بنر فشرده
آموزش گرامر انگلیسی

آموزش حروف اضافه “With”، “Over” و “By” در زبان انگلیسی

در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، دراین مقاله سه تا از حروف اضافه دیگر شامل Over

در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، دراین مقاله سه تا از حروف اضافه دیگر شامل Over و With و By را آموزش می دهیم. در مطلب قبلی هم آموزش تصویری حروف اضافه مخصوص زمان (In,on,at,by,with) در زبان انگلیسی را آموختید.

۱-حرف اضافه With

برای نشان دادن بودن با هم یا درگیر بودن استفاده می شود:

I ordered a sandwich with a drink

He was with his friend when he saw me

She has been working with her sister at the nail shop

The manager will be with you shortly

 • من یک ساندویچ را با یک نوشیدنی سفارش دادم
 • و وقتی دوست من بود دید که من را دید.
 • او با خواهر خود در فروشگاه ناخن کار کرده است.
 • مدیر به زودی با شما خواهد بود.

برای نشان دادن «داشتن» استفاده می شود:

I met a guy with green eyes

Were you the one talking with an accent

People with a lot of money are not always happy

 • یک پسر با چشم های سبز دیدم.
 • آیا شما یکی با لهجه صحبت می کنید؟
 • افرادی که پول زیادی دارند، همیشه خوشحال نیستند.

برای نشان دادن “با استفاده از” استفاده می شود:

I wrote a letter with the pen you gave me

This is the soup that I made with rice and barley

He cut my hair with his gold scissors

 • من نامه ای با قلمی که به من دادید نوشتم.
 • این سوپ است که من با برنج و جو تهیه کردم.
 • او موهای خود را با قیچی طلای خود برش داد.

مورد استفاده برای نشان دادن احساس:

I am emailing you with my sincere apology

He came to the front stage with confidence

 • من با عذر خواهی صادقانه به شما ایمیل می کنم.
 • او با اطمینان به مرحله اول آمد.

مورد استفاده برای نشان دادن توافق یا فهمیدن یک موضوع:

Are you with me

Yes, I am completely with you

She agrees with me

 • حواست به منه؟
 • بله، من کاملا با شما هستم
 • او با من موافق است .

۲-حرف اضافه Over

برای نشان دادن حرکت از یک مکان به مکان دیگر استفاده می شود:

Come over to my house for dinner sometime

Could you roll over

They sent over a gift for his promotion

 • بعضی وقت ها برای شام به خونه من بیا
 • می توانی بروی؟
 • آنها به خاطر ارتقایش، هدیه ای برایش فرستادند.

برای نشان دادن حرکت به سمت پایین استفاده می شود:

The big tree fell over on the road

Can you bend over and get the dish for me

He pushed it over the edge

 • درخت بزرگ در جاده افتاد.
 • آیا شما می توانید خم شوید و ظرف را برای من بیاورید؟
 • او آن را بر لبه فشار داد.

مورد استفاده برای نشان دادن بیش از تعداد مورد انتظار یا مقدار مورد انتظار:

This amount is over our prediction

Kids twelve and over can watch this movie

The phone rang for over a minute

 • این مقدار بیش از پیش بینی ماست.
 • بچه ها دوازده و بیشتر می توانند این فیلم را تماشا کنند.
 • تلفن بیش از یک دقیقه زنگ زد.

برای نشان دادن یک دوره زمانی استفاده می شود:

I worked there over a year

She did not sleep there over this past month

 • من بیش از یک سال کار کرده ام.
 • او در این ماه گذشته در آنجا خوابید.

۳-حرف اضافه By

برای نشان دادن نزدیکی (کنار) استفاده می شود:

Can I sit by you

He was standing by me

The post office is by the bank

 • آیا می توانم کنار شما بنشینم؟
 • او کنار من ایستاده بود.
 • دفتر پست کنار بانک است.

نشان دادن اقدام یک نفر، در یک جمله مجهول:

The microwave was fixed by the mechanic

The flowers were delivered by a postman

The branch office was closed by the head office

 • مایکروویو توسط مکانیک تعمیر شد.
 • گل توسط پستچی تحویل داده شد.
 • دفتر شعبه توسط دفتر مرکزی بسته شد.

برای نشان دادن یک عمل با هدف خاص استفاده می شود:

You can pass the exam by preparing for it

I expressed my feeling toward her by writing a letter

She finally broke the record by pure effort

 • شما می توانید امتحان را با آماده شدن برای آن قبول شوید.
 • من با نوشتن نامه ای احساس خود را نسبت به او ابراز کرده ام.
 • او در نهایت رکورد را با تلاش زیاد شکست.

برای نشان دادن یک روش یا ابزار، استفاده می شود:

Please send this package to Russia by airmail

I came here by subway

 • لطفا از طریق پست هوایی این بسته را به روسیه ارسال کنید.
 • من با مترو به اینجا آمده ام.

همچنین اگر علاقه مند هستید آموزش تصویری حروف ربط در زبان انگلیسی +فیلم و مطلب آموزش اسم های قابل شمارش درمقایسه با اسم های غیرقابل شمارش را بیاموزید.

engl

ارسال دیدگاه