من درخواست شد موهایم را کوتاه کنم

I Wash my Car

من ماشینم را می شویم

I get/have my Car Washed

از من خواسته شد/ باعث شدند ماشینم را بشویم.

I repair Computer

من کامپیوتر را تعمیر می کنم

I get/have my Computer repaired

من مجبور شدم کامپیوتر را تعمیر کنم

She Operates Computer

او کامپیوتر را اجرا می کند.

She get/have her Computer Operated

او باعث شد کامپیوترش اجرا شود.

ویدیوی آموزشی کوتاه

 

نتیجه گیری

بنابراین نتیجه می گیریم افعال سببی ، افعالی هستند که زمانی که می خواهیم کسی کاری را انجام دهد، استفاده می کنیم و دو مدل دارد (معلوم، مجهول) و ساختارهایی که در زمان جمله ساخته می شود . امیدوارم هر چیزی که سعی داشتم به ساده ترین شکل ممکن به شما بفهمانم را آموخته باشید.

همه دروس گرامر ما از اینجا

رادتایم

حتما بخوانید!

8 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام اول صفحه I Had My Car washed درسته

  پاسخ
 • سلام و خسته نباشید
  شما مرقوم فرمودید : They get us polish shoes
  آیا جمله بالا صحیح است . اگر صحیح است پس چرا فعل Get با To همراه نیست چون در درس گفتید که فعل Have بدون To و فعل Get با To همراه است ، پس چرا در جمله فوق Get با To همراه نمی باشد ؟
  لطفا پاسخ ارائه فرمائید . دیگر اینکه لطفا یک جمله سببی معلوم و یک سببی مجهول از زمان ماضی نقلی بعنوان مثال ارائه فرمائید بسیار ممنون می شوم.
  ارادتمند شما عزیزان زحمتکش

  پاسخ
  • to فقط در حالت معلوم الزام داره، تو گرامر مجهول وقتی get استفاده کنی to نباید بیاری، ساختار این جمله مجهوله

   پاسخ
 • مهدیه شعبانی
  مهر 15, 1401 12:37 ب.ظ

  خوب بود ولی نیاز به تمرین خیلی زیاد دارع

  پاسخ
 • سلام استاد
  همسر بنده کانادایی انگلیسی زبان و البته مدرس دبستان هست و بیشتر ترکیباتی که درین صفحه مرقوم شده برای ایشان مفهومی نداره
  Ex: he has her fool

  پاسخ
 • سلام. قسمت مجهول بنظر درست نمیاد. یعنی وقتی میگیم i cut my hair کننده کار خودمونیم. و مجهولش میشه my hair is cut by me. ولی در افعال سببی برایhave میشه کننده کار رو نیاورد.اگه منظورتون از مجهول نیاوردن کننده کار هست برای فعل فقط haveخب درسته.ولی معنی جملهi have my hair cutاینه ک من موهامو کوتاه کردم،نه خودم بلکه مثلن آرایشگر اینکارو کرد. اصلن معنی فعل سببی یعنی کس دیگری کار رو برامون انجام بده نه خودمون

  پاسخ
 • در ادامه اینم بگم. من مجبور شدم کفشهایم رو واکس بزنم میشهi have had to polish my shoes.ولی اینی ک شما نوشتینi have my shoes polishedمیشه کفشهامو واکس زدم.فعل سببی هست.کار مهمه نه کننده کار.ولی قطعن خود فرد کننده نیست و داده کسی کفششو واکس زده

  پاسخ
 • عالی بود ممنونم اما در کتاب intermediate 3 کانون زبان ایران نوشته که بعد از فعل سببی get حتما فعل بعدی ساده نیست و با to میاد … باز هم ممنونم خیلی حالم خوب شد که انقدر قشنگ توضیح دادین و من از روی نوشتار شما خوب یاد گرفتم و به دیگران هم یاد دادم . سپاس سپاس سپاس

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست