عبارات قیدی

آموزش گرامر adverb phrase در انگلیسی (با ترجمه و مثال)

گاما

عبارت قیدی که در زبان انگلیسی به آن adverb phrase گفته می شود گروهی از دو یا چند کلمه است که به عنوان قید در جمله عمل می کنند. همانطور که یک قید (adverb) می تواند فعل، صفت و یا یک قید دیگر را تغییر بدهد، عبارت قیدی بیش از یک کلمه نیز می تواند همین نقش را داشته باشد.

به طور معمول، عبارات قیدی به سوال هایی که با چگونه؟ (How) کجا؟ (Where) چرا؟ (Why) و یا چه کاری؟ (What) پرسیده می شوند پاسخ می دهند. برای درک بیشتر مفهوم عبارت قیدی، به جملات زیر توجه کنید:

 • I parked the car. ماشین را پارک کردم
 • I parked the car here.  ماشین را اینجا پارک کردم
 • I parked the car right here. ماشین را درست اینجا پارک کردم
 • I parked the car right here under the bridge. ماشین را درست اینجا زیر پل پارک کردم

در جمله اول هیچ نوع قید یا عبارت قیدی وجود ندارد. در جمله دوم کلمه here برای توصیف محل پارک ماشین به کار رفته شده؛ بنابراین این کلمه قید است. جمله سوم نیز با آوردن عبارت right here، روی مکانی که ماشین در آنجا پارک شده تاکید می کند. در این جمله به جای استفاده از یک قید واحد از یک عبارت قیدی یا همان Adverb phrase استفاده شده است.

جمله آخر نیز شامل یک عبارت قیدی طولانی تر است که اطلاعات بیشتری درباره محل پارک ماشین به ما می دهد. توجه داشته باشید که عبارت “right here under the bridge” یک عبارت حرف اضافه ای است که در انگلیسی به آن prepositional phrase گفته می شود. در این عبارت از preposition (حرف اضافه) “under” و متمم “bridge” استفاده شده است. در جمله آخر، عبارت حرف اضافه ای به عنوان قید عمل می کند و از آنجایی که برای توصیف مکان پارک ماشین به کار می رود هم نقش عبارت حرف اضافه دارد و هم نقش عبارت قیدی.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

عبارات قیدی نشان دهنده پاسخ به سوالات How, Where, Why, When هستند

یک عبارت قیدی معمولا شامل یک قید و حداقل یک کلمه دیگر قبل و بعد از آن است؛ اما ممکن است یک عبارت حرف اضافه ای یا یک عبارت نامتناهی هم نقش قید جمله را داشته باشد.

عبارات قیدی توصیف کننده حالت (How):

 • Surprisingly well ( به شکل غافلگیر کننده ای خوب)
 • In total silence ( درسکوت کامل)
 • Often under duress ( اغلب تحت فشار)
 • Very carefully ( با دقت زیاد)
 • Quite easily ( نسبتا به سادگی)

عبارات قیدی توصیف کننده مکان (Where):

 • Near the edge ( نزدیک لبه)
 • Through the looking glass ( آن سوی آینه)
 • Over the rainbow ( بر فراز رنگین کمان)
 • By the mailbox ( کنار صندوق پست)
 • Around the sun ( دور خورشید)

عبارات قیدی توصیف کننده دلیل (Why):

 • To understand better ( برای درک بهتر)
 • For her happily ever after ( به خاطر خوشحالی همیشگی او)
 • For pity’s sake ( به خاطر ترحم)
 • To make the most of it ( برای استفاده بیشتر از آن)
 • To end discrimination ( برای پایان دادن به تبعیض)

عبارات قیدی توصیف کننده زمان (When)

 • As quickly as possible ( در اسرع وقت)
 • Any time ( هر زمان)
 • Yesterday afternoon ( دیروز بعد از ظهر)
 • After a few minutes ( بعد از چند دقیقه)
 • Never at midnight ( هیچ وقت در طول نیمه شب)

عبارات قیدی در جمله

Adverb phrases یا همان عبارات قیدی ممکن است در هر قسمتی از جمله بیایند. برای اینکه بهتر با مفهوم عبارت قیدی آشنا شوید به جملات زیر توجه کنید:

 • Meet me at the mall later this evening. اواخر عصر امروز در بازار همدیگر را می بینیم
 • Without thinking, he turned down the road. بدون اینکه فکر کند، به سمت پایین جاده حرکت کرد
 • They must kiss before sunset to break the spell. آنها باید قبل از غروب خورشید همدیگر را ببوسند تا طلسم شکسته شود
 • She went online for more information. برای کسب اطلاعات بیشتر سراغ اینترنت رفت
 • In the forest, many creatures snarl and growl. بسیاری از جانداران در جنگل سر و صدا می کنند
 • I will not do that, never in a million years! حتی یک میلیون سال دیگر هم هرگز این کار نمی کنم
 • Dad spoke softly to calm her fear.  پدر برای رفع نگرانی اش به آرامی با او صحبت کرد
 • They have a house right by the ocean. آنها یک خانه درست کنار اقیانوس دارند
 • She slammed the door in a huff. به نشانه قهر در را محکم به هم کوبید
 • We will reconvene earlier than usual. ما زودتر از معمول دور هم جمع خواهیم شد
 • Truly happy, I gave him my answer. واقعا خوشحالم که جوابش را دادم
 • She took some time off for a much-needed vacation. مدتی مرخصی گرفت تا به تعطیلات خیلی ضروری برد
 • At every turn, problems blocked his path. از هر لحاظ، مشکلات سد راه او شدند
 • I saw a lot of trash beside the highway. کنار بزرگراه، زباله های زیادی دیدم
 • He decided to join a gym to get in shape. تصمیم گرفت به باشگاه برود تا خوش اندام شود
 • The dog came in for his bath, incredibly reluctantly. سگ با اکراه زیاد وارد وان حمامش شد
 • We strolled through the gardens very slowly. به آهستگی میان باغ ها قدم زدیم
 • He made his decision as quickly as possible. در اسرع وقت تصمیمش را گرفت
 • Put the flowers by the birdbath. گلها را کنار حوضچه بگذارید

تفاوت Adverb Phrases و Adverb Clauses

این نکته را حتما باید در نظر داشته باشید که یک عبارت گروهی از کلمات است که در آنها فعل و فاعل وجود ندارد. اگر به مثال های بالا دقت کنید، می بینید که عبارت “right here under the bridge” فعل ندارد و فقط یک عبارت قیدی یا همان Adverb Phrases محسوب می شود.

اما جمله واره قیدی یا Adverb Clauses به گروهی از کلمات گفته می شود که شامل یک فعل و فاعل هم می شوند. این گروه از کلمات نیز درست مثل عبارت قیدی فعل یا صفت را در جمله تغییر می دهند. به جمله زیر دقت کنید:

 • I parked the car where I could easily find it later. ماشین را جایی پارک کردم که بعدا بتوانم راحت آن را پیدا کنم

گروه قیدی I could easily find it later هم فاعل (I) دارد و هم فعل (find)؛ بنابراین یک جمله واره قیدی محسوب می شود که در کل روی فعل پارک کردن ماشین تغییراتی اعمال می کند تا مکان پارک کردن را توصیف کند. برای درک بهتر تفاوت بین عبارت قیدی و جمله واره قیدی سعی کنید مثال های عبارات قیدی را به شکل جمله واره قیدی بیان کنید.

تمرین

تمرین 1: جملات زیر را بخوانید و عبارت قیدی موجود در هر جمله را مشخص کنید.

 1. She sings very beautifully.
 2. He finished the work in a hurry.
 3. They traveled to the mountains last summer.
 4. She spoke to me in a soft voice.
 5. He completed the task with great care.

پاسخ‌های تمرین 1:

 1. very beautifully
 2. in a hurry
 3. to the mountains
 4. in a soft voice
 5. with great care

تمرین 2: با استفاده از عبارات قیدی داده شده، جملات زیر را کامل کنید.

عبارات قیدی: in the morning, very quickly, with enthusiasm, on the roof, by the river

 1. They decided to go fishing ____________________.
 2. She completed her homework ____________________.
 3. We saw a cat ____________________.
 4. He wakes up early ____________________.
 5. The children played ____________________.

پاسخ‌های تمرین 2

 1. by the river
 2. very quickly
 3. on the roof
 4. in the morning
 5. with enthusiasm

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

رادتایم

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست