آلمانی انعکاسی

آموزش ضمایر انعکاسی در آلمانی (با ترجمه و مثال)

گاما آلمانی

ضمایر انعکاسی (reflexive pronouns) همان ضمایر مفعولی مثل خودم، خودت، خودش، خودمان، خودتان و خودشان است که بخشی از افعال انعکاسی زبان آلمانی مثل فعل sich waschen (به معنای شستشو) و یا sich setzen (به معنای نشستن) را تشکیل می دهند. فعل انعکاسی به فعلی گفته می شود که فاعل و مفعول در آن یکی هستند و عملکرد فعل به فاعل برمیگردد.

ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی به دو شکل هستند: ضمایر انعکاسی مستقیم ( برای مفعول مستقیم) و ضمایر انعکاسی غیر مستقیم (برای مفعول غیر مستقیم).

ضمایر انعکاسی مستقیم ضمایر انعکاسی غیر مستقیم معنی
mich (میش) mir (میِ) خودم
dich (دیش) dir (دیِ) خودت
sich (زیش) sich (زیش) خودش
uns (اُنْس) uns (اُنْس) خودمان
euch (آیْش) euch (آیْش) خودتان
sich (زیش) sich (زیش) خودشان
آلمانی تلفظ فارسی معنی فارسی
Er hat sich rasiert. اِ هات زیش خازیِت. او اصلاح کرد.
Du hast dich gebadet. دو هاست زیش گِه بادِت. تو حمام کردی.
Ich will es mir zuerst überlegen. ایشْ ویلْ اِس میِ زوئیِسْت اوبالیگِن. اول باید در موردش فکر کنم.
 • توجه داشته باشید که برخلاف زبان انگلیسی، در آلمانی در فرم های مودبانه کلمات از حروف بزرگ استفاده نمی شود.
کلمه آلمانی تلفظ فارسی معنی فارسی
Setzen Sie sich bitte. زتْزِن زی زیش بیتِه لطفا بنشینید.
Nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit. نِهْمِن زی زیش قوویْش اِتْوایْسِ زایت عجله نکن.
 • ضمایر انعکاسی معمولا اولین فعل جمله را با استثنائات خاصی دنبال می کند:
کلمه آلمانی تلفظ فارسی معنی فارسی
Sie wird sich darüber freuen. زی ود زیش داویبِ فْقُویْن او از این خوشحال خواهد شد.
 • اگر جای فعل و فاعل در جمله عوض شود و فاعل ضمی شخصی باشد، ضمیر انعکاسی باید بعد از ضمیر شخصی بیاید:
کلمه آلمانی تلفظ فارسی معنی فارسی
Darüber wird sie sich freuen. داقوبِ ویدْ زی زیش فْقُویْن او از این بابت خوشحال خواهد شد.
 • اگر جمله از دو بخش یا دو بند تشکیل شده باشد، ضمیر انعکاسی بعد از فاعل بند دوم می آید:
کلمه آلمانی تلفظ فارسی معنی فارسی
Ich frage mich, ob sie sich darüber freuen wird. ایش فخْاگ میش، اوبْ زی زیش داقوبِ فْقُویْن وید من سوال می‌کنم که او از این خوشحال خواهد شد یا نه
 • بر خلاف زبان انگلیسی، ضمایر انعکاسی در آلمانی زمانی که منعکس کننده فعل جمله هستند، بعد از حروف اضافه هم استفاده می شوند:
کلمه آلمانی تلفظ فارسی معنی فارسی
Er hatte nicht genug Geld bei sich. اِر هاتِه نیشْت گِنوک گِلْت بایْ زیش او کافی پول را با خود نداشت.
Hatten Sie nicht genug Geld bei sich? هاتِن زی نیشْت گِنوک گِلْت بایْ زیش آیا شما کافی پول را با خود نداشتید؟
 • یکی دیگر از کابردهای ضمایر انعکاسی استفاده آنها به همراه افعال متعدی است که در آن عمل فعل به نفع فاعل انجام می شود. مثلا در زبان فارسی می گوییم: من یک کلاه جدید (برای خودم) خریدم. در فارسی ضمیر انعکاسی همیشه گفته نمی شود.
کلمه آلمانی تلفظ فارسی معنی فارسی
Ich hole mir einen Kaffee. ایش هُوله میی آنِن کافی. من یک فنجان قهوه برای خودم می‌آورم.
Sie hat sich eine neue Jacke gekauft. زی هاتْ زیشْ آنِه نویه یاکه گِآوْفْت او یک ژاکت جدید برای خودش خریده است.
 • معمولا در زبان آلمانی ضمایر انعکاسی در جمله به جای “همدیگر را” استفاده می شوند در حالیکه در زبان انگلیسی از “each other” و در فارسی از “همدیگر را، یکدیگر را” استفاده می کنیم و ممکن است گاهی اوقات هم آنها را در جمله حذف کنیم:
کلمه آلمانی تلفظ فارسی معنی فارسی
Wir sind uns letzte Woche begegnet. وی زینْت اُنْس لِتْس تِه واخِه بیگِگْنِت ما در هفته‌ی گذشته با یکدیگر برخورد کردیم.
 • توجه داشته باشید در چنین مواردی کلمه einander (به معنی یکدیگر، همدیگر) که در فرم تغییری نمی کند به جای ضمیر انعکاسی قابل استفاده است:
کلمه آلمانی تلفظ فارسی معنی فارسی
Wir kennen uns schon. وی کِنِنْ اونْسْ شون ما همدیگر را می‌شناسیم.
Wir kennen einander schon. وی کِنِن آیْنانْدِ شون ما همدیگر را می‌شناسیم.
 • همیشه بعد از حروف اضافه از einander به جای ضمیر انعکاسی استفاده می شود. سپس حرف اضافه و einander به هم متصل می شوند تا یک کلمه واحد را تشکیل بدهند:
کلمه آلمانی تلفظ فارسی معنی فارسی
Sie redeten miteinander. زی قیدِتْنْ مِت اِنانْدا آن‌ها با یکدیگر صحبت می‌کردند.
 • در زبان انگلیسی و فارسی، ضمایری که برای تاکید مورد استفاده قرار می گیرند همان ضمایر انعکاسی هستند؛ مثلا می گوییم: I did it myself (من خودم این کار را کردم.) در زبان آلمانی کلمه selbst و یا کلمه selber (برای گفتگوهای غیر رسمی) به جای ضمایر انعکاسی و برای نشان دادن تاکید استفاده می شوند. شکل این کلمات هیچ وقت تغییر نمی کند و همیشه بدون توجه به موقعیتشان در جمله، تاکید به همراه دارند:
کلمه آلمانی تلفظ فارسی معنی فارسی
Ich selbst habe es nicht gelesen, aber.. ایشْ زِبْسْت هابِه اِس نیشْت گِلیسِن، آبا… من خودم آن را نخوانده‌ام، اما..

نکات کلیدی

 • ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی دو شکل دارند: ضمایر انعکاسی مستقیم و ضمایر انعکاسی غیر مستقیم.
 • علاوه بر این ضمایر انعکاسی بعد از عباراتی استفاده می شوند که در آنها ضمیر منعکس کننده فاعل است.
 • معمولا در زبان آلمانی به جای کلمه “یکدیگر را ” یا “همدیگر را” از ضمایر انعکاسی استفاده می شود؛ اما einander می تواند به عنوان جایگزین ضمیر انعکاسی در جمله استفاده شود که همیشه بعد از حرف اضافه می آید.
 • کلمه Selbst و یا selber برای گفتگوهای غیر رسمی، به جای ضمایر انعکاسی برای تاکید در جمله استفاده می شوند.

سایر آموزشهای گرامر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست