کره ای

آموزش اصولی اعداد به زبان کره ای با تلفظ درست+فیلم

گاما

در ادامه آموزش های کاربردی زبان کره ای، در این مطلب اعداد در زبان کره ای را به شما آموزش می دهیم. بعد از آن هم می توانید پی دی اف این عبارات را دریافت نمایید. همچنین پیشنهاد می کنیم که ۲۰۰ تا از لغات و اصطلاحات روزمره زبان کره ای برای سفر با ترجمه+pdf را هم از دست ندهید!

فیلم آموزشی اعداد و شمارش در کره ای

download   دانلود این فیلم

انواع اعداد در کره ای

در زبان کره ای ۲ نوع اعداد وجود دارد:

 


korean

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان کره ای چرب زبان، کره ای رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان کره ای مثل بلبل حرف بزن!


 

 • native Korean system سیستم بومی
 • Sino-Korean system  سیستم سینو

point ico   Native numbers (بومی) برای شمارش تعداد و سن به کار میرود-از ۱تا۹۹ – . در حالیکه Sino-Korean system براساس حروف چینی است و برای تاریخ، پول، آدرس، شماره تلفن و اعداد بالای ۱۰۰ بکار میرود.

point ico   Hindu-Arabic numerals-1،۲،۳و…- برای اکثر موقعیت ها استفاده میشود اما Hanja numerals گاهی اوقات برای قیمت ها استفاده میشوند.

اعداد Hanja کره ای Sino بومی کره ای ترتیبی
۰ /

(یون)

(کوم)

제로 (چِرو)

제로 번째

(چِرو بُنْچِه)

۱ 일 

(ایل)

하나

(هانا)

첫째

(چوجِه)

۲

(ای)

(تول)

둘째

(تولْچِه)

۳

(سام)

(سِت)

셋째

(ستْچِه)

۴ 사 

(سا)

(دِه)

넷째

(دِچِه)

۵

(او)

다섯

(تاسود)

다섯째

(تاسودْچه)

۶

(یو)

여섯

(یوسود)

여섯째

(یوسودْجه)

۷

(چیل)

일곱

(ایلْگو)

일곱째

(ایلگوبْچه)

۸

(پال)

여덟

(یودُلْبْ)

여덟째

(یودُلْبْجِه)

۹

(کو)

아홉

(آهُب)

아홉째

(آهُبْجِه)

۱۰

(شیب)

(یول)

열째

(یولْبْجِه)

۱۱ 十一 십일

(شیب-ایل)

열하나

یولْ-هانا)

열한째

یولْ-هانْجِه)

۱۲ 十二 십이

(شیب-ای)

열둘

(یولْ-دول)

열둘째

(یول-دولْجِه)

۱۳ 十三 십삼

(شیب-سان)

열셋

(یولْ-سِه)

열셋째

(یولْ-سِه جِه)

۱۴ 十四 십사

(شیب-سا)

열넷

(یولْ-نِه)

열넷째

(یولنِدْجه)

۱۵ 十五 십오

(شیب-اُ)

열다섯

(یولْداسُدْ)

열다섯째

یولْ-داسُدْجه)

۱۶ 十六 십육

(شیم-یون)

열여섯

(یول-یوسود)

열여섯째

(یولْ- یوسودجِه)

۱۷ 十七 십칠

(شیب-چیل)

열일곱

(یور-ایگو)

열일곱째

یوریگوبْجِه)

۱۸ 十八 십팔

(شیب-پال)

열여덟

(یول-یودُل)

열여덟째

(یوریودًلْبْجِه)

۱۹ 十九 십구

(شیبْ-گو)

열아홉

(یورْ-آهُبْ)

열아홉째

(یور-آهُبْجِه)

۲۰ 二十 이십

(ای-شیب)

스물

(سِمولْ)

스무째

(سِمولْجِه)

۳۰ 三十 삼십

(سامْ-شیب)

서른

(سورِن)

서른째

(سورِنْجِه)

۴۰ 四十 사십

(سا-شیب)

마흔

(ما-هین)

마흔째

(ما-هینْجِه)

۵۰ 五十 오십

(اُ-شیب)

(شوییم)

쉰째

(شویینْجِه)

۶۰ 六十 육십

(یوگْ-شیب)

예순

(یِه-سون)

예순째

(یِه-سونْجِه)

۷۰ 七十 칠십

(چیلْ-شیب)

일흔

(ای-هین)

일흔째

(ای-هینْجِه)

۸۰ 八十 팔십

(پالْ-شیب)

여든

(یودِنْ)

여든째

(یودِنْجِه)

۹۰ 九十 구십

(کو-شیب)

아흔

(آهین)

아흔째

(آهینْجِه)

۱۰۰

(پِه)

(اُن)

온째 (اونْجِه)
백째(پِگجِه)
۲۰۰ 二百 이백

(ای-بِگ)

이백째

(ایبِگْجِه)

۳۰۰ 三百 삼백

(سام-بِگ)

삼백째

(سامْ-بِگْجِه)

۴۰۰ 四百 사백 

(سا-بِگ)

사백째

(سا-بِگْجِه)

۵۰۰ 五百 오백

(اُوبِگ)

오백째

(اُوبِگْجِه)

۶۰۰ 六百 육백

(یوگْ-بِگ)

육백째

(یوگ-بِگْجِه)

۷۰۰ 七百 칠백

(چیلْ-بِگ)

칠백째

(چیلْبگْجِه)

۸۰۰ 八百 팔백

(پالْبِگ)

팔백째

(پالْبِگْجِه)

۹۰۰ 九百 구백

(کو-بِگ)

구백째

(کو-بِگجِه)

۱,۰۰۰

(چُون)

즈믄

(چیمون)

천째

(چونْجِه)

۲,۰۰۰ 二千 이천

(ای- چون)

이천째

(ایچونْجِه)

۳,۰۰۰ 三千 삼천

(سامْچون)

삼천째

سام-چونجِه)

۴,۰۰۰ 四千 사천

(ساچون)

사천째

(ساچونْجِه)

۵,۰۰۰ 五千 오천

(اوچون)

오천째

(اوچونْجِه)

۶,۰۰۰ 六千 육천

(یوگْچون)

육천째

(یوگْچونْجِه)

۷,۰۰۰ 七千 칠천

(چیل-چون)

칠천째

(چیلْ-چونجِه)

۸,۰۰۰ 八千 팔천

(پالْچون)

팔천째

(پاْچونْجِه)

۹,۰۰۰ 九千 구천

(کوچون)

구천째

(کوچونْجِه)

۱۰,۰۰۰

(مان)

만째

(مانْجِه)

۲۰,۰۰۰ 二萬 이만

(ایمان)

이만째

(ایمانْجِه)

۳۰,۰۰۰ 三萬 삼만

(سامْ-مان)

삼만째

(سامْ-مانْجِه)

۴۰,۰۰۰ 四萬 사만

(سامان)

사만째

(سامانجِه)

۵۰,۰۰۰ 五萬 오만

(اومان)

오만째

(اومانجِه)

۶۰,۰۰۰ 六萬 육만

(یو-مان)

육만째

(یو-مانْجِه)

۷۰,۰۰۰ 七萬 칠만

(چیلْ-مان)

칠만째

(چیلْ-مانْجِه)

۸۰,۰۰۰ 八萬 팔만

(پالْمان)

팔만째

(پالْمانْجِه)

۹۰,۰۰۰ 九萬 구만

(کو-مان)

구만째

(کومانْجِه)

۱۰۰,۰۰۰ 十萬 십만

(شیمْ-مان)

십만째

(شیمْ-مانْجِه)

یک میلیون 百萬 백만

(پِگْ-مان)

백만째

(پُگْ-مانْجِه)

۱۰ میلیون 千萬 천만

(چون-مان)

천만째

(چونْمانْجِه)

۲۳,۴۵۶,۷۸۹ 이천 삼백 사십 오만 육천 칠백 팔십

(ایچون سامْبِگ ساشیبْ اُمان یوچونْ چیلْبگ پالْشیب گو)

۱۰۰ میلیون 억 

(ئِو)

(چال)

억째

(اُبْجِه)

۱ تریلیون

(چو)

(اول)

조째

(چوجِه)

download   دانلود پی دی اف این عبارات

حتما بخوانید: ۱۰۰ کلمه ی کلیدی در زبان کره ای که به آن نیاز دارید!

8 نکته کاربردی درباره شمارش و اعداد در زبان کره ای

یکبار دیگه موارد گفته شده رو مرور و جمع بندی میکنیم و چند نکته تکمیلی، پس گفتیم که در زبان کره‌ای، نحوه‌ی اعداد و شمارش به شکل خاصی است. در ادامه، نکات مهمی درباره‌ی اعداد و شمارش در زبان کره‌ای را مرور می‌کنیم:

۱. اعداد اصلی:

 • ۰ – صفر – 영 (yeong)
 • ۱ – یک – 일 (il)
 • ۲ – دو – 이 (i)
 • ۳ – سه – 삼 (sam)
 • ۴ – چهار – 사 (sa)
 • ۵ – پنج – 오 (o)
 • ۶ – شش – 육 (yuk)
 • ۷ – هفت – 칠 (chil)
 • ۸ – هشت – 팔 (pal)
 • ۹ – نه – 구 (gu)

۲. شمارش: در کره‌ای برای شمارش از اعداد کره‌ای استفاده می‌شود. برای مثال، برای شمارش اشیاء از یک تا ۱۰ از اعداد اصلی استفاده می‌شود.

۳. شماره گذاری سال: برای شماره گذاری سال‌ها از اعداد کره‌ای استفاده می‌شود. به عنوان مثال، سال ۲۰۲۳ به شکل “이천이십삼년” نوشته می‌شود.

۴. واحدهای پول: برای نشان دادن پول در کره‌ای از واحد پول وون (₩) استفاده می‌شود. به عنوان مثال، “۱۰۰۰۰ وون” به شکل “만 원” نوشته می‌شود.

۵. تقویم کره‌ای: تقویم کره‌ای بر اساس تقویم میلادی است، اما سال‌ها به عنوان سال‌های خورشیدی شماره‌گذاری می‌شوند.

با این نکات، می‌توانید بهترین استفاده را از اعداد و شمارش در زبان کره‌ای داشته باشید.

لطفا هرگونه سوال، نظر یا تجربه ای در زمینه یادگیری زبان کره ای دارید در بخش نظرات با ما و سایر هموطنان گرامی مطرح نمایید.

مطالب بسیار کاربردی

Korea

حتما بخوانید!

7 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام چرا یه جا یک رو گفته il و یجایه دیگه گفتهhana ???
  و کره ای Sino با بومی کره ای چه فرقی داره؟؟
  و اینکه 공 gong
  영 yeong
  제로 jero
  اینا چیه؟ و 零/〇Hanja چیه؟؟

  پاسخ
  • سینو اعداد کره ای-چینی هستن اعداد کره ای تعداد محدود دارن از یک تا نود و نه بخاطر همین بقیش اعداد چینی هستن و کونگ و یونگ و جرو هم صفرن و ازونجایی که گفتم چینین طرز نوشتنشون ب چینیم نوشته شده و هانجا هم یچیزی مثل فینگیلیش اما بین کره ای و چینی هست
   کتاب کره ای در 60 روز و برنامه چرب زبان کره ای تهیه کنید همه چیز زبان کره ای رو یاد بگیرین اینقدر هم با این شاخه به اون شاخه پریدن وقتتون رو تلف نکنید

   پاسخ
 • عزیزم نگاه کن اعداد و طرز حرف زدن کره ای ها به دو زبان هست . یعنی اون ها دو نوع طرز گفتار دارند . یعنی یکی از اون ها رسمی * و یکی از اون ها دوستانه * هست که اکثرا خیلی از جاها به طرز دوستان حرف می زنند و 일 یا همون il که عدد یک هست به طرز دوستانه و 하나 یا همون hana که عدد یک هست به طرز رسمی هست و همچنین 공 این به فارسی یعنی صفر و به کره ای در طرز رفتار دوستانه استفاده میشه * و 영 هم به فارسی صفر هست و به کره ای در طرز رفتار رسمی استفاده میشه و جرو در در زبان کره ای نیست در واقع در زبان چینی هست . و هانجا همون چینی هست . و همچنین فرق بین سینو با کره ای این هست که هر گفتار و هر اعداد و هر نوشتار در یک جای کره فرق می کنه .
  من چون بعد دو ماه میرم و زبان کره ای کلا یاد گرفتم خواستم توضیح کوچکی بدم

  پاسخ
  • ببخشید کجا میرید زبان کره ای و در سئول بومی کره ای یا سینو حرف میزنن چون گفتین که در هر جای کره فرق میکنه حرف‌زدنشون
   ممنونم

   پاسخ
   • اعداد ساینو و اعداد نیتیو استقاده های خودشون رو دارن مثلا برای شمارش تعداد از نیتیو استفاده میشه و خوندن شماره تلفن از ساینو اما اکثرا از ساینو استفاده میکنن.

    پاسخ
 • این hanja چیه ؟؟؟

  پاسخ
 • سلام دوست عزیزی که گفته یجا زدع عدد یک رو liیجا زدع هانا خب ببین عزیزم وقتی. میگیم هانا ک معنیش میشع یک معمولا عدد یک رو به کره ای رسمی میگیم و معمولا داخل ورزش های مثل تکواندو ب رسمی این عدد هارو میگیم ولی li ب صورت دوستانس و من به صورت رسمی رو بلدم ولی ب صورت دوستانه بیشتر بدرد ادم میخوره و معمولا کره ای ها بیشتر به صورت دوستانه میگنش و تو سریالا و … از دوستانه بیشتر استفاده میشه

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست