فرانسه زیبا

80 اصطلاحات رایج روزمره زبان فرانسه (با معنی و تلفظ)

گاما

‍یادگیری هر زبانی اهمیت خاصی دارد، و یادگیری زبان فرانسه هم از این قاعده مستثنی نیست اما یادگیری متن های کوتاه و اصطلاحات رایج روزمره کاربردی مهم با معنی و تلفظ درست نقش مهمی در راه افتادن در یک زبان دارد.

از سوی دیگر یادگیری زبان فرانسه به شما ارتباط بیشتر با جهان فرانسوی‌زبان فراهم می‌کند و به شما امکان می‌دهد که در محیط‌های مختلفی از جمله فرهنگی، اجتماعی، تجاری و تحصیلی، موفقیت بیشتری داشته باشید. در ادامه کاربردی ترین، رایج ترین و مهم ترین کلمات و عبارت کاربردی زبان فرانسه بصورت گلچین شده و همچنین تعدادی از ضرب المثل های کاربردی آورده شده است.

به کارتون میاد حتما  جملات و کلمات عاشقانه رایج در زبان فرانسه

اصطلاحات/ عبارات کاربردی در زندگی روزمره به زبان فرانسه

عبارت یا اصطلاح تلفظ فارسی ترجمه فارسی
Bonjour بُنژور صبح بخیر / درود
Bonsoir بُنسوار شب بخیر / درود

Comment ça va?

کومون سا وا حال شما چطور است؟

Ça va bien, merci.

سا وا بیان، مقسی حالم خوب است، متشکرم.
S’il vous plaît سیل وو پله لطفاً
Merci مقسی متشکرم
De rien دو قیان خواهش می‌کنم / هیچی
Excusez-moi اکسوزه موا ببخشید
Oui وی بله
Non نون خیر
Je ne sais pas ژ نو سه پا نمی دانم

Je suis désolé(e)

ژ سوی دوزوله من متاسفم
A bientôt ا بیان تو به زودی
A demain ا دومن فردا می‌بینمت

Quelle heure est-il?

کل ار ای اِست ایل؟ چند است؟

Combien ça coûte?

کومبیان سا کوت؟ چند می‌شود؟

Où est la station de métro?

و ای لا استیو دو مترو؟ ایستگاه مترو کجاست؟

Je voudrais un café, s’il vous plaît.

ژو ودره آن کافه، سیل وو پله یک فنجان قهوه می‌خواهم، لطفاً.

Je suis perdu(e).

ژ سوی پردو من گم شده‌ام.

J’ai besoin d’aide.

ژی بسوان دهید اید به کمک نیاز دارم.

بلدین؟ سطوح زبان فرانسه+انواع مدرک زبان فرانسه 

اصطلاحات کاربردی در هنگام سفر به فرانسه

اصطلاحات/ عبارات کاربردی در فرودگاه

اصطلاحات/ عبارات کاربردی در فرودگاه
عبارت به زبان فرانسه تلفظ ترجمه به فارسی

Où est la porte d’embarquement?

oo ay la por duh-bark-uh-mon دروازه سواری کجاست؟

Je voudrais un billet, s’il vous plaît.

zhuh vood-ray uhn bee-yay, seel voo pleh یک بلیط می‌خواهم، لطفاً.

Quelle est la durée du vol?

kuhl ay la doo-ray doo vol مدت پرواز چقدر است؟

Où est le bureau de change?

oo ay la bur-oh duh shahnzh دفتر تبادل ارز کجاست؟

Je suis en retard.

zhuh swee ahn ruh-tard دیر رسیده‌ام.

Je suis perdu(e).

zhuh swee pair-doo گم شده‌ام.

Où sont les toilettes?

oo son lay twa-let دستشویی‌ها کجا هستند؟

À quelle heure est l’embarquement?

ah kell air ay lahm-bar-koomah ساعت سواری چقدر است؟

Je cherche mes bagages.

zhuh share-sh mah bah-gahzh به دنبال کیف‌هایم می‌گردم.

بلد باشید ضرب المثل ها رو: ۵۰ ضرب المثل پرکاربرد در زبان فرانسه با ترجمه 

اصطلاحات/ عبارات کاربردی در هتل

اصطلاحات/ عبارات کاربردی در هتل
عبارت به زبان فرانسه تلفظ ترجمه به فارسی

Je voudrais réserver une chambre.

zhuh vood-ray reh-zehr-vay uhn sham-bruh می‌خواهم یک اتاق رزرو کنم.

Où est la réception?

oo ay la ray-sep-syon میز پذیرش کجاست؟

Je voudrais vérifier.

zhuh vood-ray vair-uh-fyay می‌خواهم تسویه حساب کنم.

À quelle heure est le check-in / check-out?

ah kell air ay luh shek-in / shek-out چند شروع / پایان تحویل اتاق است؟

Est-ce que le petit déjeuner est inclus?

ess kuh luh puh-tee deh-zhay-nay eh in-clu آیا صبحانه درون قیمت است؟

Où est l’ascenseur?

oo ay lah ah-sahn-sir آسانسور کجاست؟

La chambre n’est pas propre.

lah sham-bruh neh pah propr اتاق تمیز نیست.

Je voudrais une serviette propre.

zhuh vood-ray uhn sehr-vyet propr می‌خواهم یک حوله تمیز بگیرم.

Est-ce qu’il y a un service de chambre?

ess kih-lyah ewn sehr-vees duh sham-bruh آیا خدمات اتاق وجود دارد؟

حتما استفاده کنید: پادکست آموزش زبان فرانسه (بهترین ها)

اصطلاحات/ عبارات کاربردی در رستوران

اصطلاحات/ عبارات کاربردی در رستوران
عبارت به زبان فرانسه تلفظ ترجمه به فارسی

Une table pour deux, s’il vous lait.

oon tahbl poor duh, seel voo pleh یک میز برای دو نفر، لطفاً.

La carte, s’il vous lait.

lah kart, seel voo pleh منو را بدهید، لطفاً.

Je voudrais commander maintenant.

zhuh vood-ray kom-and-ayr mahn-ten-ahn می‌خواهم الان سفارش دهم.

Quelle est la spécialité de la maison?

kell ay lah spes-ee-al-ee-tay duh lah meh-zon غذای ویژه رستوران چیست؟

Est-ce que le service est inclus?

ess-kuh luh sehr-vees eh in-clu آیا خدمات درون قیمت است؟

L’addition, s’il vous lait.

lah ah-dee-syon, seel voo pleh لطفاً صورت حساب را بدهید.

Où sont les toilettes?

oo son lay twa-let دستشویی‌ها کجا هستند؟

C’est délicieux!

say day-lee-syuh این خیلی خوشمزه است!

Je suis allergique à…

zhuh swee ah-lair-jik ah من حساسیت دارم به…

دانلود کنید 2 کتاب آموزش زبان فرانسه pdf 

اصطلاحات/ عبارات کاربردی در فروشگاه

اصطلاحات/ عبارات کاربردی در فروشگاه
عبارت به زبان فرانسه تلفظ ترجمه به فارسی

Combien ça coûte?

kohm-byen sah koot چند می‌شود؟

Je voudrais acheter ceci.

zhuh vood-ray ash-tehr suh می‌خواهم این را بخرم.

Où sont les cabines d’essayage?

oo sohn lay kah-been day-sah-yazh آزمایشگاه‌هایی برای امتحان کالا کجا هستند؟

Je cherche quelque chose de moins cher.

zhuh shehrsh kelk shohz doo mwan shehr دنبال چیز ارزان‌تری می‌گردم.

C’est trop cher pour moi.

say troh shehr poor mwa برای من خیلی گران است.

Avez-vous une taille plus grande?

ah-vey-voo ewn tahy pluhs grahnd آیا اندازه بزرگتری دارید؟

Puis-je payer par carte de crédit?

pweezh peh-yeh pahr kart duh kreh-deet آیا می‌توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟

Où puis-je trouver les accessoires?

oo pweezh troo-vay lay zahk-swar کجا می‌توانم لوازم جانبی را پیدا کنم؟

Merci, au revoir!

mehr-see, oh ruh-vwahr متشکرم، خداحافظ!

word image 98622 2

دانلود کنید  ۷ کتاب/جزوه یادگیری و تقویت زبان فرانسه (A1 تا C2)

اصطلاحات و ضرب المثل های رایج زبان فرانسه

زبان فرانسه با غنای اصطلاحات و ضرب المثل‌هایی پر از طنز و عمیق است که به تاریخ و فرهنگ این کشور نظیر است. این اصطلاحات و ضرب المثل‌ها به زبان فرانسه چیزی بیشتر از مجموعه از کلمات و جملات هستند. آنها بیشتر از هر چیزی یک نگاه عمیق به زندگی فرانسوی و ارزش‌های فرهنگی آنها را ارائه می‌دهند.

 


french

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه چرب زبان، زبان فرانسه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان فرانسه رو مثل بلبل حرف بزن!


 

1. Avoir le cafard (av-wahr luh kah-fahr)

یکی از اصطلاحات رایج در زبان فرانسه “Avoir le cafard” است. این اصطلاح به معنای “احساس ناراحتی و ناامیدی داشتن” است. اصطلاحاتی مانند “Mettre la charrue avant les bœufs” نیز وجود دارد که به معنای “کاری را به ترتیب درست انجام ندادن” است.

2. Les murs ont des oreilles (lay murz ohn dey-z oh-rey)

ضرب المثل‌ها نیز قسمت بزرگی از ثروت زبانی فرانسه را تشکیل می‌دهند. ضرب المثل “Les murs ont des oreilles” به معنای “دیوارها گوش دارند”، که بیانگر اهمیت محافظت از حریم خصوصی است. در فارسی ضرب المثل دیور موش داره، موش هم گوش داره را میتوان معادل این ضرب المثل دانست.

مواقع استفاده از این اصطلاحات و ضرب المثل‌ها در زندگی روزمره فرانسوی‌ها بسیار متنوع است. آنها می‌توانند در مکالمات روزمره، در مکاتبات رسمی و غیررسمی، و حتی در رسانه‌های جمعی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند. از جمله مواقع معمول مصرف اصطلاحات و ضرب المثل‌های فرانسوی می‌توان به مکالمات دوستانه، جلسات کاری، مصاحبه‌های شغلی، و حتی در آثار هنری اشاره کرد.

3. Chercher une aiguille dans une botte de foin (sher-shay ewn aye-gwee-yuhl dahn ewn bot duh fwahn)

برای مثال، اگر در یک جلسه کاری به دنبال راهکاری برای یک مسئله پیچیده باشید، ممکن است از اصطلاح “Chercher une aiguille dans une botte de foin” استفاده کنید، که به معنای “در پیدا کردن چیزی بسیار دشوار بودن” است. معادل فارسی این ضرب المثل در انبار کاه دنبال س.وزن گشتن می باشد.

هر چی واژه فرانسه نیاز دارین اینجاست: 3000 لغت کاملا ضروری زبان فرانسه (فیلم فارسی+PDF)

4. Les paroles s’envolent, mais les écrits restent (lay pa-roll sahn-voh-lahn, may layz ay-kree rayst)

همچنین، ضرب المثل‌های فرانسوی ممکن است در مواقعی که نیاز به انتقاد یا پند دادن به کسی دارید مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، “Les paroles s’envolent, mais les écrits restent” به معنای “سخنان پرنده می‌شوند، اما نوشته‌ها باقی می‌مانند” است که از آن برای تأکید بر اهمیت نوشته‌های رسمی و ارتباطات مکتوب استفاده می‌شود.

5.Petit à petit, l’oiseau fait son nid. (puh-tee ah puh-tee, loo-ah-zo fay suh-need)

این یک اصطلاح فرانسوی است که به معنی “کوچک به کوچک، پرنده بسته خود را می‌سازد” است. این اصطلاح به معنای این است که با پیوسته و کم کم کار کردن، می‌توان به هدفی بزرگ دست یافت. این عبارت معمولاً برای تشویق به پیشرفت تدریجی و مداوم استفاده می‌شود. معادل فارسی این ضرب المثل ؛قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود و یا گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی می باشد.

بلد باشید: 16 بهترین روش یادگیری زبان فرانسه در منزل

در مجموع، اصطلاحات و ضرب المثل‌های فرانسوی نه تنها برای بیان احساسات و افکار، بلکه برای نشان دادن فرهنگ و تاریخ فرانسه نیز بسیار مهم هستند. به عنوان یک زبان زنده و پویا، زبان فرانسه با این اصطلاحات و ضرب المثل‌ها از جذابیت ویژه ای برخوردار است و در زندگی روزمره و ارتباطات بین افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست