اعلام ساعت

آموزش ساعت به آلمانی (و همه نکات کاربردی)

German-gama-min

آلمانی ها افراد بسیار وقت شناسی هستند و به نظم و زمان خیلی اهمیت می دهند. پس یادگیری ساعت و گفتن آن به آلمانی باید جز اولویت های آموزش تان باشد. بطور کلی ساعت به آلمانی می شود Uhr (اوقِا) این واژه در زبان آلمانی به معنی ساعت و ساعت دیواری و همچنین برای نشان دادن زمان به کار می‌رود. مثلاً، “ساعت ده و نیم” به زبان آلمانی به صورت “zehn Uhr dreißig” استفاده می‌شود، که معادل “ده و نیم” در فارسی است.

بیایید با اصول اولیه شروع کنیم. نگران نباشید، گفتن زمان به زبان آلمانی آنقدر ها هم که فکر می کنید پیچیده نیست.

ابتدا یادگیری اعداد

اولین و مهم ترین چیزی که به آن احتیاج دارید، اعداد هستند. ما برای ساعت از اعداد 1 تا 24 را استفاده می کنیم و چون یادگیری اعداد به تنهایی و بدون قرار گرفتن در جمله بسیار سخت است ما آنها را در قالب جمله اورده ایم:

ساعت 1:00 است

Es ist ein Uhr. (اِسْ ایسْت آین اوقِا) ساعت 13:00 است Es ist dreizehn Uhr. (اِس ایْست دقایزِن اوقِا)
ساعت 2:00 است Es ist zwei Uhr. (اِس ایست زوایِن اوقِا) ساعت 14:00 است Es ist vierzehn Uhr. (اِس ایسْت فیتزین اوقِا)
ساعت 3:00 است Es ist drei Uhr. (اِس ایسْت دقای اوقا) ساعت 15:00 است Es ist fünfzehn Uhr. (اِسْ ایسْت فونْفزِن اوقِا)
ساعت 4:00 است Es ist vier Uhr. (اِس ایسْت فی اوقِا) ساعت 16:00 است Es ist sechzehn Uhr. (اِس ایست زِسْشِن اوقِا)
ساعت 5:00 است Es ist fünf Uhr. (اِس ایسْت فونْف اوقِا) ساعت 17:00 است Es ist siebzehn Uhr. (اِسْ ایسْت زیبْسین اوقِا)
ساعت 6:00 است Es ist sechs Uhr. (اِس ایسْت زِکْس اوقِا) ساعت 18:00 است Es ist achtzehn Uhr. (اِسْ ایسْت آخْت زین اوقِا)
ساعت 7:00 است Es ist sieben Uhr. (اِس ایسْت زیبِن اوقِا) ساعت 19:00 است Es ist neunzehn Uhr. (اِسْ ایسْت نویْنتْزِن اوقِا )
ساعت 8:00 است Es ist acht Uhr. (اِس ایسْت آخْت اوقِا) ساعت 20:00 است Es ist zwanzig Uhr. (اِس‌ ایسْت زوانتْزیش اوقِا)
ساعت 9:00 است Es ist neun Uhr. (اِس ایسْت نویْن اوقِا) ساعت 21:00 است Es ist einundzwanzig Uhr. (اِسْ ایسْت آیْنُنتْزوایْنتزیش اوقِا)
ساعت 10:00 است Es ist zehn Uhr. (اِس ایسْت زین اوقِا) ساعت 22:00 است Es ist zweiundzwanzig Uhr. (اِس ایسْتْ زوایُنْدْتْزوانْتْزیش اوقِا)
ساعت 11:00 است Es ist elf Uhr. (اِس ایسْت اِلف اوقِا) ساعت 23:00 است Es ist dreiundzwanzig Uhr. (اِسْ ایسْت دقایُن تْزوایْنْتْزیشْ اوقِا)
ساعت 12:00 است

یا

نیم روز است

Es ist zwölf Uhr. Es ist Mittag. (اِس ایسْت تزْوُلْف اوقِا)(اِس ایسْت میتاگ) ساعت 24:00 است

یا

نیمه شب است

Es ist vierundzwanzig Uhr.Es ist Mitternacht. (اِس ایسْت فیوندتْزوایْنْتْزیس اوقِا )( اِس ایسْت میتِناخْت)

پرسیدن زمان به زبان آلمانی

برای گفتن زمان به زبان آلمانی، به چند کلمه ضروری هم نیاز هست که باید بلد باشید:

 


german

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان آلمانی چرب زبان، آلمانی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان آلمانی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • die/eine Stunde (دی/آینِ شْتُنْدِه) – یک ساعت
 • die/eine Minute(دی/ آیْنِه مینوتِه) – یک دقیقه
 • die/eine Sekunde (دی/ آینِ زِکُنْدِه) – یک ثانیه

وقتی که می خواهید از یک غریبه بپرسید ساعت چند است، باید از کلمه پرسشی “wie?” استفاده کنید:

 • Wie viel Uhr ist es? (وی فیل اووا اِسْتْ اِس)

یا

 • Wie spät ist es?(وی شْپِت اِسْت اِسْ)

که هر دو یعنی: ساعت چند است؟

در موقعیت های رسمی تر، یا زمانی که می خواهید مودب تر باشید، می توانید کلمات زیر را هم به جمله تان اضافه کنید:

 • Entschuldigung, wie spät ist es?  (اَنْشویْدِگون وی شْپِت اسْت اِس) ببخشید، ساعت چند است؟

و اگر می خواهید از یک فرد مسن مودبانه سوال کنید، می توانید بگویید:

 • Entschuldigung, wie spät ist es?

ساعت های کامل به زبان آلمانی

9 صبح، 4 بعد از ظهر، 12 شب ساعت کامل هستند.

دو روش برای گفتن این زمان به زبان آلمانی وجود دارد:

فرمت 12 ساعته

روش اول خیلی شبیه به انگلیسی است یعنی شما از فرمت 12 ساعته استفاده می کنید. این فرمت برای شرایط روزمره بسیار استاندارد است، زیرا کوتاه و آسان است.

حالا بیایید ببینیم چه طور ساخته می شود:

 • Es ist neun Uhr morgens/abends. (اِس اسْت نویْن او موگِنْز/اِبِندْز) ساعت 9 بعد از ظهر/ قبل از ظهر است

زمان در زبان آلمانی همیشه مفرد است، پس یادتان باشد که هنگام گفتن زمان همیشه از ” Es ist ” استفاده کنید:

 • Es ist zwei Uhr. (اِسْ اِسْت تْزوایی اوقِا)  ساعت 2 است
 •  Es ist acht Uhr morgens.(اِس اِسْت آخْت اوقِا موگِنْز)   ساعت 8 قبل از ظهر است.
 • Es ist drei Uhr nachmittags. (اِس اِسْت دقای او ناختمِتاگْس) ساعت 3 بعد از ظهر است

آیا توجه کرده اید که ما در اولین مثال، قبل یا بعد از ظهر بودن ساعت 2 را مشخص نکرده ایم؟ اگر از بقیه قرائن مشخص نباشد، آلمانی ها یکی از این پنج کلمه را اضافه می کنند تا به شما بفهمانند منظورشان کدام قسمت از روز است:

 • morgens – 6 تا 10 قبل از ظهر
 • vormittags – 11 تا 12 قبل از ظهر
 • nachmittags – 1 تا 5 بعد از ظهر
 • abends – 6 تا 11 بعد از ظهر
 • nachts –12 بعد از ظهر تا 5 قبل از ظهر

یادتان باشد که زمان دقیق بسته به عادات خواب افراد یا این که در کدام قسمت از آلمان زندگی می کنند، ممکن است برای هر کسی متفاوت باشد.

فرمت 24 ساعته

در حال حاضر، روش دوم برای گفتن زمان به زبان آلمانی از فرمت 24 ساعته استفاده می شود و معمولا در زندگی روزمره، بیشتر در محل کار یا برای وقت دکتر کاربرد دارد.

 • Das Meeting fängt um dreizehn Uhr an.  این جلسه ساعت یک بعد از ظهر شروع می شود
 • Der nächste Zug fährt um zwanzig Uhr ab.  قطار بعدی ساعت 8 بعد از ظهر حرکت می کند
 • Wir kommen in Berlin um dreiundzwanzig Uhr an.  ما ساعت 11 بعد از ظهر ( شب ) به برلین رسیدیم
 •  Sie haben einen Termin beim Zahnarzt morgen um siebzehn Uhr.   فردا ساعت 5 بعد از ظهر وقت دندانپزشکی دارم

گفتن زمان دقیق

اما چه طور می توان زمان دقیق را به آلمانی گفت؟

در این حالت شما باید از کلمه “um” استفاده کنید . یعنی به این صورت:

 • Mein Unterricht startet um acht Uhr morgens.   کلاس من راس ساعت 8 صبح شروع می شود
 • Dein Zug kommt um fünf Uhr nachmittags an.   قطار شما راس ساعت 5 بعد از ظهر می رسد
 • Ich bin um elf Uhr abends ins Bett gegangen.   من راس ساعت 11 شب ( بعد از ظهر ) به رختخواب می روم

گفتن دقیقه به آلمانی

گاهی اوقات لازم است زمان دقیق یک اتفاق یا کار را بیان کنیم. پس برای گفتن ساعت 5:15 یا 2:05 به زبان آلمانی چه کار باید کرد:

1-گفتن ساعت به صورت عددی

 • Es ist fünf nach zwei Uhr nachmittags.   5 دقیقه از 2 بعد از ظهر (2:05 ) گذشته است
 •  Es ist acht Uhr zweiundzwanzig.   ساعت 8:22 است
 • Es ist neunzehn Uhr zwanzig.   ساعت 7:20 بعد از ظهر است
 • Es ist zehn vor acht.   ساعت 7:50 دقیقه است

آیا دقت کردید که در جملات بالا مشخص نیست که به کدام قسمت از روز اشاره می کنیم ؟ در زبان آلمانی، اگر از قرائن مشخص باشد، اغلب این مسئله را نادیده می گیریم.

2-استفاده از ربع و نیم در بیان ساعت

به کار بردن ربع و نیم در زبان انگلیسی بسیار رایج است و آلمانی هم از این قاعده مستثنی نیست.

مثلا چه طور می توانیم ساعت هشت و نیم یا 2:15 است را به زبان آلمانی بیان کنیم؟

 • das/ein Viertel – یک ربع
 • نیم halb –
 • Es ist halb neun.   ساعت هشت و نیم است
 • .Es ist Viertel nach elf   ساعت یازده و ربع بعد از ظهر است
 • Es ist Viertel vor vier.
 • Es ist dreiviertel vier.   ساعت یک ربع به چهار است

اگر دقت کرده باشید؛ حتما متوجه شده اید که دو روش مختلف برای گفتن ربع در ساعت وجود دارد. در آلمان غربی و شمالی، مردم بیشتر از “Viertel vor” استفاده کنند، اما در بقیه کشور، به جای آن از “dreiviertel” استفاده می شود.

 • Es ist dreiviertel drei in Berlin.   در برلین ساعت 2:45 است

اما …

 • Es ist viertel vor drei in Hamburg.   در هامبورگ ساعت 2:45 است

حالا به مثال های بالا توجه کنید. آیا تا به حال دقت کرده اید که در زبان آلمانی به جای کلمات ” گذشته از ” و ” به ” از چه کلماتی استفاده می شود؟

 • nach – گذشته از
 • vor – به

در آلمانی هم درست مثل زبان انگلیسی، دقیقه همیشه قبل از ساعت می‌ آیند:

 • Es ist zwanzig nach acht.   ساعت بیست دقیقه از 8 گذشته است
 • Es ist Viertel vor neun.   ساعت یک ربع به نه است
 • Es ist zehn nach drei.   ساعت ده دقیقه از سه گذشته است

گفتن زمان به زبان آلمانی: اصطلاحات ابتدایی

 • 🇩🇪 Wie spät ist es? (ویْ شْپِتْ اِس دِس؟)– ساعت چند است؟
 • 🇩🇪 Es ist fünfzehn Uhr. (اِسْ اِستْ فونْفزِن اووِر)– ساعت 3 بعد از ظهر است
 • 🇩🇪 Der Zug fährt um acht Uhr dreißig ab. (دیِ تْزْوگ فیِق اومْ آخْت او دْقایْتْزیش اَب )– قطار راس ساعت 8.30 حرکت می کند
 • 🇩🇪 Der Unterricht endet zwanzig nach drei. (دیِ اُنْتِقیشْت اِنْدِت تْزوایتْزیش ناخْت دقای)– این کلاس ساعت 15.20 تمام می شود
 • 🇩🇪 Es ist Viertel vor fünf. (اِسْ ایسْت فِتِل فو فونْف)– ساعت یک ربع به پنج است
 • 🇩🇪 Das Meeting startet um dreiviertel vier. (داس میتینگ شْتاتِت اُم دقایفیِتِل فیِ)– این جلسه راس یک ربع به چهار شروع می شود

10 عبارت مفید برای بیان زمان به زبان آلمانی

گفتن ساعت به زبان آلمانی خیلی هم پیچیده نبود ، نه؟

اما قبل از اتمام درس، می خواهم عباراتی را به اشتراک بگذارم که ممکن است به شما در تعیین زمان در موقعیت های مختلف روزمره کمک کند.

بیایید نگاهی به دیالوگ های زیر بیندازیم:

 • A: Wann endet dein Meeting?
 • B: Es endete vor zwanzig Minuten.

آ: جلسه شما چه زمانی تمام می شود؟

ب: جلسه بیست دقیقه پیش تمام شد.

 • A: Wann kommst du morgen ins Büro?
 • B: Ich weiß noch nicht, aber wahrscheinlich gegen neun.

آ: فردا چه زمانی به اداره خواهید رسید ؟

ب: هنوز نمی دانم، اما احتمالا حدود ساعت 9 صبح.

 • A: Bis wann brauchst du diese Unterlagen?
 • B: Ich brauche sie bis spätestens vierzehn Uhr dreißig.

آ: چه زمانی به این اسناد نیاز دارید؟

ب: من نهایتا تا ساعت 2:30 بعد از ظهر آن ها را لازم دارم.

 • A: Wann können wir uns morgen treffen?
 • B: Ich arbeite morgen bis drei, also frühstens um vier.

آ: فردا چه زمانی می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم؟

ب: من فردا تا ساعت سه سر کار هستم، پس زودتر از چهار بعد از ظهر نمی شود.

 • A: Wann startet der Film?
 • B: Der Film fängt um Punkt acht Uhr an.

آ: چه زمانی فیلم شروع می شود؟

ب: فیلم دقیقا ساعت هشت شروع می شود.

ویدیوی آموزش خواندن ساعت

 

آموزشهای کاربردی گرامر ما

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست