بنر فشرده
adverbs

آموزش عبارت های قیدی- Adverbs در زبان انگلیسی به زبان ساده

در این پست و در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، عبارت های قیدی یا adverb ها

در این پست و در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، عبارت های قیدی یا adverb ها را به زبان ساده برای شما آموزش می دهیم. در مطالب قبلی هم آموزش افعال کمکی در زبان انگلیسی به زبان ساده +فیلم را توضیح دادیم.

قید ها یک فعل، یک صفت یا یک قید دیگر را بهبود می بخشند و اطلاعات بیشتری در مورد یک صفت در جمله می دهد.

 • The fire engine runs fast
 • ماشین آتش نشانی سریع حرکت میکند
 • Listen to his speech carefully
 • به سخنرانی او با دقت گوش بده
 • I browse the web frequently
 • من مکررا در وب جست و جو میکنم
 • It rained hard
 • باران سختی بارید

یک قید توضیحات بیشتری در مورد یک صفت در جمله میدهد:

 • The news is very surprising
 • اخبار بسیار حیرت آور هستند
 • The coffee is extremely hot, so be careful
 • قهوه شدیدا گرم است، پس مراقب باش
 • Nature is really amazing
 • ظبیعت واقعا شگفت انگیز است

یک قید، قید دیگر را در جمله بهبود می بخشد:

 • It rains very hard
 • باران سختی در حال باریدن است
 • Computers run much faster these days
 • کامپیوتر ها این روزها سریعتر کار میکنند
 • I clean my room less frequently because I am busy
 • من اتاقم را به ندرت مرتب میکنم چون سرم شلوغ است

عموما صفت ها میتوانند با اضافه شدن ‘ly’ به قید تبدیل شوند

 • Slow _ slowly
 • به آرامی _ آرام
 • quick – quickly
 • به سرعت _ سریع
 • comfortable – comfortably
 • به راحتی _ راحت
 • loud – loudly
 • به بلندی _ بلند
 • clear – clearly
 • به طور شفاف _ شفاف

برای تغییر صفت هایی که به y ختم میشوند، y را به i تبدیل کرده و به آن ly اضافه کنیم

 • happy – happily
 • به شادی _ شاد
 • easy – easily
 • به آسانی _ آسان

[Quiz 9.1]

فرم صحیح کلمه را در جملات زیر انتخاب کنید

۱-I spoke to you (careful, carefully) last time

من دفعه ی قبل با دقت با تو صحبت کردم
۲-(We talked about it (clear, clearly

ما به روشنی درباره ی آن صحبت کردیم
۳-I sat on the (comfortable, comfortably) sofa

من روی کاناپه ی راحتی نشسته بودم
۴-(My dog runs very (fast, faster

سگ من بسیار سریع میدود
۵-(Let’s install the new program (quick, quickly

بیاید برنامه ی جدید را نصب کنیم

از دست ندهید آموزش حروف اضافه “With”، “Over” و “By” در زبان انگلیسی و همچنین آموزش تصویری حروف اضافه مخصوص زمان (In,on,at,by,with) در زبان انگلیسی هر گونه سوالی در این زمینه دارید در بخش نظرات مطرح بفرمایید.

engl

ارسال دیدگاه