دو عاشق

110 پیام انگلیسی عاشقانه زیبا +ترجمه (آپدیت 2023)

گاما

شما باید رابطه تان را به یک رابطه بهتر و جالب تر تبدیل کنید و هر چند وقت یکبار برای معشوق تان پیام ها و جملات عاشقانه بفرستید. این برای این است که به شریک زندگی تان ثابت کنید که عشق شما به او واقعی و همیشه زنده است.

چنین پیام های عاشقانه می تواند روز عاشقانه شما را روشن کند. شما نباید منتظر یک روز خاص باشید تا نشان دهید چقدر شریک تان برای تان اهمیت دارد. البته درک می کنم که پیدا کردن جملات مناسب برای معشوق چه قدر می تواند سخت باشد.

اغلب اوقات، هر عاشقی نمی تواند واقعا احساسش را بیان کند، به خصوص اگر آن احساس آن قدر قوی باشد که کلمات نتوانند حق مطلب را ادا کنند.

جای نگرانی نیست، در این مقاله پیام ‌های شیرین و نقل قول‌های عاشقانه را می ‌بینید که می ‌توانید هر کدام را خواستید برای معشوقه ‌تان ارسال کنید.

110 پیام زیبا و جمله عاشقانه

1. A specialist can protect my life . A lawyer can defend my life. A soldier can combat for my life, but only you can give me the true meaning of life. I love you!

1-یک پزشک می تواند از جان من محافظت کند. یک وکیل می تواند از زندگی من دفاع کند. یک سرباز می تواند برای زندگی من بجنگد، اما فقط تو می توانی به زندگی ام معنای واقعی بدهی . دوستت دارم!

2. I love you dearly and you love me. In my heart, you will always be. Near or far, my love will be wherever you are.

2- من عاشقانه دوستت دارم و تو هم مرا دوست داری. تو همیشه در قلب من خواهی بود. عشق من هر کجا که تو باشی، چه نزدیک و چه دور برای تو خواهد بود.

3. You are the so valued and best half of me and I love you better than I love me.

3- تو بسیار ارزشمند و بهترین نیمه من هستی و من تو را بهتر از این که خودم را دوست داشته باشم، دوست دارم.

4. To survive, humans need a lot of air, food, and water. All I need your hugs, smiles, and kisses. I love you.

4- انسان برای زنده ماندن به هوا، غذا و آب زیادی نیاز دارد. تنها چیزی که من به آن نیاز دارم آغوش، لبخند و بوسه های تو است. دوستت دارم.

5. You’ve always been there both in good times and bad times. I cherish this lovely bond of togetherness! I love you!

5- تو هم در زمان های خوب و هم در زمان های بد همیشه کنارم بوده ای. من این رابطه دوست داشتنی که با هم داریم را مغتنم می شمارم ! دوستت دارم!

6. Your love is like a warm blanket that protects me from the depression and pain that engulfs the world. My protector, I love you.

6- عشق تو مثل پتوی گرمی است که من را از افسردگی و دردی که جهان را فرا می گیرد، محافظت می کند. محافظ من ، دوستت دارم.

7. Never believe that you have to spend a lot of money to retain my love. My love, in order for you to retain it stays exactly as you are.

7- هیچ وقت باور نکن که برای نگه داشتن عشق من باید پول زیادی خرج کنی. عشق من، برای این که مختص تو باشد، دقیقا همان طور که هستی می ماند.

8. You gave me the courage and convinced me to believe in me. Your support and care changed my life totally.

8- تو به من جرات دادی و متقاعدم کردی که به خودم ایمان داشته باشم. حمایت و مراقبت تو زندگی من را به کلی تغییر داد.

9. Most people say that the world isn’t black and white. I pray to differ because every time I’m around you because that is exactly how I feel as you become the only thing in color.

9- بیشترِ مردم می گویند که دنیا سیاه و سفید نیست. من دعا می کنم که متفاوت باشم؛ زیرا هر بار که در کنار تو هستم به خاطر این است که حس می کنم تو تنها چیزی هستیدکه رنگ دارد.

10. A lot of people spend their whole lives looking for true love and eventually fails. So how unappreciative would I be, if I let our love fade? That is how you know; my love is here to stay.

10- بسیاری از مردم تمام عمرشان را صرف پیدا کردن عشق واقعی می کنند و در نهایت شکست می خورند. پس من چه قدر ناسپاس خواهم بود، اگر بگذارم عشق مان محو شود؟ پس می دانی عشق من اینجاست که بماند.

دانلود کنید: ۶۰ عکس آموزنده با متن انگلیسی که باید در آرشیو خود داشته باشید!

11. You may not be so perfect; you are flawed like all humans. But you are so perfect to me and that’s all that matters.

11- شاید تو خیلی کامل نباشی. تو هم مثل همه انسان ها نقص داری اما برای من بسیار فوق العاده ای و این همه چیزی است که اهمیت دارد.

12. Thank you love for giving me the most wonderful years and the most beautiful life.

12- ممنون عشقم که شگفت انگیزترین سال ها و زیباترین زندگی را به من هدیه دادی.

13. You are everything that matters to me; my love for you will last eternally.

13- تو همه چیزی هستی که برایم مهم است . عشق من برای تو جاودانه خواهد بود.

14. I loved you, I truly love you, I will always love you forever and ever.

14- دوستت داشتم، واقعا دوستت دارم، همیشه تا ابد دوستت خواهم داشت.

زوج عاشق خوشحال

15. Loving you is like a sugary game. You try to surprise me and I try to keep you safe and deep in my arms. I love you!

15- دوست داشتنت مثل یک بازی شیرین است. تو سعی می‌کنی مرا غافلگیر کنی و من سعی می‌کنم تو را در امنیت و با تمام وجود در آغوشم نگه دارم . دوستت دارم!

16. We made our union a quest for love through happy and sad moments. We managed to keep our flame of love still red-hot. I love you so much!

16- ما پیوندمان را بر پایه جستجوی عشق در لحظات شاد و غمگین ایجاد کردیم. ما توانستیم شعله عشقمان را هم چنان داغ نگه داریم. من خيلي تو را دوست دارم!

17. You have made my life sweet and warmed up my life.

17- تو زندگی من را شیرین و زندگی ام را گرم کردی.

18. I love you more than the way I love getting drunk. And I really, love getting drunk.

18- من تو را بیشتر از مستی دوست دارم. و من واقعا مست شدن را دوست دارم.

19. Your looks, your brain, and your romance, all get an A+.

19- ظاهرت، ذهنت، و رابطه عاشقانه تو، همه نمره A+ می گیرند .

20. I love you more than anything in my entire life. You are the rose that makes my life so.

20- من تو را بیشتر از هر چیزی در تمام زندگی ام دوست دارم. تو گل سرخی هستی که زندگی من را

زیبا می کند!

21. My love for you is so strong that whenever I see you I want to kiss you passionately.

21- عشق من به تو آن قدر قوی است که هر وقت تو را می بینم می خواهم عاشقانه ببوسمت.

22. No one else matters whenever I look into your eyes.

22- هر وقت به چشمانت نگاه می کنم هیچ کس دیگری اهمیتی ندارد.

حتما بخوانید: جملات انگیزشی انگلیسی (150 جمله برتر با معنی)

23. I wonder if you know how exceptional you are; I wonder if you know how dear you are; I’m wondering if you know how fortunate I am to have you as my own; I love you so much.

23- مانده ام می دانی که چه قدر استثنایی هستی؟ نمی دانم آیا می دانی چه قدر عزیز هستی. نمی دانم می دانی چقدر خوش شانس هستم که تو را برای خودم دارم. من خيلي تو را دوست دارم.

24. Loving you all these years is the air that keeps me breathing and the perfume that makes my life lovely!

24- عشق به تو در تمام این سال ها هوایی است که نفسم را نگه می دارد و عطری است که زندگی ام را دوست داشتنی می کند!

25. If you’re a dream, I never want to wake up.

25- اگر رویا هستی، من هرگز نمی خواهم بیدار شوم.

26. I can’t recall what it’s like not to love you.

26- نمی توانم روزی را به یاد بیاورم که دوستت نداشته باشم.

27. I wasn’t only looking for love. I was also looking for you.

27- من فقط به دنبال عشق نبودم. من دنبال تو بودم.

28. All our days are so magical because of you.

28- همه روز های ما به خاطر تو بسیار جادویی است.

29. If I can pick anyone on this planet earth, I’d still pick you.

29- اگر بتوانم یک نفر را در این سیاره انتخاب کنم، باز هم تو را انتخاب می کنم.

عبارات عاشقانه به انگلیسی

30. I will never forget the very day we fall in love.

30- هیچ وقت روزی که عاشق شدیم را فراموش نمی کنم .

31. Never underrate the power of true love.

31- هیچ وقت قدرت عشق واقعی را دست کم نگیر.

32. You surprise, astonish and thrill me every day.

32- تو هر روز من را غافلگیر، شگفت زده و هیجان زده می کنی.

33. My heart is sure 100% yours.

33- قلب من مطمئنا 100% مال تو است.

34. You are the single greatest source of all my joy. You are the sun of my life and I rotate around you, you nourish me, you give me life.

34- تو بزرگ ترین منبع شادی من هستی. تو خورشید زندگی منی و من به دور تو می چرخم، تو مرا می پرورانی، به من زندگی می دهی.

35. Even science can’t explain what I feel for you.

35- حتی علم هم نمی تواند احساس من را نسبت به تو توضیح دهد.

36. Your smile alone can burn my house down.

36- لبخند تو به تنهایی می تواند خانه ام را بسوزاند.

37. Love is just like the deep blue sky with its shadow embracing the oceans beneath. Our love is just like the horizon that gets to meet each other and remains wrapped day in and out!

37- عشق درست مثل آسمان آبی عمیق است که سایه اش اقیانوس های زیرش را در بر گرفته است. عشق ما درست مثل افق هایی است که به یکدیگر می رسند و روز به روز همه چیز شان در هم تنیده می شود.

38. Do you know the reason for the spaces on our fingers? That’s because, in mine, your fingers fit perfectly.

38- آیا می دانی دلیل فاصله بین انگشتان ما چیست؟ این به این دلیل است که انگشتان تو کاملا در انگشتان من قرار بگیرد.

از دست ندین: سخنان زیبا به زبان انگلیسی (50 سخن زیبا در سال 2022)

39. You can fall from a high mountain, you can fall from a tall tree, but the best way to fall is to fall in deeply in love with me.

39- تو می توانی از کوه بلند بیفتی، می توانی از درخت بلند بیفتی، اما بهترین راه برای افتادن این است که عمیقا در دام عشق من بیفتی.

40. I’d rather be with someone who loves me more than I do. I’m 100% sure that my happiness your priority, and no more sleepless nights.

40- ترجیح می دهم با کسی باشم که بیشتر از من دوستم دارد. من 100% مطمئن هستم که شادی من اولویت توست و دیگر شب های بی خوابی وجود ندارد.

41. In my heart is a place kept only for you. No matter how long I will have to wait, I’ll wait with a smile on my face.

41- در قلب من یک جا هست که فقط برای تو نگه داشته می شود. مهم نیست که چه قدر باید صبر کنم، با لبخندی بر لب منتظر خواهم ماند.

42. Don’t get me wrong; I know these feelings might not last. But now I have to be honest; you’re all I think about.

42- اشتباه نکن. می دانم که این احساسات ممکن است دوام نیاورند. اما حالا باید صادق باشم. تو تمام چیزی هستی که بهش فکر می کنم.

عبارات انگلیسی

43. Maybe if we give an ear to what our hearts say, maybe we can overcome the world together. Possibly we can make our own destiny. I wish I can tell you these words when you’re here with me.

43- شاید اگر به حرف های دلمان گوش کنیم، شاید بتوانیم با هم بر دنیا غلبه کنیم. شاید بتوانیم سرنوشتمان را بسازیم. کاش وقتی این جا کنارم هستی بتوانم این کلمات را به تو بگویم.

44. My heart needs guidelines to get to your heart. Do you happen to know the coolest route?

44- قلب من برای رسیدن به قلب تو به راهنمایی نیاز دارد. آیا بهترین مسیر را می شناسی؟

45. Sweetheart, I love you; let’s reserve what we have because many people throughout their lives are not able to build such a wonderful relationship.

45- عزیزم، دوستت دارم . بیا رابطه ای که داریم را حفظ کنیم زیرا بسیاری از مردم در طول زندگی شان قادر به ساختن چنین رابطه شگفت انگیزی نیستند.

46. I have loved you long before the beginning of times and I will continue to love you even when the memories of us will be erased from the face of the Earth.

46-​​ من خیلی پیش از آغاز خلقت عاشقت بوده ام و حتی زمانی که خاطرات ما از روی زمین پاک شود به دوست داشتنت ادامه خواهم داد.

47. I have never thought that three words would change my life totally. I love you and I am ready to shout about it to all !

47- هیچ وقت فکر نمی کردم که سه کلمه زندگی ام را به کلی تغییر دهد. من تو را دوست دارم و حاضرم آن را جلوی همه فریاد بزنم!

48. Darling, I love you; let’s preserve what we have because many people throughout their lives are not able to build such a delightful relationship.

48- عزیزم، دوستت دارم؛ بیایید آنچه را که داریم حفظ کنیم زیرا بسیاری از مردم در طول زندگی خود قادر به ایجاد چنین رابطه لذت بخشی نیستند.

49. Do you know who really truly loves you? The person, who prays to God for you in secret. I love you very much.

48- آیا می دانی چه کسی واقعا تو را دوست دارد؟ کسی که در خلوتش برایت دعا می کند. خیلی تو را دوست دارم.

50. This spring will crown all the glory of our love, and we will become a loving family!

49- این بهار تمام شکوه عشق ما را به اوجش می رساند و ما تبدیل به یک خانواده دوست داشتنی می شویم!

51. When I look deep into your eyes, in them I see the person I want to be, I love you.

50- وقتی عمیقا به چشمان تو نگاه می کنم، در آن ها کسی را می بینم که می خواهم باشم، دوستت دارم.

52. The only true thing in this world is our love, it made me feel alive. I love you, baby.

51- تنها چیز واقعی در این دنیا عشق ماست که به من احساس زنده بودن داد. دوستت دارم عزیزم.

53. I swear never to hurt you, we have one heart for two and as long as we love each other, it beats, I love you.

52- قسم می خورم که هیچ وقت اذیتت نکنم، ما دو نفر یک دل داریم که تا زمانی که همدیگر را دوست داشته باشیم ، می تپد. دوستت دارم.

54. I want to hold you so close and to feel how our hearts will beat in harmony; I love you, my darling.

53- من می خواهم تو را آن قدر نزدیک نگه دارم که ببینم قلب مان چه طور هماهنگ خواهد شد. دوستت دارم عزیزم.

به کارتان می آید: 100 روش تعریف کردن از کسی به انگلیسی

55. I fell in love with you knowing that there would be times of pure bliss and a few moments of suffering. Missing you is what makes me suffer and I pray you can put an end to it.

54- من با علم به این که لحظاتی از خوشبختی ناب و لحظاتی از رنج را تجربه خواهم کرد، عاشقت شدم. دلتنگی برای تو چیزی است که مرا رنج می دهد و دعا می کنم بتوانی به آن پایان بدهی .

56. I’m not sad that you have to be away for a while; I’m sad that I haven’t prepared for this . I thought it would be so easy, but all I think about is kissing you again.

55- از این که باید مدتی دور باشی ناراحت نیستم. ناراحتم که برای این آماده نشده ام. فکر می‌کردم خیلی راحت باشد، اما تنها چیزی که به آن فکر می‌کنم این است که دوباره تو را ببوسم.

57. Though this pain is intolerable, I’m not giving up. I will wait patiently for the day when I can be with you again. So, hold on, my love. Don’t ever let go.

56- با این که این درد غیر قابل تحمل است، اما من تسلیم نمی شوم. من صبورانه منتظر روزی خواهم بود که بتوانم دوباره با تو باشم . پس صبر کن عشقم هیچ وقت بی خیال نشو.

در حال خندیدن

58. Please know that I will love you even when the days aren’t bright. This isn’t something temporary. I’m not here to test the waters. I came here to be immersed , and I don’t care if I drown.

57- لطفا بدان که من تو را حتی زمانی که اوضاع خوب نیست، دوست خواهم داشت. این چیزی موقتی نیست. من این جا نیستم که تو را امتحان کنم و بروم. آمدم این جا درگیر بشوم و برایم مهم نیست غرق بشم.

59. When you start disbelieving yourself, think of me. Know that there will always be someone who believes in you totally. Just look beside you and you’ll find me.

58- وقتی به خودت باور نداری، به من فکر کن. بدان که همیشه کسی وجود خواهد داشت که کاملا به تو ایمان داشته باشد . فقط کنارت را نگاه کن، من را پیدا می کنی.

60. The ones you can’t forget are the ones who made a big impact on your life. It was you for me. It’s always been you.

59- کسانی که نمی توانی فراموش کنی کسانی هستند که تاثیر زیادی در زندگی ات گذاشتند . آن شخص برای من تو بودی. همیشه تو بودی.

61. They want me to talk about pain, and I thought of you. Love can be so painful. Memories are so cruel.

60- آن ها از من می خواهند در مورد دردم صحبت کنم و من به تو فکر می کنم. عشق می تواند بسیار دردناک باشد. خاطرات خیلی بی رحم اند.

62. Sometimes I wonder if love is worth fighting for, but then I remember your face and I`m ready for war .

61- گاهی فکر می کنم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد یا خیر، اما بعد چهره تو را به یاد می آورم و آماده جنگ می شوم.

63. When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. A minute can’t pass without thinking of you.

62- وقتی چشمانم را می بندم، تو را می بینم. وقتی چشمانم را باز می کنم، تو را می بینم. یک دقیقه بدون فکر کردن به تو نمی گذرد.

64. I love you more than words can define, feelings can express and thought can imagine.

63- من تو را بیشتر از آنچه که کلمات می توانند تعریف کنند ، احساسات بیان کنند و افکار تصور کنند، دوست دارم.

65. Show me a good night, and I will tell you of a day which ended well. You always make my day. Good night my joy.

64- تو یک شب خوب به من نشان بده تا من از روز بعدش که چطور به خوبی به پایان می رسد برایت بگویم. تو همیشه روزم را می سازی. شب بخیر شادی من!

66. My love for you keeps increasing every second.

65- عشق من به تو هر ثانیه بیشتر می شود.

67. In the morning, in the afternoon, or at night, my love for you is ever super,  a reminder! Have a great day ahead of my happiness.

66- صبح، بعد از ظهر یا شب، عشق من به تو همیشه در بالا ترین حد است، یک یادآوری است! روز خوبی داشته باشی مایه شادی من.

68 . I miss you in every step I take and in every move I make. I miss you so much and I wish you would understand.

67- در هر قدمی که برمی دارم و در هر حرکتی که انجام می دهم دلم برایت تنگ می شود . دلم برات خیلی تنگ شده و کاش می فهمیدی.

69. You have no idea the amount of happiness you brought into my life.

68- تو نمی دانی که چه قدر شادی به زندگی من آوردی.

کاربردی و زیبا: متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام (110 جمله برتر 2022)

70. You’re still a little kitten that looks at my eyes, wanting love in this cold world.

69- تو همیشه همان بچه گربه ای هستی که به چشمان من نگاه می کند و در این دنیای سرد عشق می خواهد.

71. I stop being anxious about tomorrow when I saw how wonderful my yesterday was and how glorious my today appears with you. It’s your love all the way!

70- وقتی دیدم دیروزم چقدر عالی بود و امروزم با تو چقدر با شکوه شد، دیگر نگران فردا نیستم. عشق تو از اول تا آخر هست!

72. You are my hay when the sun shines, my night stars when darkness calls. You are sure my all in all. Goodnight my love.

71- تو مثل دسته کاه منی وقتی خورشید می درخشد و مثل ستاره های شب منی وقتی تاریکی شروع می شود . در کل پشت گرمی هستی. شب بخیر عشقم.

73. If you dare, take my hand and take me to where your heart is. I want to feel what it’s like to love someone like you.

72- اگر جرأت داری دستم را بگیر و به جایی که قبلت در آنجاست ببر. من می خواهم احساس کنم که دوست داشتن کسی مثل تو چه حسی دارد.

74. Everything you do is a source of joy for me. I can never be sad whenever I’m around you.

73- هر کاری که انجام می دهید برای من مایه شادی است. من هیچ وقت نمی توانم هر وقت در کنار تو هستم، غمگین باشم.

110 پیام انگلیسی عاشقانه زیبا +ترجمه

75. I sit here all day waiting for the moment I’ll see your face, and maybe I’ll get a hug. So disappointing that it all ended a daydream.

74- تمام روز را این جا می نشینم و منتظر لحظه ای هستم که صورتت را ببینم و شاید تو را در آغوش بگیرم . خیلی ناامید کننده که همه چیز مثل یک رویا است.

76. Nothing hurts more than being away from you. But what can I do? You’ve already decided we are not meant to be.

75- هیچ چیز بیشتر از دوری از تو آزار دهنده نیست. اما چه کاری می توانم انجام دهم ؟ تو قبلا تصمیم گرفته ای که ما در سرنوشت هم نباشیم.

77. Forgetting is hard. Just when you think you’re alright, a sudden memory brings back all the pain.

76- فراموش کردن سخت است. درست زمانی که فکر می کنی حالت خوب است، یک خاطره ناگهانی تمام درد ها را به تو باز می گرداند.

78. When I look at you, I realize how much you’ve been part of my life. How exceptional you are and how much you have always made me happy.

77- وقتی به تو نگاه می کنم، متوجه می شوم که چه طور بخشی از زندگی ام بوده ای. چقدر استثنایی هستی و همیشه چه قدر باعث خوشحالی من بوده ای.

79. Whenever I look at you, I see how much you mean the world to me, I can’t imagine my life without you. I love you.

78- هر وقت به تو نگاه می کنم، می بینم چقدر دنیا برایم مهم است، نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم. دوستت دارم.

80. Never leave me, hold my hands tightly. Without you in my life, everything is meaningless.

79- هیچ وقت من را ترک نکن، دستانم را محکم بگیر. بدون تو در زندگی من همه چیز بی معنا است.

81. Never leave me, hold my hands tightly. Without you in my life, everything is meaningless.

80- من خیلی خوشبختم که کسی مثل تو را دارم، تو یک گنج واقعی هستی. من همیشه تا آخر دنیا برایت ارزش قائل هستم و دوستت خواهم داشت .

82. Darling, I promise to love and treasure you all the days of my life, because I luv you so much.

81- عزیزم، من قول می دهم که تمام روز های زندگی ام دوستت داشته باشم و برایت ارزش قائل شوم، زیرا من تو را خیلی دوست دارم.

83. Without you, I would be lost. You make my dreams true. You are my dream.

82- بدون تو، من گم شده بودم. تو رویا های من را به واقعیت تبدیل می کنی. تو رویای من هستی.

کاربردی: تشکر از دوست یا یک فرد نزدیک به انگلیسی (25 روش)

84. I love you more than anything in this world. My love for you is immeasurable.

83- من تو را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارم. عشق من به تو بی اندازه است.

85. You are the love of my life.

84- تو عشق زندگی من هستی.

86. No matter where I go, I always find my way back to you. Darling, you are my compass star.

85- مهم نیست که کجا بروم، همیشه راه برگشت به تو را پیدا می کنم . عزیزم تو ستاره قطب نمای من هستی.

87. Darling, just want to let you know I am deeply in love with you.

86- عزیزم، فقط می خواهم به تو بگویم که عمیقا عاشقت هستم.

88. You are the reason I wake up very happy. You are always in my mind. I love you.

87- دلیلی که من خیلی خوشحال از خواب بیدار می شوم، تو هستی. تو همیشه در ذهن من هستی، دوستت دارم.

89. You are perfect, my dreams and everything. I love you.

88- تو کاملی، مثل رویاهای من و همه چیز هستی . دوستت دارم.

90. Darling, I value your presence so much; you are so dear to my heart. I love you!

89- عزیزم، من برای حضورت ارزش زیادی قائل هستم. تو در قلب من خیلی عزیز هستی. دوستت دارم!

91. Your smile melts my heart; I will make sure you are always happy.

90- لبخند تو قلبم را آب می کند . من کاری می کنم که تو همیشه خوشحال باشی.

92. The happiest place in this world is being lost in your love; I want to be lost in your love.

91- شادترین جای این دنیا گم شدن در عشق توست . می خواهم در عشق تو گم شوم.

93. Being in your arms is where I always want to be , I want to wake up next to your beautiful face every morning.

92- آغوش تو جایی است که همیشه می خواهم باشم، می خواهم هر روز صبح در کنار چهره زیبای تو بیدار شوم.

94. No one really believes an angel like you exists, can I have your picture.

93- هیچ کس واقعا باور نمی کند فرشته ای مثل تو وجود داشته باشد، می توانم عکست را داشته باشم؟

95. Wow! You are a blessing to my life. I am glad I found you.

94- وای! تو برای زندگی من نعمت هستی . خوشحالم که پیدایت کردم.

96. My love, I will do anything to ensure you are happy.

95- عشق من، من برای تضمین شادی تو ، هر کاری می کنم.

حتما دانلود کنید: 4 تا از بهترین مترجم های انگلیسی به فارسی

97. Each time I see you, you brighten my day.

96- هر بار که تو را می بینم، روزم را روشن می کنی.

98. They say love is a risky game. You are worth risking for. I Love you.

97- می گویند عشق یک بازی مخاطره آمیز است. تو ارزش ریسک کردن را داری . دوستت دارم.

99. I asked God to give me a fearing, caring, and a wonderful lover. Here you are. I love you so much.

98- از خدا خواستم که به من یک عاشق نگران ، دل سوز و شگفت انگیز عطا کند که تو را داد. من تو را خيلي دوست دارم.

100. With you in my life, my world is complete.

99- با تو در زندگی ام، جهانم کامل است.

101. Hey sweetheart, I hope the bugs didn’t bite; I’m missing you most inexplicably, and all I want is to feel you, to watch you smile and laugh at my lame attempts at telling a joke. You may not know how much I am in love with you, but I will always cherish you until you realise.

100- سلام عزیزم، امیدوارم حشرات نیش نزده باشند . من به طور غیرقابل وصفی دلم برایت تنگ شده است، و تنها چیزی که می خواهم این است که تو را حس کنم، لبخندت و خندیدنت به تلاش های بیهوده ام برای گفتن یک جوک را تماشا کنم. شاید ندانی که چه قدر عاشقت هستم، اما تا زمانی که بفهمی همیشه دوستت خواهم داشت.

102. Hey pretty, I Trust you slept well! When you giggle like a child, I want to run to a store and get you candy. When your eyes lit up in childish glee, I want to spin you around to hear more of that childlike happy squeal. I can never seem to have enough of the happy moments spent in your company.

101- سلام زیبا، من مطمئنم که خوب خوابیده ای! وقتی مثل بچه‌ ها می‌ خندی، می‌ خواهم به مغازه ‌ای بروم و برایت شیرینی بگیرم. وقتی چشمانت با شادی کودکانه باز شد، می‌ خواهم تو را بچرخانم تا بیشتر جیغ شاد کودکانه بشنوم. به نظر می رسد هیچ وقت از لحظات شادی که در کنار تو گذرانده ام سیر نمی شوم.

103. Good morning sweetheart! Sometimes I have to pinch myself to be sure that I am not daydreaming about you being my lover. Whenever I realise it is for real, I say a prayer to the universe for helping guide your path towards mine.

102- صبح بخیر عزیزم! گاهی باید خودم را نیشگون بگیرم تا مطمئن شوم رویا نیست که معشوق من هستی. هر وقت متوجه می شوم که این چیز ها واقعی است، از کائنات می خواهم تا کمک کند تا مسیرت با سمت مسیرم یکی شود.

104. Arise and shine, precious ! The world is filled with people with hidden agendas. It is my good luck that I found someone like you with a pure heart and truth cascading from your eyes into the life of your loved ones. I’m happy to be part of your life.

103- برخیز و بدرخش ای گرانبها! دنیا پر است از افرادی با برنامه های پنهان. خوشبختم که یکی مثل تو را پیدا کردم با دلی پاک و صمیمیتی که از طریق چشمانش به زندگی عزیزانت سرازیر می کند . خوشحالم که بخشی از زندگی تو هستم.

دانلود کنید: ضروری ترین اصطلاحات انگلیسی که باید بلد باشید

105. Do you feel a little tired in your legs? I’m asking because you have been running around my mind for most of today. I can’t wait to see you and hug you and watch you smile at my stupid jokes. You are my everything.

104- در پاهایت احساس خستگی می کنی؟ می پرسم زیرا امروز خیلی در ذهنم می چرخیدی. بی صبرانه منتظر دیدن و در آغوش گرفتنت و تماشای لبخندت به شوخی های احمقانه ام هستم . تو همه چیز من هستی.

106. Does your mother love flowers because the way she has brought you up, tender as rose , speaks a lot about her mastery of the science of horticulture? I want to send her a bouquet for her efforts in helping me groom a lady like yourself. Send me her address.

105- آیا مادر شما گل را دوست دارد زیرا شیوه ای که او تو را بزرگ کرده است، مثل گل سرخ لطیف است و تسلط او در علم باغبانی را نشان می دهد. می‌ خواهم به خاطر تلاش‌ هایش برای کمک به من در داشتن زنی مثل تو یک دسته گل بفرستم. آدرسش را برایم بفرست .

107. Captain Jack Sparrow cannot do without two things; his ship and his compass . I may be the captain of my life, but I’m oblivious to the direction I’m supposed to take without you in my life. Your heart is the ship that carries me to my destination. Don’t let me down, sweetheart.

106- کاپیتان جک اسپارو بدون دو چیز نمی تواند کاری انجام دهد، کشتی و قطب نمایش. من شاید کاپیتان زندگی ام باشم، اما از مسیری که قرار است بدون تو بروم، غافل هستم. قلب تو کشتی است که من را به مقصد می رساند. نا امیدم نکن عزیزم.

108. Hey beautiful, I know I just saw you a few hours ago but do you think I can see you again. I can’t get enough of you and can not wait to wake up next to you every morning.

107- هی زیبا، می دانم همین چند ساعت پیش دیدمت اما فکر می کنی می توانم دوباره ببینمت ؟ من از تو سیر نمی شوم و نمی توانم صبر کنم تا هر روز صبح در کنار تو بیدار شوم.

109. One thing I wish I could do is to make you view yourself through my eyes because I believe it is the only way you can discover how much you mean to me. You are a movie I can never get tired of watching.

108- یکی از کار هایی که می‌ توانم انجام دهم این است که تو را مجبور کنم خودت را از چشمان من ببینید، زیرا معتقدم این تنها راهی است که می ‌توانی بفهمی چه قدر برای من مهم هستی. تو فیلمی هستی که هیچ وقت از دیدنش خسته نمی شم .

110. The only job I will be able to do perfectly is loving and treating you like my queen. I would be satisfied to work without payment too because you are all I want. Your smile is the prettiest thing that has happened to me.

109- تنها کاری که می توانم به خوبی انجام بدهم، دوست داشتن و رفتار با تو مثل ملکه ام است . من راضی هستم که بدون حقوق هم کار کنم زیرا تو تمام چیزی هستی که می خواهم. لبخند تو زیباترین اتفاقی است که برای من افتاده است .

111. Even if it were possible for you to count the stars in the sky or the sands by the beach, it would still be impossible to quantify how much I am in love with you. The whole of my heart is full of an infinite amount of love for you, my baby girl. Good morning.

110- حتی اگر می‌ توانستی ستاره‌ های آسمان یا شن‌ های کنار ساحل را بشماری، باز هم نمی ‌توانستی بگویی که چقدر عاشقت هستم. تمام وجودم پر از عشق بی نهایت به تو است دختر کوچولوی من . صبح بخیر.

بسیار کاربردی: متن های عاشقانه انگلیسی (80 متن کوتاه و بلند با ترجمه)

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست