واژه های زبان کره ای

۱۰۰ کلمه رایج در زبان کره ای با ترجمه و تلفظ فارسی

گاما

هدف از این لیست این است که به یک تصور کلی از زبان کره ای دست پیدا کنیم. کلمات لیست شده در زیر ۱۰۰ تا از رایج ترین کلمات بوده و نمونه ی وسیعی از واژه های کاربردی کره ای را شامل میشوند. پیشنهاد می کنیم مطلب قبلی ما راجب ۳ نرم افزار جدید و عالی برای یادگیری زبان کره ای در سفر در کمتر از ۶۰ روز! را هم از دست ندهید.

۱۰۰ کلمه رایج کره ای

فارسی کره ای
한국어 -Hangugeo-
تلفظ 
من 나, 저 نا، چو
شما-به تنهایی- دو
او-مذکر- کو
ما 우리, 저희 اوری، چوهی
شما-جمع- 너희 دوهی
آنها 그들 کودِل
این ایی
آن 그, 저 کو، چو
اینجا 여기, 이곳 یوگی، ایگو
آنجا 거기, 저기, 그곳, 저곳 کوگی، چوگی، کیگو، چوگو
چه کسی 누구 دوگو
چی 무엇 موآ
کجا 어디 اُدی
چه موقع 언제 اُنْجِه
چطور 어떻게 اُتوکِه
نه 아니다, 안, 아니 آنیدا، آن، آنی
همه 모든, 모두  مودِن، مودو
بسیاری 많다 مانْتا
مقداری 어떤, 조금 اُتُن، چوگون
کم 조금 چوگون
دیگر 다른 تارِن
۱ 하나, 한 هانا، هان
۲ 둘, 두 دول، دو
۳ 셋, 세 سِت، سِه
۴ 넷, 네 نِد، نِه
۵ 다섯 تاسوت
بزرگ 크다 کودا
طولانی 길다 کیلْدا
وسیع 넓다 نولْدا
ضخیم 두껍다 دوکُپْدا
سنگین 무겁다 موگُپْدا
کوچک 작다 چاگْدا
کوتاه 짧다 چالْدا
باریک 좁다 چوبْدا
لاغر 얇다 یالْدا
زن 여자 یوجا
مرد بالغ 남자, 사나이 نامْجا، سانایی
انسان 사람 سارام
کودک 어린이, 아이, 애 اُرینی، آیی، ئِه
زن-همسر- 아내, 마누라 آنِه، مانورا
شوهر 남편, 사나이, 바깥어른 نامپیون، سانایی، پاکاتورِن
مادر 어머니, 엄마 اُمُنی،اُما
پدر 아버지, 아빠 آبُجی، آبا
حیوان 동물 تونْمول
ماهی 물고기 مولْگوگی
پرنده سِه
سگ گِه
شپش ایی
مار پِم
کرم 지렁이 چیرونی
درخت 나무 نامُ
جنگل سوپ
چوب 막대기 مادِّگی
میوه 열매 یولْمِه
بذر شی
برگ ایپ
ریشه 뿌리 پوری
پوست درخت 나무껍질 نامُکوپْچی
گل کُو
چمن 풀, 잔디 پول،چاندی
طناب 밧줄 پاچول
پوست 살갗,피부 سالْگا،پیبو
گوشت 살, 고기 سال، کوگی
خون پی
استخوان پیِئو
چاق 지방 چیبان
تخم مرغ آل
شاخ پول
دم 꼬리 کُری
پر 깃털 گیتْ تول
مو تول
سر 머리 موری
گوش کی
چشم دون
بینی کو
زبان ایپ
دندان 이, 이빨 ای،ایپال
زبان چِئو
ناخن 손톱 سونْتوب
پا پال
ساق پا 다리 تالی
زانو 무릎 موروپ
دست سُن
بال 날개 نالْگِه
شکم پِه
دل و روده ئِه
گردن مو
پشت تین
سینه 가슴 کاسِم
قلب 염통 یومْتون
کبد گان
نوشیدن 마시다 ماشْدا
خوردن 먹다 موکْدا
گاز زدن 물다 مولْدا
مکیدن 빨다 پالْدا
تف کردن 침 뱉다 چیم پِتْدا
بالا آوردن 게우다 کیودا
دمیدن 불다 پولْدا
نفس کشیدن 숨 쉬다 سوم شودا
خندیدن 웃다 اوتائا
دیدن 보다 پودا
شنیدن 듣다 تودائا
دانستن 알다 آلْدا
فکر کردن 생각하다 سینْگاکادا
بو- اسم- 냄새 دِمسِه
ترس-اسم- 두려움, 무서움 توریوم،موسُئوم
خوابیدن 자다 چادا
زندگی کردن 살다 سالْدا
مردن 죽다 چوکْدا
کشتن 죽이다 چوگیدا
جنگیدن 싸우다 سااودا
شکار کردن 사냥하다 سانیانْگادا
ضربه زدن 치다, 때리다 چیدا،تِریدا
بریدن 베다 پِدا
جداکردن 갈라지다 کالاجیدا
ضرب و شتم 찌르다 چیرودا
خراشیدن 비비다, 긁다 پیپیدا،کولْگْدا
حفر کردن 파다 پادا
شنا کردن 헤엄치다 هِئومْچیدا
پرواز کردن 날다 نالْدا
قدم زدن 걷다 کودادا
آمدن 오다 اُدا
دروغ گفتن 눕다 نوپْدا
نشستن 앉다 آنْجْدا
ایستادن 서다 سودا
تبدیل شدن 돌다 تولْدا
افتادن 떨어지다 تولْ اُجیدا
دادن 주다 چودا
نگه داشتن 잡다, 붙잡다 چاپْدا،بوچاپْدا
فشار دادن 짜다 جادا
ساییدن 문지르다 مونْجیرُدا
شستن 빨다, 씻다 پالْدا،شیدادا
پاک کردن 닦다 تاکْ-دا
کشیدن 끌다 کولْ-دا
هل دادن 밀다 میلْدا
پرتاب کردن 던지다 تونْجیدا
بستن 매다 مِدا
دوختن 꿰매다 کِومِدا
شمردن 세다 سِه-دا
گفتن 말하다 مالْ-هادا
آواز خواندن 노래하다, 부르다 دورِه-هادا،پورودا
بازی کردن 놀다 دولْدا
غوطه ور شدن 뜨다 تودا
جاری بودن 흐르다 هیریدا
یخ زدن 얼다 اُلْدا
جوشیدن 붓다 پوتادا
آفتاب هِه
ماه تال
ستاره چِئُل
آب بول
باران پی
رودخانه دِه
دریاچه بود
دریا 바다 پادا
نمک 소금 سوگِم
سنگ 돌, 바위 تول، پاوی
شن 모래 بورِه
گردو خاک 먼지 بونْجی
زمین-خاک- هو
ابر 구름 کورِم
مه 안개 آنْگِه
آسمان 하늘 هانِل
باد 바람 پارام
برف دون
یخ 얼음 اُرِم
دود 연기, 내 یُنْگی، دِ
آتش پول
خاکستر چِه
سوختن 타다 تادا
جاده کیل
کوهستان 산, 메, 언덕 سان،بِه،اُنْدو
قرمز 빨강, 붉다 پالْگان،پولْگْ-دا
سبز 초록, 푸르다 چورو،پورودا
زرد 노랑, 노랗다 دوران، دوراتا
سفید 희다 هیدا
سیاه 검정, 검다, 까맣다 کومْجون،کومْدا،کاماتا
شب پام
روز نا
سال هِه
گرم 따뜻하다 تاتُ-تادا
سرد 차다, 춥다 چادا،چوپْدا
پر 차다, 부르다, 가득 چادا،پورودا،کادِگ
تازه 새, 새롭다 سِه،سِروپْدا
پیر 옛, 오래되다 یِد،اورِتِدا
خوب 좋다 چُتا
بد 나쁘다 ناپودا
فاسد 썩다 سُکْدا
کثیف 더럽다 تُرُپْدا
مستقیم 곧다 کودا
دور-گرد- 둥글다 تونگولْدا
تیز-برای چاقو- 뽀족하다, 날카롭다 پوجُکادا،دالْکارُپْدا
کند- برای چاقو- 무디다 مودیدا
نرم 부드럽다 پوتوروپْدا
مرطوب 젖다 چوتادا
خشک 마르다 مارِدا
صحیح 바르다, 맞다 پارِدا،ماتْرا
نزدیک 가깝다 کاگاپْدْرا
دور 멀다 مولْدا
راست 오른쪽 اورونْجو

download   دانلود پی دی اف این واژه ها

حتما بخوانید: ۲۰۰ تا از لغات و اصطلاحات روزمره زبان کره ای برای سفر با ترجمه+pdf

هر گونه سوال یا نظری راجب یادگیری زبان کره ای دارید در بخش نظرات با چرب زبان مطرح نمایید.

 


korean

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان کره ای چرب زبان، کره ای رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان کره ای مثل بلبل حرف بزن!


 

مطالب بسیار کاربردی

Korea

حتما بخوانید!

83 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • خوبه ولی همه دیگه اینا رو بلدن اگه تایپ کره ای با گوشی را میزاشتین خیلی خوب میشد

  پاسخ
  • خب ببین تو زبان کره ای رو کیبوردت دانلود کن بعد دیگه تایپ میکنی چیز سختی نیست

   پاسخ
   • عاشق لی مین هو
    بهمن 30, 1400 10:45 ق.ظ

    تشکر از اطلاعاتی که دادید من سه سال سئول کره هستم و تجربه مهاجرت تحصیلی به من نشان داد براحتی خوداموز میشه کره ای یادگرفت بدون کلاس. کافیه همین برنامه چرب زبان یا دولینگو (دولینگو ترجمه فارسی نداره ولی چرب زبان داره) و نرم افزارهای بدون اشتباه مشابه یکی ش داشته باشی و همزمان کتاب کره ای در 60 روز خانم یوسفی راد داشته باشی و کار کنی سه ماهه یاد میگیری کره ای رو. اما در کنارش باید یک دوست آلمانی داشته باشی بعدم تو محیط باشی راحت تر یاد میگیری

    پاسخ
    • خیلی منابع رایگان یا منابع فارسی متاسفانه اشتباه معنی و املایی دارن و تازه اثر معکوس روی یادگیری دارن. انتخاب منبع مناسب خیلی مهمه. بهترین روش یادگیری کره ای استفاده از همین دو منبع که فرمودین هست اما کنارش از یوتیوب و اپارات هم بهره ببری مثلا میتونی توی یوتیوب با چنل (learning korean with goli) یاد بگیری اگه یوتیوب داری با فیلتر شن برو توش بعد اینو سرچ کن برات میاره . خوب درس میده ولی فقط بعنوان مکمل یادگیری ازش استفاده کنید نه منبع اصلی چون همینم غلط داره

     پاسخ
     • من و دوستام داریم با همین برامه چرب زبان و کتاب خانم یوسفی یاد میگیریم تا الان عالی بوده اما کلمات کره ای هنوز جای کار دارن و چون برای تاپیک کار میکنیم حتما نیاز به دیکشنری هست

    • من 😐🙂

     پاسخ
   • خوب بود 👌✨ ممنون👣

    پاسخ
   • عالی بود ممنون چجوری

    پاسخ
  • تایپ کره ای که خیلی راحته

   پاسخ
   • اره خیلی راحته و یاد گیری حروف الفابش هم راحته فقد باید کلمه لوقت و هافظ کردنی خوبی داشت باشی

    پاسخ
  • سلام خودتون کیبرد کره ای واز گوگل پلی دانلود کنید میاد توی کیبردتون راحته

   پاسخ
 • سلام ممنون از شما که کلماتی که ما نیاز داریم را گذاشتید

  پاسخ
 • اپلیکیشن تون عاااالیه اما چرا این کلمات رو داخلش نمیذارین؟؟؟

  پاسخ
 • سلام یه سئوالی داشتم
  برای نوشتن زبان کره ای در دفتر ، حروف چگونه روی خط قرار میگیرن؟
  اصلا روی خط قرار میگیرن یا بین خط؟؟؟

  پاسخ
 • ولی تایپ کره ای رو بزارین
  کیبوردش رو دارم ولی بلد نیستم بنویسم

  پاسخ
  • اول به قسمت زبان و کیبورد لپتاب رفته و قسمت change keyboard را انتخاب میکنی زبانی رو که میخوای انتخاب میکنیApplyمیزنی دوبار و تو دسکتاپ لپتاب میای زبان و تغییت میدی به زبانی که انتخاب کردی کنارش یه کره زمینه اونو میزنی کره زمینه که کنارش مداد رو هم میزنی حال میتونی تو Word لپتابت زبان محبوبتو بنویسی احیانا هم اگر نشد تو ورد دوباره از پایین میتونی انتخابش کنی امیدوارم خوشت بیاد

   پاسخ
 • 곳–> 것

  پاسخ
 • سلام‌، وقتتون بخیر. بسیار ایده‌ی خوب و جالبیه که کلمات پر کاربرد کره ای رو نوشتین فقط بعضی کلمات درست معنی نشدن که کاش اهتمام لازم به این مسئله نشون داده بشه.
  مثلا بعضی افعال رو به فارسی به صورت اسم، صفت، قید و… معنی کردین که نادرسته. مثلا 많다 یعنی زیاد بودن اما شما معنیشو نوشتین «بسیاری». اگر معنی این فعل رو «بسیاری» در نظر بگیریم، پس جمله ای مثل:
  오늘은 하늘에 별이 참 많아요
  چطور قراره معنی بشه؟
  یا مثلا 새 که اسمه رو «جدید» معنی کردین و 새롭다 رو هم «جدید» معنی کردین! پس‌ تفاوتشون کجاست؟!
  کلمات دیگه هم همینطور. مثلا 더럽다, 아니다, 크다 و … .

  پاسخ
 • سلام میشه من یه عکسی بفرستم اونو معنی کنید؟

  پاسخ
 • دوستانی که گفتید یاد بدید چجوری بنویسیم شما باید با نرم افزار هایی مثل دولینگو اول حروف کره ای و یاد بگیرید من الان کلا بلدم که چجوری بنویسم کامل فقط کلماتو بلد نیستم که چی میشه که الان خیلی بهتر شده حل شد ممنون از کیی که این رو گذاشته

  پاسخ
 • سلام خیلی ممنون از زحماتتون
  میشه بگید کلمه یونو یعنی چه؟؟

  پاسخ
 • سلام من میخام الفباشو یاد بگیرم میشه راهنماییم کنید؟):

  پاسخ
 • سلام ببخشین ی سوال دارم مثلا اگ بخوایم بگیم بودنت برام حس خوبیه به کره ای چی میشه؟

  پاسخ
 • عالیییییییییییییییییییییییییییییی بود

  پاسخ
 • سلام .. ببخشید اگر بخوایم یک نفر رو آقا صدا کنیم..یا خانم از چ کلمه ایی باید استفاده کنیم؟

  پاسخ
 • راهکارهایی برای یادگیری بگذارید خیلی خسته وهمینطورکلمات پرکاربرد که اگر به تحصیل رفتیم کره بامشگل روبه رونشویم

  پاسخ
 • ملکه ی من به کره ای چی میشه تلفظش

  پاسخ
 • آقا به کره ای باید بگی آجوشی
  به خانم بایو بگی آجوما

  پاسخ
 • سلام واقعا ممنونم این کلمات واقعا کاربردی و عاولی هستن😍

  پاسخ
 • سلام میشه تلفظ فارسی هم قرار بدین

  پاسخ
 • فاطمه حیدر خانی
  خرداد 5, 1400 10:17 ق.ظ

  سلام من عمیقأ به زبان کره ای چی میشه

  پاسخ
  • انیو هسیو
   안녕하세요
   خدا نگهدار
   안녕가세요
   وقتی گفتی چطوری ؟؟
   کونچینا؟؟
   اگه گفتی تشکر
   به کره ای کوماو گامساهمیندا
   اگه گفتی خوش آمدید
   به کره ای اسه ابشیو
   اگه گفتی خسته نباشید
   سوگو هسیو

   پاسخ
 • ممنون که این کلمات را گذاشتید

  پاسخ
 • سلام، عالی بود من 2 روزه که کره ای رو شروع کردم و به نظرم فوقلعادست راستی من طرفداره گروه کره ای بی تی اس هستم و یا همون آرمی و فن جیمین هستم، ممنون از کسی که این متن رو نوشته، انیو

  پاسخ
 • سلام ببخشید او تلفظش به فارسی چی میشه؟

  پاسخ
 • نفرت به کره ای چی میشه حرفشو میخام

  پاسخ
 • سلام
  عدالت به زبان کره ای چی میشه؟ تلفظ فارسیشم بگید
  زبان کره شمالی و جنوبی یکی آن دیگه؟چون هدفم کره شمالی بود
  ممنون از سایت و مطالب خوب و مفیدتون

  پاسخ
 • کلماتتون عالی بودن ممنون 😍

  پاسخ
 • خوب بود به نظرم کلماتی که در فیلم و سریال و یا حتی موسیقی ها میگن که پرکاربرد هست رو بزارید🤍:)

  پاسخ
 • جون به کره ای چی میشه مثلا میخوایم بنویسیم مینا جون چطوری نوشته میشه؟

  پاسخ
 • سلام با تشکر .ببخشید میشه در مورد ساخت هجای چهار حرفی و خواندنش توضیحی بدید؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  مخفف کلمه best friend forever در انگلیسی میشه BFF
  مخفف همین کلمه به زبان کره ای چی میشی؟

  پاسخ
 • سلام
  ببخشید میشه*زبان ها*و*زبان کشور*به کره ای برام بنویسید
  خیلی ممنون میشم

  پاسخ
 • چجوری تشخیص بدیم کدوم رسمیه کدوم مودبانه کدوم دوستانه

  پاسخ
 • من الان حروف الفبا کره ای رو بلدم ولی نمیدونم چطوری حرف زن به کره ای رو یاد بگیرم لطفا راحنمای کنید

  پاسخ
 • زبانشون سخته یه مقداری..

  پاسخ
 • سلام ممنون از کلمه های کره ای که تو گوگل گذاشتین🇰🇷💝

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست