در حال مصاحبه

روش مصاحبه به زبان آلمانی: همه جملات و نکات مهم

بعد از گرفتن مدرک زبان (مثلاً TELC B2 یاC1 ممکن است بخواهید در آلمان شغلی پیدا کنید. فرض کنید درخواست شغلی می دهید و برای مصاحبه دعوت می شوید.) در این مرحله احتمالا مضطرب خواهید شد.

چگونه باید خود را برای یک مصاحبه شغلی به زبان آلمانی آماده کنیم؟

احتمالا قبلاً مصاحبه شغلی داشته اید، اما، نه به زبان آلمانی!

پاسخ پرسش بالا این است: شما باید تا حد امکان خود را از نظر محتوا و زبان آماده کنید.

شما باید در مورد کارفرما مطالب زیادی بخوانید و درباره همه جزییات مربوط به خودتان که می تواند برای کارفرما جالب باشد فکر کنید. به این ترتیب شما برای تمام سؤالاتی که کارفرما احتمالا از شما می پرسد آماده خواهید بود و می توانید خصوصیات خود را به بهترین روش ممکن توصیف کنید- البته به زبان آلمانی!

قبل از هر چیز، در مورد شرکت اطلاعاتی کسب کنید و سعی کنید اسامی: رئیس شرکت، معاون او و همه افرادی که شما را برای مصاحبه شغلی دعوت کرده اند را به خاطر بسپارید. اگر در صفحه وب آنها عکسی وجود دارد، حتما چهره های آنها را نیز به خاطر بسپارید.

قبل از شروع مکالمه، می توانید از جملاتی مانند جمله زیر استفاده کنید:

 • Danke, dass Sie sich heute für mich Zeit genommen haben!

در این قسمت به سؤالاتی که کارفرما می تواند در طول مصاحبه شغلی به زبان آلمانی از شما بپرسد می پردازیم. پرسش ها بر اساس موضوعاتی که شما باید از قبل تهیه کنید طبقه بندی شده اند:

 • معرفی خود
 • سوالات شما
 • برنامه های آینده
 • دانش کافی درباره شرکت جدید
 • تجربه حرفه ای
 • سوالات عمومی

معرفی خود

در همان ابتدا کارفرما می تواند چیزی مانند این را بگوید:

 • Stellen Sie sich nochmals kurz vor! / Können Sie mir zunächst etwas über Sie erzählen? / Gibt es etwas, was Sie hervorheben (betonen) wollen?
 • این یعنی شما باید یک سخنرانی کوتاه تهیه کنید و همه چیزهایی که در کارنامه شغلی تان است را خلاصه کنید، توجه داشته باشید که فقط به مواردی که رئیس احتمالی شما باید درباره شما بشنود و بداند اشاره کنید: پیش زمینه شغلی، تحصیلات و مدارک تحصیلی اضافی خود را ارائه دهید. همچنین، دلیل انتخاب شرکت و رشته تحصیلی خود را توضیح دهید.
 • این مقدمه باید ۲-۳ دقیقه طول بکشد.

سوالات شما

در بعضی مواقع کارفرما ممکن است بگوید:

 • Haben Sie Fragen für uns? (هابِن زی فقاگِن فی اُنْس)

این لحظه ای است که شما باید آمادگی خود را نشان دهید و به عنوان مثال سؤالات زیر را بپرسید:

 • Wie ist die Firma / die Abteilung strukturiert?(وی ایسْت دی فیرْما/ دی آبْتایْلونگ شْتُقْکْ-توقیِت)
 • Gibt es eine Bezugsperson oder einen Mentor, der mich einweist?(گیبْت اِسْ آیْنِه بِزوگْسْ‌پِِسون اودِ آیْنِن مِنْتو، دِ میشْت آینْواسْت)
 • Ab wann warden in der Regel Dienste übernommen?(آب وان وادِن این دِ قیگِل دینْسْتِه اوبرنُمِن )
 • Wie sieht das Schichtsystem aus?(ویزی داسْت شِشْتْزیستیم آوس)
 • Wird man für Fortbildungen freigestellt?(وِد مان فور فاتْ-بیدُنْگِنْ فقایِگِشْتِلْت)
 • Gibt es die Möglichkeit, sich in Forschung oder Lehre zu engagieren?(گیبت اِس دی موگلِشْتکایْت، زیش این فوشونگ اُدا لیِقه زو آنْگاشیقِن )
 • Gibt es freie Tage?(گیبْت اِسْ فقایِ تَگِه)
 • sieht der Dienstplan Fortbildungstage vor?(زیتْ دِ دینْسْت-پِلان فاتْبِدُنْگشْتَگِ فوآ )
 • Gibt es einen Etat für Fortbildungen?(گیبْت اِس آیْنِن ایتات فور فاتْبِدُنْگْنِن)
 • Gibt es ein Ausbildungs-Curriculum?(گیبْت اِس آین  آوسْبِدُنْگ- کُقیکولوم)

برنامه های آینده

کارفرما همچنین می تواند بپرسد:

 • Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? / Welche Ambitionen haben Sie? وو زیهِن زی زیش اینْ فونْف یاقِن/ ولْشِه امبیتسیونِن هابِن زی؟
 • Streben Sie eine langfristige Niederlassung an?شتقیبِن زی آینه لانْگفخِسْتیگِه نیدلاسونْگ آن
 • Wie sieht es mit der Familienplanung?وی زیت اِس مِتْ دیِ فامیلیِنْپِلانونگ؟
 • Sind Sie schwanger?زِنْت زی شْوانْگَر؟

یک کارفرمای خوب هرگز نباید در مورد دین، ​​گرایش جنسی یا مسائل خانوادگی از شما سؤال کند و شما این حق را دارید که به این سؤالات پاسخ ندهید و یا حتی دروغ بگویید.

دانش کافی درباره شرکت جدید

هنگامی که کارفرما سؤالات زیر را مطرح می کند، سعی کنید پاسخ مناسبی ارائه کنید:

 • Was wissen Sie bereits über unser Unternehmen?(واس ویسن زی بقایتْس اوبِ اونزِ اونتِنیمِن؟)
 • Warum bewerben Sie sich genau bei uns? / Was ist der Grund, dich für dieses Haus zu entscheiden? / Warum möchten Sie für unser Unternehmen tätig sein? (واقوم بِویابْن زی زیش گناو بای اونس؟/واس ایست دی گقونْد، دیش فی دیزیز هاوس تو انْتْشایدُن؟/واقوم موشنْتْن زی فیر اونْسِر اونْتِرْنِیْمِن تیتیش زایْن؟)
 • Wo haben Sie sich noch beworben? / Haben Sie sich bei anderen Unternehmen beworben?(وو هابْن زی زیش نوخ بِوابْن؟/هابن زی زیش بای آنْدِقِن اونتنیمِن بِوابْن؟)
 • Wie würden Sie Ihr Interesse an diesem Job auf der Skala von 1 bis 10 einordnen?(ویه وُوردن زی ای اینتقِسا آن دیزِم جوب اُف دیِ سْکالا فون آنْت بیس دی اینودِنن؟)

همچنین توصیه می شود اگر برای مثال قصد همکاری با یک تیم تحقیقاتی را دارید، به کارفرمای خود اطلاع دهید که به نشریات و تحقیقات علاقه مند هستید.

تجارب حرفه ای

 • Welche Erfahrungen bringen Sie für die Firma / Abteilung mit? / Wie sieht Ihre bisherige Erfahrung aus? (ولشِه اِفاقونِن بقینِن زی فیر دی فیما/ آبتایْلونگ مِت؟/ویْ زیت ایقه بیسیقِگه افاقونْگ آوس؟)
 • Wo liegen Ihre Schwerpunkte / Spezialitäten? / Was sind Ihre Forschungsschwerpunkte?(وو لیگن ایقه شووقپونْکْتِه/شپیتسیالیتتِن؟/واس زیند ایقه فورشونگْ شْویِرپونْکتِه؟)
 • Warum sind Sie genau die richtige Person für den Job?(واقوم زیند زی گناوْ دی قیشْتیگه پِزون فو دِن جُاب؟)
 • Wann haben Sie Examen gemacht?(وان هابْن زیِه اِکْزامِن گْماخت؟)
 • Wie ist das Thema Ihrer Disertation? Ist sie schon fertig?(ویِه اِست داس تِما ایقِه دیزَآتِیْشِن؟ ایست زی شون فیِتیش؟)

سوالات عمومی

 • Wie motivieren Sie sich? Was treibt Sie an?(ویِه موتیوییقِن زی زیش؟ واس تقایْبْت زی آن؟)
 • Was ist Ihre größte Schwäche?(واس ایست ایقِه گقوستِه شْوِیشِه؟)
 • Was ist Ihre größte Stärke?(واس ایست ایقه گقوستِه شْتیَقْکِه؟)
 • Was erwarten Sie von mir als Chef?(واس اِرواتْنْ زیِه فون می آلْسْ شِف؟)

در پایان مصاحبه معمولاً کارفرما چیزی شبیه این را می گوید:

 • Wir melden uns bei Ihnen!(ویِه مِدْلِنْ اُنْسْ بای اینِن)

بسیار کاربردی برای آلمانی

نمونه یک مصاحبه

Interviewer (Interviewer) = مصاحبه‌گر

Applicant (Bewerber) = متقاضی


Interviewer: Guten Tag und herzlich willkommen. Bitte stellen Sie sich kurz vor.

Bewerber: Guten Tag und vielen Dank. Mein Name ist Anna Müller. Ich habe einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Universität München und habe in den letzten fünf Jahren als Projektmanagerin bei einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet.

Interviewer: Was hat Sie dazu bewogen, sich bei unserer Firma zu bewerben?

Bewerber: Ich habe viel Gutes über Ihre Firma gehört, insbesondere über Ihre innovativen Projekte und die Arbeitskultur. Die Stelle als Senior Projektmanagerin entspricht genau meinen Fähigkeiten und Erfahrungen, und ich bin überzeugt, dass ich einen wertvollen Beitrag zu Ihrem Team leisten kann.

Interviewer: Können Sie uns mehr über Ihre bisherigen Erfahrungen als Projektmanagerin erzählen?

Bewerber: Natürlich. In meiner letzten Position war ich verantwortlich für die Planung und Durchführung verschiedener Projekte im Bereich IT. Ich habe Teams von bis zu zehn Personen geleitet, Budgets verwaltet und sicher gestellt, dass Projekte fristgerecht und innerhalb des Budgets abgeschlossen wurden. Ein besonderes Projekt, auf das ich stolz bin, ist die Implementierung eines neuen CRM-Systems, das die Effizienz und Kundenzufriedenheit erheblich verbessert hat.

Interviewer: Welche Stärken bringen Sie in unser Unternehmen ein?

Bewerber: Ich bin sehr organisiert und detailorientiert, was mir hilft, komplexe Projekte erfolgreich zu managen. Außerdem bin ich ein guter Kommunikator und kann gut im Team arbeiten. Meine Erfahrung im Projektmanagement hat mir auch beigebracht, flexibel zu sein und schnell auf Veränderungen zu reagieren.

Interviewer: Was sind Ihre Schwächen?

Bewerber: Eine Schwäche, an der ich arbeite, ist, dass ich manchmal zu perfektionistisch bin und mich zu sehr auf Details konzentriere. Ich habe jedoch gelernt, Prioritäten zu setzen und Aufgaben zu delegieren, um effizienter zu arbeiten.

Interviewer: Wie gehen Sie mit Stress und Termindruck um?

Bewerber: Stress und Termindruck sind in der Projektarbeit unvermeidlich. Ich versuche, organisiert zu bleiben und Aufgaben zu priorisieren. Zudem achte ich darauf, regelmäßig Pausen zu machen und bei Bedarf Unterstützung von Kollegen einzuholen. Diese Strategien helfen mir, auch in stressigen Zeiten produktiv zu bleiben.

Interviewer: Haben Sie Fragen an uns?

Bewerber: Ja, ich würde gerne mehr über die Projekte erfahren, an denen ich arbeiten würde, und welche Entwicklungsmöglichkeiten es innerhalb Ihres Unternehmens gibt.

Interviewer: Wir haben derzeit mehrere spannende Projekte in der Pipeline, darunter die Entwicklung neuer Softwarelösungen für den Finanzsektor. Was die Entwicklungsmöglichkeiten betrifft, bieten wir regelmäßige Schulungen und die Möglichkeit, in verschiedene Rollen zu wechseln. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Müller. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.

Bewerber: Vielen Dank für das informative Gespräch. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

مصاحبه‌گر: روز بخیر و خوش آمدید. لطفاً خودتان را به اختصار معرفی کنید.

متقاضی: روز بخیر و متشکرم. نام من آنا مولر است. من دارای مدرک مدیریت بازرگانی از دانشگاه مونیخ هستم و در پنج سال گذشته به عنوان مدیر پروژه در یک شرکت متوسط کار کرده‌ام.

مصاحبه‌گر: چه چیزی شما را به این فکر انداخت که در شرکت ما درخواست دهید؟

متقاضی: من چیزهای زیادی در مورد شرکت شما شنیده‌ام، به خصوص در مورد پروژه‌های نوآورانه و فرهنگ کاری‌تان. موقعیت مدیر ارشد پروژه دقیقاً با مهارت‌ها و تجربیات من مطابقت دارد و مطمئن هستم که می‌توانم به تیم شما کمک ارزشمندی بکنم.

مصاحبه‌گر: می‌توانید بیشتر در مورد تجربیات قبلی خود به عنوان مدیر پروژه بگویید؟

متقاضی: البته. در آخرین موقعیتم مسئول برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه IT بودم. من تیم‌هایی تا ده نفر را هدایت کردم، بودجه‌ها را مدیریت کردم و اطمینان حاصل کردم که پروژه‌ها به موقع و در چارچوب بودجه به پایان می‌رسند. یکی از پروژه‌های خاصی که به آن افتخار می‌کنم، پیاده‌سازی یک سیستم CRM جدید بود که به طور قابل توجهی کارایی و رضایت مشتریان را بهبود بخشید.

مصاحبه‌گر: چه نقاط قوتی را به شرکت ما می‌آورید؟

متقاضی: من بسیار منظم و جزئی‌نگر هستم که این به من کمک می‌کند پروژه‌های پیچیده را با موفقیت مدیریت کنم. همچنین من یک ارتباط‌گیرنده خوب هستم و می‌توانم به خوبی در تیم کار کنم. تجربه من در مدیریت پروژه به من آموخته است که انعطاف‌پذیر باشم و سریع به تغییرات پاسخ دهم.

مصاحبه‌گر: نقاط ضعف شما چیست؟

متقاضی: یک ضعف که روی آن کار می‌کنم این است که گاهی اوقات بیش از حد کمال‌گرا هستم و بیش از حد به جزئیات توجه می‌کنم. اما یاد گرفته‌ام که اولویت‌بندی کنم و وظایف را واگذار کنم تا کارآمدتر عمل کنم.

مصاحبه‌گر: چگونه با استرس و فشار زمان برخورد می‌کنید؟

متقاضی: استرس و فشار زمان در کار پروژه اجتناب‌ناپذیر است. من سعی می‌کنم منظم بمانم و وظایف را اولویت‌بندی کنم. همچنین توجه دارم که به طور منظم استراحت کنم و در صورت لزوم از همکارانم کمک بگیرم. این استراتژی‌ها به من کمک می‌کنند که حتی در زمان‌های پر استرس نیز بهره‌وری داشته باشم.

مصاحبه‌گر: آیا سوالی از ما دارید؟

متقاضی: بله، من دوست دارم بیشتر در مورد پروژه‌هایی که قرار است روی آنها کار کنم و همچنین فرصت‌های توسعه در شرکت شما بدانم.

مصاحبه‌گر: ما در حال حاضر چندین پروژه هیجان‌انگیز در دست اقدام داریم، از جمله توسعه راه‌حل‌های نرم‌افزاری جدید برای بخش مالی. در مورد فرصت‌های توسعه، ما دوره‌های آموزشی منظم و امکان انتقال به نقش‌های مختلف را ارائه می‌دهیم. متشکرم برای گفتگو، خانم مولر. ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.

متقاضی: متشکرم برای این گفتگو‌ی آموزنده. منتظر بازخورد شما هستم.

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست