دیاگرام گذشته ساده

آموزش زمان گذشته ساده (توضیح کامل به زبان ساده)

ielts gama-min

گذشته ساده (یا همان Simple Past، گذشته یا preterite) یک نوع زمان فعل است که برای نشان دادن یک کار کامل شده استفاده می شود که در یک زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده است. گذشته ساده همچنین برای صحبت کردن در مورد عادات گذشته استفاده می شود. در این قسمت از سایت می توانید توضیحاتی را با جزئیات، مثال ها و تمرین های مربوط به گذشته ساده ببینید.

انواع گذشته ساده

گذشته ساده از فعل + ed استفاده می کند. علاوه بر آن، بسیاری از فعل های بی قاعده با گذشته ساده هم وجود دارند. سوالی کردن این فعل ها با did و نوع منفی آن با did not است.

 • جمله مثبت : You called Debbie  تو به دبی زنگ زدی.
 • سوالی: ?Did you call Debbie به دبی زنگ زدی؟
 • منفی: You did not call Debbie  تو به دبی زنگ نزدی.

کاربرد های گذشته ساده

کاربرد ۱ : فعالیت کامل شده در گذشته

از گذشته ساده برای نشان دادن ایده ای که در گذشته شروع شده و در یک زمان مشخص در گذشته به اتمام رسیده است، استفاده کنید. گاهی اوقات شاید فرد صحبت کننده به زمان خاص در گذشته اشاره نکند، اما یک زمان خاص را در ذهنش مد نظر دارد.

 • I saw a movie yesterday.  من دیروز یک فیلم دیدم
 • I didn’t see a play yesterday.  من دیروز بازی رو ندیدم
 • Last year, I traveled to Japan.  پارسال به ژاپن سفر کردم
 • Last year, I didn’t travel to Korea.  پارسال به کره سفر نکردم
 • Did you have dinner last night?  دیشب شام خوردی؟
 • She washed her car.  او ماشینش را شست
 • He didn’t wash his car.  او ماشینش را نشست

کاربرد ۲ : یک مجموعه از فعالیت های کامل شده

ما از گذشته ساده برای لیستی از مجموعه فعالیت های کامل شده در گذشته استفاده می کنیم. این فعالیت ها به ترتیب، اول، دوم، سوم، چهارم و … اتفاق می افتند.

 • I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.  من کارم را تمام کردم، به سمت ساحل پیاده رفتم و یک مکان زیبا برای شنا کردن پیدا کردم
 • He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.  او ساعت ۸:۰۰ از فروشگاه رسید، هتل را ساعت ۹:۰۰ چک کرد، و ان ها را ساعت ۱۰:۰۰ ملاقات کرد
 • Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs?  آیا آرد اضافه کردی، شیر را هم زدی و بعد تخم مرغ زدی؟

کاربرد ۳: دوره ای در گذشته

گذشته ساده می تواند برای یک دوره ای استفاده شود که در گذشته شروع شده و متوقف شده است. دوره طولانی تر اغلب از طریق اصطلاحاتی مثل: or two years, for five minutes, all day, all year, و …. نشان داده می شود.

 • I lived in Brazil for two years.  من به مدت دو سال در برزیل زندگی کردم
 • Shauna studied Japanese for five years.  شااونا به مدت پنج سال زبان ژاپنی خواند
 • They sat at the beach all day.  آن ها کل روز را در ساحل نشستند
 • They did not stay at the party the entire time.  آن ها کل مدت را در مهمانی نماندند
 • We talked on the phone for thirty minutes.  ما سی دقیقه پشت تلفن صحبت کردیم

کاربرد ۴ :عادات در گذشته

گذشته ساده همچنین می تواند برای شرح دادن یک عادت استفاده شود که در گذشته متوقف شده است. می تواند معنی یکسانی با used to داشته باشد. “برای شفاف کردن توضیحات در مورد یک عادت، اغلب از اصطلاحاتی مثل: always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, و … استفاده می کنیم.

 • I studied French when I was a child.  من وقتی که بچه بودم، فرانسه خواندم
 • He played the violin.  او ویالون می نواخت
 • He didn’t play the piano.  او پیانو نمی زد
 • Did you play a musical instrument when you were a kid?  وقتی بچه بودی، ساز موسیقی می زدی؟

کاربرد ۵ :حقایق یا عمومیت های گذشته

گذشته ساده همچنین می تواند برای شرح حقایق یا مسائل عمومی در گذشته استفاده شود که دیگر حقیقت ندارد. همان طور که بالا در کاربرد ۴ دیدیم، استفاده از گذشته ساده کمی شبیه به “used to” است.

 • She was shy as a child, but now she is very outgoing.  او در دوران کودکی خجالتی بود، اما اکنون خیلی اجتماعی است
 • He didn’t like tomatoes before.  او قبلا گوجه فرنگی دوست نداشت
 • Did you live in Texas when you were a kid?  وقتی بچه بودی، تگزاس زندگی می کردی؟

نکات مربوط به گذشته ساده

When- clauses یا عبارت بعد از when اول اتفاق می افتد

Clause ها گروهی از کلمات هستند که معنی دارند اما جمله کاملی نیستند. بعضی از clause ها با کلمه “when” مانند ” “when I dropped my pen . . .” یا “when class began. ..”آغاز می شوند. این عبارات را when-clauses می گویند و خیلی مهم هستند. نمونه های زیر مثال هایی از when-clauses هستند.

 • When I paid her one dollar, she answered my question.  زمانی که پولش را پرداخت کردم ، سوال من را جواب داد
 • She answered my question when I paid her one dollar.   وقتی سوال من را جواب داد که پولش را پرداخت کردم

When-clauses مهم هستند، چون اول این که زمانی استفاده می شوند که هر دو فعل در گذشته ساده اتفاق افتاده باشند. هر دو مثال بالا هم همین گونه هستند: یعنی اول پول را پرداخت کردم ، و بعد، او سوال من را جواب داد. اصلا مهم نیست که “when I paid her one dollar” اول جمله بیاید یا آخر جمله. اگرچه که مثال زیر معنی متفاوتی دارد. اول او سوال من را پاسخ داد، و بعد، من پول را پرداخت کردم.

 • I paid her one dollar when she answered my question.   وقتی جواب سوالم را داد، پولش را پرداخت کردم

قرار دادن قید

مثال های زیر محل قرار گرفتن نمونه های گرامری را نشان می دهند، مثل: always, only, never, ever , still, just, و . . . .

 • You just called Debbie.  تو الان به دبی زنگ زدی
 • Did you just call Debbie?  تو الان به دبی زنگ زدی؟

معلوم/ مجهول

 • Tom repaired the car. Active    تام ماشین را تعمیر کرد. معلوم
 • The car was repaired by Tom. Passive    ماشین توسط تام تعمیر شد. مجهول

گذشته ساده با فعل “be”

ما از فعل “ to be ” در گذشته ساده با یک اسم، صفت یا عبارت با حرف اضافه استفاده می کنیم.

 • I was a university student. (با اسم )  من دانشجو بودم.
 • You are happy. ( با صفت)  شما خوشحال هستید.
 • He was in the army. (با یک حرف اضافه)  او در ارتش بود.

این جدول شکل فعل “to be” را به شکل مثبت ( خبری ) نشان می دهد.

جمله مثبت “be” گذشته ساده
مفرد I Was
You Were
He

She

It

Was
جمع You

We

they

were
 • I was happy yesterday.  من دیروز خوشحال بودم
 • He was a doctor for ten years.  او ده سال پزشک بود
 • She was sick yesterday. She was tired.  او دیروز بیمار بود. او خسته بود
 • It was a beautiful day. It was warm and sunny.  روز زیبایی بود. گرم و آفتابی بود
 • We were friends for many years.  ما چند سال دوست بودیم

سوالات بله/خیر با فعل “be”

جملات سوالی گذشته ساده با “be”
مفرد I Was
You Were
He

She

it

Was
جمع You

We

they

were

سوالاتی که با “بله” یا “خیر” پاسخ داده می شوند، از طریق تغییر دادن مکان فاعل و “was” یا “were” پرسیده می شوند. جابجا کردن به این معنا است که به راحتی ترتیب فاعل و فعل را تغییر می دهیم:

عبارت مثبت و خبری: I was late  فاعل “I” اول است و بعد فعل به شکل “was” آمده است

جمله سوالی: ?Was I late  برای سوالی کردن، فعل “was” اول می آید و بعد فاعل “I” می آید

 • Was I late for the bus?  برای اتوبوس دیر کردم؟ یا به اتوبوس دیر رسیدم؟
 • Was he previously married?  او قبلا ازدواج کرده؟
 • Were we happy children?  ما کودکان شادی بودیم؟
 • Were you teachers kind in elementary school?  معلمان شما در دوران ابتدایی مهربان بودند؟
 • Were your seats at the game very good?  جای نشستن شما در بازی خیلی خوب بود؟

پاسخ به سوالات بله / خیر با “be”

شکل منفی گذشته ساده با “be”
مفرد I Was not

(wasn’t)

You Were not

(weren’t)

He

She

it

Was not

(wasn’t)

جمع You

We

they

Were not

(weren’t)

می توانیم با فعل “be” با استفاده از یک پاسخ کامل کوتاه به سوال پاسخ دهیم. می توانیم از فرم های فشرده (wasn’t / weren’t) با پاسخ های منفی استفاده کنیم.

 • Were you late for class?
 • Yes, I was late for class.
 • Yes, I was. (short answer)
 • No, I was not late for class.
 • No, I wasn’t late.

سوالات wh- گذشته ساده با “to be”

سوالات wh- گذشته ساده با “be”
Who

What

When

Where

Why

how

was I
مفرد Were You ?
Was He

Shr

It

جمع were You

We

They

 • Where was she today?  او امروز کجا بود؟
 • How were the apples? Were they delicious?  سیب ها چطور بودند؟ آیا خوشمزه بودند ؟
 • Why were the children sad?  چرا کودکان ناراحت بودند؟
 • What was your last name before marriage?  قبل از ازدواج ، فامیلیت چی بود؟
 • What were their favorite books as children?  کتاب های مورد علاقه دوران کودکیت چی بود؟

استثاناعات مربوط به زمان گذشته ساده

افعال بی قاعده زیادی در گذشته ساده وجود دارند.

 • We went to the movies last night. (NOT: we “goed”)
 • I did my homework and after that I ate dinner. (NOT: “doed” or “eated”)
 • I had two dogs. One ran away. (NOT: “haved” or “runned”)

لیست کامل افعال بی قاعده به صورت پی دی اف در اینجا

تغییرات املایی در گذشته ساده

همچنین تغییرات املایی هم در این زمان وجود دارند.

۱-اگر فعل با حرف “y” تمام شود، آن را به –i تبدیل می کنیم و سپس –ed را اضافه می کنیم ( اما فقط زمانی که قبل از –y حرف بی صدا وجود داشته باشد):

 • Try — tried
 • spy — spied

۲- اگر فعل با “e” به پایان برسد، به آن فقط “d” اضافه می کنیم (نه “ed”)

 • closed — closed (NOT: closeed)
 • measure — measured.

۳-دو بار تکرار کردن حرف بی صدای آخر بعد از یک استرس کوتاه و در صورتی که فعل به شکل CVC (بی صدا، صدا دار، بی صدا ) به پایان برسد.

 • plan — planned
 • benefit — benefitted

*به جز زمانی که CVC با w، x یا y به پایان برسد.

 • My brother studied English last night. (study — studied: “y” به “i” تبدیل شد و بعد )“ed” به آن اضافه شد
 • My baby cried all night. (cry — cried)
 • The other student copied the answers from my test. (copy — copied)
 • The basketball player bounced the ball. (bounce — bounced: فقط “d” اضافه شد. )
 • She measured my hips and waist for the dress. (measure — measured)
 • I stopped the car suddenly. (stop — stopped: دوبار تکرار کردن “p”
 • The sprinter benefitted from a tailwind during the 100m race. (benefit — benefitted)
 • The mother planned a surprise party. (plan — planned)

ویدیوی آموزشی

اگر توضیحات بالا کافی نبود می توانید از ویدیوی زیر هم استفاده کنید:

 

English

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست