جملات شرطی انگلیسی

آموزش جملات شرطی در زبان انگلیسی به زبان ساده + فیلم

ielts gama-min

هر چیزی که درباره شرط ها در انگلیسی باید بدانید را در این مطلب به زبان کاملا ساده برایتان بیان می کنیم. هر سوالی در این باره دارید در بخش نظرات با ما مطرح نمایید.

شرط انگلیسی

ساختارهایی در زبان انگلیسی وجود دارد که شرطی (conditional) نامیده می شوند و برای صحبت در مورد موقعیت های ممکن یا خیالی به کار می روند. یک “شرط ” یک “وضعیت یا چگونگی ” است.

به عنوان مثال:

If a certain condition is true, then a particular result happens.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

(اگر شرط خاص درست باشد، نتیجه خاص اتفاق می افتد.)

حتما بخش آموزشهای گرامر زبان انگلیسی ما را مشاهده کنید!

چهار شرط اساسی در زبان انگلیسی وجود دارد:

  • شرطی نوع صفر
  • شرطی نوع اول
  • شرطی نوع دوم
  • شرطی نوع سوم

برخی شروط دیگر هم وجود دارد که با ترکیبی از این چهار مورد به وجود آمده اند.

ساختار جملات شرطی

ساختار شرط ها ساده است. در این جمله دو احتمال اساسی وجود دارد:

Result

نتیجه

Condition

شرط

IF

اگر

we will get wet

ما خیس خواهیم شد.

it rains,

باران ببارد

If

اگر

یا مانند این:

Condition

شرط

IF

اگر

Result

نتیجه

it rains.

باران ببارد

If

اگر

We will get wet

ما خیس خواهیم شد

توجه داشته باشید که در مثال اول فقط از یک کاما استفاده می کنیم.

شرط ها: جدول زمان و احتمالات

Time Example Conditional Probability

any time

هر زمانی

If you heat water to 100 degrees celsius, it boils

اگر آب را تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد گرم کنید، جوش می آید

zero conditional

شرطی نوع صفر

Certain

قطعیت

future

آینده

If it rains, I will stay in.

اگر باران ببارد، من داخل خواهم ماند

first conditional

شرطی نوع اول

Likely

احتمال

future

آینده

If I won the lottery, I would retire.

اگر من لاتاری را بردم، بازنشسته می شوم

second conditional

شرطی نوع دوم

Unlikely

بعید

present

حال

If I had the money, I would lend it to you

اگر پول داشته باشم، به شما قرض می دهم

second conditional

شرطی نوع دوم

Impossible

غیرممکن

past

گذشته

If I had seen him, I would have given him the message.

اگر او را دیده بودم، پیام را به او داده بودم

third conditional

شرطی نوع سوم

Impossible

غیر ممکن

شرطی نوع صفر: قطعیت

شرط صفر برای مواردی استفاده می شود که نتیجه همیشه درست است تا زمانی که شرط برقرار باشد.

Situation Result Condition IF
present simple

حال ساده

present simple

حال ساده

fact- universal

حقیقت عمومی

it boils.

می جوشد

you heat water to 100 degrees celsius,

اگر آب را تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد گرم کنید

If

اگر

present simple

حال ساده

present simple

حال ساده

fact- personal

حقیقت شخصی

get a headache.

سر درد می گیرم

drink coffee,

قهوه بنوشم

If

اگر

در این مثال ها اگر شرط برقرار باشد، نتیجه همیشه رخ می دهد، بنابراین زمان مهم نیست.

شرطی نوع اول: احتمال واقعی در آینده

در شرطی نوع اول، جمله شرط یکی از دو اقدام آتی است که باید قبل از جمله دوم (نتیجه) به وقوع بپیوندد. دانشجویی که می خواهد به دانشگاه برود، اما هنوز نتیجه امتحان خود را دریافت نکرده است و تا زمانی که نتیجه را دریافت نکند، نمی تواند به دانشگاه برود. در مورد یک دانشجوی خوب که انتظار می رود نمرات خوب کسب کند، احتمالا امکان دستیابی به تحصیل در دانشگاه وجود دارد، بنابراین می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

Result Condition IF
WILL + base verb present simple

حال ساده

she will go to university.

او به دانشگاه خواهد رفت

she gets good grades,

او نمرات خوبی بگیرد

If

اگر

ما در مورد آینده حرف می زنیم، اما از زمان حال برای شرط و از زمان آینده برای نتیجه استفاده می کنیم. در این مثال، فرد در مورد رفتن به دانشگاه مطمئن است. در بخش نتیجه جمله می توانیم از سایر افعال مدال استفاده کنیم:

Possibility

امکان وقوع

Result

نتیجه

Condition

شرط

IF

اگر

she will go to university.

او به دانشگاه خواهد رفت

she will go to university.

او به دانشگاه خواهد رفت

she gets good grades,

او نمرات خوبی بگیرد

If

He is not sure about going to university.

او در مورد رفتن به دانشگاه مطمئن نیست.

he may go to university.

او ممکن است به دانشگاه برود

he gets good grades,

او نمرات خوبی بگیرد

If

The speaker is expressing his or her opinion, giving advice.

سخنران نظر خود را بیان می کند و مشاوره می دهد

she should go to university.

او بهتر است به دانشگاه برود.

she gets good grades,

او نمرات خوبی بگیرد

If

This means that it is possible.

معنی ممکن بودن می دهد

he can go to university.

او می تواند به دانشگاه برود.

he gets good grades,

او نمرات خوبی بگیرد

If

This means that it is possible, but not that likely.

معنی ممکن بودن می دهد اما نه به احتمال زیاد

she could go to university.

او می تواند به دانشگاه برود.

she gets good grades,

او نمرات خوبی بگیرد

If

This means that it is possible, but not that likely.

معنی ممکن بودن می دهد اما نه به احتمال زیاد

he might go to university.

او ممکن است به دانشگاه برود.

he gets good grades,

او نمرات خوبی بگیرد

If

همچنین می توان از اشکال مختلف زمان حال در قسمت شرط جمله استفاده کرد:

Result Reason for tense Condition IF

an action in the future

اقدام آینده

present simple

حال ساده

I’ll ask her about it.

از او سوال خواهم پرسید

see her,

من او را ببینم

If

an unfinished present action

اقدام ناتمام فعلی

present progressive

حال استمراری

I’ll go home.

به خانه می روم

they are still working,

آن ها هنوز مشغول کار باشند

If

a future arrangement

ترتیب آینده

present progressive

حال استمراری

I’ll stay at home.

من در خانه می مانم

they are going,

آن ها می روند

If

a finished action related to now

یک عمل تمام شده مربوط به حال حاضر

present perfect

ماضی نقلی

I’ll clear away the plates.

من بشقاب ها را تمیز می کنم

you have finished your meal,

غذا را به پایان برسانید

If
WILL + base verb

making an agreement

ایجاد ترتیب

WILL + base verb

will let you have Friday off.

من به شما اجازه می دهم روز جمعه را مرخصی باشید

you will work late today,

اگر امروز تا دیروقت کار کنید

If
WILL + base verb

expressing displeasure because someone insists on doing something

ابراز نارضایتی چون کسی اصرار دارد کاری انجام دهد

WILL + base verb

the police will stop you.

پلیس شما را متوقف خواهد کرد

you will drive too fast,

بیش از حد سریع رانندگی کنید

If

شرطی نوع دوم: وضعیت خیالی یا آینده غیر محتمل

شرطی نوع دوم برای صحبت در مورد شرایط فعلی فرضی یا خیالی استفاده می شود که ما چیزی متفاوت از آنچه که واقعا اتفاق می افتد، تصور می کنیم. همچنین برای بحث در مورد چیزهایی که بعید به نظر می رسد در آینده اتفاق افتد استفاده می شود. از زمان گذشته در شرط و از would برای نتیجه استفاده می کنیم.

Possibility

احتمال

Result

نتیجه

Time

زمان

Condition

شرط

IF

Impossible

غیر ممکن

WOULD + base verb present

حال

past simple

گذشته ساده

I don’t have the time, so I’m not going to learn Italian.

من وقت ندارم، بنابراین نمی خواهم ایتالیایی یاد بگیرم.

would learn Italian.

ایتالیایی یاد می گرفتم.

had the time,

وقت داشتم

If

unlikely

غیر ممکن

WOULD + base verb future

آینده

past simple

گذشته ساده

There’s a very small chance of winning the lottery, so the trip is unlikely

شانس بسیار کمی برای برنده شدن در قرعه کشی وجود دارد، بنابراین سفر بعید است.

would travel around the world.

به سراسر جهان سفر می کنم.

won the lottery

برنده لاتاری شدم

If

می توانیم از سایر افعال مدال در زمان گذشته در نتیجه جمله استفاده کنیم:

Certainty

قطعیت

Result

نتیجه

Condition

شرط

IF
WOULD + base verb past simple

گذشته ساده

Although unlikely to happen, the speaker is sure that they would do it given the opportunity.

اگرچه بعید است اتفاق بیفتد، گوینده مطمئن است که این کار را با توجه به فرصت انجام خواهد داد.

would learn Italian.

ایتالیایی یاد می گرفتم.

had the time,

وقت داشتم

If

Although unlikely to happen, it is only a possibility anyway.

اگر چه بعید است اتفاق بیفتد، ولی تنها یک احتمال است.

might learn Spanish.

شاید بتوانم اسپانیایی یاد بگیرم

had more time,

وقت بیشتری داشتم

If

Although unlikely to happen, the speaker is saying that it would be a good idea, but is not committed to it.

اگرچه بعید است اتفاق بیفتد، گوینده می گوید که این ایده خوبی است، اما به آن متعهد نیست.

should learn some more about IT.

باید بیشتر در مورد فناوری اطلاعات بدانم

had more time,

وقت بیشتری داشتم

If

Although unlikely to happen, it is only a possibility anyway.

اگر چه بعید است اتفاق بیفتد، ولی تنها یک احتمال است.

could learn Hindi.

می توانم هندی یاد بگیرم.

had more time

وقت بیشتری داشتم

If

برای افعال to be، دو شکل وجود دارد که با I، she، he و it استفاده می شود:

Result

نتیجه

Condition

شرط

IF
Were I, he, she, it

I’d marry her.

با او ازدواج می کردم

were you,

جای شما بودم

If
Was I, he, she, it

I’d marry her.

با او ازدواج می کردم

was you,

جای شما بودم

If

از دست ندهید: آموزش عبارت های قیدی- Adverbs در زبان انگلیسی به زبان ساده

شرطی نوع سوم: تصورات گذشته

زمانی که در مورد گذشته صحبت می کنیم و تصورات متفاوت از واقعیت اتفاق می افتند، استفاده می شود:

What actually happened

واقعا چه رخ داده است

Result

نتیجه

Condition

شرط

WOULD HAVE + Past Participle

Past Perfect

گذشته نقلی

I didn’t know and didn’t help.

من نمی دانستم و کمک نکردم.

would have helped.

کمک می کردم

had known,

می دانستم

If

Certainty

قطعیت

Result

نتیجه

Condition

شرط

IF
WOULD HAVE+ past participle

past perfect

گذشته نقلی

Although this didn’t happen, the speaker is sure about the result.

اگرچه اتفاق رخ نداد، اما گوینده در مورد نتیجه مطمئن است

would have helped.

کمک می کردم

had known,

می دانستم

If

Although this didn’t happen, the result is only a possibility.

اگر چه اتفاق رخ نداد، اما نتیجه تنها یک احتمال است

could have helped.

می توانستم کمک کنم

had known,

می دانستم

If

Although this didn’t happen, the result is only a possibility.

اگر چه اتفاق رخ نداد، اما نتیجه تنها یک احتمال است

might have helped.

ممکن بود کمک کنم

had known,

می دانستم

If

Although this didn’t happen, it is only a good suggestion or piece of advice.

اگر چه اتفاق نیافتاده است، اما این فقط یک پیشنهاد خوب یا نصیحت است

you should have helped.

بهتر بود کمک می کردید

you had known,

می دانستید

If

فیلم آموزش

 

دانلود فیلم 

این نوشته را بصورت PDF دانلود کنید (کلیک کنید)

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

English

حتما بخوانید!

نتیجه‌ای پیدا نشد.

3 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست