گرامر انگلیسی کن ویل

آموزش گرامر will در زبان انگلیسی به زبان ساده

گاما

در این مطلب با زبانی کاملا ساده با گرامر و کاربرد کلمه ویل انگلیسی آشنا می شوید.

شکل مثبت

Will در یک جمله بعد از فاعل و قبل از فعل دیگر موجود در جمله قرار می گیرد. شکل کوتاه آن که اغلب در محاوره و مکالمات غیر رسمی بکار می رود عبارت است از ’ll:

 • The next Olympic Games will be in London.   بازی های المپیک بعدی در لندن برگزار می شوند
 • I’ll give you a call at about 6 o’clock.   حدود ساعت ۶ با شما تماس خواهم گرفت

Will با افعال مودال (modal) دیگر قابل استفاده نیست:

 • You will be obliged to sign a contract before starting employment.   شما مکلف خواهید بود که قبل از شروع کار، قرارداد امضا کنید
 • You will must sign a contract … or You must will sign a contract …

۲ جمله فوق نادرست هستند.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

Will همچنین می تواند قبل از have to یا able to استفاده شود:

 • You’ll have to let me know when it arrives.   شما باید ورود آن را به من اطلاع دهید
 • She will be able to live nearer her parents if she gets the job.   او در صورت گرفتن آن شغل می تواند به محل زندگی والدینش نزدیک تر شود

شکل منفی

شکل منفی will عبارت است از won’t. از don’t, doesn’t, didn’t با will استفاده نمی کنیم:

 • They won’t tell us very much until January.   آنها تا ژانویه چیز زیادی به ما نخواهند گفت
 • They don’t will tell us very much until January. این طرز استفاده اشتباه است

در متون رسمی یا وقتی می خواهیم روی چیزی تأکید کنیم از شکل کامل will not استفاده می کنیم:

 • I’ll carry her but I will not push a pram.   من او را حمل می کنم اما کالسکه را هل نخواهم داد

شکل سوالی

برای تغییر به حالت سوالی جای will با فاعل عوض می شود، از do, does, did به همراه will استفاده نمی شود.

 • Will you be home earlier tomorrow?   آیا فردا در خانه خواهی بود؟
 • Will I be able to take this brochure home with me?   آیا می توانم این بروشور را با خود به خانه ببرم؟
 • Will the number be in the phone book?   آیا این شماره در دفترچه تلفن موجود است؟
 • Does the number will be in the phone book?  این طرز استفاده اشتباه است

از will و won’t در پرسش های تائیدی (question tags) استفاده می شود:

 • You won’t forget to take the cake out of the oven, will you?   فراموش نمی کنی که کیک را از فر بیرون بیاوری، مگر نه؟
 • It’ll take quite a long time to get there, won’t it?   رسیدن به آنجا خیلی طول می کشد، مگر نه؟

Will یا ’ll

’ll فرم کوتاه willو shall است. در محاوره، will و shall معمولا به صورت ’ll بکار می روند، به ویژه پس از ضمایر فاعلی (I, we, you, they, he, she, it):

 • We’ll meet you outside the coffee shop.   ما شما را در خارج از کافی شاپ ملاقات خواهیم کرد

این فرم در گفتار نسبت به We will meet you … کاربرد بیشتری دارد.

اگرچه در برخی شرایط ’ll تنها انتخاب موجود است. در چنین مواردی، ’ll به عنوان شکل اختصاری will یا shall بکار نمی رود، بلکه به عنوان یک شکل مستقل تلقی می شود.

’ll به عنوان یک شکل مستقل، اغلب برای نشان دادن یک تصمیم شخصی استفاده می شود:

 • There’s the cinema. We’ll get out here and you can park the car over there.   سینما همینجا است. ما پیاده خواهیم شد و شما می توانید ماشین را در آنجا پارک کنید
 • We shall/will get out … این طرز استفاده اشتباه است

A: Anyone want a drink?

B: I’ll have a tomato juice, please.

A: کسی نوشیدنی می خواهد؟

B: من یک آب گوجه فرنگی می خواهم، لطفا.

همچنین برای صحبت کردن درباره تصمیم ها یا برنامه ریزی هایی که در آنهاwill یا shall خیلی رسمی یا مستقیم به نظر می رسند از ’ll استفاده می شود:

 • OK. My diary says I’m free on Wednesday. So we’ll meet next Wednesday.
 • We’ll get the train to Paris and then the Metro to the hotel. Naoe and Dave and the boys’ll join us as soon as they’ve finished their meetings.
 • خوب. دفتر یادداشتم نشان می دهد چهارشنبه بیکار هستم. بنابراین چهارشنبه آینده ملاقات خواهیم کرد.
 • ما با قطار به پاریس و سپس با مترو به هتل خواهیم رفت. نائو و دیو و پسرها پس از پایان جلسات به ما ملحق می شوند.

نکته:

به طور معمول در نوشتار استفاده از A noun phrase + ’ll (به معنی عبارت اسمی) قابل قبول نیست:

 • Jan’s father will fetch you from the station.   پدر جان شما را از ایستگاه به خانه می رساند
 • Jan’s father’ll fetch you … این طرز استفاده اشتباه است

در پرسش های تائیدی یا جواب های کوتاه از ’ll استفاده نمی شود.

[مکالمه درباره قیمت های استثنایی یک هتل ارزان قیمت]

A: But you’ll have to be quick. Everyone will be after it, won’t they?

B: Yeah, they will.

A: اما شما باید سریع باشید. همه دنبال آن خواهند بود، مگر نه؟

B: بله، همین طور است.

Not: Yeah, they’ll.

کاربردهای will

۱-اطمینان در آینده

یکی از اصلی ترین کاربردهای will، اشاره به مواردی است که در آینده قطعی به نظر می رسند:

 • The rooms will be redecorated but all the facilities will be the same.   اتاق ها مجدداً تغییر دکوراسیون داده می شوند اما همه امکانات یکسان خواهند بود

A: He’s still there at the moment.

B: He’ll be there until the new guy starts.

A: او در حال حاضر هنوز آنجا است.

B: او تا زمان شروع کار کارمند جدید در آنجا خواهد بود.

۲-پیش بینی

will برای پیش بینی آینده نیز استفاده می شود:

A: Have you decided what you are going to do with the car?

B: No. Father thinks it’ll cost a lot of money to fix.

A: آیا تصمیم گرفته اید که می خواهید با ماشین چه کار کنید؟

B: نه. پدر فکر می کند تعمیر آن هزینه زیادی خواهد داشت.

 • I think they’ll be off in January again.   من فکر می کنم آنها دوباره در ژانویه به تعطیلات خواهند رفت

برخی پیش بینی ها مربوط به حقایق هستند – چیزهایی که می دانیم قطعا اتفاق می افتند:

 • It’s all wool. It’ll shrink if you wash it in hot water.   همه اش پشم است. اگر آن را با آب گرم بشویید، آب می رود

برخی پیش بینی ها مربوط به زمان حال هستند:

 • That’ll be Katie shouting. (The speaker is certain. He or she makes a deduction because of what they know about the situation.)

این صدای فریاد کیتی است. (گوینده مطمئن است. او بر اساس آنچه در مورد شرایط می داند نتیجه گیری می کند.)

۳-جملات شرطی

وقتی درباره موقعیتهای احتمالی در آینده صحبت می کنیم، اغلب از will (یا فرم کوتاه آن) در عبارت اصلی جملات شرطی استفاده می کنیم:

 • If she gets the job, she will have to move to Germany.   اگر او این شغل را بدست بیاورد، مجبور به انتقال به آلمان می شود
 • I’ll take a day off if the weather’s fine next week.   اگر هفته آینده هوا خوب باشد یک روز مرخصی خواهم گرفت

۴-اهداف و تصمیم گیری ها

از will برای بیان اهداف و تصمیم های فوری استفاده می کنیم. بعد از I think، معمولاً از ’llاستفاده می شود.

 • When I go and see Marie, I think I’ll take her some flowers.   فکر کنم وقتی برای دیدن ماری می روم چند شاخه گل برایش خواهم برد
 • What will you do with that soup? Will you just put it in the fridge or will you freeze it?   با آن سوپ چه خواهید کرد؟ در یخچال می گذارید یا فریزر؟
 • I think I’ll have some orange juice, actually.   فکر کنم کمی آب پرتقال بخورم

از will و going to برای صحبت کردن درباره تصمیم ها، اهداف و برنامه ها استفاده می شود. will برای تصمیم گیری های فوری و going to برای زمانی است که برنامه ریزی کرده ایم.

A: It’s too expensive to fly on the Friday. Look it’s nearly £۲۰۰٫ It’s only £۲۵ to fly on Thursday.

B: We’ll fly on Thursday then.

A: Great. That’ll save us lots of money.

A: پرواز جمعه خیلی گران است. نگاه کن تقریبا ۲۰۰ پوند می شود. اما پرواز پنجشنبه فقط ۲۵ پوند است.

B: پس پنجشنبه پرواز کنیم.

A: عالیه. این باعث می شود پول زیادی پس انداز کنیم.

 • We’re going to drive to Birmingham on Friday, and Saturday morning we’re going to drive to Edinburgh.   ما روز جمعه به بیرمنگام و صبح شنبه به سمت ادینبورگ رانندگی خواهیم کرد.

۵-ابراز تمایل و پیشنهاد

Will غالباً برای ابراز تمایلات شخصی برای انجام کاری یا ارائه یک پیشنهاد استفاده می شود. در چنین مواردی اغلب همراه با ضمیر I استفاده می شود:

 • I’ll show you where to go.  به شما نشان می دم که کجا باید بروید

A: It’s just a leaflet that I’ve got.

B: Just the leaflet. Right, I’ll go and get you a brochure too.

A: این جزوه ای است که من دریافت کرده ام.

B: فقط جزوه، من می روم و یک بروشور هم برای شما می گیرم.

 • I’ll give you a lift to the hotel.  من شما را به هتل می رسانم

۶-وعده و قول

یکی دیگر از کاربردهای will برای وعده دادن است:

 • I’ll be there for you. Don’t worry.   من آنجا همراهت خواهم بود نگران نباش
 • We’ll always love you.   ما همیشه شما را دوست خواهیم داشت

۷-درخواست و دعوت

برای درخواست و یا دعوت نیز می توانیم از will استفاده کنیم:

 • Will you pass me the salt?   نمک را به من می دهی؟
 • This tastes good. Will you give me the recipe?   این غذا طعم خوبی دارد. دستور پختش را به من می دهید؟
 • Will you come for dinner on Saturday?   روز شنبه برای شام می آیی؟

۸-دستور

گاهی اوقات از will برای دستور دادن استفاده می شود:

 • Will you be quiet, please!   لطفا ساکت شو
 • Will you stop picking your nails!   ناخن هایت را نکن

اگر بخواهید به کسی اصرار کنید کار خاصی را انجام دهد نیز می توانید از will استفاده کنید:

 • But you will have to do it. You’ll have no choice.   اما شما مجبور به انجام آن هستید. چاره ای نخواهید داشت
 • You will wear it whether you like it or not.   چه دوست داشته باشی و چه نداشته باشی آن را می پوشی

۹-حقایق عمومی

Will برای توصیف چیزی که گوینده فکر می کند به طور کلی صحیح است، استفاده می شود:

A: Do you think they should try and make it easier for people to complain?

B: No, cos some people will always complain. (cos =به معنی زیرا در محاوره بکار می رود)

A: فکر می کنید آنها باید تلاش کنند که روند شکایت کردن را برای عموم مردم آسانتر کنند؟

B: خیر، چون برخی افراد همیشه شکایت می کنند.

۱۰-عادت ها

از will برای اشاره به حوادثی که اغلب اتفاق می افتند، نیز استفاده می کنیم:

 • Celia will start to get upset if she has to eat cabbage or meat like chicken breast. My mum will say, ‘Just try it’. And she’ll start shaking her head and going, ‘No. I don’t want to’. Mum will put it near her mouth and she’ll start to cough.
[در اینجا درباره یک خواهر کوچکتر به نام سلیا، که عادات غذایی خوبی ندارد صحبت می شود ضمیر she به سلیا اشاره دارد.]
 • سلیا اگر مجبور به خوردن کلم یا گوشتی مانند سینه مرغ باشد، ناراحت می شود. مادرم به او می گوید، “امتحان کن”. و او در حالیکه شروع به تکان دادن سر می کند و می رود، می گوید ‘نه نمی خواهم “. مامان آن را نزدیک دهانش قرار می دهد و او شروع به سرفه می کند.

۱۱-عدم رضایت

از Will برای گفتگو در مورد رفتارهای مکرری که گوینده آنها را دوست ندارد یا تأیید نمی کند نیز استفاده می شود. در چنین شرایطی Will معمولا مورد تأکید قرار می گیرد:

 • He will leave his clothes all over the floor. It drives me mad.   او لباس های خود را روی زمین رها می کند و این کار مرا عصبانی می کند

۱۲-اشیاء بی جان (چیزها)

ممکن است از Will برای ارجاع به اشیاء بی جان و نحوه پاسخ آنها به انسان استفاده شود، معمولاً به شکل منفی:

 • The car won’t start.   ماشین استارت نمی زند
 • The door won’t open. It’s stuck.   در باز نمی شود. گیر کرده است

Will و shall

از will برای تمام ضمایر استفاده می کنیم، اما shall تنها با I و we استفاده می شود. Will (’ll) معمولاً وقتی باI و we استفاده می شود رسمیت کمتری دارد:

 • Simply complete the form and return it to me, and I shall personally reserve your hotel room for you.
 • We shall look at a full report from the center.
 • We’ll see you in the morning.
 • فرم را تکمیل کنید و به من تحویل دهید، و من شخصاً اتاق هتل شما را برای شما رزرو می کنم.
 • ما باید به یک گزارش کامل از مرکز نگاه کنیم.
 • ما شما را فردا صبح می بینیم.

یکی دیگر از کاربردهای Shall در موراد حقوقی ویژه و برای صحبت در مورد قوانین و قانون است. در این موارد، از آن در حالت سوم شخص استفاده می شود:

 • According to the basic principle of human rights, people shall not be discriminated against because of their nationality, race, age, sex, religion, occupation and social status.
 • براساس اصل حقوق بشر، افراد نباید به دلیل ملیت، نژاد، سن، جنس، مذهب، شغل و وضعیت اجتماعی خود مورد تبعیض قرار بگیرند.

Will و shall برای صحبت در مورد اهداف و تصمیم گیری ها استفاده می شوند. Shall رسمی تر از Will است.

غیر رسمی

I’ll see you later. I won’t be late.

رسمی

I shall see you later. I shan’t be late.

انگلیسی گفتاری:

در گفتار ’ll بسیار رایج تر از Will و shall است.

در مقیسه با shall، Will هم در گفتار و هم در نوشتار کاربرد بیشتری دارد.

Will: اشتباهات رایج

برای صحبت کردن در مورد اهداف یا تصمیم گیری ها یا پیشنهادات از will و ’llاستفاده می کنیم، اما نه در زمان حال ساده:

 • I’ll never go to her house again.

I never go to her house again.  این طرز استفاده اشتباه است

 • I’ll help you with that suitcase.

I help you with that suitcase.  این طرز استفاده اشتباه است

 • من هرگز دوباره به خانه او نمی روم.
 • من به شما در حمل آن چمدان کمک خواهم کرد.

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست