قواعد صرف زمان ها در زبان انگلیسی به زبان ساده

آموزش قواعد صرف زمان های زبان انگلیسی (Tenses) با مثال

گاما

یکی از مهم ترین بخش های گرامر زبان انگلیسی، قواعد صرف زمان (Tenses in English) هستند که بسیاری از زبان آموزان مبتدی و حتی پیشرفته را با مشکل مواجه می کند.

در زبان انگلیسی ۱۲ زمان اصلی و چهار زمان فرعی (ولی مهم) وجود دارند.  در برخی موارد، آموزشگاه ها و موسسات این زمان ها را بر اساس سه بخش زمان گذشته، زمان حال و زمان آینده دسته بندی می کنند.

ولی تجربه و مطالعات انجام شده در موسسات آموزش زبان انگلیسی در کشور های مختلف نشان داده است که یادگیری زمان ها، با دسته بندی زیر می تواند کمک شایانی برای افزایش سرعت یادگیری این قاعده انگلیسی کند.

ویدیوی آموزش همه زمانهای فعل

زمان های اصلی (۱۲ تایی)

در دسته اول ۱۲ زمان اصلی داریم به شکل زیر:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 1. حال ساده (Simple Present)
 2. حال ساده استمراری (Simple Present Continuous)
 3. گذشته ساده (Simple Past)
 4. گذشته ساده استمراری (Simple Past Continuous)
 5. آینده ساده (Simple Future)
 6. آینده ساده استمراری (Simple Future Continuous)
 7. حال کامل ساده (Present Perfect Simple)
 8. حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)
 9. گذشته کامل ساده (Past Perfect Simple)
 10. گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)
 11. آینده کامل ساده (Future Perfect Simple)
 12. آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

زمان های غیراصلی ۴ گانه

در مبحث زمان ها در انگلیسی ،مقصود از زمان های غیراصلی که تعداد آنها در انگلیسی چهار مورد می باشد،زمان هایی هستند که به خودی خود،ساختار تعریف شده و منحصر بفردی ندارند و برگرفته یا ترکیبی از زمان های اصلی می باشند.در ادامه و بعد از معرفی زمان های اصلی،با ساختار تک تک این زمان ها نیز آشنا خواهید شد.ترتیب یادگیری این چهار زمان نیز بهتر است طبق اولویت بندی زیر انجام گیرد:

 1. آینده ساده در گذشته(Simple Future in the past)
 2. آینده ساده استمراری در گذشته(Simple Future Continuous in the past)
 3. آینده کامل ساده در گذشته(Future Perfect Simple in the past)
 4. آینده کامل استمراری در گذشته(Future Perfect Continuous in the past)

۱-نحوه ساختن زمان حال ساده

شکل ساده فعل (مصدر بدون to) + فاعل  

نکته: در سوم شخص مفرد فعل s یا es می گیرد

موارد استفاده

۱-بیان امور روزمره تکرار شونده:

 • I usually go to school at 8 o’clock     من معمولا راس ساعت 8 به مدرسه می روم
 • I usually go to school by bus      من معمولا با اتوبوس به مدرسه می روم
 • Does he smoke? No,he doesn’t     او سیگار نمی کشد؟ نه نمی کشد

۲- برای کارهای تغییر ناپذیر و حقیقی:

 • They have three children     آنها سه فرزند دارند
 • The earth moves round the sun  کره زمین دور خورشید می چرخد

۳- برای کارهای عادی و تغییرپذیر:

 • He has a lot of friends     او دوستان زیادی دارد
 • She lives in a small cottage  او در یک کلبه کوچک زندگی می کند

۴-بیان قوانین طبیعت و یا حقایق علمی ثابت:

 • Some animals migrate in winter     بعضی حیوانات در زمستان مهاجرت می کنند
 • The Earth orbits the Sun  زمین دور خورشید می چرخد

۵-برای کارهایی که در زمان آینده نزدیک به طور قطع صورت می گیرد:

 • He comes here tomorrow    او فردا اینجا می آید
 • The new supermarket opens next week   سوپرمارکت جدید هفته آینده باز می شود

۶-در نقل قول ها، تیتر اخبار، بیان استعدادهای خاص یک نفر:

 • He solves difficult problems     او مسائل سخت را حل می کند
 • She plays her role marvelously   او به شکل شگفت انگیزی نقشش را بازی می کند
 • President Henry resigns  رئیس جمهور هنری استعفا می دهد
 • They go to school everyday    آنها هر روز به مدرسه می ورند
 • He goes to school everyday   او هر روز به مدرسه می رود

۲- نحوه ساختن حال ساده استمراری

شکل ing دار فعل اصلی am /are/is + +فاعل

موارد استفاده

۱-بیان کارهایی که در لحظه صحبت ناتمام و در حال ادامه است.در این مورد قیدهایی مانند now, at present, for the time being و غیره همراه است:

 • He is speaking English now   او در حال حاضر انگلیسی صحبت می کند
 • I’m home now and I am watching TV   خونه هستم و دارم تلویزیون تماشا می کنم

۲-بیان کارهایی که هنوز پایان نیافته و برای مدتی ادامه خواهد داشت:

 • We are studying English these days   سه روزی هست داریم انگلیسی مطالعه می کنیم
 • He is learning Arabic   او در حال یادگیری عربی ست

۳-بیان کارهایی که به صورت عادتی تازه درآمده و احتمالاً زیاد دوام نخواهد داشت:

He is going for a walk once a week   او فعلا هر هفته یک بار پیاده روی می کند

۴- بیان کارهایی که در آینده نزدیک صورت می گیرد.در این مورد ذکر قید زمان آینده ضروری است:

 • They are leaving for London tomorrow   آنها فردا به مقصد لندن از اینجا خواهند رفت

۵- افعالی که تحت کنترل بشر نیست و غیر ارادی است در زمان حال استمراری کمتر کاربرد دارد و به جای آن زمان حال ساده به کار می رود:

 • I forget his name   اسمشو یادم میره

۳- نحوه ساختن حال کامل ساده (همان ماضی نقلی)

اسم مفعول (قسمت سوم فعل اصلی) + have / has + فاعل

موارد استفاده

۱- کاری که در زمان گذشته نامعلوم انجام گرفته است:

 • He has seen this film.   او این فیلم را دیده است

۲- کاری که در گذشته نزدیک انجام گرفته است.در این مورد معمولاً قید just بین فعل معین و اسم مفعول فعل قرار می گیرد:

 • He has just begun the work.   او کارش را تازه شروع کرده است

۳- کاری در گذشته به کرات تکرار شده است:

 • I have read this novel many times.   من این رمان را بارها خوانده ام

۴- کاری که در گذشته انجام گرفته و اثر آن تا به حال باقی است.در این مورد معمولاً یکی از حروف اضافه since یا for به کار برده می شود:

 • We have studied English since 1970.   ما از سال هزار و نهصد و هفتاد انگلیسی مطالعه کرده ایم

نکته: در مورد فوق گاهی یکی از فعل های زیر به کار برده می شود:

 • never, ever, always, recently, lately   
 • He has recently been in America.   او اخیرا در آمریکا بوده است

نکته: to be to در ماضی نقلی به معنی رفتن و از جایی دیدن کردن و to be in به معنی اقامت کردن است:

 • They have been to Isfahan.   از اصفهان دیدن کرده اند

برای منفی کردن جملات زمان حال کامل ساده،از عبارت “Not” بعد از افعال کمکی have و has به صورت کامل “have not” و “has not” و خلاصه شده “haven’t” و “hasn’t” استفاده می شود

۴- نحوه ساختن حال ساده استمراری

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی “توبی(to-be) مختص زمان حال” یعنی “are ,is ,am” و فعل اصلی “ing فرم” استفاده می شود و در این حالت فعل کمکی باید متناسب با فاعل جمله به درستی صرف شود.

فعل ing فرم+فعل کمکی to-be زمان حال+فاعل

موارد استفاده

۱- کارهایی که در گذشته آغاز شده و ادامه یافته و تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد:

 • I am playing the guitar. من در حال نواختن گیتار هستم

۲- گاهی عملی از گذشته آغاز شده و ادامه یافته و به زمان حال می رسد ولی در زمان حال قطع می شود:

 • We are not talking    ما در حال صحبت نیستیم

۳- بیان کارهایی که در گذشته ادامه داشته در ضمن بین زمان مورد نظر منقضی نشده است:

 • It‘s snowing outside.  بیرون داره برف میباره

۵- نحوه ساختن گذشته ساده (ماضی مطلق) Simple past

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه فعل زمان گذشته استفاده می شود.در این حالت فعل جمله برای تمام فاعل ها،یکسان می باشد:

فعل زمان گذشته+فاعل

موارد استفاده

۱- کارهایی که در گدشته معینی انجام گرفته و در این مورد قیدهایی نظیر ago, last night, yesterday و نظایر آنها با جمله همراه است:

 • I finished my work two hours ago.   من کارم را دو ساعت پیش تمام کرده ام

۲- کارهایی که در گذشته به صورت عادت و تکرار انجام گرفته و اغلب با یکی از قیدهای تکرار همراه است:

 • When I was in London, I often went to the opera.   من وقتی لندن بودم، اغلب به اپرا می رفتم

تبصره_ ممکن است به جای قید و زمان گذشته فعل از ترکیب (مصدر+ used to ) استفاده کرد.این عمل غالباً برای کارهایی است که در گذشته عادت بوده ولی اکنون متروک است:

 • I used to play football when I was 16 years old.   وقتی شانزده سالم بود عادت داشتم فوتبال بازی کنم

۳- بعد از حرف ربط unless , if و سایر ادوات شرط برای بیان شرط حال(فرض حال)،زمان گذشته به کار می رود:

 • If I saw him, I should tell him the matter   اگر او را دیدم، باید قضیه را به او بگویم

۶- نحوه ساختن گذشته استمراری (ماضی استمراری) Simple Past Continuous

فعل ing فرم+فعل کمکی to-be زمان گذشته (was, were) +فاعل

موارد استفاده

۱- کاری که در گذشته ادامه داشته و همزمان با آن کار دیگری صورت گیرد:

 • We were reading newspaper when the telephone rang.   وقتی تلفن زنگ خورد داشتیم روزنامه می خواندیم

۲- کاری که در گذشته معین مدتی ادامه داشته است:

 • He was swimming at 3 o’clock yesterday.   او راس ساعت 3 دیروز داشت شنا می کرد

۳- کارهایی که همزمان با هم در گذشته مدتی ادامه داشته است:

 • When we were playing chess, my father was watching television.

۴- کارهایی که در طول زمان معین در گذشته ادامه داشته است:

 • All last month we were visiting round Europe.   در طول ماه گذشته ما داشتیم اروپا را می گشتیم

۷- نحوه ساختن گذشته کامل (ماضی بعید) Past Perfect Tense

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)+had+فاعل

موارد استفاده

۱- بیان کاری که در گذشته قبل از گذشته دیگر انجام گرفته است:

 • When we got to the station, the train had left.   وقتی به ایستگاه رسیدیم، قطار رفته بود

۲- بیان کاری که قبل از زمانی در گذشته انجام گرفته است:

 • They had finished the work before noon.   آنها کار را قبل از ظهر تمام کرده بودند

تبصره_ گاهی فعل زمان گذشته (مورد اول) و یا قید زمان گذشته(مورد دوم) از جمله حذف می شود ولی شنونده از مضمون سخن بدان پی می برد:

 • I had seen him (before I left the school).   من او را دیده بودم (قبل از اینکه مدرسه را ترک کنم)

۳- بعد از حرف ربط قیدی مانند unless , if و سایر ادوات شرط برای بیان فرض گذشته به کار می رود:

 • If he had come earlier, he would have seen the doctor.   اگر او زودتر آمده بود، دکتر را دیده بود

۸- نحوه ساختن گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه فعل کمکی had سپس فعل کمکی توبی been و نهایتا فعل ing فرم بکار می رود:

فعل ing فرم+had+been+فاعل

موارد استفاده

هر گاه دو کار در زمان گذشته انجام گرفته و یکی از کارها مقدم بر دیگری باشد و در عین حال مدتی نیز ادامه داشته باشد آن را به صورت ماضی بعید استمراری بیان می کند:

 • He had been living in Tehran for 10 years before he died.   او قبل از اینکه بمیرد، ده سال در تهران زندگی کرده بود

۹- نحوه ساختن آینده کامل استمراری  Future Perfect Continuous Tense

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی مودال will یا shall سپس فعل کمکی have ،در ادامه فعل توبی been و نهایتا فعل اصلی ing فرم بکار می رود:

فعل ing فرم+will/shall+have+been+فاعل

موارد استفاده

جالب است بدانید که معادل این زمان در زبان فارسی وجود ندارد ، این زمان برای کاری است که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و کامل شده یا فبل از زمانی در آینده تمام شده ولی ضمناً مدتی نیز ادامه داشته باشد:

 • I shall have been living in Tehran for 20 years by next month.   تا ماه اینده باید 20 سالی باشه در تهران زندگی کرده باشم

۱۰- نحوه ساختن زمان آینده کامل ساده Future Perfect Simple

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی مودال will یا shall سپس فعل کمکی have و نهایتا ستون سوم فعل اصلی (P.P) بکار می رود:

اسم مفعول +will/shall+have+فاعل

موارد استفاده

۱- کاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است:

 • When you return, I shall have done my work.   وقتی تو برگردی، من کارم را تمام کرده ام

۲- کاری که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و تمام شده است.در این مورد معمولاً حرف اضافه زمانی by قبل از قید زمان آینده به کار می رود:

 • This boat will have sailed by 9 o’clock tomorrow night.   این قایق تا فردا شب ساعت 9 شناور خواهد بود

نکته: بعد از حروف ربطی مانند as soon as , until , till که زمان موقت و نزدیک را می رسانند به جای آینده کامل،ماضی نقلی به کار می برند:

 • I will see you as soon as I have finished my work.   بلافاصله که کارم را تمام کردم، تو را خواهم دید

۱۱- نحوه ساختن آینده استمراری Future Continuous Tense

فعل ing دار+ (Shall/Will (be + فاعل

موارد استفاده

این زمان معادل ماضی استمراری است و تقریباً در آن موارد منتها در آینده به کار می رود:

۱- کاری که در آینده ادامه دارد و کاری بر آن واقع می شود:

 • When you arrive, we shall be having dinner.   وقتی تو برسی، شام خواهیم خورد

۲- کاری که در زمان معینی در آینده در حال ادامه است:

 • At 2 o’clock tomorrow afternoon we shall be playing football.   راس ساعت 2 فردا بعد از ظهر ما فوتبال بازی خواهیم کرد

۳- کارهایی که همزمان با هم در آینده ادامه خواهد داشت:

 • While they will be listening to the radio, we shall be playing chess.   وقتی آنها به رادیو گوش خواهند داد، ما در حال شطرنج بازی کردن خواهیم بود

۴- کاری که در طول زمان معینی در آینده ادامه خواهد داشت:

 • I shall be traveling round Europe all next month.   در طول ماه آینده من در حال سفر به دور اروپا خواهم بود

نکته: موارد استعمال و تغییرات مربوط به will , shall در اشخاص مختلف در این زمان نیز نظیر آینده ساده است.

۱۲- نحوه ساختن آینده ساده  Simple Future Tense

نکته۱: در اول شخص مفرد و جمع از فعل معین shall و در بقیه اشخاص از  will استفاده می شود.

نکته۲: در موقع سوال در دوم شخص در صورتی که منظور گوینده درخواست و تقاضا باشد از will استفاده می کنن:

 • Will  you open the door?   آیا ممکن است در را باز کنید؟

 ولی اگر صرفاً آینده سوالی معمولی مورد نظر باشد جمله فوق به این ترتیب خواهد بود:

 • Shall you open the door?   آیا در را باز خواهید کرد؟

کاربرد will , shall منظورهای مختلفی را بیان می کند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

الف_ will در اول شخص به جای shall مفهوم قصد و قول و یا تمایل دارد:

 • I will do it for you.   قول می دهم این کار را برای شما انجام دهم

 ب_ در دوم شخص مفرد و جمع کاربرد shall به جای  will در حالت منفی و سوالی بیان تهدید و یا قول است که گوینده در مورد مخاطب خود به کار می برد:

 • You shall not do it.   این کار را نخواهی کرد

پ_ کاربرد shall در سوم شخص مفرد و جمع مبین تهدید و یا قولی است که گوینده در مورد سوم شخص مخاطب خود می دهد:

 • He shall solve this problem.    این مسئله را حل خواهدکرد

ت_ در دوم شخص مفرد و جمع همچنین در سوم شخص مفرد و جمع برای بیان اجازه، shall به کار می برند:

 • You shall see him if you want.   اگر بخواهی او را خواهی دید

ث_ ترکیب shall we معادل let us بوده و مفهوم کسب اجازه است.

 • Shall we begin the play?   اجازه می دهید بازی را آغاز کنیم؟

موارد استفاده

برای بیان کارهایی که در زمان معینی در آینده احتمال وقوع دارد:

 • We shall take an exam next month.   ماه اینده امتحان می گیریم

یادآوری۱_ در انگلیسی آمریکایی امروزه فعل will  را برای تمام اشخاص به کار می برند.

یادآوری۲_ افعال:hope, want, intend, promise, except, choose, like, mean به جای فعل آینده به کار برده می شود:

 • He hopes to visit Europe next summer.   او امیدوار است تابستان آینده اروپا را بگردد

یادآوری۳_ افعال ناقص در آینده به کار نمیروند و به جای آنها از افعال مترادف آنها استفاده می شود مانندcan که در آینده به صورت  be able به کار می رود:

 • I shall be able to finish my article tonight.   من احتمالا تا امشب مقاله ام را تمام کرده ام

توجه۱_ یکی دیگر از فرمول هایی که در آینده به کار می رود:

  مصدر   +

be   going  to

  +     فاعل

این فرمول از آینده صرفاً برای کارهای قطعی و معین در آینده است.موقع ترجمه این ترکیب در فارسی از عبارات نظیر قصد دارم،می خواهم،و غیره استفاده می کنند:

 • They are going to invite us to dinner.   میخواهند ما را به شام دعوت نمایند

توجه۲_ غیر از دو فرمول بالا که بررسی گردید برای آینده نزدیک از دو ترکیب

  “to be about to” و    “to be on the point of” نیز استفاده می کنند:

 • He is about to finish his work.     در شرف اتمام کار خویش است
 • They are on the point of running away.      قصد فرار دارند

۱۳- نحوه ساختن گذشته کامل استمراری  Past Perfect Continuous Tense

فعل با ing+ been+ had+ فاعل

موارد استفاده

هر گاه دو کار در زمان گذشته انجام گرفته و یکی از کارها مقدم بر دیگری باشد و در عین حال مدتی نیز ادامه داشته باشد آن را به صورت ماضی بعید استمراری بیان می کند:

 • He had been living in Tehran for 10 years before he died.   قبل از اینکه بمیرد ده سال در تهران زندگی کرده بود

ویدیوی آموزش زمان افعال

 

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

رادتایم

حتما بخوانید!

8 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • ممنون از مطالب خوبتون

  پاسخ
 • Thanks very much

  پاسخ
 • That’s peefect and excellent

  پاسخ
 • PURIA _REZAYI_7
  دی 16, 1398 7:20 ق.ظ

  سلا خواستم بدونم در عبارت i am a football player فعل کدام است و چه زمانی است؟
  ممنون میشم اگه جواب بدید.

  پاسخ
  • سلام دوست عزیز. زمان حال ساده هست. am is are زمانی که به عنوان فعل اصلی در جمله میآیند زمان حال ساده هست. در اینجا شما یک حقیقت رو بیان کردید که یک بازیکن فوتبال هستید، که برای بیان اون زمان حال ساده رو استفاده میکنند.

   پاسخ
  • نکته دیگه ای که بهتر هست بدونید این هست که ضمیر اول شخص “I” همیشه به حرف بزرگ نوشته میشه. I am a football player

   پاسخ
 • سلام. گذشته کامل استمراری رو دو بار آوردین. گرامر 4 زمان غیر اصلی رو پیدا نکردم و اینکه لطفا مثال ها را حداقل یکی رو با معنی بزارید تا بتونیم بقیه رو خودمون زمان فعل تو فارسی رو درستش کنیم از هر زمان یه مثال با معنی بیارید.

  پاسخ
 • بابت مطلب شما دستت درد نکنه ولی کاش شکل سوالی و منفیشم هم هم ذکر می کردی
  مرسی

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست