could

آموزش کامل فعل کمکی could در انگلیسی (به زبان ساده)

گاما

یکی از افعال کمکی پرکاربرد در زبان انگلیسی که در این مطلب به طور کامل یاد خواهید گرفت.

بخش اول: اشکال مختلف فعل could

۱-شکل مثبت فعل could

در یک گروه فعلی، could اول می‌آید (پس از فاعل و قبل از فعل دیگر):

 • We could have lunch early.

Could را نمی‌توان با فعل کمکی دیگری به کار برد:

 • نادرست: We could might drive to France
 • درست: We could drive to France

۲- شکل منفی Could

فرم منفی این فعل، Couldn’t است. ما از don’t، doesn’t و didn’t‌ در کنار Could استفاده نمی‌کنیم:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • درست: He couldn’t lift that. It’s too heavy.
 • نادرست: He didn’t could lift that …

می‌توانیم از شکل کامل could not در شرایط رسمی یا وقتی می‌خواهیم روی چیزی تاکید کنیم، استفاده کنیم:

 • Fabio was frightened. He could not move his arm. It was stuck.

۳- شکل سوالی could

جای فاعل و could برای سوالی کردن جمله عوض می‌شود:

 • درست: Could I pay by credit card?
 • نادرست: Do I could pay by credit card?

ما در سوالات تاییدی یا همان سوالات کوتاه هم از could‌ و couldn’t استفاده می‌کنیم:

 • I could come back tomorrow, couldn’t I?

بخش دوم: کاربردهای could

۱-احتمال

ما اغلب از Could برای بیان احتمال و امکان در زمان حال و آینده استفاده می‌کنیم:

مقایسه:

It’s blue.

این آبی است.

I am certain that it is blue. It’s a fact.

من مطمئنم که این آبی است. این یک حقیقت است.

It could be blue. (present)

این احتمالا آبی است.

I’m not certain that it is blue.

من مطمئن نیستم این آبی باشد.

The storm will get worse.

طوفان بدتر خواهد شد.

I’m certain that the storm will get worse.

من مطمئنم طوفان بدتر خواهد شد.

The storm could get worse. (future)

طوفان می‌تواند بدتر شود.

I’m not certain that the storm will get worse.

من مطمئن نیستم طوفان بدتر شود.

۲- پیشنهاد

اغلب از could برای پیشنهاد دادن استفاده می‌شود:

 • Will’s party is fancy-dress.  مهمانی ویل بالماسکه است

B: It’s Halloween.  هالووین است.

C: Oh right. I could go as Julius Caesar.  اُه، بله! من می‌توانم مانند جولیوس سزار باشم.

B: Again? How many times have you done that?  بازهم؟ چند بار این کار را می‌کنی؟

 • A: I’ve got to be in the meeting at 10 and the train doesn’t get in until 10.15.  من ساعت ۱۰ باید در جلسه باشم و قطار تا ۱۰:۱۵ نمی‌رسد.

B: Could you get an earlier train?  آیا می‌توانی با قطار زودتری بیایی؟

۳- اجازه

Could برای گرفتن اجازه هم کاربرد دارد. Could بسیار رسمی‌ و مودبانه‌تر از can است:

 • Could I ask you a personal question?  آیا می‌توانم یک سوال شخصی از شما بپرسم؟

نکته: در جواب، از could برای رد یا پذیرفتن استفاده نمی‌کنیم، بلکه از can‌ استفاده می‌کنیم:

 • A: Could I leave early today?  آیا می‌توانم امروز زودتر بروم؟
 • B: Yes, you can./No, you can’t.  بله، می‌توانی/ نه نمی‌توانی.

نادرست: Yes, you could./No, you couldn’t.

Could در گذشته

ما معمولا از Could‌ برای صحبت از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده، استفاده نمی‌کنیم.

۴- دستاوردهای گذشته

وقتی می‌خواهیم از دستاوردهایی که در گذشته داشته‌ایم، صحبت کنیم، معمولا از was/ were able to یا managed to استفاده می‌کنیم و از could در جملات مثبت استفاده نمی‌کنیم. به این خاطر که آنها حقایق هستند تا احتمالات:

 • was able to/managed to buy a wonderful bag to match my shoes.  من توانستم یک کیف فوق‌العاده بخرم که به کفشهایم بیاید

نادرست: I could buy a wonderful bag to match my shoes.

 • We hired a car and we were able to/managed to drive 1,000 miles in one week.  ما یک اتومبیل اجاره کردیم و ‌توانستیم ۱۰۰۰ مایل را در یک هفته رانندگی کنیم

نادرست: We hired a car and we could drive 1,000 miles in one week.

۵- توانایی

از could برای صحبت از تواناییهایی که در گذشته داشته‌ایم، استفاده می‌کنیم:

 • When I was young, I could easily touch my toes.  وقتی جوان بودم، می‌توانستم به راحتی انگشتان پایم را لمس کنم

۶- احتمال

از could have + شکل –ed دار فعل برای صحبت کردن درباره احتمالی در گذشته، استفاده می‌کنیم:

 • could have been a lawyer.  من می توانستم یک وکیل باشم
 • They could have taken a taxi home instead of walking and getting wet.  آنها (احتمالا) می‌توانستند به جای پیاده‌روی و خیس شدن، تا خانه یک تاکسی بگیرند
 • Janette couldn’t have done any better.  جانت (احتمالا) نمی‌توانسته بهتر از این عمل کند

۷- حدس و پیش‌بینی

نکته: در حالت حدس و پیش‌بینی، coudn’t به عنوان شکل منفی must کاربرد دارد.

وقتی می‌خواهیم چیزی را حدس زده یا پیش‌بینی کنیم، از couldn’t به عنوان شکل منفی must استفاده می‌کنیم. همچنین از couldn’t have + شکل –ed دار فعل به عنوان فرم منفی must have‌+ فعل –ed‌دار استفاده می‌کنیم. از couldn’t‌ و couldn’t have + شکل –ed‌دار فعل برای بیان احتمال نزدیک به یقین استفاده می‌شود:

 • She must have made a mistake. It couldn’t be true.  او حتما اشتباه کرده، این نمی‌تواند درست باشد
 • A firework couldn’t have done all that damage.  یک آتش‌بازی نمی‌توانسته این همه خسارت را به بار آورده باشد

۸- Could + smell، taste؛ think، believe و غیره

ما از couldبه همراه افعال حسی (smell، taste، see، hear، touch و امثال آن) و فرآیندهای ذهنی (think، believe، remember، understand و غیره) برای اشاره به رویدادهایی که در گذشته رخ داده‌اند، استفاده می‌کنیم:

 • The food was terrible. I could taste nothing but salt.  غذا افتضاح بود. من مزه دیگری جز نمک را نمی‌توانستم حس کنم
 • We knew they were in there. We could hear voices inside.  ما می‌دانستیم آنها آنجا هستند. می‌توانستیم صداهایی را از داخل بشنویم

۹- حالت خبری can

از could برای خبری کردن can در اتفاقات گذشته استفاده می‌کنیم:

 • They told us we could wait in the hallway. (The original words were probably:

آنها به ما گفتند می‌توانید در سالن منتظر بمانید. (جمله اصلی احتمالا این بوده:”You can wait in the hallway.” شما می‌توانید در سالن منتظر باشید)

۱۰- انتقاد

اغلب از could have+ فعل –ed دار برای بیان نارضایتی یا انتقاد استفاده می:کنیم:

 • You could have called to say you would be late.  شما می‌توانستید زنگ بزنید و بگویید دیر می‌رسید.
 • You could have tidied your room.  (شما می‌توانستید اتاقتان را تمیز کنید. (که نکردید

۱۱- پشیمانی و حسرت

از could have + فعل –ed دار برای صحبت درباره وقایعی که اتفاق نیفتاده و گاهی اوقات بیان تاسف استفاده می‌شود:

 • He could have been a doctor.  (من می‌توانستم پزشک شوم (اما حیف نشدم
 • could have been famous.  من می‌توانستم مشهور شوم

ما اغلب از عبارت how could you/ she/ he/ they برای نشان دادن نارضایتی استفاده می‌کنیم (برای اینکه نشان دهیم ما از کاری که فردی انجام داده، خوشمان نمی‌آید):

 • Grandfather, how could youHow could you leave me?  پدربزرگ چطور توانستی مرا ترک کنی؟
 • How could you have gone without telling me?  چطور توانستی بدون اینکه به من بگویی، بروی؟

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

زبانمهر

حتما بخوانید!

5 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • عالی خیلی ممنون استاد

  پاسخ
 • محمد بهارلو
  مهر 18, 1401 6:18 ق.ظ

  سلام ممنون بابت پست
  ولی متاسفانه معنی بعضی از مثال هاتون رو اشتباه نوشتید :
  I could have been a lawyer
  به معنی “من می توانستم یک وکیل بشوم” نه “میتوانستم یک وکیل داشته باشم”
  لطفا بررسی کنید

  پاسخ
 • سلام ممنون خیلی کامل بود
  ببخشید چطور میتونم بااقای میلاد حیدری در لینکدین یا شبکه های اجتماعی دیگر ارتباط بگیرم ؟؟

  پاسخ
 • سلام خیلی آموزنده و مفید بود. ولی یک سوالی دارم. چرا درباره could در زمان آینده صحبت نکردید؟ چون could فقط گذشته ی فعل can نیست. بلکه زمان آینده can بحساب میاید.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست