شمارش پول آلمانی

آموزش اعداد آلمانی: چگونه به آلمانی بشماریم؟

گاما آلمانی

زمانی که شروع به یادگیری اعداد آلمانی کنید، متوجه این موضوع خواهید شد. یادگیری شمردن به آلمانی کار سختی نخواهد بود، زیرا اعداد آشنا به‌ نظر می ‌رسند، البته تفاوت ‌هایی در ساختار اعداد وجود دارد. در این قسمت از سایت هر نکته‌ ای که برای یادگیری اعداد آلمانی مورد نیاز باشد را به شما آموزش خواهیم داد. بنابراین می توانید تا عدد ۱۰۰ یا بیشتر را به راحتی بشمارید.

اعداد آلمانی از ۱-۱۰

اعداد آلمانی تلفظ فارسی
1 – Eins ایِنس
2 – Zwei زفای
3 – Drei درای
4 – Vier فیِر
5 – Fünf فونف
6 – Sechs زِهکس
7 – Sieben زیِبِن
8 – Acht اخت
9 – Neun نوین
10 – Zehn زِهن

همان طور که می بینید، تعدادی از اعداد در زبان آلمانی با اعداد انگلیسی شباهت دارند. “vier” بسیار به “four” نزدیک است و تفاوت کمی هم بین “neun” و “nine” در تلفظ وجود دارد. این که بدانید چگونه به زبان آلمانی تا عدد ۱۰ بشمارید، بسیار مهم است. شما اغلب این اعداد را می شنوید و می توانید هنگام شمردن اعداد بالا تر، بعضی ها را خودتان حدس بزنید.

شمارش از ۱۰ تا ۲۰ به زبان آلمانی

اعداد آلمانی تلفظ فارسی
10 – Zehn زِهن
11 – Elf اِلف
12 – Zwölf زوئلف
13 – Dreizehn درایتسِهن
14 – Vierzehn فیرتسِهن
15 – Fünfzehn فونفتسِهن
16 – Sechzehn زِهکستسِهن
17 – Siebzehn زیبتسِهن
18 – Achtzehn اختتسِهن
19 – Neunzehn نوینتسِهن
20 – Zwanzig زوانتسیگ

اعداد ۱۰ تا ۲۰ به زبان آلمانی شباهت زیادی به هم دارند، حتی ممکن است از انگلیسی هم آسان تر باشد. بعد از ۱۰، عدد یازده و دوازده منحصربفرد هستند اما از ۱۳ به بعد، می توانید یک الگویی را در اعداد مشاهده کنید. شبیه به “teens” در اعداد انگلیسی، اعداد آلمانی هم از ۱۳ تا ۱۹، با اضافه کردن “zehn” بعد از اعداد همراه هستند. و از آن جایی که “zehn” به معنای ten یا ده است، کمی شبیه به الگوی “ten” در انگلیسی است.

تنها دو استثنا اعداد ۱۶ و ۱۷ هستند. که “s” و “en” از “sechs” و “sieben” ناپدید و حذف می شود.

 


german

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان آلمانی چرب زبان، آلمانی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان آلمانی مثل بلبل حرف بزن!


 

آموزش اعداد به آلمانی

۸ اپلیکیشن عالی آموزش آلمانی

اعداد آلمانی تا ۱۰۰

بعد از عدد ۲۰، تغییر کمی در منطق اعداد آلمانی ایجاد می شود. در این قسمت به شما آموزش می دهیم که چگونه از ۲۰ تا ۱۰۰ بشمارید:

عدد اعداد آلمانی  تلفظ فارسی
۲۰ zwanzig زوانتْزیش
۲۱ einundzwanzig آیْنُنتْزْوانتْزیش
۲۲ zweiundzwanzig زوایِنتْزْواینْتْزیش
۲۳ dreiundzwanzig دقایِنتْزْوانتْزیش
۲۴ vierundzwanzig فیقُنْتْزْوانْتْزیش
۲۵ fünfundzwanzig فونْفُنتْزْوانْتْزیش
۲۶ sechsundzwanzig زِکْسُنْتْزْوانْتْزیش
۲۷ siebenundzwanzig زیبِنْ‌اُنتْزْوانْتْزیش
۲۸ achtundzwanzig آختْ‌اُنتْزْوانْتْزیش
۲۹ neunundzwanzig نویْنتْزْوانْتْزیش
۳۰ dreißig دقایْسیش

اعداد ۲۱ تا ۲۹ به زبان آلمانی باید به گونه ای در ذهن شما ساخته شوند. از آن جایی که منطقی درک کردن اعداد راحت تر است، باید سعی کنید کم کم به آن عادت کنید . مثلا اگر به عدد ۲۶ نگاه کنید، می توانید ببینید که چگونه اعداد را کنار هم بگذارید : sechs-und-zwanzig. عدد ۶ و ۲۰ هم همینطور. برعکس ۲۶، که tens اول می آید، و بعد از آن تغییراتی ایجاد می شود.

با یکان ها شروع می کنید، و سپس دهگان را گذاشته و بعد “und” (و) را بین آن وارد می کنید. هیچ فاصله و خط تیره ای هم نباید بین آن ها قرار بگیرد. همه این ها را در یک کلمه بنویسید. اگر بخواهید منطقی پیش بروید، اعداد این گونه هستند:

 • ۳۳ – dreiunddreißig
 • ۸۴ – vierundachtzig
 • ۷۵ – fünfundsiebzig

دهگان ها در اعداد آلمانی

برای این که مطمئن شوید از ۱ تا ۱۰۰ را به آلمانی راحت می شمارید ، سیستم همه دهگان ها به شکل زیر خواهد بود:

عدد عدد آلمانی تلفظ فارسی
۱۰ zehn تْزیین
۲۰ zwanzig زْوانْتْزیش
۳۰ dreißig دقایْزیش
۴۰ vierzig فیقْزیش
۵۰ fünfzig فونفتْزْیش
۶۰ sechzig زِشتْزْیش
۷۰ siebzig زیبتْزیش
۸۰ achtzig آخْتْزْیش
۹۰ neunzig نویْنْتْزیش
۱۰۰ hundert هُونْدات

توصیه های یادگیری آسان و اصولی سطح مقدماتی زبان آلمانی

تا میلیون به زبان آلمانی بشمارید

خب قرار نیست اعداد را تکی تا یک میلیون در زبان آلمانی به شما نشان دهیم. اما به شما نشان خواهیم داد که چگونه هر عددی را حتی تا بالای ۱۰۰ بگویید.

عدد عدد آلمانی تلفظ فارسی
۱۰۰ einhundert آیْنْ‌هونْداتْ
۲۰۰ zweihundert تْزْوایْن‌هونْدات
۳۰۰ dreihundert دقایِنْ‌هونْدات
۱,۰۰۰ tausend تاوزِنْت
۲,۰۰۰ zweitausend تْزوایْ‌تَاوزِنْت
۳,۰۰۰ dreitausend دقایْ‌تَاوزِنْت
۱,۰۰۰,۰۰۰ million مِلییون
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ milliarde مِلییادِه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ billion بیلیون
۴۵,۷۳۸ fünfundvierzigtausendsiebenhundertachtunddreißig (5+40,000 700 8+30) فونْفْ‌اونت‌فِتْزیش‌تَاوزِنْت‌زیبِن هونْدَت‌اَخْتُنْ‌دقایْزیش
۲۰۲۰ zweitausendzwanzig تْزوایْت‌تاوْزِنتْزاونتْزْیش

برای اعداد بعد از ۱۰۰ آن ها را تقریبا شبیه به زبان انگلیسی می گویید . اول باید به عدد اول نگاه کنید. اول عدد را می گویید و سپس یکی از موارد زیر را بستگی به تعداد صفر ها به انتهای آن اضافه می کنید.

 • hundert – hundred
 • tausend – thousand
 • hunderttausend – hundred thousand
 • million – million

تنها چیزی که باید به خاطر بسپارید، این است که مثلا عدد “۴۵” شکل خودش باقی می ماند: ۴۰+۵٫ بنابراین اگر می خواهید عدد ۴۵۰۰۰ را بگویید، باید این گونه بگویید (۵+۴۰۰۰۰).

اعداد ترتیبی به زبان آلمانی

اکنون که می دانید اعداد در زبان آلمانی چگونه است ، باید یاد بگیرید که آن ها را به صورت ترتیبی هم بشمارید. این اعداد معمولا برای بیان رتبه ها و سطح استفاده می شود.

عدد ترتیبی عدد آلمانی تلفظ
اول erster ایِسْتِر
دوم zweiter تْزوایْتِر
سوم dreiter دِقایْتِر
چهارم viertel فیتِل
پنجم fünfter فونْفْتا
ششم sechster زِگْسْتا
هفتم siebter زیبْتا
هشتم achter آخْتا
نهم neunter نویْنتا
دهم zehnter زینْتا
بیستم zwantigster تزْوانتْزیشتا
سی ام dreißigster دقایْسیشستا
چهلم vierzigster فیرتْزیشْتا
پنجاهم fünfzigster فونْفزیشسْتا
شستم sechzigster زِشْتزیشسْتا
هفتادم siebzigster زیبزیشْسْتا
هشتادم achtzigster آخْتزیشْستا
نودم neunzigster نویْنزیشْستا
صدم hunderster هونْدْایاستا

برای اعداد آلمانی دیگر، به سادگی باید “-(s)ter”” را به انتهای اعداد اضافه کنید.

 • یازدهم: elfter
 • بیست و چهارم: vierundzwanzigster
 • چهل و پنجم: fünfundvierzigster
 • نود و نهم: neunundneunzigster

چرا باید اعداد را به آلمانی یاد بگیریم؟

اعداد بخش بزرگی از زندگی روزانه هستند . اگر به زبان آلمانی صحبت می کنید، باید یاد بگیرید که اعداد آن ها چگونه هستند. یادگیری شمردن به زبان آلمانی یک مهارت ضروری است و همچنین فعالیت ‌های روزانه از جمله موارد زیر هستند که با اعداد سر و کار دارند:

 • شمردن پول
 • گفتن زمان
 • گفتن سن و سال

چگونه اعداد آلمانی را یاد بگیریم؟

از آن جایی که اعداد آلمانی به اعداد انگلیسی شبیه هستند، یاد گرفتن آن ها آنقدرها هم سخت نیست اما باید آن را انجام دهید. در این قسمت ترفند هایی را به شما معرفی می کنیم که یادگیری اعداد آلمانی را برایتان آسان تر خواهد کرد :

 • در فواصل مختلف تکرار کنید. تکرار با فاصله یک راه کلیدی برای یادگیری زبان است. همچنین ذهن شما می تواند درس ها را بهتر به یاد بسپارد. زمانی که از روی اعداد آلمانی می خوانید، مطمئن شوید که چند روز بعد حتما آن ها را مرور می کنید. خواندن دوباره دروس قطعاً به یادگیری بهتر آن ها کمک خواهد کرد .
 • اعداد را بسازید. اعداد آلمانی هر چقدر که بالاتر بروند، پیچیده تر می شوند. اعداد را به صورت رندوم بسازید. سعی کنید آن ها را به حروف بنویسید و در نتیجه فهم شما از منطق شمارش اعداد آلمانی افزایش پیدا خواهد کرد .
 • با صدای بلند تکرار کنید. تنها راه تسلط داشتن این است که صحبت کنید. بنابراین اعداد را با صدای بلند برای خودتان تکرار کنید و تلفظ آن ها را تمرین کنید. مطمئن باشید که تسلط در زبان آلمانی آن قدرها هم سخت نیست.

ویدیوی آموزش اعداد در آلمانی

 

دانلود رایگان ۱۰۰ درس مکالمات کاملا ضروری آلمانی

رادتایم

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست