دختر زیبا در حال قدم زدن

متن های عاشقانه انگلیسی (80 متن کوتاه و بلند با ترجمه)

گاما

اگر در زندگی تان یک دوست دختر یا همسر دوست‌ داشتنی و جذاب دارید، ارسال یک پیام صبح بخیر پیش پا افتاده تقریبا توهین ‌آمیز به حساب می آید! شما به این راحتی ها نمی توانید به زن رویاهای تان همان طور که به دوستان تان سلام می کنید، صبح بخیر بگویید. پیام‌ های صبح بخیر شما باید به خوبی جمله بندی شوند تا مناسب ملکه ‌ای مثل او باشند.

وقتی صحبت از ساختن پیام های عاشقانه مسحور کننده می شود، مرد ها خیلی خلاق نیستند. اگر در این دسته قرار دارید و دائما به دنبال بهترین متن های صبح بخیر هستید تا دوست دخترتان را شگفت زده کنید، این مقاله مناسب شما است.

1- Among all the women of this world you are God’s best design. You are the proof that the word “true love” is real. My love, my joy, my life, my sunshine, I will always cherish you. Good morning sweetie!

1- در بین تمام زنان این دنیا، تو بهترین طرح و نقش خدا هستی. تو دلیل واقعی وجود کلمه ” عشق واقعی” هستی. عشق من، شادی من، زندگی من ، آفتابم، من همیشه قدر تو را می دانم. صبح بخیر عزیزم!

2- Among all the women of this world you are God’s best design. You are the proof that the word “true love” is real . My love, my joy, my life, my sunshine, I will always cherish you. Good morning sweetie!

2- تمام شب ها و روز های من پر از شگفتی های عشق تو است . یک صبح دوست داشتنی برای تو و ممنون از این که آن زن خاص و فوق العاده زندگی من هستی.

3- As the cool morning breeze blows you and opens those beautiful eyes of yours , let my unblemished love put a soothing smile on your pretty face. Good morning darling.

3- همان طور که نسیم خنک صبح به تو می وزد و آن چشمان زیبایت را باز می کند، بگذار عشق بی عیب و نقص من لبخندی آرام بر چهره زیبای تو بنشاند . صبح بخیر عزیزم.

حتما بخوانید: ضروری ترین اصطلاحات انگلیسی که باید بلد باشید

4- As the cool morning breeze blows you and opens those beautiful eyes of yours, let my unblemished love put a soothing smile on your pretty face. Good morning darling.

4- هر روز صبح از دنیا تشکر می کنم که تو را به من داده است. تو شیرین ترین اعتیاد منی، من نمی توانم بدون تو زندگی کنم.

5- Every sunset gives us one day less to live! But every sunrise give us one day more to hope ! So, hope for the best. Good Day, Good Luck and Good Morning.

5- هر غروب یک روز کم تر به ما فرصت زندگی می دهد! اما هر طلوع خورشید یک روز بیشتر به ما امید می دهد! بنابراین، به بهترین ها امیدوار باش. روزت بخیر، موفق باشی و صبحت بخیر.

6- Everything is at a standstill because the most beautiful woman on earth is not awake yet . Wake up and light up the day with your beauty. Good morning babe.

6- همه چیز متوقف شده است؛ زیرا زیباترین زن روی زمین هنوز بیدار نشده است. بیدار شو و روز را با زیبایی ات روشن کن. صبح بخیر عزیزم.

7- Every time I wake up in the morning and look at you I think that I ’m the luckiest man alive.

7- هر بار که صبح از خواب بیدار می شوم و به تو نگاه می کنم، فکر می کنم که خوش شانس ترین مرد زنده در این دنیا هستم.

8- Good morning baby, I hope you slept like a queen that you are. Have a great day, I love you lots.

8- صبح بخیر عزیزم، امیدوارم مثل یک ملکه که البته هستی، خوابیده باشی . روز خوبی داشته باشی، خیلی دوستت دارم.

9- Good morning baby , may you have a hugs-and-kisses kind of day.

9- صبح بخیر عزیزم، روزی همراه با عشق و حال خوب داشته باشی.

10- Good morning Beautiful . So many of my smiles start because of you.

10- صبح بخیر زیبا. خیلی از لبخند های من به خاطر تو بر لبانم می نشیند.

متن های عاشقانه انگلیسی

11- Good morning. I hope you delight in the fact that we can conquer all our problems together.

11- صبح بخیر. امیدوارم از این که بتوانیم با هم بر همه مشکلاتمان غلبه کنیم، خوشحال شوی.

12- Good morning, my guiding star! Without you, I would have lost in a darkness of the universe.

12- صبح بخیر ستاره راهنمای من! بدون تو، من در تاریکی جهان گم می شدم.

13- Good morning my love. All night did I wait, to tell you this moment you are my destiny, my fate.

13- صبح بخیر عشق من. تمام شب منتظر بودم تا این لحظه به تو بگویم تو سرنوشت منی، تقدیر منی.

حتما دانلود کنید: 4 تا از بهترین مترجم های انگلیسی به فارسی

14- Good morning my dear, the birds are singing, the sun is shining, and the world is right because you are awake.

14- صبح بخیر عزیزم، پرندگان آواز می خوانند، خورشید می درخشد، و کار فلک رو به راه است چون تو بیداری و در این دنیا نفس می کشی.

15- Good morning sweetheart. Leaving bed has become the hardest thing for me, mainly because I get to leave the woman of my dreams.

15- صبح بخیر عزیزم. بیرون آمدن از تختخواب برای من سخت ترین کار شده است، بیشتر به این دلیل که باید زنِ رویاهایم را ترک کنم.

16- Good morning to the best decision I ever made.

16- صبح بخیر به بهترین تصمیمی که تا به حال گرفته ام.

17- Hello , sweetie. How are you doing? I enjoyed our night together last night. You are amazing and I think about you all the time. I hope you have a wonderful day today.

17- سلام عزیزم. حالت چه طور است؟ از شبی که با هم گذشت لذت بردم. تو شگفت انگیزی و من همیشه به تو فکر می کنم. امیدوارم امروز روز فوق العاده ای داشته باشی.

18- Here comes another sweet morning, bringing joy and happiness and one more opportunity to let you know that you always stay in my heart. Good morning, my queen.

18- صبح شیرین دیگری فرا می رسد که شادی و خوشی و یک فرصت دیگر را به وجود بیاورد تا بفهمی همیشه در قلب من می مانی. صبح بخیر ملکه من.

19- Hey beautiful, I hope you wake up this morning feeling like a rose, filled with beauty and I hope your day is as sweet as honey. You deserve more, my love.

19- ای زیبا، امیدوارم امروز صبح مثل گل رز و حسی سرشار از زیبایی از خواب بیدار شوی و امیدوارم روزت به شیرینی عسل باشد. تو لیاقتت بیشتر از این ها است عشقم.

20- I dreamed of an angel last night, and when I woke with you on my mind, I realized that I’ve already met my angel.

20- دیشب خواب فرشته ای را دیدم و وقتی با فکر تو از خواب بیدار شدم، فهمیدم که قبلا فرشته ام را ملاقات کرده ام.

متن های عاشقانه انگلیسی-2

21- I hope your morning is as radiant as your amazing smile .

21- امیدوارم صبحت به اندازه لبخند شگفت انگیزت، درخشان باشد.

22- I’m sending you a million smiles. Take one of them for today and keep doing this each morning. Cause I wish to see you smiling every day, my sunshine!

22- من یک میلیون لبخند به سویت می فرستم. یکی از آن ها را برای امروز بگیر و این کار را هر روز صبح ادامه بده زیرا آرزو دارم هر روز خندان ببینمت، آفتاب من!

23- In this crazy world full of change and chaos, there is one thing of which I am certain, one thing which does not change: my love for you.

23- در این دنیای دیوانه پر از تغییر و هرج و مرج، یک چیز وجود دارد که من به آن ایمان دارم؛ چیزی که تغییر نمی کند یعنی عشق من به تو.

24- I think of you every morning, and I dream about you every day.

24- من هر روز صبح به تو فکر می کنم و هر روز در مورد تو خواب می بینم.

کاربردی: تشکر از دوست یا یک فرد نزدیک به انگلیسی (25 روش)

25- It is impossible to see the beauty of your eyes without the shining of the beautiful morning sun. So let’s wait for the light to shine, cause I wish to see the bright future in your charming eyes. Good morning, my love!

25- دیدن زیباییِ چشمانت بدون تابش آفتاب زیبای صبح غیر ممکن است. پس بیا منتظر تابیدن نور باشیم، زیرا می خواهم آینده ای روشن را در چشمان جذاب تو ببینم . صبح بخیر عشق من!

26- I’ve made a reconciliation that I want nobody else but you. I’m so in love with you and I hope you know that I want to stay with you and kiss you Good Morning for the rest of my life. I love you, baby!.

26- من مصالحه کرده ام که هیچ کس دیگری را جز تو نخواهم. من خیلی عاشقت هستم و امیدوارم بدانی که می خواهم تا آخر عمر با تو بمانم و با صبح بخیر ببوسمت. دوستت دارم عزیزم!

27- I wouldn’t want a day to pass without me telling you how amazing you are and I wouldn’t want this morning to pass without me wishing you a very sweet good morning. Have the best day yet!

27- من نمی خواهم روزی بگذرد که به تو بگویم چه قدر شگفت انگیز هستی و نمی خواهم امروز صبح بدون این که برایت صبح بسیار شیرینی آرزو کنم، بگذرد. بهترین روز را داشته باشی!

28- Just like how a beautiful morning is incomplete without its orange hue, my morning coffee is incomplete without texting you. Good morning.

28- درست مثل این که یک صبح زیبا بدون رنگ نارنجی ناقص است، قهوه صبح من هم بدون ارسال پیام به تو ناقص است. صبح بخیر.

29- Let every morning be a fresh start of the day, full of luck, joy, and love. Good morning, darling.

29- بگذار هر صبح شروعی تازه برای روز و پر از شانس، شادی و عشق باشد. صبح بخیر عزیزم.

30- May this new morning bring forth miracles and blessings. I cherish and adore you.

30- باشد که این صبح جدید معجزه و برکت به همراه بیاورد. من قدرت را می دانم و تو را می پرستم.

متن های عاشقانه انگلیسی-3

31- Most people dream of being in heaven but I’m so lucky to have heaven beside me and that heaven is you, my love. Good morning pretty.

31- بیشتر مردم رویای حضور در بهشت ​​را در سر می پرورانند، اما من خیلی خوش شانس هستم که بهشت ​​را در کنار خودم دارم و آن بهشت ​​تو هستی، عشق من. صبح به خیر زیبا.

32- Most people pray for money, wealth and others but I only pray for you to wake up feeling great like never before because that means more to me than anything in the world. Good morning. I have been thinking about you all night. I love you.

32- بیشترِ مردم برای پول، ثروت و دیگران دعا می ‌کنند، اما من فقط برای تو دعا می‌ کنم که با احساسی فوق العاده از خواب بیدار شوی، زیرا این برای من بیش از هر چیز دیگری در دنیا معنا دارد. صبح بخیر. تمام شب به تو فکر می کردم . دوستت دارم.

33- My love, I want to be the only one in your heart because it’s only you in my heart- now and forever. I am so in love with you that I wish to sleep in your arms every night and wake up with you cuddling in my arms. Good morning, my love!

33- عشقم من می خواهم تنها کسی باشم که در قلبت جای دارد، زیرا حالا و برای همیشه فقط تو در قلب من هستی. من آن قدر عاشق تو هستم که آرزو می کنم هر شب در آغوشت بخوابم و در حالی که تو در آغوشم هستی بیدار شوم. صبح بخیر عشق من!

34- My love, I want to be the only one in your heart because it’s only you in my heart- now and forever. I am so in love with you that I wish to sleep in your arms every night and wake up with you cuddling in my arms. Good morning, my love!

34- عشق من، قلب من، شادی من، همه و همه چیز من، تا آن زمانی که همدیگر را دیدیم و عاشق شدیم، صبح ها هیچ وقت آن قدر خاص نبود. حالا یکی از بهترین لحظات من برای ارسال یک پیام صبح بخیر دوست داشتنی پر از عشق است.

35- My love, my heart, my joy, my all and everything, until we met and fell in love, the morning was never special. Now it’s one of my best moments to send you a lovely good morning message filled with much love

35- هیچ کس نمی داند که یک روز جدید چه با خودش به همراه دارد، اما می خواهم بدانی: چه با شادی همراه باشد و چه غم ، آن را در آغوش من ملاقات خواهی کرد.

36- Nobody knows which a new day will bring, but I want you to know: either happiness or sadness comes, you’ll meet it in my arms.

36- چشمانت را باز کن و این دنیای شگفت انگیز را در آغوش بگیر! به یک روز شاد دیگر خوش آمدی!

37- Open your eyes and embrace this wonderful world ! Welcome to another happy day!

37- این هفته قرار است اتفاقی باور نکردنی بیفتد. من از این موضوع مطمئن هستم زیرا در کنار زیباترین دختر از خواب بیدار می شوم. صبح بخیر.

کاربردی و زیبا: متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام (110 جمله برتر 2022)

38- Sometimes I wish there was no alarm clock because that is the only device which wakes me up while I am dreaming of you.

38- گاهی اوقات آرزو می کنم ای کاش ساعت زنگ دار وجود نداشت؛ زیرا این تنها وسیله ای است که وقتی من در خواب تو هستم ، مرا از خواب بیدار می کند.

39- That wonderful bird, singing near your window, is my companion, who agreed to help me to express my feelings for you.

39- آن پرنده شگفت انگیز که در نزدیکی پنجره ات آواز می خواند، دوست من است که قبول کرد به من کمک کند تا احساساتم را نسبت به تو بیان کنم.

40- The glow that you brought to my life is more radiant than a million sunrises. Thank you for being there for me in all my ups and downs, you mean a lot to me. Every moment I spent with you is unforgettable. Wish you a wonderful day my love. Enjoy the day.

40- درخششی که به زندگی من آوردی از یک میلیون طلوع خورشید درخشان تر است. ممنونم که در تمام فراز و نشیب هایم کنارم بودی، تو برای من ارزش زیادی داری. هر لحظه ای که با تو گذراندم فراموش نشدنی است . روز فوق العاده ای برایت آرزو می کنم عشقم. از روزت لذت ببر.

متن های عاشقانه انگلیسی-4

41- The light that shines from you is more vital to me than the sunlight in the morning. Rise and shine my beautiful queen.

41- نوری که از تو می تابد برای من حیاتی تر از نور خورشید صبح است. برخیز و بدرخش ملکه زیبای من.

42- The light that shines from you is more vital to me than the sunlight in the morning. Rise and shine my beautiful queen.

42- نسیمِ صبحِ روی صورتم باعث می شود به تو فکر کنم. آفتاب روی پوستم باعث می شود که به تو فکر کنم. حتی پرندگانی که آواز های زیبای شان را می خوانند هم باعث می شوند که به تو فکر کنم.

43- The night is gone, the moon is out, the sun is patiently waiting for you to open your eyes so it can kick in. Wake up sleepy head. Good morning baby.

43- شب به پایان رسید، ماه رفت، خورشید صبورانه منتظر است که چشمانت را باز کنی تا بالا بیاید. خوابالو بیدار شو . صبح بخیر عزیزم.

44- There is only one remedy to cold shivery mornings – warm cuddly hugs with you. Good morning.

44- تنها یک راه حل برای صبح های بسیار سرد وجود دارد، آغوش گرم دوست داشتنی تو. صبح بخیر.

45- They say that God created women in the image of man, but your beauty is beyond that of an angel. Enjoy your day, sweets.

45- می گویند که خداوند زنان را به صورت انسان آفرید، اما زیبایی تو از فرشته ها فراتر است. از روزت لذت ببر، عزیزم.

به کارتان می آید: 100 روش تعریف کردن از کسی به انگلیسی

46- This morning it is snowing outside, a blizzard is raging, and only thanks to your love spring flowers bloom in my heart

46- ​​امروز صبح بیرون برف می بارد، کولاک بیداد می کند و فقط به لطف عشق تو گل های بهاری در دلم می شکفند.

47- When the radiance of the sun slaps our faces in the morning, all I want to feel is your warm kisses. Wake up, princess.

47- وقتی تابش خورشید صبح به صورتمان سیلی می زند، تنها چیزی که می خواهم حس کنم بوسه های گرم تو است. بیدار شو پرنسس.

48- You are the joy of my life, the light of my heart, and the first thought on my mind, sweetheart!

48- تو شادی زندگی من، نور قلب من، و اولین فکر در ذهن من هستی، عزیزم!

49- You are the pulse that throbs in my veins, you are the antidote that frees me of all pains. You are the rhythm of my heartbeat, without you my life would be incomplete. Good morning.

49- تو نبضی هستی که در رگ های من می تپد، تو پادزهری هستی که مرا از همه درد ها رهایی می دهی. تو ریتم ضربان قلب من هستی ، بدون تو زندگی من ناقص خواهد بود. صبح بخیر.

50- You are the shore I wish to return, after a hectic and tiring day to satiate my life. Have a Fresh Morning!

50- تو همان ساحلی هستی که می خواهم بعد از یک روز پرتلاطم و خسته کننده به آن جا برگردم تا زندگی ام را اشباع کنی. صبحی بانشاط داشته باشی.

متن های عاشقانه انگلیسی-5

51- You are the sun which gives me warmth, you are the air which gives me life, you are the blood which gives me vitality and you are my heart that beats your name.

51- تو خورشیدی هستی که به من گرما می دهد، تو هوایی هستی که به من جان می دهد، تو خونی هستی که به من سر زندگی می دهد و تو قلب منی که با نام تو می تپد.

52- You have a cute yawn on your face, a cup of coffee in your hands. All that remains is a good morning message from me. Have a great morning!

52- احتمالا الان یک خمیازه زیبا بر صورتت داری و یک فنجان قهوه در دستانت. تنها چیزی که باقی می ماند یک پیام صبح بخیر از طرف من است. صبح خوبی داشته باشی!

53- You warm my heart and stir up my mind. I can’t wait to get back to you in the evening. Good morning sunshine.

53- تو قلبم را گرم و ذهنم را تحریک می کنی. من نمی توانم صبر کنم تا عصر پیش تو برگردم. صبح بخیر آفتاب!

54- You’re my shining armor, more radiant than the sun , calm like a dove, sweeter than honey and beautiful than a peacock, I hope these words make you know how special you are to me. Good morning beautiful, I love you.

54- تو زره درخشان منی، درخشنده تر از خورشید، آرام مثل کبوتر، شیرین تر از عسل و زیباتر از طاووس، امیدوارم این کلمات به تو بفهماند که چه قدر برای من خاص هستی. صبح بخیر زیبا ، دوستت دارم.

55- Your touch, your smile, and your laughter are all I think of. You are the best thing that has happened to me. Good morning beautiful.

55- لمس تو، لبخند تو، و خنده تو تمام چیزی است که من به آن ها فکر می کنم. تو بهترین اتفاقی هستی که برایم افتاده است. صبح بخیر زیبا.

56- May you begin this day with a smile on your face , and with happiness for your soul to embrace. Good morning my love.

56- امیدوارم این روز را با لبخندی بر لب و خوشی برای در آغوش کشیدن روحت آغاز کنی. صبح بخیر عشقم.

57- It only takes me a second to think about you but the smile it gives me lasts all day long!

57- فقط یک ثانیه طول می کشد تا به تو فکر کنم، اما لبخندی که برایم می سازد در تمام طول روز باقی می ماند!

از دست ندین: سخنان زیبا به زبان انگلیسی (50 سخن زیبا در سال 2022)

58- Only a few things are priceless for me in this world, one of them is your smile every morning.

58- فقط چند چیز برای من در این دنیا قیمتی ندارد، یکی از آن ها لبخند هر روز صبح تو است.

59- Wake up, my sweetheart! Meet a new day, you are happy, healthy, and loved by me, life is beautiful, enjoy it!

59- بیدار شو عزیزم! یک روز جدید را ببین، تو شاد، سالم و عشق من هستی، زندگی زیبا است، از آن لذت ببر!

60- Good morning sweetheart! May the bluebirds sing songs for you to hear as you are getting ready for the day ahead.

60- صبح بخیر عزیزم! امیدوارم وقتی در حال آماده شدن برای روز جاری هستی، پرندگان آبی برایت آواز بخوانند.

متن های عاشقانه انگلیسی-6

61- A look at your calm and serene face and all my insecurities evaporate, All my inhibitions about life fail, and I feel at peace just looking at you. Have a wonderful morning!

61- با نگاهی به چهره آرام و متین تو، تمام نگرانی هایم از بین می روند، همه موانعم در زندگی شکست می خورند، و با نگاه کردن به تو احساس آرامش می کنم . صبح فوق العاده ای داشته باشی!

62- Good morning, sweet face. You have two options this morning. Go back to sleep or chase that dream. I know you’ll pick the second one.

62- صبح بخیر خوش صورت! امروز صبح دو گزینه داری. به خوابت ادامه بدهی یا آن رویایت را دنبال کنی. می دانم که دومی را انتخاب می کنی.

63- Good morning love! The sun is as bright as you today!

63- صبح بخیر عشق! خورشید امروز مثل تو روشن است!

64- Your smile is the only inspiration I need. The voice is the only motivation I need. Your love is the only happiness I need. Good morning.

64- لبخند تو تنها الهامی است که من به آن نیاز دارم. صدا تنها انگیزه ای است که به آن نیاز دارم. عشق تو تنها شادی است که من به آن نیاز دارم. صبح بخیر.

65- In the morning you are especially delicate and fragile, all I want is to keep you in my arms and never let you go.

65- تو صبح ها دلچسب تر و حساس تر هستی، تنها چیزی که می خواهم این است که تو را در آغوشم نگه دارم و نگذارم هیچ وقت بروی.

66- Good morning honey! I am truly in love with you. Whenever I wake up I am brimming with happiness. I never knew such mornings until you.

66- صبح بخیر عزیزم! من واقعا عاشقت هستم. هر وقت از خواب بیدار می شوم سرشار از حس شادی هستم. تا قبل از تو چنین صبح هایی را درک نمی کردم.

67- I don’t care whether my morning coffee is a cappuccino, latte or a mocha. My favorite coffee is the one that I share with you. Good morning!

67- برای من مهم نیست که قهوه صبحگاهی من کاپوچینو، لاته یا موکا باشد. قهوه مورد علاقه من قهوه ای است که با تو و در کنارِ تو می نوشم . صبح بخیر!

68- Good morning, my sweetheart. I literally just woke up and you’re the first person on my mind. I love you!

68- صبح بخیر عزیزم. من به معنای واقعی کلمه تازه از خواب بیدار شدم و تو اولین کسی هستی که در ذهن من هستی. دوستت دارم!

حتما بخوانید: جملات انگیزشی انگلیسی (150 جمله برتر با معنی)

69- Morning is the start of every day and I will live each day like it’s a new day, renewing our love.

69- صبح شروع هر روز است و من هر روز را طوری زندگی خواهم کرد که انگار روز جدیدی است و عشقمان را تجدید می کنم.

70- I’ve told this message to go to the sweetest person in the world and now you are reading it, good morning.

70- من به این پیام گفتم برو پیش شیرین ترین آدم دنیا و تو الان در حال خواندنش هست، صبح بخیر.

متن های عاشقانه انگلیسی-7

متن های طولانی تر

71- Even when we know that nothing in this world is eternal, I know deep down that you and I will live together till eternity. I will love you forever, and I will never fall out of love with you. I am always here to be your lover until the end of time.

71- حتی وقتی می دانیم هیچ چیز در این دنیا ابدی نیست، در اعماق وجودم می دانم که من و تو تا ابد با هم زندگی خواهیم کرد. من تو را برای همیشه دوست خواهم داشت و هیچ وقت از عشق تو دست نمی کشم. من همیشه این جا هستم که تا آخر دنیا عاشق تو باشم.

72- Everything you do… The way you eat, the way you smile, the way my name rolls off of your tongue… That all is what keeps me going. It gives me so much joy to watch you be you. I would never give my attention to anyone else because I love giving it to you. The day when you were born, it was raining. Actually, it wasn’t raining itself, but heaven was crying for losing the most beautiful angel!

72- هر کاری که انجام می ‌دهی، طوری که غذا می خوری، لبخند می زنی، اسمم را صدا می زنی، همه این ها باعث می ‌شوند که من ادامه بدهم. دیدن این که تو هستی مرا خیلی خوشحال می کند. من هیچ وقت توجهم را به کس دیگری معطوف نمی کنم زیرا دوست دارم همه آن؛ مال تو باشد. روزی که به دنیا آمدی، باران می بارید. راستی آن باران نبود بلکه اشک هایی بود که بهشت ​​برای از دست دادن زیباترین فرشته می ریخت!

دانلود کنید: ۶۰ عکس آموزنده با متن انگلیسی که باید در آرشیو خود داشته باشید!

73- I can create another odyssey describing my love for you. You have such a profound influence in my life that I cannot erase the memories of you even if I live for a million years. I am lucky to be part of your life. I will love you till my last breath!

73- من می توانم اودیسه دیگری برای توصیف عشقم به تو خلق کنم. تو چنان تأثیر عمیقی در زندگی من داری که نمی توانم خاطرات تو را حتی اگر یک میلیون سال زندگی کنم ، پاک کنم. من خوش شانس هستم که بخشی از زندگی ات هستم. تا آخرین نفس دوستت خواهم داشت!

74- Love is not something that you can express in words. Love is something that is expressed by actions and felt with the heart. I don’t know how much loved I make you feel but trust me, dear, you are the most precious thing in my life. I love you!

74- عشق چیزی نیست که بتوان آن را با کلمات بیان کرد. عشق چیزی است که با کار ها خودش را نشان می دهد و با قلب احساس می شود. نمی دانی که چه قدر دوستت دارم اما به من اعتماد کن عزیزم، تو با ارزش ترین چیز زندگی من هستی. دوستت دارم!

75- My most beloved woman. Without you, I do not exist. I need you and you alone to survive the storms of life. You are such a perfect woman for me. I could barely meet someone better than you . You’re the meaning of a great experience, and I can’t love you less.

75- محبوب ترین زن من. بدون تو من وجود ندارم. من به تو نیاز دارم و فقط با تو از طوفان های زندگی جان سالم به در می برم. تو برای من زن کاملی هستی من به سختی می توانم کسی را بهتر از تو ببینم. تو معنای یک تجربه عالی هستی و من نمی توانم تو را کم تر دوست داشته باشم.

76- One paragraph is not enough for me to tell you just how much you mean to me. It would take me thousands of pages to tell you just how much I love you. If I spent the rest of eternity writing, I still could not accurately portray how amazing you are and all of the reasons why I love you.

76- یک پاراگراف برای من کافی نیست تا به تو بگویم که چه قدر برایم مهم هستی. هزاران صفحه طومار می شود تا به تو بگویم چقدر دوستت دارم. اگر بقیه عمرم را صرف نوشتن می‌کردم، باز هم نمی ‌توانستم به درستی نشنا بدهم که چه قدر شگفت‌ انگیز هستی و همه دلایلی که چرا دوستت دارم را بگویم.

77- The first day we met was the best day of my life . I found the source of life, joy, and happiness. You are my inspiration, and I love you beyond words can explain, baby. I know that the world is waiting for our union. It will be the best thing that has ever happened to me.

77- اولین روزی که همدیگر را دیدیم بهترین روز زندگی من بود. من منبع زندگی، شادی و خوشبختی را یافتم. تو الهام بخش من هستی، و من تو را بیش از آنکه بتوان توضیح داد دوست دارم، عزیزم. می دانم که دنیا منتظر یکی شدن ما است. این بهترین چیزی خواهد بود که تا به حال برای من اتفاق افتاده است .

78- Whenever we are apart, have it in mind that you are always in my heart. I take the memories we create with me everywhere I go. I miss you , my love and I want you to know that gaining your appreciation is my most significant feat.

78- هر وقت از هم جدا هستیم به این فکر کن که همیشه در قلب من هستی. خاطراتی که می سازیم را هر کجا که می روم با خودم می برم. دلم برایت تنگ شده است ، عشق من می خواهم بدانی که به دست آوردن قدردانی تو مهم ترین شاهکار من است.

79- When I first saw you , I was attracted by your beautiful face and your charming smile. But it was the beauty of your heart that I fell for. I found an angel in you that is more amazing than what’s visible from outside.

79- وقتی برای اولین بار تو را دیدم، چهره زیبا و لبخند جذابت مرا جذب کرد. اما این زیبایی قلب تو بود که من عاشقش شدم. فرشته ای را در تو پیدا کردم که شگفت انگیزتر از آن چیزی است که از بیرون قابل مشاهده است.

80- Words may fail to express how much I love you but my deeds will never fail to show my love for you. I loved you yesterday , love you today and will love you until there’s no tomorrow!

80- شاید کلمات نتوانند بیان کنند که چقدر تو را دوست دارم، اما کارهایم هیچ وقت در نشان دادن عشقم به تو ناکام نخواهد ماند. من دیروز دوستت داشتم ، امروز دوستت دارم و تا زمانی که فردایی نباشد ( آخر عمر ) دوستت خواهم داشت!

بسیار جذاب: جمله درباره مادر به انگلیسی (بیش از 100 جمله زیبا)

رادتایم

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • Abdollah Jafariasl
  آبان 7, 1401 8:04 ق.ظ

  سلام
  خیلی عالی
  لطفا فایل پی دی اف رو هم بزارید
  ممنون از زحمات شما

  پاسخ
 • سلام و درود بر شما ،
  متن های بسیار زیبایی نوشتید .
  جمله شماره ۲ با متن فارسی آن سازگار نیست ، مجددا بررسی بفرمایید .
  موفق و پیروز باشید.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست