در حال پرسش

آموزش کلمات پرسشی (حالات سوالی) در زبان انگلیسی

گاما

به سوال ها interrogative sentences نیز گفته می شود. این جملات برای کسب اطلاعات بکار می روند. آنها به طور کلی از الگوی زیر پیروی می کنند:

Wh (کلمات پرسشی) + auxiliary verb (فعل کمکی) + subject (فاعل)+ main verb (فعل اصلی)

انواع مختلفی از سوالها در گرامر انگلیسی وجود دارد. در سوال های بسته یا بله / خیر از کلمات پرسشی (مانند what) استفاده نمی شود و می توان آنها را تنها با با بله یا خیر پاسخ داد. به سوال های باز یا هر سوالی از یک کلمه پرسشی استفاده می کند می توان آزادانه پاسخ داد. از سؤالهای غیرمستقیم در نقل قول استفاده می کنیم. با ما با نحوه ساخت سوال ها در زبان انگلیسی آشنا شوید.

کلمات پرسشی در انگلیسی

 • Do you like ice-cream?   آیا بستنی دوست داری؟
 • How often do you eat ice-cream?   هر چند وقت بستنی می خورید؟
 • Have you had an ice-cream today?   آیا امروز بستنی خورده اید؟
 • What is your favourite kind of ice-cream?   نوع بستنی مورد علاقه شما چیست؟

انواع سوال ها

سوال های بله و خیر (Yes/No Questions)

این سوال ها بدون کلمات پرسشی ساخته می شوند: برای پاسخ به آنها فقط می توانیم از بله یا خیراستفاده کنیم. برای سوالاتی از این دست، فعل کمکی در ابتدای جمله قرار می گیرد. اگر فعل اصلی سوال be باشد، be در ابتدای جمله قرار می گیرید.

 • Do you like ice-cream?   آیا بستنی دوست داری؟
 • Have you had an ice-cream today?   آیا امروز بستنی خورده اید؟
 • Is this your ice-cream?   آیا این بستنی شماست؟

Wh- Questions

این گروه از سوال ها ساختاری مشابه با سوال های بله / خیر دارند، با این تفاوت که یک کلمه پرسشی قبل از فعل کمکی قرار می گیرد.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • How often do you eat ice-cream?   هر چند وقت بستنی می خورید؟
 • What is your favourite kind of ice-cream?   نوع بستنی مورد علاقه شما چیست؟

در سوال هایی که شامل حرف اضافه باشند، حرف اضافه معمولاً در انتهای جمله می آید.

 • Who is the ice-cream for?   بستنی مال چه کسی است؟

کلمات پرسشی رایج انگلیسی

question word (کلمه پرسشی) Usage (کاربرد) Example (مثال)
Who (چه کسی) subject, object (person)

فاعل/ مفعول (شخص)

Who gave you the book?

چه کسی کتاب را به شما داد؟

Who did you give the book to?

کتاب را به چه کسی دادید؟

Who did you see?

چه کسی را دیدید؟

What (چه چیزی) subject or object, if it’s not a person

فاعل/مفعول (شخص نیست)

What is it?

این چیست؟

What did you see?

چه چیزی را دیدید؟

What are you doing?

در حال انجام چه کاری هستی؟

what kind/sort/type of … (چه نوعی) no predetermined selection

انتخاب نامشخص

What kind of clothes do you usually wear?

معمولا چه نوع لباس هایی می پوشید؟

what day/color/… (چه روزی/ رنگی) What day is it today?

امروز چند شنبه است؟

Which (کدام) predetermined selection

انتخاب مشخص

Which car do you like better – the red one or the blue one?

کدام ماشین را بیشتر می پسندید- قرمزه یا آبیه؟

Whose (مال چه کسی) belonging/possession

مالکیت

Whose car is it?

این ماشین مال چه کسی است؟

Where (کجا) place (location, direction)

مکان (لوکیشن/ جهت)

Where is the station?

ایستگاه کجاست؟

Where are you going?

کجا می روید؟

where … from (از کجا) place (origin)

مکان (اصالت)

Where are you from?

اهل کجا هستید؟

When (چه زمانی) point in time

اشاره به زمان

When did you have breakfast?

کی صبحانه خوردید؟

How (چطور) Manner

چگونگی

How are you?

حالت چطور است؟

How did you get home last night?

دیشب چطور به خانه رفتی؟

how old/much/long (چند سال/ چه مقدار/ چه مدت) for more detail

برای جزئیات بیشتر

How old are you?

چند سالت است؟

How much is it?

قیمت این چقدر است؟

Why (چرا) reason for an action

دلیل یک عمل

Why are you so late?

چرا اینقدر دیر کردی؟

what … for (به چه دلیل) purpose of an action

هدف یک عمل

What do you need this for?

این را برای چه می خواهید؟

Who یا Whom؟

در زبان محاوره، who معمولاً هم به عنوان فاعل و هم به عنوان مفعول مورد استفاده قرار می گیرد. اما در گفتمان رسمی، برای اشاره به مفعول یک جمله معمولا از whom استفاده می شود.

 • Who did you see?   چه کسی را دیدید؟
 • → Whom did you see?

اگر در یک جمله از whom و یک حرف اضافه استفاده کنیم، حرف اضافه غالباً قبل از whom قرار می گیرد.

 • Who did you give the book to?   کتاب را به چه کسی دادید؟
 • → To whom did you give the book?

ترتیب کلمات در سوال های انگلیسی

برای درست کردن یک سوال، اغلب به کمک یک فعل کمکی (auxiliary verb) نیاز داریم. در زمانهای مرکب، از فعل کمکی یا فعل مودالی که در جمله وجود دارد استفاده می کنیم و آن را قبل از فاعل قرار می دهیم.

 • I have had an ice-cream today.   من امروز بستنی خورده ام
 • → Have you had an ice-cream today? (present perfect)   → آیا امروز بستنی خورده اید؟ (ماضی نقلی)
 • The ice-cream is made with milk.  بستنی از شیر تهیه می شود
 • → Is the ice-cream made with milk? (passive in the simple present)   → آیا بستنی از شیر تهیه می شود؟ (مجهول در زمان حال ساده)
 • Ice-cream men can eat ice-cream every day.   بستنی فروشان می توانند هر روز بستنی بخورند
 • → Can ice-cream men eat ice-cream every day? (modal verb in the simple present)   → آیا بستنی فروشان می توانند هر روز بستنی بخورند؟ (مودال در زمان حال ساده)

در زمان حال یا گذشته ساده در جملات مثبت از فعل کمکی استفاده نمی شود، بنابراین برای تبدیل آنها به حالت سوالی به فعل کمکی do نیاز خواهیم داشت. توجه داشته باشید که do در جمله های منفی نیز به کار می رود.

 • I like ice-cream.   من بستنی دوست دارم
 • → Do you like ice-cream?  شما بستنی دوست دارید؟

صرف فعل در سؤالها

فقط فعل کمکی doاست که تغییر می کند. در زمان حال ساده، از does برای سوم شخص و do برای سایر ضمایر استفاده می کنیم. در زمان گذشته ساده از did برای تمام ضمایر استفاده می شود.

 • He eats an ice-cream every day.   او هر روز بستنی می خورد
 • → Does he eat an ice-cream every day? (simple present – ۳rd person singular)   → آیا او هر روز بستنی می خورد؟ (حال ساده – سوم شخص مفرد)

 

 • She ate an ice-cream yesterday.   او روز گذشته بستنی خورد
 • → Did she eat an ice-cream yesterday? (simple past)   → آیا او روز گذشته بستنی خورد؟ (گذشته ساده)

سؤال های فاقد فعل کمکی

در زمان حال و گذشته ساده در صورتی که فعل اصلی جمله be باشد به هیچ نوع فعل کمکی نیاز نخواهیم داشت. در این حالت، کافی است جای فاعل و فعل را معکوس می کنیم.

 • I am/was addicted to ice-cream.   من به بستنی معتاد هستم/بودم
 • → Are/Were you addicted to ice-cream?   → آیا شما به بستنی معتاد هستید/ بودید؟

در صورتیکه یک کلمه پرسشی فاعل یک جمله سوالی باشد، از فعل کمکی استفاده نمی کنیم. این زمانی اتفاق می افتد که می خواهیم درباره کسی یا چیزی که یک فعل را انجام داده سوال برسیم. توجه داشته باشید که در چنین مواردی فعل باید به صورت سوم شخص مفرد بکار رود.

 • What tastes delicious? The ice-cream tastes delicious.   چه چیزی خوشمزه است؟ بستنی خوشمزه است
 • (but: What does the ice-cream taste like? The ice-cream tastes like strawberries.)   (اما: بستنی چه طعمی دارد؟ بستنی طعم توت فرنگی دارد.)
 • Who eats ice-cream every day? Jane and Phil eat ice-cream every day.   چه کسانی هر روز بستنی می خورد؟ جین و فیل هر روز بستنی می خورند
 • (but: Who do Jane and Phil eat ice-cream with? Jane and Phil eat ice-cream with Lorrie.)   (اما: جین و فیل با چه کسی بستنی می خورند؟ جین و فیل با لوری بستنی می خورند.)

سوالی با “have”

در مورد سؤال هایی که از فعل have استفاده می کنند، دو امکان وجود دارد. گزینه اول این است که از do به همراه فعل اصلی استفاده کنید. این روش رسمی تر است، و بیشتر در انگلیسی آمریکایی استفاده می شود.

 • My mom has an ice-cream machine.   مادر من دستگاه بستنی ساز دارد
 • → Does your mom have an ice-cream machine? (American English)   آیا مادر شما دستگاه بستنی ساز دارد؟ (انگلیسی آمریکایی)

اگرچه در انگلیسی بریتیش وقتی از مالکیت صحبت می کنیم باید از have got استفاده کنیم. در این شرایط have در نقش فعل کمکی بکار می رود و قبل از فاعل قرار می گیرد.

 • My mum has got an ice-cream machine.   مادر من دستگاه بستنی ساز دارد
 • → Has your mum got an ice-cream machine? (British English)   → آیا مادر شما دستگاه بستنی ساز دارد؟ (انگلیسی بریتیش/ بریتانیایی)

ویدیوی آموزش کلمات پرسشی

 

دانلود ویدیو

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست