جمله سازی

آموزش ساختار جمله در زبان آلمانی (با ترجمه و مثال)

German-gama-min

ساختار کلمات در آلمانی کاملاً دقیق است. در این مقاله ما مؤلفه های یک جمله را با جزئیات در کنار نحوه سازماندهی آنها توضیح خواهیم داد. در این مطلب ابتدا در قالب یک آموزش بطور خلاصه و سریع، انواع جمله در زبان آلمانی را (7 نوع) یاد می گیرید و در هر کدام فرمول جمله درج شده است. در قسمت بعدی به یک شکل دیگر ساختار جمله در آلمانی را توضیح داده ایم، هر دو روش یک موضوع را مطرح می کنند و با هر کدام راحت هستین پیش بروید یا هر دو:

بطور خلاصه و سریع (انواع جمله و اجزای آن)

1. جمله خبری ساده (Declarative Sentence)

ساختار پایه جمله خبری ساده به صورت زیر است (دقت کنید همه فرمول های این بخش را از راست به چپ بخوانید):

فاعل + فعل + مفعول / سایر اجزا

 • Ich (فاعل) lese (فعل) ein Buch (مفعول). من یک کتاب می‌خوانم

2. سوال بله / خیر (Yes/No Question)

در سوالات بله / خیر، فعل به ابتدای جمله منتقل می‌شود:

 


german

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان آلمانی چرب زبان، آلمانی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان آلمانی مثل بلبل حرف بزن!


 

فعل + فاعل + مفعول / سایر اجزا

 • Liest (فعل) du (فاعل) ein Buch (مفعول)?  آیا تو یک کتاب می‌خوانی؟

3. سوال با کلمه پرسشی (W-Question)

در سوالاتی که با کلمه پرسشی شروع می‌شوند، کلمه پرسشی در ابتدا قرار می‌گیرد و سپس فعل و فاعل می‌آیند:

کلمه پرسشی + فعل + فاعل + مفعول / سایر اجزا

 • Was (کلمه پرسشی) liest (فعل) du (فاعل)?   چه چیزی می‌خوانی؟

4. جمله امری (Imperative Sentence)

در جملات امری، فعل به تنهایی در ابتدای جمله می‌آید (برای “du” و “ihr”) و برای “Sie”، ساختار جمله همچنان رسمی است:

فعل + مفعول / سایر اجزا

 • Lies (فعل) das Buch (مفعول).  کتاب را بخوان
 • Lesen Sie (فعل) das Buch (مفعول).  کتاب را بخوانید

5. جمله پیچیده با فعل کمکی (Complex Sentence with Auxiliary Verb)

جملات پیچیده که شامل فعل کمکی هستند، ساختار زیر را دنبال می‌کنند:

فاعل + فعل کمکی + مفعول / سایر اجزا + فعل اصلی:

 • Ich (فاعل) werde (فعل کمکی) morgen (سایر اجزا) arbeiten (فعل اصلی).  من فردا کار خواهم کرد

6. جملات با فعل جداشدنی (Sentences with Separable Verbs)

در جملاتی که شامل افعال جداشدنی هستند، پیشوند فعل جدا شده و به انتهای جمله منتقل می‌شود:

فاعل + فعل (بدون پیشوند) + مفعول / سایر اجزا + پیشوند فعل

 • Ich (فاعل) stehe (فعل بدون پیشوند) um 6 Uhr (سایر اجزا) auf (پیشوند).   من ساعت ۶ بیدار می‌شوم

7. جمله پیچیده با جملات وابسته (Complex Sentence with Subordinate Clauses)

در جملات پیچیده که شامل جملات وابسته هستند، فعل در جمله وابسته به انتهای جمله منتقل می‌شود:

جمله اصلی + حرف ربط + فاعل جمله وابسته + سایر اجزا + فعل جمله وابسته

 • Ich lese ein Buch (جمله اصلی), weil (حرف ربط) ich (فاعل جمله وابسته) es (مفعول) interessant (سایر اجزا) finde (فعل جمله وابسته).  من یک کتاب می‌خوانم چون آن را جالب می‌دانم

توضیحات کامل ساختار جمله در آلمانی با مثال و تلفظ

روش خلاصه و سریع گفته شده در بالا، ساختار جمله آلمانی را به یک شکل توضیح داده است، در این بخش اما با روشی دیگر اجزای جملات زبان آلمانی را یاد می گیرید. بخش هایی از جمله که در آلمانی باید در نظر داشته باشید عبارتند از:

 • فاعل
 • فعل
 • پارتیکل هایی (حروف) که موقعیت ۰ را اشغال می کنند (حروف عطف و کلمات پرسشی)
 • مفعول: مستقیم و غیر مستقیم
 • متمم ها
 • پارتیکل nicht

۱-فاعل

 • جایگاه معمول فاعل. موقعیت ۱

فاعل معمولاً در [موقعیت ۱] در جمله است:

 • Ich habe einen Hund (ایش هابِه آیْنِن هونْت) من یک سگ دارم
 • وارونگی فاعل. موقعیت ۳

برای تأکید بر یک متمم یا یک مفعول، می توان آن را در [موقعیت ۱] قرار داد، که باعث می شود فاعل به [موقعیت ۳] منتقل شود:

 • Einen Hund habe ich (آینِن هونْت هابِه ایش) من یک سگ دارم

این متمم حتی می تواند یک بند وابسته باشد:

 • Während meiner Kindheit war ich sehr zufrieden (وینِنْ مایْنِر کینتایْت وا ایشْ زیق زوفقیدِن) در دوران جوانی ام بسیار خوشحال بودم
 • جملات پرسشی. فاعل در موقعیت ۲

در جملات پرسشی، فعل [موقعیت ۱] را می گیرد، به همین دلیل فاعل به سمت [موقعیت ۲] سوق پیدا می کند.

 • Hast du einen Hund? (هاسْت دو آیْنُن هونْت) سگ داری؟
 • جملات امری. فاعلی وجود ندارد

جملات امری دوم شخص مفرد و جمع فاعلی ندارند.

 • Komm jetzt her (کام یِتْس هیِه) حالا بیا اینجا
شخص صرف معنی
دوم شخص مفرد

komm

بیا
دوم شخص جمع

komm – t

بیایید
 • فرم های اضافه شده به جملات امری. فاعل در موقعیت ۲

در فرم های اضافه شده به جملات امری، فعل و فاعل مانند جملات پرسشی سازماندهی می شوند:

 • Trinken wir noch ein Bier (تْقینْکِنْ وِ نوخ آیْن بیِه) بیایید یک نوشیدنی دیگر بنوشیم
شخص صرف معنی
اول شخص مفرد trinken wir بیا بنوشیم
شکل مودبانه trinken Sie بنوشید

۲- فعل

 • جایگاه معمول فعل در موقعیت ۲

اگر فقط یک فعل وجود داشته باشد، در [موقعیت ۲] قرار می گیرد.

 • Ich bin 30 Jahre alt (ایش بین تقایزیش یاقِه آیْت) من ۳۰ ساله هستم

اگر چندین فعل وجود داشته باشد، فعل صرف شده (مسند) در [موقعیت ۲] و فعل صرف نشده (یک مصدر یا صفت مفعولی) در [موقعیت آخر] جمله قرار می گیرد.

 • Ich möchte Deutsch lernen (ایش مُشْتِه داوتچ لیَنِن) من می خواهم آلمانی یاد بگیرم
 • فعل صرف شده در جملات پرسشی و امری در موقعیت ۱

در جملات پرسشی، فعل صرف شده [موقعیت ۱] را می گیرد و اگر یک فعل صرف نشده دیگر هم وجود داشته باشد، [موقعیت آخر] را می گیرد.

 • Haben Sie Deutsch in der Schule gelernt? (هابِن زی داوتچ این دِر شولِه گیلِئِنْت) (آیا در مدرسه آلمانی یاد گرفتید؟ (رسمی
 • Komm her! (کام هیِه) بیا اینجا
 • فعل صرف شده در بندهای وابسته یا عبارات موصولی

در بندهای وابسته یا عبارات موصولی ، فعل صرف شده در [موقعیت انتهایی] قرار می گیرد و فعل صرف نشده (مصدر یا صفت مفعولی) را به موقعیت یکی قبل از آخر منتقل می کند.

بندهای وابسته

 • Ich glaube nicht, dass du heute kommen darfst (ایش گلابِه نیشْت، داس دو هایْتِه کامِن دافْسْت) فکر نمی کنم امروز بیایید

“Darfst” فعل صرف شده است “آخرین موقعیت” و “kommen” فعل غیرصرف شده است “موقعیت یکی قبل از آخر”.

بندهای وابسته مواردی هستند که باعث می شوند فعل صرف شده به انتهای جمله برود و شامل موارد زیرمی باشند:

als (وقتی), bevor (قبل از), bis (تا), dass (آن), damit (برای اینکه), ob (اگر), obwohl (علیرغم), seit (از), sobald (به محض اینکه), sofern (مادامی که), soweit (تا جاییکه), sowie (به محض اینکه), während (زمانیکه), weil (زیرا), wenn (اگر), wie (چطور), wo (کجا)

عبارات موصولی

 • Das ist das Mädchen, das ich in der Schule gesehen habe (داس ایشت داس مِدْشِن، داس ایش این دِ شولِه گِزین هابِه) این دختری است که من در مدرسه دیدم

“Habe” فعل صرف شده است (موقعیت نهایی) و “gesehen” فعل غیرصرف شده است (موقعیت یکی قبل از آخر).

۳- پارتیکل هایی که موقعیت صفر را اشغال می کنند (پارتیکل هایی که هیچ تاثیری ندارند)

“پارتیکل موقعیت ۰” پارتیکلی است که روی ترتیب جمله تأثیر نمی گذارد.

 • حروف ربط

برخی از حروف ربط در جمله جایگاه دستوری نمی گیرند.

اجازه دهید به یک مثال نگاه کنیم:

 • Ich bin müde denn ich habe wenig geschlafen (ایش بین میودِه دِن ایش هابِه وینی گِشْلافِن) خسته ام چون کم خوابیدم.

اجازه دهید بند زرد رنگ را تحلیل کنیم:

موقعیت ۰ موقعیت ۱ موقعیت ۲ موقعیت آخر
حرف عطف فاعل فعل صرف شده متمم فعل صرف نشده

denn

ich habe wenig geschlafen

حروف ربط زیر در جمله موقعیت ۰ را به خود اختصاص می دهند:

 • aber (آبِر)
 • beziehungsweise (بیس هیونزوایْزه)
 • denn (دِن)
 • oder (اُدا)
 • sondern (زانْدان)
 • und (اُنْد)

پارتیکل های پرسشی

پارتیکل های پرسشی موقعیت ۰ را دارند. بنابراین، فعل موقعیت ۱ را به خود اختصاص می دهد و فاعل موقعیت ۲ را می گیرد:

 • Wie alt bist du? (وی آیْت بیسْ دو) چند سالتان است؟

پارتیکل های زیر در جمله موقعیتی به خود اختصاص نمی دهند:

ضمایر

قید ها

Wer (ویِه)

(واس) Was

(وِلْشیآ) Welcher

WannWarum

Wie

Wie

 • Wie alt (وی آلْت)
 • Wie viel (وی فی)
 • Wie lange (وی لانْگِه)
 • Wie oft (وی آفْت)
 • Wie teuer (وی تایِ)
 • Wie weit (وی وایْت)

Wo

 • Woran (وُقان)
 • Worauf (وُقاوف)
 • Woraus (وُقاوس)
 • Wobei (وُبای)
 • Wogegen (وُگِگِن)
 • Worin (وُقین)
 • Womit (وُمیت)
 • Worüber (وقیوبِر)
 • Worum (وُقُوم)
 • Wozu (وُتْزو)
 • Wohin (وُهین)
 • Woher (وهِیَ)

۴- مفعول ها

مفعول ها به ترتیب زیر سازماندهی می شوند:

 • ضمایر مفعولی (mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch)
 • ضمایر مفعولی با واسطه (mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen)
 • مفعول با واسطه (z.B.: meiner Mutter)
 • مفعول مستقیم (z.B. einen Brief)

اجازه دهید این موضوع را با چند مثال بررسی کنیم:

مفعول مستقیم + مفعول با واسطه:

 • Ich schicke meiner Mutter einen Brief (ایش شیکِه مایْنِن موتِه آیْنِن بیقیف) من به مادرم نامه می فرستم

مفعول مستقیم + ضمیر مفعولی با واسطه:

 • Ich schicke ihr einen Brief (ایش شیکِه ایِه آیْنِن بیقیف) من نامه ای را برای او ارسال می کنم

مفعول با واسطه + ضمیر مفعولی مستقیم:

 • Ich schicke ihn meiner Mutter (ایش شیکِه این مایْنِه موتِه) من آن را برای مادرم می فرستم

ضمیر مفعولی با واسطه + ضمیر مفعولی مستقیم:

 • Ich schicke ihn ihr (ایش شیکِه این ایه) من آن را برایش ارسال می کنم

۵- ترتیب متمم ها: TEKAMOLO

متمم ها بین فعل صرف شده و فعل صرف نشده قرار می گیرند:

فاعل فعل صرف شده متمم ها مفعول مستقیم فعل صرف نشده

Herr Meier

(هِه مایِه)

hat(هَت) gestern aus Liebe im Geheimen in München

(گِسْتِن آوس لیبِه ایم گِهایْمِن این موشِن)

Blumen

(بلومِن)

gekauft

(گِکاوفْت)

آقای مایر دیروز از سر عشق، مخفیانه در مونیخ گل خریداری کرد.

متمم ها با پیروی از قانون TEKAMOLO در بین خود سازماندهی می شوند:

۱- زمانی (Temporal (TE

۲- تصادفی (Causal (KA

۳- وجهی (Modal (MO

۴- مکانی (Locative (LO

مثال:

Lokal

Modal Kausal Temporal
In München (این موشِن) Im Geheimen (ایم گِهایْمِن) Aus Liebe (آوس لیبِه) gestern (گِسْتِن)

۶- پارتیکل  “nicht”

“nicht”متداولترین نوع نفی در زبان آلمانی است. با قرار دادن این قید در موقعیتهای مختلف در جمله، معنی می تواند تغییر کند.

 • نفی فعل با  “nicht”

این پارتیکل وقتی درست قبل از فعل صرف شده (در صورت وجود) یا در انتهای جمله قرار بگیرد آن را منفی می کند:

 • Ich möchte nicht essen (ایشْ مُشْتِه نیشْت اِسِن)  من نمی خواهم غذا بخورم
 • Ich esse nicht  (ایش اِسِه نیشْت) من نمی خورم
 • نفی یک متمم با  “nicht”

این قید اگر قبل از متمم قرار داده شود، آن را نفی می کند.

 • Ich möchte nicht jeden Tag Tag Nudeln (ایش مُشْتِه نیشْت ییدْن تَگ تَگ نودِلْن)  (من نمی خواهم هر روز ماکارونی بخورم (هر روز نفی می شود
 • Ich möchte nicht zu spät essen (ایشْ مُشْتِه نیشْت زو شْپات اِسِن) (من نمی خواهم خیلی دیر بخورم (خیلی دیر نفی می شود

این 3 نکته در ذهن تان باشد!

 • نظم دقیق: در زبان آلمانی نظم و ترتیب کلمات بسیار مهم است و تغییر مکان فعل یا اجزای دیگر می‌تواند معنی جمله را تغییر دهد.
 • تسلط بر ساختارها: تسلط بر ساختارهای مختلف جمله در آلمانی به شما کمک می‌کند تا بتوانید بهتر و روان‌تر صحبت کنید و بنویسید.
 • تمرین و تکرار: تمرین و تکرار مداوم کمک می‌کند تا این ساختارها را بهتر درک کرده و به کار ببرید.

آموزشهای کاربردی گرامر ما

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست