بنر فشرده
افعال بی قاعده انگلیسی

لیست افعال بی قاعده زبان انگلیسی (پرکاربردترین ها)

در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، در این پست لیست افعال بدون قاعده یا Irregular verbs

در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، در این پست لیست افعال بدون قاعده یا Irregular verbs را در اختیار شما قرار می دهیم. به خاطر سپردن این افعال کاملا ضروری است هر چند کمی زمان نیاز دارد.

English

همانگونه که می دانیم اگر بخواهیم شکل گذشته یا اسم مفعولی یک فعل را در انگلیسی به کار ببریم، یک ed به انتهای آن اضافه می کنیم. اما در انگلیسی مانند خیلی از زبان های دیگر، یک سری افعال از این قاعده مستثنی هستند و باید آنها را حفظ کنید. این افعال که خیلی هم پرکاربرد هستند در جدول زیر آمده اند(این صفحه را در سیستم خود ذخیره کنید و فعل ها را حفظ کنید):

فعل اصلی حالت گذشته فعل اسم مفعولی فعل
be
begin
break
bring
buy
build
choose
come
cost
cut
do
draw
drive
eat
feel
find
get
give
go
have
hear
hold
keep
know
leave
lead
let
lie
lose
make
mean
meet
pay
put
run
say
see
sell
send
set
sit
speak
spend
stand
take
teach
tell
think
understand
wear
win
write
was/were
began
broke
brought
bought
built
chose
came
cost
cut
did
drew
drove
ate
felt
found
got
gave
went
had
heard
held
kept
knew
left
led
let
lay
lost
made
meant
met
paid
put
ran
said
saw
sold
sent
set
sat
spoke
spent
stood
took
taught
told
thought
understood
wore
won
wrote
been
begun
broken
brought
bought
built
chosen
come
cost
cut
done
drawn
driven
eaten
felt
found
got
given
gone
had
heard
held
kept
known
left
led
let
lain
lost
made
meant
met
paid
put
run
said
seen
sold
sent
set
sat
spoken
spent
stood
taken
taught
told
thought
understood
worn
won
written

مثلا فعل شکستن یا break:

فعل اصلی break می باشد که معنی شکستن می دهد. اگر بخواهیم بگوییم شیشه را شکستیم: We broke the glass  (حالت گذشته فعل). اگر بخواهیم بگوییم شیشه شکست (یک نفر شیشه را شکسته است): The glass is broken (اسم مفعولی)

ثبت دیدگاه