لیست ۲۰۰ لغت و جمله پرکاربرد و مهم زبان آلمانی

250 واژه پرکاربرد و مهم زبان آلمانی+ ترجمه و تلفظ

German-gama-min

در این پست درواقع زحمت شما را کم کردیم! با استفاده از اکثر وبسایت های فارسی زبان و یک سرچ ساده در وبسایت موسسات آموزش زبان آلمانی خارج از کشور، سعی کردیم پرکاربردترین کلمات/لغات روزمره زبان آلمانی را با ترجمه و تلفظ فارسی را برای شما گردآوری کنیم.

این لیست گلچینی است از آنچه در وبسایت های فارسی زبان بعنوان لغات و عبارات پرکاربرد زبان آلمانی منتشر شده است. (اما کپی محض نیست !) و تعدادی هم از وبسایت های معتبر آموزش زبان خارجی مثل Languagedaily ترجمه کردیم.

می توانید براحتی CTRL+S بزنید و صفحه را ذخیره کرده و روزانه ۸-۱۰ عبارت را حفظ کنید.

نکته بسیار مهم! ۶ درس آموزش افعال مهم زبان آلمانی با تلفظ و معنای فارسی (فیلم تصویری)

قبل از هر چیز این 6 قانون واژگان زبان آلمانی را یاد بگیرید

یادگیری قوانین واژگان در هر زبانی، یادگیری لغات آن زبان را به شکل شگفت انگیزی راحت تر و ماندگارتر خواهد کرد. حتما یاد بگیرید همین الان و فوق العاده هم ساده هستند:

 


german

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان آلمانی چرب زبان، آلمانی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان آلمانی مثل بلبل حرف بزن!


 

  1. جنسیت اسم‌ها: در زبان آلمانی هر اسمی یکی از سه جنسیت: مذکر (der), مونث (die) یا خنثی (das) دارد. جنسیت اسم‌ها بر تعیین موارد دیگری مانند صرف افعال و تغییرات صفت‌ها تأثیر می‌گذارد.
  2. موارد صرفی: آلمانی دارای چهار مورد صرفی است: nominative (فاعلی), accusative (مفعولی), dative (مفعولی غیرمستقیم) و genitive (ملکی). این موارد صرفی بر ترتیب و ساختار جملات تأثیر می‌گذارند.
  3. ترکیب واژگان: زبان آلمانی برای ایجاد واژگان جدید اغلب از ترکیب اسم‌ها و صفت‌ها استفاده می‌کند. به این ترتیب، واژگان جدیدی ایجاد می‌شوند که معانی خاص خود را دارند.
  4. بزرگ نویسی اسم‌ها: همه اسم‌ها در زبان آلمانی با حروف بزرگ شروع می‌شوند، که این ویژگی به تشخیص آسان‌تر اسم‌ها در متون کمک می‌کند.
  5. قوانین واژه‌سازی: زبان آلمانی دارای قوانین مشخصی برای واژه‌سازی است، از جمله استفاده از پیشوندها و پسوندها برای ایجاد واژگان جدید یا تغییر معنی واژگان موجود.
  6. تغییرات صوتی و تلفظ: برخی از حروف و ترکیبات حروفی در زبان آلمانی دارای تلفظ‌های خاصی هستند که ممکن است با زبان انگلیسی متفاوت باشند.

یادگیری قوانین واژگان زبان آلمانی نیازمند تمرین و تکرار است. استفاده از منابع یادگیری مختلف مانند کتاب‌های درسی، برنامه‌های آموزشی آنلاین و گفتگو با بومی‌زبان‌ها می‌تواند در فراگیری این قوانین کمک کننده باشد.

حتما در کنار این مطلب دانلود کنید: دانلود آموزش ویدیویی لغات

۱-برخی عبارات مهم روزانه

کلمه آلمانی تلفظ آلمانی تلفظ فارسی معنی کلمه آلمانی تلفظ آلمانی تلفظ فارسی معنی
nicht wahr /nɪçt vaːɐ̯/ نیشْتْ وا درست نیست؟ klar /klaːɐ̯/ کلا روشن
schade /ˈʃaːdə/ شادِه حیف vielleicht /ˈfiːlhaɪt/ فی‌لایشْتْ شاید
gern /ɡɛrn/ گِرن باخوشحالی ein bisschen /aɪ̯n ˈbɪʃn̩/ آیْن بیسشِنْ کمی
sofort /ˈzoːfɔrt/ زُوفورت فوراً ein wenig /aɪ̯n ˈveːnɪç/ آیْن وِنیش کمی
sicher(lich) /ˈzɪçɐ(lɪç)/ زیشِ(لیش) مسلما gar nicht /ɡaːɐ̯ nɪçt/ گا- نیشْت اصلاً نه
sondern /ˈzɔndɐn/ زوندن نسبتا und /ʊnt/ اونْت و
schließlich /ˈʃliːsliç/ شْلیسْ‌لیشْ در نهایت aber /ˈʔaːbɐ/ آبا اما
stimmt /ʃtɪmt/ اشْتیمت درست است sehr /zeːɐ̯/ زی-آ بسیار
überhaupt /ˈyːbɐhaʊ̯pt/ اوبِ – هاوپْت اصلاً oder /ˈoːdɐ/ اودا یا
genug /ˈɡeːnʊk/ گِنوک کافی hier /hiːɐ̯/ هیا اینجا
genau /ɡəˈnaʊ̯/ گِنائو دقیق auch /aʊ̯x/ آوخ همچنین
manchmal /ˈmançmaːl/ مانْشْ‌مال گاهی beide /ˈbaɪ̯də/ بایْدِه هر دو
immer /ˈɪmɐ/ ایمِ همیشه etwas /ˈɛtvas/ اِتْواس چیزی
nie /niː/ ني هیچ وقت nur /nʊr/ نوآ فقط
oft /ɔft/ آفت اغلب wieder /ˈviːdɐ/ وی‌دا دوباره
hoffentlich /ˈhɔfn̩tlɪç/ هافنتْ‌لیشْ امیدوارم zwischen /ˈtsvɪʃən/ سویشِنْ میان
deshalb /ˈdeːsˌhalp/ دس‌هالپ بنابراین viele /fiːl/ فیل بسیار
wirklich /ˈvɪʁlɪç/ ویرک‌لیش واقعاً zusammen /tsuˈzamən/ سوزامِن با هم
alle /ˈalə/ آله همه jetzt /ˈjɛtst/ یِتْسْتْ الان
also /ˈalzo/ آلزو پس noch ein /nɔx aɪ̯n/ نوخ آین (هنوز) یکی دیگر

دانلود کنید:  فیلم ها و سریال ها و آهنگ های زبان آلمانی (رایگان)

۲- تعارفات و باز هم عبارات مهم

عبارت آلمانی تلفظ آلمانی تلفظ فارسی معنی
Guten Morgen /ˈɡuːtn̩ ˈmɔʁɡn̩/ گوتْن مورگْن صبح بخیر
Gute Nacht /ˈɡuːtə ˈnaxt/ گوتِه ناخت شب بخیر
Guten Abend /ˈɡuːtn̩ ˈʔaːbənt/ گوتْن آبِنْتْ عصر بخیر
Auf Wiedersehen /aʊ̯f ˈviːdɐˌzeːən/ آوف ویدَزین خداحافظ
Hallo / Servus /ˈhaloː/ /ˈzɛrvus/ هالو / زِوُس سلام، درود

(معمولا در جنوب آلمان و اتریش)

Tschüs / Tschau /tʃyːs/ /tʃaʊ̯/ شوس / شائو خداحافظ
Grüß dich / Grüß Gott! /ɡʁyːs dɪç/ /ɡʁyːs ɡɔt/ گِقیس دیش / گِقیس گات سلام / روزبه خیر
Bis später /bɪs ˈʃpɛːtɐ/ بیسْ شْپیتِ تا بعداً
Gehen wir! /ˈɡeːən vɪr/ گِیین ویِ برویم!
Bitte /ˈbɪtə/ بیتِ لطفاً / خواهش
Bis bald /bɪs balt/ بیس بالت تا بعداً
Danke schön / Danke sehr /ˈdaŋkə ˈʃøːn/ /ˈdaŋkə zeːɐ̯/ دانکه شون / دانکه زیِه متشکرم / خیلی متشکرم
Bis Morgen /bɪs ˈmɔʁɡn̩/ بیس مورگْن تا فردا
Es tut mir leid. /ɛs tuːt miːɐ̯ laɪ̯t/ اِسْ توت میِ لایْتْ متاسفم
Bitte schön /ˈbɪtə ʃøːn/ بیتِه شون بفرمایید
Verzeihung /fɛɐ̯ˈt͡saɪ̯ʊŋ/ فِتْسایون ببخشید
Entschuldigen Sie /ɛntˈʃʊldɪɡən ziː/ انچولدیگِن زی معذرت می‌خواهم
Wie geht es Ihnen? /viː ɡeːt ɛs ˈɪnən/ وی گیت اِس اینِن؟ حال شما چطور است؟
Wie geht’s? /viː ɡeːts/ وی گیتس؟ چطوری؟ ( دوستانه)
Schlecht / Nicht Gut /ʃlɛçt/ /nɪçt ɡuːt/ شْلِشْتْ / نیشْت گوت بد / خوب نیست
Sehr Gut / So lala /zeːɐ̯ ɡuːt/ /zoː ˈlaːla/ زی-یا گوت / زو لالا بسیار خوب / نه خوب نه بد
Ja / Nein /jaː/ /naɪ̯n/ یا / ناینْ آره / نه
Es geht /ɛs ɡeːt/ اِس گیت روبه راهه، میگذره (در جواب احوال پرسی)
Wie heißt du? /viː haɪ̯st duː/ وی هایسْتْ دو نام تو چیست؟
Wie heißen Sie? /viː ˈhaɪ̯sən ziː/ وی هایسن زی نام شما چیست؟
Es freut mich. /ɛs fʁɔɪ̯t mɪç/ اِس فْخویْت میش خوشحالم
Ich heiße … /ɪç ˈhaɪ̯sə/ ایش هایْسِه من نامم … است
Herr / Frau / Fräulein /hɛr/ /fraʊ/ /ˈfrɔʏlaɪ̯n/ هر / فراو / فرایلایْن آقا / خانم / خانم (منسوخ)
Gleichfalls. /ˈɡlaɪ̯çˌfal(s)/ گلایْشْفالْس همچنین
Woher kommst du? /voˈhɛr kɔmst duː/ وُهِر کومْسْت دو اهل کجایی؟
Woher kommen Sie? /voˈhɛr ˈkɔmən ziː/ وُهر کومِن زی اهل کجا هستید؟
Wo wohnen Sie? /voˈvoːnən ziː/ وووُنِنْ زی کجا زندگی می‌کنید؟
Ich komme aus … /ɪç ˈkɔmə aʊ̯s/ ایش کومِه اوس من اهل … هستم
Ich wohne in … /ɪç ˈvoːnə ɪn/ ایش وُنِه این من در … زندگی می‌کنم
Wo wohnst du? /voˈvoːnst duː/ وووُنْسْتْ دو کجا زندگی می‌کنی؟
Wie alt bist du? /viː alt bɪst duː/ وی آلت بیسْت دو چند سالت است؟
Wie alt sind Sie? /viː alt zɪnt ziː/ وی آلْت زینْتْ زی چند سالتان است؟
Sprechen Sie deutsch? /ˈʃpʁɛçən ziː ˈdɔʏ̯tʃ/ شپِخْشِنْ زی دُویچ آیا آلمانی صحبت می‌کنید؟
Ich bin Jahre alt. /ɪç bɪn jɑːʁə alt/ ایشْ بینْ یاخه آلْت من … سال دارم
Ich spreche … /ɪç ˈʃpʁɛçə/ ایشْ شْپِقْشِه من … صحبت می‌کنم
Sprichst du englisch? /ˈʃpʁɪçst duː ˈɛŋlɪʃ/ شْپِقیسْت دو اینگلیش آیا انگلیسی صحبت می‌کنی؟
Verstehen Sie? / Verstehst du? /fɛɐ̯ˈʃteːən ziː/ /fɛɐ̯ˈʃteːst duː/ فِشتین زی / فِشت دو آیا متوجه هستید؟
Ich spreche kein … /ɪç ˈʃpʁɛçə kaɪ̯n/ ایشْ شْپخْشهه کاین من … صحبت نمی‌کنم
Ich verstehe nicht. /ɪç fɛɐ̯ˈʃteːə nɪçt/ ایشْ فَشْتی نیشْت نمی‌فهمم
Ich verstehe. /ɪç fɛɐ̯ˈʃteːə/ ایش فرشتِیِ می‌فهمم
Ich weiß nicht. /ɪç vaɪs nɪçt/ ایش وایس نیشت نمی‌دانم
Ich weiß. /ɪç vaɪs/ ایش وایس می‌دانم
Können Sie mir helfen? /ˈkœnən ziː mɪʁ ˈhɛlfən/ کونن زی می هِلْفِن می‌توانید به من کمک کنید؟
Kannst du mir helfen? /ˈkʰan(t)st duː mɪʁ ˈhɛlfən/ کانسْتْ دو میی هِلفِن می‌توانی به من کمک کنی؟
Kann ich Ihnen helfen? /ˈkʰan ɪç ˈiːnəm ˈhɛlfən/ کانْ ایش اینِم هِلْفِن آیا می‌توانم به شما کمک کنم؟
Natürlich

Gerne

/naˈtʏr.lɪç/ /ˈɡɛʁ.nə/ ناتورلیش / گرَنه البته (که) / با خوشحالی
Wie bitte? /viː ˈbɪtə/ وی بیتِه چه می‌فرمایید؟ ببخشید؟ ( وقتی متوجه چیزی نمیشید)
Kann ich dir helfen? /ˈkʰan ɪç diːɐ̯ ˈhɛlfən/ کانْ ایشْ دیِ هِلْفِن آیا می‌توانم به تو کمک کنم؟
Wo ist / Wo sind … ? /vo ɪst/ /vo zɪnt/ وو ایست / وو زینت کجا است / کجا هستند … ؟
Wie heißt auf deutsch? /vi haɪ̯st/ ʔaʊ̯f ˈdɔʏ̯t͡ʃ/ وی هایست آف دُویچ … به آلمانی چیست؟
Was ist los? /vas ɪst loːs/ واس ایست لوس چه اتفاقی افتاده است؟
Es gibt … /ɛs ɡɪpt/ اِس گیپْت هست … وجود دارد…
Das ist mir egal. /das ɪst miːɐ̯ ˈeːɡal/ داس ایست میِ ایگال برام اهمیتی ندارد، اهمیت نمی‌دهم
Das macht nichts. /das maxt nɪçts/ داس ماخْت نیشتس چیزی نشده، مشکلی نیست
Ich habe es vergessen. /ɪç ˈhaːbə ɛs fɛɐ̯ˈɡɛsn̩/ ایش هابه اِس فِگِسِن فراموش کردم
Keine Angst! /ˈkaɪ̯nə ˈʔanxt/ کایْنِه انکْسْتْ  نترس! نگران نباش!
Ich habe Hunger / Durst. /ɪç ˈhaːbə ˈhʊŋɐ/ /ˈdʊʁst/ ایش هابه هونگِه / دوسْتْ گرسنه / تشنه هستم
Jetzt muss ich gehen. /ˈjɛtst mʊs ɪç ˈɡeːən/ یتست موس ایش گین الان باید بروم
Ich habe Langeweile. /ɪç ˈhaːbə ˈlaŋəvaɪ̯lə/ ایش هابه لانگوایله احساس خستگی می‌کنم،

حوصله ام سر رفته

Ich bin krank / müde. /ɪç bɪn krak/ /ˈmyːdə/ ایش بین کراک / مویدِه من بیمار / خسته هستم
Alles ist in Ordnung. /ˈaləs ɪst ɪn ɔrˈdnʊŋ/ آلسْ ایسْت این اودنونْگ همه چیز مرتب است
Ich möchte / Ich hätte gern … /ɪç mœçtə/ /ˈhɛtə ɡɛʁn/ ایش موشته / ایش هاته گرَن می‌خواهم / دوست دارم
Prima / Toll / Super! /ˈpʁiːma/ /toːl/ /ˈzuːpɐ/ پِقیما / تول / زوپِ عالی /فوق العاده  / خیلی خوب
Das gefällt mir. /das ɡəˈfɛlt miːɐ̯/ داس گه‌فلت میَ ازش خوشم میاد
Herzlichen Glückwunsch! /ˈhɛrtslɪçən ˈɡlʏkˌvʊnʃ/ هرتْسْلیشِنْ گُلوکْ‌وُنْش تبریک می‌گویم!
Gesundheit! /ɡəˈzʊndhaɪ̯t/ گِزوندهایْتْ به سلامتی! عافیت باشه (بعد از عطسه کردن)
Willkommen! /ˈvɪlkɔmən/ ویلْکومِن خوش آمدید!
Sei ruhig! /zaɪ̯ ˈʁuːɪç/ زای قویش آرام باش!
Schauen Sie mal! / Schau mal! /ˈʃaʊ̯n ziː mal/ /ʃaʊ̯ mal/ شاوِن زی مال / شاو مال یک نگاه بیندازید! / نگاه کن!
Viel Glück! /fiːl ɡlʏk/ فیل گلوک موفق باشید!
Zahlen bitte! /ˈtsaːlən ˈbɪtə/ سالِنْ بیتِ صورت حساب لطفا!
Bitte schön? /ˈbɪtə ʃøːn/ بیتِه شون بله، لطفاً؟
Ich bin satt. /ɪç bɪn zat/ ایشْ بین زات سیر شده‌ام
Stimmt so. /ʃtɪmt zoː/ اشتیمْتْ زو بقیه پول رو نگه دار !
Es tut mir weh. /ɛs tuːt miːɐ̯ veː/ اِس توت میَ وِه درد می‌کند.
Mir ist schlecht. /miːɐ̯ ɪst ʃlɛçt/ می ایست شْلِشْتْ حالم خوب نیس
Du fehlst mir. /duː fɛlst miːɐ̯/ دو فِلْسْتْ میِ دلم برات تنگ شده !
Ich liebe dich. /ɪç ˈliːbə dɪç/ ایش لیبِه دیش دوستت دارم!

 از دست ندهید! ۱۰ عبارت عامیانه آلمانی برای آنکه مانند یک بومی به نظر برسید

۳-صفت های بدرد بخور و کاملا رایج در آلمانی

عبارت آلمانی تلفظ آلمانی تلفظ فارسی معنی
glücklich /ˈɡlʏklɪç/ گلوکْلیشْ خوشبخت
groß /ɡʁoːs/ گوسْ بزرگ، بلند
gut /ɡuːt/ گوت خوب
jung /jʊŋ/ یُونْگْ جوان، تازه
klein /klain/ کْلایْن کوچک
klug /klʊk/ کْلُوکْ باهوش
kurz /kʊʁts/ کوتْس کوتاه
lang /laŋ/ لانگ بلند
langsam /laŋzam/ لانگ‌زام آهسته، کند ، کم سرعت
leicht /laɪ̯çt/ لایشت آسان، ساده
müde /ˈmyːdə/ مویدِه خسته
nah /naː/ نا نزدیک
nett /nɛt/ نِت مهربان، خوب
neu /nɔʏ̯/ نُوی جدید، تازه
schnell /ʃnɛl/ شْنِل سریع
schön /ʃøːn/ شون زیبا
schwer /ʃveːɐ̯/ شویِ سنگین، مشکل ، سخت
traurig /ˈtʁaʊ̯ʁɪç/ تائوقیش ناراحت، غمگین
weit /vaɪ̯t/ وایْت دور
ganz /ɡant͡s/ گانتس همه، تمام
erste /ˈɛɐ̯stə/ ایِستِه اولین
deutsch /ˈdɔʏ̯t͡ʃ/ دایْچْشْ آلمانی
hoch /hoːx/ هوخ بالا، بسیار
einfach /ˈʔaɪ̯nfax/ آینفاخ ساده
letzte /ˈlɛt͡stə/ لِتْسْتِه آخرین
gleich /ɡlaɪ̯ç/ گلایش مشابه، شبیه
möglich /ˈmøːɡlɪç/ موگْلیشْ ممکن، امکان پذیر
eigen /ˈaɪ̯ɡən/ آیگِن خود، خاص خود
spät /ʃpɛːt/ شپِت دیر
wichtig /ˈvɪçtɪç/ ویشتیش مهم
weitere /ˈvaɪ̯təʁə/ وایتِه‌ اضافه، بیشتر
genau /ɡəˈnaʊ̯/ گِنائو دقیق
stark /ʃtaʁk/ اشتاک قوی، قدرتمند
richtig /ˈʁɪçtɪç/ قیشْتیش صحیح، درست
verschieden /fɛɐ̯ˈʃiːdn̩/ فَشیدْن مختلف، متفاوت

جالبه بلد باشید: آیا یادگیری زبان آلمانی سخت است؟ یک تحلیل منصفانه

۴- گیر نیفتید

با این عبارات اگر انگلیسی بلد نیستید و … خودتان ببینید:

عبارت آلمانی تلفظ آلمانی تلفظ فارسی معنی
Wie heißen Sie? /viː ˈhaɪ̯sən ziː/ وی هایْسِنْ زی؟ نام شما چیست؟
Wie heißt du? /viː haɪ̯st duː/ وی هایْسِت دو؟ نام تو چیست؟
Mein Name ist ….. / Ich heiße …… / Ich bin ….. /maɪ̯n ˈnaːmə ɪst/ /ɪç ˈhaɪ̯sə/ /ɪç bɪn/ ماین نامه ایسْت / ایش هایْسِه / ایش بین نام من … است / من … هستم
Woher kommen Sie? /voˈhɛr ˈkɔmən ziː/ وُهِر کومِن زی؟ اهل کجا هستید؟
Woher kommst du? /voˈhɛr kɔmst duː/ وهِر کومسْتْ دو؟ اهل کجایی؟
Ich komme aus dem Iran, aus Teheran /ɪç ˈkɔmə aʊ̯s deːm iˈraːn, aʊs teˈheʁan/ ایش کومِه اوس دِم ایقان، اوس تهقان من از ایران، از تهران می‌آیم
Was sprechen Sie? /vas ˈʃpʁɛçən ziː/ واسْ شْپقِشِنْ زی چه زبانی صحبت می‌کنید؟
Was sprichst du? /vas ˈʃpʁɪçst duː/ واسْ شْپقیشتْ دو؟ تو چه زبانی صحبت می‌کنی؟
Ich spreche Persisch , Deutsch und etwas Englisch. /ɪç ˈʃpʁɛçə ˈpɛʁziʃ, dɔʏ̯tʃ ʊnt ˈɛtas ˈɛŋlɪʃ/ ایشْ شْپِقشه پِسیش، دایچش اونْت اِتواس اینگلیش من فارسی، آلمانی و کمی انگلیسی صحبت می‌کنم

حال پاسخ به این سوال (به چه زبانی صحبت می کنید؟) را می خواهیم به شما آموزش دهیم به مثال های زیر توجه کنید.

عبارت آلمانی تلفظ آلمانی تلفظ فارسی معنی
Deutsch. /ˈdɔʏ̯t͡ʃ/ دایْچْشْ آلمانی
Russisch und ein bisschen Deutsch. /ˈʁʊsɪʃ ʊnt aɪ̯n ˈbɪʃən ˈdɔʏ̯t͡ʃ/ روسیشْ اونْتْ ایْنْ بیشِنْ دایْچْشْ روسی و کمی آلمانی
Ich spreche gut Englisch und ein bisschen Deutsch. /ɪç ˈʃpʁɛçə ɡuːt ˈɛŋlɪʃ ʊnt aɪ̯n ˈbɪʃən ˈdɔʏ̯t͡ʃ/ ایشْ شْپِقُشِه گوت اینگلیش اونت ایْن بیشِن دایْچْشْ من انگلیسی خوب صحبت می کنم و آلمانی هم کمی صحبت می کنم
Das Jahr ….. /das jaːɐ̯/ داسْ یا سال
Das Jahrzent ….. /das ˈjaːɐ̯t͡sɛnt/ داس یاتْسینتْ دهه
Das Jahrhundert ….. /das ˈjaːɐ̯hʊndɐt/ داسْ یا-هوندِتْ قرن …
Dieses Jahr ….. /ˈdiːzəs jaːɐ̯/ دیزِسْ یا امسال …
letztes Jahr ….. /ˈlɛts.təs jaːɐ̯/ لتسْتِس یا سال گذشته …
nächstes Jahr ….. /ˈnɛçstəs jaːɐ̯/ نشْسْتِسْ یا سال آینده …
jedes Jahr ….. /ˈjeːdəs jaːɐ̯/ یِدِسْ یا هر سال …
vor 2 Jahren ….. /foːɐ̯ ˈtsvaɪ̯ ˈjaːʁən/ فو تْسْوایْ یاقِن دو سال پیش …
in einem Jahr ….. /ɪn ˈaɪ̯nəm jaːɐ̯/ ایْنْ ایْنِم یا در یک سال …
in den achtziger Jahren ….. /ɪn deːn ˈaxtsɪɡɐn ˈjaːʁən/ اینْ دِنْ آخْتسیگِن یاقِنْ در دهه هشتاد …
seitdem 19. Jahrhundert ….. /zaitdem ˈtsai̯tdɛm ˈnʊnt͡sntən ˈjahʁhʊndɐt/ زایْتْ‌دِم تسایْتْدِم نانْتْسْنْتِن یا هوندت از قرن نوزدهم …
im 20. Jahrhundert ….. /ɪm ˌtsvantsɪɡstn̩ ˈjaːɐ̯hʊndɐt/ ایمْ تْسوانتِسیگستْنْ یاهوندَت در قرن بیستم …
Wie alt bist du ….. /viː alt bɪst duː/ وی آلْتْ بیسْتْ دو چند سالت است؟
Ich bin 30 Jahre alt ….. /ɪç bɪn ˈdʁɔɪ̯sɪç ˈjaːʁə alt/ ایشْ بین دِقایْسیشْ یاقِه آلْت من سی ساله هستم …
Wie alt ist er/sie ….. /viː alt ɪst ɛɐ̯/ziː/ وی آلْت ایسْت اِ / زی چند سالش/سالش است؟

حتما حتما ببینید:  دانستنی های جالب ولی مهم در زبان آلمانی

۵- عبارات سوالی رایج آلمانی

آلمانی تلفظ آلمانی تلفظ فارسی فارسی
Wer /vɛːɐ̯/ ویَ کی؟
Was /vas/ واس چی؟
Warum /vaˈʁuːm/ واقوم چرا؟
Wann /van/ وان کی؟
Wo /vo/ وُ کجا؟
Wie /viː/ وی چطور؟
Wen  /vɛn/ وِن چه کسی را؟
Wem  /vɛm/ وِم به چه کسی؟
Wieso  /viˈzoː/ ویزو از چه جهت؟
Woher /ˈvoːhɐ/ ووهیَ از کجا؟
Wohin /voˈhɪn/ ووهین به کجا؟
Welch- /vɛlç/ ولش کدام؟

ترفندهای کاربردی زبان آلمانی

دانلود منابع مفید زبان آلمانی

حتما بخوانید!

نتیجه‌ای پیدا نشد.

52 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست