گرامر یوزید تو

کاربرد گرامر used to در زبان انگلیسی (با مثال و تمرین)

گاما

عبارت used to در انگلیسی کاربرد زیادی دارد و به دلیل اهمیت این عبارت، به همراه مثال گرامر آن و در انتها 3 تمرین کاربردی برای جا افتادن مطلب را به شما آموزش می دهیم.

مصدر + Used to

ما از این عبارت برای گفتگو در مورد عادت ها یا اعمال پرتکرار در گذشته که در زمان حال انجام نمی دهیم استفاده می کنیم. همچنین از آن برای صحبت کردن در مورد وضعیتی که در گذشته صادق بوده استفاده می کنیم. مثال:

 • I used to have long hair (but now I have short hair).   (قبلاً موهای بلندی داشتم (اما در حال حاضر موهای کوتاهی دارم
 • He used to smoke (but now he doesn’t smoke).  (او قبلاً سیگار می کشید (اما اکنون سیگار نمی کشد
 • They used to live in India (but now they live in Germany).   (آنها قبلاً در هند زندگی می کردند (اما اکنون در آلمان زندگی می کنند

مراقب باشید! در حالت منفی و سؤالی به جای ‘used’ باید از ‘use’ استفاده کنید:

 • Did you use to be a teacher?   آیا در گذشته معلم بودید؟
 • Did he use to study French?   آیا او در گذشته فرانسه می خوانده است؟
 • She didn’t use to like chocolate, but she does now.   او قبلاً عاشق شکلات نبود، اما اکنون هست
 • I didn’t use to want to have a nice house.   من قبلاً نمی خواستم خانه خوبی داشته باشم

توجه داشته باشید! فعل  ‘be’ با  ‘used to’استفاده نمی شود. نمی توانیم بگوییم: I am used to have long hair

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

Be used to

برای صحبت کردن درباره چیزهایی که برای ما عادی هستند یا به آنها عادت کرده ایم از ‘be used to + verb+ing’  استفاده می کنیم:

 • I’m used to getting up early, so I don’t mind doing it (= getting up early is normal for me, it’s what I usually do).   من عادت دارم زود از خواب بیدار شوم، بنابراین انجام دادن این کار برایم آزاردهنده نیست.(= زود بلند شدن برای من عادی است، کاری است که معمولاً انجام می دهم).
 • My little daughter is used to eating lunch at noon. So she was grumpy yesterday when we didn’t eat until one.   دختر کوچکم عادت دارد سر ساعت دوازده ظهر ناهار بخورد. او دیروز از اینکه توانست تا ۱ ناهار بخورد دلخور بود.

توجه داشته باشید که برای حالت منفی یا سوالی از فعل  ‘be’  استفاده می کنیم. ‘used to’ تغییری نمی کند:

 • Lucy isn’t used to staying up late, so she’s very tired today.   لوسی عادت ندارد که تا دیروقت بیدار بماند، بنابراین امروز بسیار خسته است
 • Are your children used to walking a lot?   آیا فرزندان شما به پیاده روی طولانی عادت دارند؟

همچنین می توانیم از ‘be used to + noun’ استفاده کنیم که همین معنی را دارد:

 • I’ve lived in the UK almost all my life, so I’m used to rain (= rain is normal for me).   من تقریباً تمام عمرم را در انگلیس زندگی کرده ام، بنابراین به باران عادت دارم (= باران برای من طبیعی است)
 • That football team always lose, so they’re used to disappointment!   آن تیم فوتبال همیشه می بازد، بنابراین آنها به ناامیدی عادت دارند

می توانیم فعل  ‘be’  را در هر زمانی استفاده کنیم. بنابراین می توانیم با استفاده از این عبارت در مورد چیزهایی در گذشته یا آینده و همچنین زمان حال صحبت کنیم:

 • It was difficult when I first started university, because I wasn’t used to the amount of work we had to do.   وقتی برای اولین بار وارد دانشگاه شدم، برایم دشوار بود، زیرا به کارهای زیادی که باید انجام می دادم عادت نداشتم
 • Soon I’ll be used to driving in London and I won’t be so frightened!   به زودی به رانندگی در لندن عادت می کنم و دیگر اینقدر نمی ترسم

می توانیم از ‘get used to + verb-ing’ برای صحبت کردن درباره تغییر از یک چیز غیرعادی به حالت عادی استفاده کنیم. این ساختار در هر زمانی استفاده می شود:

 • Don’t worry if your new job is hard at first. You’ll get used to it.   اگر کار جدیدتان در ابتدا سخت است نگران نباشید. بهش عادت می کنید
 • It took me a while, but I got used to speaking another language every day.   مدتی طول کشید، اما به اینکه هر روز به یک زبان دیگر صحبت کنم عادت کردم
 • It took me a few months to get used to living in Japan. At first everything seemed very different, but then gradually it became normal for me.   چند ماهی طول کشید تا به زندگی در ژاپن عادت کنم. در ابتدا همه چیز بسیار متفاوت به نظر می رسید، اما بعد به تدریج برایم عادی شد

مصدر+ Would (به عنوان جایگزین Used to)

برای صحبت کردن در مورد یک عادت یا یک عمل تکراری در گذشته می توانیم از ‘would + infinitive’ هم استفاده کنیم. ما معمولاً از این ساختار زمانی استفاده می کنیم که در حال تعریف یک داستان در زمان گذشته هستیم. بنابراین می توانیم بگوییم:

 • When I was a student, we would often have a drink after class on a Friday.   وقتی دانشجو بودم، غالبا روزهای جمعه بعد از کلاس نوشیدنی می نوشیدیم
 • When I lived in Italy, we would go to a little restaurant near our house.   وقتی در ایتالیا زندگی می کردم، به یک رستوران کوچک در نزدیکی خانه مان می رفتیم

توجه داشته باشید که از ‘would + infinitive’ برای صحبت کردن در مورد وضعیتی که در گذشته صادق بوده استفاده نمی کنیم. بنابراین، وقتی در مورد گذشته صحبت می کنیم، نمی توانیم بگوییم:

 • I would have long hair.
 • I would live in Scotland.

تمرین ها

تمرین 1: تکمیل جمله‌ها با “used to” جمله‌های زیر را با استفاده از “used to” و فعل مناسب کامل کنید.

 1. When I was a child, I __________ (play) outside every evening.
 2. My grandmother __________ (live) in a small village.
 3. He __________ (not like) vegetables when he was young.
 4. We __________ (go) to the beach every summer.
 5. She __________ (be) a teacher before she retired.

پاسخ‌ ها:

 1. When I was a child, I used to play outside every evening.
 2. My grandmother used to live in a small village.
 3. He didn’t use to like vegetables when he was young.
 4. We used to go to the beach every summer.
 5. She used to be a teacher before she retired.

تمرین 2: تبدیل جملات به “used to” جمله‌های زیر را با استفاده از “used to” بازنویسی کنید.

 1. I was in the habit of watching cartoons every Saturday morning.
  • I __________.
 2. They went to the same restaurant every Friday night.
  • They __________.
 3. She played the piano when she was a child.
  • She __________.
 4. He didn’t eat spicy food before, but now he loves it.
  • He __________.
 5. We visited our grandparents every weekend.
  • We __________.

پاسخ‌ ها:

 1. I used to watch cartoons every Saturday morning.
 2. They used to go to the same restaurant every Friday night.
 3. She used to play the piano when she was a child.
 4. He didn’t use to eat spicy food.
 5. We used to visit our grandparents every weekend.

تمرین 3: شناسایی و تصحیح اشتباهات جمله‌های زیر را بخوانید و هر جا که لازم است، “used to” را به‌درستی استفاده کنید یا جمله‌ها را تصحیح کنید.

 1. He use to ride his bike to school every day.
 2. I didn’t used to enjoy reading books, but now I do.
 3. We used to playing soccer in the park every weekend.
 4. She use to be very shy, but now she is very outgoing.
 5. They didn’t use to like each other, but now they are best friends.

پاسخ‌ ها:

 1. He used to ride his bike to school every day.
 2. I didn’t use to enjoy reading books, but now I do.
 3. We used to play soccer in the park every weekend.
 4. She used to be very shy, but now she is very outgoing.
 5. They didn’t use to like each other, but now they are best friends.

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

رادتایم

حتما بخوانید!

3 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • علی رحمانی
  اسفند 19, 1399 4:22 ق.ظ

  سلام. فکر نمیکنید این جمله

  My little daughter is used to eating lunch at noon. So she was grumpy yesterday when we didn’t eat until one.

  رو اشتباه معنی کردید؟

  پاسخ
 • معنی used to یعنی سابقا قبلا
  معنی be used to یعنی عادت داشتن (گذشته حال و آینده داره)
  معنی get used to یعنی عادت کردن (گذشته حال و آینده داره)

  اگه به معنی این واژه ها دقت کنین استفاده ازشون خیلی راحت میشه

  پاسخ
 • لطفا فرق would و used to رو واضح تر بگین چه زمانی استفاده میشن.ممنون.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست