topNotch

1000 کلمه مهم و پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی فارسی

گاما

در این پست بیش از 1000 کلمه پرکاربرد و روزمره زبان انگلیسی را بهمراه معنای فارسی به شما معرفی می کنیم. این کلمات شامل صفت های پرکاربرد، افعال و اسم های رایج در زبان انگلیسی هستند. اما واقعا این کلمات یا واژگانی که در سایت های مشابه می بینید کافی نیستند، بلکه اصطلاحات و جملات کاربردی زبان رو هم باید یاد بگیرید. در واقع در مطلب 15 روش افزایش دایره واژگان با سرعت نور هم توضیح دادیم که یادگیری واژگان به تنهایی و بدون قرار گیری در جملات و اصطلاحات غیر ممکن است! این را تجربه صد ساله و تحقیقات علمی می گویند نه نظر من و شما!! پس در کنار واژگان، بعد از 4 سال این در و اون در زدن 🙂 کاربردی ترین اصطلاحات و جملات زبان رو هم می تونید اینجا دانلود کنید. این صفحه رو ذخیره کنید در مرورگرتون چون خیلی باهاش کار دارید!!

همه واژگان زبان که از صفر تا صد نیاز دارید اینجان!

این قسمت که توسط نگارنده و چندین زبان آموز با تجربه بیش از 12 سال تدوین شده است شامل کاربردی ترین و پر تکرارترین کلمات زبان انگلیسی در آزمون های مختلف و در مکالمات است و با حفظ این واژگان به هیچ لغت دیگری نیاز نخواهید داشت نه برای مکالمه نه آزمونهایی مثل تافل و آیلتس!  پیشنهاد می کنیم دانلود نمایید:

  دانلود جزوه پی دی اف 600 واژه رایج زبان (برای مبتدی-متوسط)

   دانلود اپلیکیشن موبایل ۵۰۴ واژه + تلفظ (اندروید)

   دانلود اپلیکیشن موبایل ۵۰۴ واژه + تلفظ (آیفون و آیپد)

≡  دانلود آموزش ویدیویی واژگان مهم زبان (3000 واژه با آموزش ویدیویی)

  دانلود اصطلاحات توریستی برای گردشگران (اگر واژه ها را برای گردش و مسافرت می خواهید)

   دانلود پرکاربردترین کلمات انگلیسی در آزمون تافل و آیلتس (فقط سطح پیشرفته و برای آزمونهای زبان)

دانلود اصطلاحات زبان انگلیسی

pdf  دانلود فایل پی دی اف اصطلاحات رسمی و غیررسمی

pdf  جزوه پی دی اف ۱۵۰ اصطلاح پرکاربرد انگلیسی

pdf  کتاب ۵۳ صفحه ای اصطلاحات انگلیسی

pdf  ۲۵۰ تا از کاربردی ترین اختصارات در انگلیسی مدرن

download  دانلود اپلیکیشن اصطلاحات عامیانه انگلیسی (اندروید)

download  دانلود اپلیکیشن دیکشنری حاوی اصطلاحات انگلیسی (آیفون)

دانلود جملات انگلیسی

download  دانلود رایگان PDF متن های کوتاه انگلیسی

download   دانلود pdf متون کوتاه کاربردی پایه ای

download  دانلود جملات کاربردی انگلیسی (مخصوص مکالمه +تلفظ)

download  دانلود اپلیکیشن اصطلاحات عامیانه انگلیسی (اندروید)

واژگان دیگری که کاربردی هستند

۱- صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی

انگلیسی تلفظ فونتیک انگلیسی تلفظ فارسی معنی فارسی
other /ˈʌðər/ ادِر دیگر / دیگری
new /nuː/ نیو جدید / نو
good /ɡʊd/ گود خوب
high /haɪ/ های بالا / زیاد
old /oʊld/ اُلْد پیر / مسن / قدیمی
great /ɡreɪt/ گرِیْت عالی / بزرگ
big /bɪɡ/ بیگ بزرگ
American /əˈmerɪkən/ اِمِریکِن آمریکایی
small /smɔːl/ اِسمُال کوچک
large /lɑːrdʒ/ لارج بزرگ / حجیم
national /ˈnæʃənl/ نَشِنال ملی
young /jʌŋ/ یانگ جوان / کم سن
different /ˈdɪfərənt/ دیفْرِنْتْ متفاوت
black /blæk/ بلک سیاه
long /lɔːŋ/ لانگ بلند / طولانی
little /ˈlɪtl/ لیتِل کوچک / ریز
important /ɪmˈpɔːrtnt/ ایمپورتِنْت مهم
political /pəˈlɪtɪkl/ پِلیتیکال سیاسی
bad /bæd/ بد بد / خراب
white /waɪt/ وایت سفید
real /riːl/ ریل واقعی
best /best/ بِسْت بهترین
right /raɪt/ رایت درست / راست
social /ˈsoʊʃəl/ سوشال اجتماعی
only /ˈoʊnli/ اُونْلی تنها
public /ˈpʌblɪk/ پابلیک عمومی
sure /ʃʊr/ شُور مطمئن
low /loʊ/ لو کم / پایین
early /ˈɜːrli/ اِرْلی زود
able /ˈeɪbl/ اِیْبِل توانا
human ˈhjuːmən/ هیومِن انسان
local /ˈloʊkl/ لوکال محلی
late /leɪt/ لِیْت دیر
hard /hɑːrd/ هارد سخت / مشکل
major /ˈmeɪdʒər/ مِیْجِر عمده / اصلی
better /ˈbetər/ بِتِر بهتر
economic /ˌɛkəˈnɑːmɪk/ اِکانِمیک اقتصادی / ارزان قیمت
strong /strɔːŋ/ سْتْرانْگ قوی / مستحکم / تند (برای مزه ها)
possible /ˈpɑːsəbl/ پاسیبل ممکن / قابل انجام
whole /hoʊl/ هول همه / تمام
free /friː/ فْری آزاد / رایگان
military /ˈmɪlɪˌteri/ میلیتِری نظامی
true /truː/ تْرو درست / حقیقی
federal /ˈfɛdərəl/ فِدِرال فدرال
international /ˌɪntərˈnæʃənl/ اینترنَشْنِل بین المللی
full /fʊl/ فول کامل / تمام / پر
special /ˈspɛʃəl/ اسْپَشِل خاص / ویژه
easy /ˈiːzi/ ایزی راحت
clear /klɪr/ کْلیِر تمیز / پاک / واضح
recent /ˈriːsənt/ ریسِنْت اخیر
certain /ˈsɜːrtən/ سرتِیْن معین / قطعی
personal /ˈpɜːrsənl/ پِرْسِنال شخصی
open /oʊpən/ اوپِن باز / علنی
red /rɛd/ رِد سرخ / قرمز
difficult /ˈdɪfɪkəlt/ دیفیکالْت سخت / مشکل
available /əˈveɪləbl/ اِوِیْلِبِل در دسترس / موجود
likely /ˈlaɪkli/ لایْکْلی محتمل
short /ʃɔːrt/ شورْت کوتاه / مختصر
single /ˈsɪŋɡəl/ سینگِل تنها / مجرد
medical /ˈmɛdɪkl/ مِدیکال پزشکی / دارویی
current /ˈkɜːrənt/ کِرِنْت رایج / متداول / جاری
wrong /rɔːŋ/ رانْگ اشتباه / غلط
private /ˈpraɪvət/ پْرایوِت خصوصی / محرمانه
past /pæst/ پَست قبلی / سابق
foreign /ˈfɔːrɪn/ فارِن خارجی / بیگانه
fine /faɪn/ فایْن خوب / دلپذیر
common /ˈkɒmən/ کامِن مشترک / رایج / عمومی
poor /pʊr/ پور فقیر / بیچاره
natural /ˈnætʃərəl/ نَچْرال طبیعی
significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/ سیگنیفیکِنْت مهم / قابل توجه
similar /ˈsɪmələr/ سیمیلِر مشابه
hot /hɑːt/ هات داغ / پرحرارت / جذاب
dead /dɛd/ دِد مرده / بی روح
central /ˈsɛntrəl/ سِنْتْرال مرکزی
happy /ˈhæpi/ هَپی شاد
serious /ˈsɪriəs/ سیریِس جدی / وخیم
ready /ˈrɛdi/ رِدی آماده
simple /ˈsɪmpl/ سیمْپِل ساده
left /lɛft/ لِفْت چپ
physical /ˈfɪzɪkl/ فیزیکال فیزیکی / جسمانی
general /ˈdʒɛnərəl/ جِنِرال عمومی / همگانی
environmental /ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl/ اینوایِرْمِنْتال محیطی / مربوط به محیط زیست
financial /fɪˈnænʃəl/ فاینَنْشال مالی
blue /bluː/ بلو آبی
democratic /ˌdɛməˈkrætɪk/ دِموکراتیک دموکراتیک
dark /dɑːrk/ دارک تیره / تاریک
various /ˈvɛriəs/ وَریِس مختلف / گوناگون
entire /ɪnˈtaɪər/ اینتایِر تمام / سراسر
close /kloʊz/ کِلوز نزدیک / خودمانی
legal /ˈliːɡəl/ لیگال قانونی / مشروع / حقوقی
religious /rɪˈlɪdʒəs/ ریلیجِس مذهبی / دینی
cold /koʊld/ کولد سرد
final /ˈfaɪnl/ فایْنال نهایی
main /meɪn/ مِیْن اصلی
green /ɡriːn/ گْرین سبز
nice /naɪs/ نایس خوب / دلپذیر
huge /hjuːdʒ/ هیوج عظیم / کلان
popular /ˈpɒpjʊlər/ پاپیولِر محبوب
traditional /trəˈdɪʃənl/ ترِدیشِنال سنتی
cultural /ˈkʌlʧərəl/ کالْچِرال فرهنگی

همانگونه که قبلا هم گفتیم، ۴ نکته مهم قبل از خرید مجموعه آموزش نصرت را مطالعه کنید و سپس ببینید، بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی برای شما کدام است؟

۲-کلمات مرجع شامل صفت و قید  وفعل

کلمه فونتیک انگلیسی تلفظ فارسی معنی
Accept /əkˈsɛpt/ اکْسِپْتْ پذیرفتن
Accident /ˈæk.sɪ.dənt/ اکْسیدِنْت تصادف
Across /əˈkrɒs/ اِکراس از این سو به آن سو
Act /ækt/ اَکْت عمل کردن
Actor /ˈæk.tər/ اَکتِر هنرپیشه
Add /æd/ اَد جمع کردن
Adult /ˈæd.ʌlt/ اَدُلْت بزرگسال
Advise /ədˈvaɪz/ اَدْوایْز نصیحت کردن
Afraid /əˈfreɪd/ اِفْرِیْد هراسان
Agency /ˈeɪ.dʒənsi/ اِیْجِنْسی نمایندگی
Almost /ˈɔːl.moʊst/ اُلْمُسْت تقریبا
Although /ɔːlˈðoʊ/ اُلزو اگر چه
Among /əˈmʌŋ/ اِمانْگ در میان
Amount /əˈmaʊnt/ اِمونت مقدار
Anniversary /ˌæn.ɪˈvɜːr.sər.i/ اَنیوِرسِری سالگرد
Apologize /əˈpɒl.ə.dʒaɪz/ اِپولوجایْز عذرخواهی کردن
Appear /əˈpɪər/ اِپیِر ظاهر شدن
Area /ˈɛə.ri.ə/ اِریا ناحیه
Argue /ˈɑːr.ɡjuː/ آرگیو بحث کردن
Army /ˈɑːr.mi/ آرمی ارتش
Arrest /əˈrɛst/ اِرِسْت دستگیر کردن
Atmosphere /ˈæt.məs.fɪr/ اَتْمُسفیِر جو
Attach /əˈtætʃ/ اِتَچ چسباندن
Automobile /ˌɔː.təˈmoʊ.biːl/ اوتِمُوبیل اتومبیل
Autumn /ˈɔː.təm/ آتِم پاییز
Average /ˈæv.ər.ɪdʒ/ اَورِج معدل
Avoid /əˈvɔɪd/ اِوُیْد اجتناب کردن از
Awake /əˈweɪk/ اِوِیْک بیدار
Award /əˈwɔːrd/ اِوارْد جایزه
Balance /ˈbæl.əns/ بَلِنس میزان کردن
Base /beɪs/ بِیس اساس
Beat /biːt/ بیت زدن
Below /bɪˈloʊ/ بیلُو پایین
Bill /bɪl/ بیل لایحه
Biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/ بایالِژی زیست شناسی
Bite /baɪt/ بایْت گاز گرفتن
Blind /blaɪnd/ بلایْنْد کور
Block /blɒk/ بِلاک بلوک
Blood /blʌd/ بِلاد خون
Boil /bɔɪl/ بویْل جوشاندن
Bone /boʊn/ بُون استخوان
Border /ˈbɔːr.dər/ بورْدِر مرز
Born /bɔːrn/ بورْن متولد شدن
Borrow /ˈbɑː.roʊ/ بارُو قرض کردن
Brain /breɪn/ بْرِیْن مغز
Brave /breɪv/ بْرِیْو شجاع
Breathe /briːð/ بْریث نفس کشیدن
Bridge /brɪdʒ/ بْریج پل
Bright /braɪt/ بْرایْت تابناک
Burn /bɜːrn/ بِرْن سوختن
Burst /bɜːrst/ بِرْسْت ترکیدن
Calm /kɑːm/ کالْم آرامش
Camp /kæmp/ کَمپْ اردوگاه
Cancer /ˈkæn.sər/ کَنْسِر سرطان
Candidate /ˈkæn.dɪ.deɪt/ کَنْدی-دِیْت نامزد
Capital /ˈkæp.ɪ.təl/ کَپیتِل پایتخت
Care /ker/ کِر مواظبت
Case /keɪs/ کِیس مورد
Catch /kætʃ/ کَچ گرفتن
Cause /kɔːz/ کاز علت
Celebrate /ˈsel.ə.breɪt/ سِلَبْرِیْت جشن گرفتن
Center /ˈsɛn.tər/ سِنْتِر مرکز
Century /ˈsɛn.tʃər.i/ سِنْچِری قرن
Ceremony /ˈser.əˌmoʊ.ni/ سِرمانی مراسم
Champion /ˈʧæm.pi.ən/ چامپیِنْ قهرمان
Chance /ʧæns/ چَنْس شانس
Chemical /ˈkɛm.ɪ.kəl/ کِمیکِل شیمیایى
Chief /ʧiːf/ شِف رئیس
Citizen /ˈsɪt.ɪ.zən/ سیتیزِن شهروند
Claim /kleɪm/ کلِیم ادعا کردن
Climate /ˈklaɪ.mət/ کلایْمِتْ آب و هوا
Climb /klaɪm/ کلایْم بالارفتن
Coal /koʊl/ کول زغال سنگ
Coast /koʊst/ کوسْتْ ساحل
Collect /kəˈlɛkt/ کِلِکْت جمع کردن
Combine /kəmˈbaɪn/ کِمبایْن ترکیب کردن
Comment /ˈkɒm.ɛnt/ کامِنْت نظر دادن
Committee /kəˈmɪt.i/ کِمیتی کمیته
Community /kəˈmjuː.nə.ti/ کِمیونیتی اجتماع
Company /ˈkʌm.pə.ni/ کامْپِنی کمپانی
Compare /kəmˈpɛr/ کِمپِر مقایسه کردن
Compete /kəmˈpiːt/ کِمْپیت رقابت کردن
Complex /ˈkɒm.plɛks/ کامْپِلِکس پیچیده
Chemistry /ˈkɛm.ɪ.stri/ کِمیستری شیمی
Unite /juːˈnaɪt/ یونایْت متحد کردن
Universe /ˈjuː.nəˌvɜːrs/ یونِوِرْس جهان
Urgent /ˈɜːr.dʒənt/ اِرجِنْت ضرورى
Quality /ˈkwɒl.ə.ti/ کوالِتی کیفیت
Quiet /kwaɪ.ət/ کوآیِت ساکت
Jewel /ˈdʒuː.əl/ جواِل جواهر
Join /dʒɔɪn/ جویْن متصل کردن
Joint /dʒɔɪnt/ جویْنْت مشترک
Judge /dʒʌdʒ/ جاج قاضى
Jury /ˈʤʊəri/ جواِری هیات منصفه
Keep /kiːp/ کیپ نگاه داشتن
Kick /kɪk/ کیک لگد زدن
Kill /kɪl/ کیل کشتن
Kind /kaɪnd/ کایْنْد نوع
Knowledge /ˈnɒl.ɪdʒ/ نالیج شناخت
Vote /voʊt/ وُت راى دادن
Volcano /vɒlˈkeɪ.noʊ/ والْ کِیْنو آتشفشان
Visit /ˈvɪz.ɪt/ ویزیت ملاقات کردن
Warn /wɔːrn/ وارْن هشدار دادن
Weak /wiːk/ ویک ضعیف
Dense /dɛns/ دِنْسْ غلیظ
Image /ˈɪ.mɪdʒ/ ایمِیْج تصویر
Atom /ˈæt.əm/ اَتِم اتم
Cell /sɛl/ سِل سلول
Gene /dʒiːn/ جین ژن
Organ /ˈɔːr.ɡən/ اُرگِن عضو
Tissue /ˈtɪʃ.uː/ تیشو بافت
Robot /ˈroʊ.bɑːt/ روبات ربات
Protein /ˈproʊ.tiːn/ پُروتین پروتئین
Compound /ˈkɒm.paʊnd/ کامْپَوند مرکب
Stomach /ˈstʌ.mək/ سْتامِک معده
Heart /hɑːrt/ هارت قلب
Concern /kənˈsɜːrn/ کِنْسِرْن نگران بودن
Condition /kənˈdɪʃ.ən/ کِنْدیشِن شرط
Conference /ˈkɒn.fər.əns/ کانفِرِنْس کنفرانس
Laboratory /læbˈɒr.ə.tɔːri/ لابْرِتوری آزمایشگاه
Lake /leɪk/ لِیک دریاچه
Land /lænd/ لَند زمین
Dam /dæm/ دَم سد
Damage /ˈdæm.ɪdʒ/ دَمِیْج زیان
Danger /ˈdeɪn.dʒər/ دِنْجِر خطر
Dark /dɑːrk/ دارْک تاریکی
Molecule /ˈmɒl.ɪ.kjuːl/ مالِکیول ملکول
Nerve /nɜːrv/ نِروْ عصب
Valley /ˈvæl.i/ والی دره
Value /ˈvæl.juː/ وَلْیو ارزش
Vegetable /ˈvɛdʒ.tə.bəl/ وِجْتِبِل سبزى
Version /ˈvɜːr.ʒən/ وَرجِن نسخه
Safe /seɪf/ سِیْف امن
Sail /seɪl/ سِیْل با کشتی سفر کردن
Race /reɪs/ رِیْس مسابقه سرعت
Radar /ˈreɪ.dɑːr/ رَیْدار رادار
Railroad /ˈreɪl.roʊd/ رِیْل رود راه آهن
Observe /əbˈzɜːrv/ اِبزِرو مشاهده کردن
Ocean /ˈoʊ.ʃən/ اُوشن اقیانوس
Bacteria /bækˈtɪə.ri.ə/ باکْتِریا باکترى
Element /ˈɛl.ɪ.mənt/ اِلِمِنْت عنصر
Confirm /kənˈfɜːrm/ کِنْفیرم تائید کردن
Conflict /ˈkɒn.flɪkt/ کانْفْلیکْت تعارض
Congratulate /kənˈɡræt.jə.leɪt/ کِنْگْراچِلِیْت تبریک گفتن
Congress /ˈkɒŋ.ɡrəs/ کانْگْرِس کنگره
Connect /kəˈnɛkt/ کِنِکْت وصل کردن
Pain /peɪn/ پِیْن درد
Paint /peɪnt/ پِیْنْت رنگ کردن
Paper /ˈpeɪ.pər/ پِیپِر کاغذ
Narrow /ˈnæroʊ/ نَرو باریک
Nation /ˈneɪ.ʃən/ نِیشِن ملت
Native /ˈneɪ.tɪv/ نِیْتیو بومى
Natural /ˈnætʃ.ər.əl/ نَچرال طبیعى
Nature /ˈneɪ.tʃər/ نِیْچِر طبیعت
Victim /ˈvɪk.tɪm/ ویکْتیم قربانى
Victory /ˈvɪk.tər.i/ ویکتِری پیروزى
Village /ˈvɪl.ɪdʒ/ ویلِج دهکده
Organism /ˈɔːr.ɡəˌnɪzəm/ اُرگِنیزِم ارگانیسم
Lung /lʌŋ/ لانگ ریه
Tank /tæŋk/ تانک مخزن
Target /ˈtɑːr.ɡɪt/ تارگیت هدف
Taste /teɪst/ تِیسْتْ طعم
Tax /tæks/ تَکس مالیات
Team /tiːm/ تیم گروه
Machine /məˈʃiːn/ مِشین ماشین
Magazine /ˌmæɡ.əˈzin/ مَگِزین مجله
Mail /meɪl/ مِیْل پست کردن
Main /meɪn/ مِیْن اصلى
Major /ˈmeɪ.dʒər/ مِیجِر بزرگ
Particle /ˈpɑːr.tɪ.kəl/ پارتیکِل ذره
Virus /ˈvaɪ.rəs/ وایْرِس ویروس
Continent /ˈkɒn.tɪ.nənt/ کانتینِنْت قاره
Continue /kənˈtɪn.juː/ کِنتینیو ادامه دادن
Intestine /ɪnˈtɛs.tɪn/ اینتتِسْتین روده
Correct /kəˈrɛkt/ کِرِکْت اصلاح کردن
Cost /kɒst/ کاسْت هزینه
Cotton /ˈkɑː.tən/ کاتِن پنبه اى
Law /lɔː/ لو قانون
Lead /liːd/ لید رهبرى کردن
Male /meɪl/ مِیل جنس نر
Navy /ˈneɪ.vi/ نِیوی نیروى دریایى
Necessary /ˈnɛs.ə.sɛr.i/ نِسِسِری لازم
Factory /ˈfæk.tə.ri/ فَکتوری کارخانه
Fail /feɪl/ فِیْل شکست خوردن
Fall /fɔːl/ فال افتادن
Earn /ɜːrn/ اِرْن کسب معاش کردن
Earth /ɜːrθ/ ارْث زمین
Earthquake /ˈɜːrθ.kweɪk/ اِرْث کوِیْک زلزله
Deaf /dɛf/ دِف کر
Debt /dɛt/ دِت بدهى داشتن
Gain /ɡeɪn/ گِیْن فایده بردن
General /ˈdʒɛn.ər.əl/ دِنْجِر عمومى
Gentle /ˈdʒɛn.təl/ جِنْتِل نجیب
Gift /ɡɪft/ گیفت هدیه
Hang /hæŋ/ هانْگ آویزان کردن
Harm /hɑːrm/ هارم آسیب
Harvest /ˈhɑːr.vɪst/ هارویْسْت درو کردن
Identify /aɪˈdɛn.tə.faɪ/ آیدِنْتیفای شناختن
Illegal /ɪˈliː.ɡəl/ ایلیگِل غیرقانونى
Imagine /ɪˈmædʒ.ɪn/ ایمِیْجین تصور کردن
Immediate /ɪˈmiː.di.ət/ ایمیدیِت فورى
Import /ˈɪm.pɔːrt/ ایمْپورْت وارد کردن
Wear /wɛr/ وِر پوشیدن
Weather /ˈwɛð.ər/ وِدِرْ آب و هوا
West /wɛst/ وِسْت غرب
Wet /wɛt/ وِت مرطوب
Count /kaʊnt/ کَونت شمردن
Court /kɔːrt/ کورْت دادگاه
Cover /kʌvər/ کاوِر جلد
Crash /kræʃ/ کْرَش درهم شکستن
Hear /hɪr/ هیر شنیدن
Hate /heɪt/ هِیْت نفرت داشتن از
Heal /hil/ هیل شفا دادن
Health /hɛlθ/ هِلْث سلامتی
False /fɔːls/ فالس نادرست
Feed /fid/ فید تغذیه کردن
Fence /fɛns/ فِنْس حصار
Wheat /wiːt/ ویت گندم
Wide /waɪd/ وِیْد پهن
Willing /ˈwɪl.ɪŋ/ ویلینگ مایل بودن
Sailor /ˈseɪ.lər/ سِیلِر دریانورد
Same /seɪm/ سِیْم یکسان
Sand /sænd/ سِنْد شن
Satellite /ˈsæt.ə.laɪt/ سَتِلایت ماهواره
Offer /ˈɔː.fər/ آفِر پیشنهاد
Official /əˈfɪʃ.əl/ اِفیشِل ادارى
Opinion /əˈpɪn.jən/ اِپینیِن عقیده
Decrease /dɪˈkriːs/ دیکریس کاهش یافتن
Learn /lɜːrn/ لِرن یاد گرفتن
Legal /ˈliː.ɡəl/ لیگِل قانونى
Lend /lɛnd/ لِنْد قرض دادن
Raise /reɪz/ ریْز پروراندن
Rare /rɛər/ رِرْ کمیاب
Rate /reɪt/ رِیْت سرعت
Reach /riːʧ/ ریچ رسیدن به
React /riˈækt/ ری اَکْت واکنش نشان دادن
North /nɔːrθ/ نورث شمال
Noon /nuːn/ نون ظهر
Nowhere /ˈnoʊ.wɛr/ نو وِر هیچ جا
Nuclear /ˈnjuː.kli.ər/ نیوکْلیِر هسته اى
Goal /ɡoʊl/ گُول هدف
Government /ˈɡʌv.ər.mənt/ گاوِرمِنْت حکومت
Grain /ɡreɪn/ گرِیْن دانه
Economy /ɪˈkɒn.ə.mi/ ایکانِمی اقتصاد
Edge /ɛdʒ/ اِج لبه
Education /ˌɛdʒ.əˈkeɪ.ʒən/ اِجوکِیْشِن آموزش
Effort /ˈɛf.ərt/ اِفِرْت کوشش
March /mɑːrtʃ/ مارچ راهپیمایى کردن
Mark /mɑːrk/ مارک علامت گذاشتن
Pardon /ˈpɑːr.dən/ پارْدِن پوزش
Parliament /ˈpɑːr.lə.mənt/ پارلِمِنْت پارلمان
Part /pɑːrt/ پارْت بخش
Tear /tɪr/ تیر اشک
Temperature /ˈtɛm.pər.ə.tʊr/ تِمپْرِچِر دما
Important /ɪmˈpɔrt.ənt/ ایمپورتِنْت مهم
Improve /ɪmˈpruːv/ ایمْپْروْ بهبودى یافتن
Increase /ɪnˈkriːs/ اینْکْریز افزایش دادن
Depression /dɪˈprɛʃ.ən/ دیپرِشِن افسردگى
Describe /dɪˈskraɪb/ دیسْکرایْب شرح دادن
Desert /ˈdez.ɚt/ دِزِرْت بیابان
Design /dɪˈzaɪn/ دیزاین طرح
Engine /ˈɛn.dʒən/ اِنجین موتور
Environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ اینوایِرْمِنْت محیط
Equal /ˈiː.kwəl/ ایکواِل برابر
Escape /ɪˈskeɪp/ ایسکِیْپ فرار
Fix /fɪks/ فیکس درست کردن
Flag /flæɡ/ فلَگ پرچم
Flat /flæt/ فلَت مسطح
Float /floʊt/ فلوت شناور
Flood /flʌd/ فلاد سیل
Guard /ɡɑːrd/ گارد نگهبان
Guide /ɡaɪd/ گاید راهنما
Guilty /ˈɡɪl.ti/ گیلْتی گناهکار
Horrible /ˈhɒr.ə.bl̩/ هارِبِل ناگوار
Inspect /ɪnˈspɛkt/ اینْسْپِکْت رسیدگی کردن
Instead /ɪnˈstɛd/ اینستِد بجای
Instrument /ˈɪn.strə.mənt/ اینْسْترومِنْت وسیله
List /lɪst/ لیست فهرست
Live /laɪv/ لایو زنده
Load /loʊd/ لود بار
Recent /ˈriː.sənt/ ریسِنْت اخیر
Reduce /rɪˈduːs/ ریدیوز کاستن
Media /ˈmiː.di.ə/ میدیِ رسانه ها
Medicine /ˈmɛd.ɪ.sən/ مِدیسِن پزشکی
Meet /miːt/ میت ملاقات کردن
Member /ˈmɛm.bər/ مِمبِر عضو
Patient /ˈpeɪ.ʃənt/ پِیْشِنْت بیمار
Pay /peɪ/ پِی پرداخت کردن
Peace /piːs/ پیس صلح
Percent /pərˈsɛnt/ پیرسِنْت درصد
Perfect /ˈpɜːr.fɪkt/ پَرفِکْت بى عیب
Custom /ˈkʌs.təm/ کاستِم رسم
Culture /ˈkʌl.tʃər/ کالچِر فرهنگ
Crowd /kraʊd/ کْراوْد جمعیت

واژگان دیگر دسته بندی شده

واژگان پوشاک و لباس واژگان فرودگاه
واژگان لوازم خانه واژگان زیبای انگلیسی
واژگان فضاهای داخلی خانه واژگان حیوانات
واژگان سبزیجات واژگان ادویه جات
کار و تجارت واژگان زیبا برای توصیف افراد

7 نکته تکمیلی برای یادگیری بهتر واژگان

1-تا می ‌توانید مطالعه کنید. هر چيزي از رمان گرفته تا مجله و هر چيز بی‌ اهمیتي را بخوانيد و به تمام نوشته ‌ها توجه كنيد. هر چه بیشتر با كلمات مختلف آشنا شويد، بیشتر هم یاد خواهید گرفت. در حقیقت کلمات نا آشنا را نادیده نگیرید. اگر معنی یک کلمه را نمي ‌دانید، آن را جستجو و نكته ‌برداري كنيد.

2- کلمات جدید را یادداشت کنید. نوشتن کلمه با معنايش به شما کمک می ‌کند تا آن را به خاطر بسپارید. یک دفترچه يادداشت داشته باشید تا بتوانيد مجموعه تمام کلمات جدیدي كه با آن ها مواجه مي ‌شويد را به صورت يك جا گردآوري و در صورت نیاز به راحتی آن ها را اصلاح کنید.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

3- کلمات جدید را با صداي بلند تكرار و تمرین کنید. هر روز يك واژه جديد را به عنوان “کلمه روز” به دايره لغات تان اضافه كنيد. در طول روز از کلمه ‌‌‌ای که به تازگی یاد گرفته ‌اید در متن استفاده کنید تا فراموش تان نشود.

4- به خاطر سپردن کلمات به صورت بصري بسیار مفید است. سعی کنید کلمات را روی برچسب ‌هاي يادداشت کوچک بنویسید و آن ها را در جا هاي مختلف خانه روي اشيا مرتبط بچسبانيد تا کلمات جدید را با شكل شان ياد بگيريد.

5- بازي واژگان را به صورت آنلاین انجام دهید. در صورت مواجهه با کلمات جدید هم، معانی آن ها را جستجو کنید. به طور مثال Scrabble یكي از بازی‌ هاي سرگرم‌ کننده برای این منظور است.

6- از کلمات جدید دائما استفاده کنید تا فراموش شان نکنید. مقالات كوتاه مخاطب ‌پسند بنويسيد یا وبلاگی با موضوع دل خواه راه‌ اندازی کنيد.

7- با یکی از دوستان تان به انگليسي مكالمه كنيد. بهترین راه برای به دست آوردن اعتماد به نفس در مكالمه، صحبت کردن با كسي است كه زبان مادري ‌اش انگليسي باشد.

این پست جالب را مطالعه کنید: ۵ تا از بهترین کتاب های آموزش زبان انگلیسی کدامند؟

رادتایم

حتما بخوانید!

43 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست