1 4

قواعد صرف زمان ها در زبان انگلیسی به زبان ساده (Tenses)

گاما

یکی از مهم ترین بخش های گرامر زبان انگلیسی، قواعد صرف زمان (Tenses in English) هستند که بسیاری از زبان آموزان مبتدی و حتی پیشرفته را با مشکل مواجه می کند.

در زبان انگلیسی ۱۲ زمان اصلی و چهار زمان فرعی (ولی مهم) وجود دارند.  در برخی موارد، آموزشگاه ها و موسسات این زمان ها را بر اساس سه بخش زمان گذشته، زمان حال و زمان آینده دسته بندی می کنند.

ولی تجربه و مطالعات انجام شده در موسسات آموزش زبان انگلیسی در کشور های مختلف نشان داده است که یادگیری زمان ها، با دسته بندی زیر می تواند کمک شایانی برای افزایش سرعت یادگیری این قاعده انگلیسی کند.

ویدیوی آموزش همه زمانهای فعل

 دانلود ویدیو

زمان های اصلی (۱۲ تایی)

در دسته اول ۱۲ زمان اصلی داریم به شکل زیر:

 1. حال ساده (Simple Present)
 2. حال ساده استمراری (Simple Present Continuous)
 3. گذشته ساده (Simple Past)
 4. گذشته ساده استمراری (Simple Past Continuous)
 5. آینده ساده (Simple Future)
 6. آینده ساده استمراری (Simple Future Continuous)
 7. حال کامل ساده (Present Perfect Simple)
 8. حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)
 9. گذشته کامل ساده (Past Perfect Simple)
 10. گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)
 11. آینده کامل ساده (Future Perfect Simple)
 12. آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

زمان های غیراصلی ۴ گانه

در مبحث زمان ها در انگلیسی ،مقصود از زمان های غیراصلی که تعداد آنها در انگلیسی چهار مورد می باشد،زمان هایی هستند که به خودی خود،ساختار تعریف شده و منحصر بفردی ندارند و برگرفته یا ترکیبی از زمان های اصلی می باشند.در ادامه و بعد از معرفی زمان های اصلی،با ساختار تک تک این زمان ها نیز آشنا خواهید شد.ترتیب یادگیری این چهار زمان نیز بهتر است طبق اولویت بندی زیر انجام گیرد:

 1. آینده ساده در گذشته(Simple Future in the past)
 2. آینده ساده استمراری در گذشته(Simple Future Continuous in the past)
 3. آینده کامل ساده در گذشته(Future Perfect Simple in the past)
 4. آینده کامل استمراری در گذشته(Future Perfect Continuous in the past)

۱-نحوه ساختن زمان حال ساده

شکل ساده فعل (مصدر بدون to) + فاعل  

نکته: در سوم شخص مفرد فعل s یا es می گیرد

موارد استفاده

۱-بیان امور روزمره تکرار شونده:

 • I usually go to school at 8 o’clock     
 • I usually go to school by bus      
 • Does he smoke? No,he doesn’t     

۲- برای کارهای تغییر ناپذیر و حقیقی:

 • They have three children     
 • The earth moves round the sun  

۳- برای کارهای عادی و تغییرپذیر:

 • He has a lot of friends     
 • She lives in a small cottage  

۴-بیان قوانین طبیعت و یا حقایق علمی ثابت:

 • Some animals migrate in winter     
 • The Earth orbits the Sun  

۵-برای کارهایی که در زمان آینده نزدیک به طور قطع صورت می گیرد:

 • He comes here tomorrow    
 • The new supermarket opens next week  

۶-در نقل قول ها، تیتر اخبار، بیان استعدادهای خاص یک نفر:

 • He solves difficult problems     
 • She plays her role marvelously 
 • President Henry resigns  
 • They go to school everyday    
 • He goes to school everyday  

۲- نحوه ساختن حال ساده استمراری

شکل ing دار فعل اصلی am /are/is + +فاعل

موارد استفاده

۱-بیان کارهایی که در لحظه صحبت ناتمام و در حال ادامه است.در این مورد قیدهایی مانند now, at present, for the time being و غیره همراه است:

 • He is speaking English now
 • I’m home now and I am watching TV

۲-بیان کارهایی که هنوز پایان نیافته و برای مدتی ادامه خواهد داشت:

 • We are studying English these days
 • He is learning Arabic

۳-بیان کارهایی که به صورت عادتی تازه درآمده و احتمالاً زیاد دوام نخواهد داشت:

He is going for a walk once a week

۴- بیان کارهایی که در آینده نزدیک صورت می گیرد.در این مورد ذکر قید زمان آینده ضروری است:

 • They are leaving for London tomorrow

۵- افعالی که تحت کنترل بشر نیست و غیر ارادی است در زمان حال استمراری کمتر کاربرد دارد و به جای آن زمان حال ساده به کار می رود:

 • I forget his name

۳- نحوه ساختن حال کامل ساده (همان ماضی نقلی)

اسم مفعول (قسمت سوم فعل اصلی) + have / has + فاعل

موارد استفاده

۱- کاری که در زمان گذشته نامعلوم انجام گرفته است:

 • He has seen this film.

۲- کاری که در گذسته نزدیک انجام گرفته است.در این مورد معمولاً قید just بین فعل معین و اسم مفعول فعل قرار می گیرد:

 • He has just begun the work.

۳- کاری در گرشته به کرات تکرار شده است:

 • I have read this novel many times.

۴- کاری که در گذشته انجام گرفته و اثر آن تا به حال باقی است.در این مورد معمولاً یکی از حروف اضافه since یا for به کار برده می شود:

 • We have studied English since 1970.

نکته: در مورد فوق گاهی یکی از فعل های زیر به کار برده می شود:

 • never, ever, always, recently, lately
 • He has recently been in America.

نکته: to be to در ماضی نقلی به معنی رفتن و از جایی دیدن کردن و to be in به معنی اقامت کردن است:

 • They have been to Isfahan.   از اصفهان دیدن کرده اند

برای منفی کردن جملات زمان حال کامل ساده،از عبارت “Not” بعد از افعال کمکی have و has به صورت کامل “have not” و “has not” و خلاصه شده “haven’t” و “hasn’t” استفاده می شود

۴- نحوه ساختن حال ساده استمراری

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی “توبی(to-be) مختص زمان حال” یعنی “are ,is ,am” و فعل اصلی “ing فرم” استفاده می شود و در این حالت فعل کمکی باید متناسب با فاعل جمله به درستی صرف شود.

فعل ing فرم+فعل کمکی to-be زمان حال+فاعل

موارد استفاده

۱- کارهایی که در گذشته آغاز شده و ادامه یافته و تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد:

 • I am playing the guitar. من در حال نواختن گیتار هستم

۲- گاهی عملی از گذشته آغاز شده و ادامه یافته و به زمان حال می رسد ولی در زمان حال قطع می شود:

 • We are not talking

۳- بیان کارهایی که در گذشته ادامه داشته در ضمن بین زمان مورد نظر منقضی نشده است:

 • It‘s snowing outside.  بیرون داره برف میباره

۵- نحوه ساختن گذشته ساده (ماضی مطلق) Simple past

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه فعل زمان گذشته استفاده می شود.در این حالت فعل جمله برای تمام فاعل ها،یکسان می باشد:

فعل زمان گذشته+فاعل

موارد استفاده

۱- کارهایی که در گدشته معینی انجام گرفته و در این مورد قیدهایی نظیر ago, last night, yesterday و نظایر آنها با جمله همراه است:

 • I finished my work two hours ago.

۲- کارهایی که در گذشته به صورت عادت و تکرار انجام گرفته و اغلب با یکی از قیدهای تکرار همراه است:

 • When I was in London, I often went to the opera.

تبصره_ ممکن است به جای قید و زمان گذشته فعل از ترکیب (مصدر+ used to ) استفاده کرد.این عمل غالباً برای کارهایی است که در گذشته عادت بوده ولی اکنون متروک است:

 • I used to play football when I was 16 years old.

۳- بعد از حرف ربط unless , if و سایر ادوات شرط برای بیان شرط حال(فرض حال)،زمان گذشته به کار می رود:

 • If I saw him, I should tell him the matter

۶- نحوه ساختن گذشته استمراری (ماضی استمراری) Simple Past Continuous

فعل ing فرم+فعل کمکی to-be زمان گذشته (was, were) +فاعل

موارد استفاده

۱- کاری که در گذشته ادامه داشته و همزمان با آن کار دیگری صورت گیرد:

 • We were reading newspaper when the telephone rang.

۲- کاری که در گذشته معین مدتی ادامه داشته است:

 • He was swimming at 3 o’clock yesterday.

۳- کارهایی که همزمان با هم در گذشته مدتی ادامه داشته است:

 • When we were playing chess, my father was watching television.

۴- کارهایی که در طول زمان معین در گذشته ادامه داشته است:

 • All last month we were visiting round Europe.

۷- نحوه ساختن گذشته کامل (ماضی بعید) Past Perfect Tense

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)+had+فاعل

موارد استفاده

۱- بیان کاری که در گذشته قبل از گذشته دیگر انجام گرفته است:

 • When we got to the station, the train had left.

۲- بیان کاری که قبل از زمانی در گذشته انجام گرفته است:

 • They had finished the work before noon.

تبصره_ گاهی فعل زمان گذشته (مورد اول) و یا قید زمان گذشته(مورد دوم) از جمله حذف می شود ولی شنونده از مضمون سخن بدان پی می برد:

 • I had seen him (before I left the school).

۳- بعد از حرف ربط قیدی مانند unless , if و سایر ادوات شرط برای بیان فرض گذشته به کار می رود:

 • If he had come earlier, he would have seen the doctor.

۸- نحوه ساختن گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه فعل کمکی had سپس فعل کمکی توبی been و نهایتا فعل ing فرم بکار می رود:

فعل ing فرم+had+been+فاعل

موارد استفاده

هر گاه دو کار در زمان گذشته انجام گرفته و یکی از کارها مقدم بر دیگری باشد و در عین حال مدتی نیز ادامه داشته باشد آن را به صورت ماضی بعید استمراری بیان می کند:

 • He had been living in Tehran for 10 years before he died.

۹- نحوه ساختن آینده کامل استمراری  Future Perfect Continuous Tense

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی مودال will یا shall سپس فعل کمکی have ،در ادامه فعل توبی been و نهایتا فعل اصلی ing فرم بکار می رود:

فعل ing فرم+will/shall+have+been+فاعل

موارد استفاده

جالب است بدانید که معادل این زمان در زبان فارسی وجود ندارد ، این زمان برای کاری است که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و کامل شده یا فبل از زمانی در آینده تمام شده ولی ضمناً مدتی نیز ادامه داشته باشد:

 • I shall have been living in Tehran for 20 years by next month.

۱۰- نحوه ساختن زمان آینده کامل ساده Future Perfect Simple

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی مودال will یا shall سپس فعل کمکی have و نهایتا ستون سوم فعل اصلی (P.P) بکار می رود:

اسم مفعول +will/shall+have+فاعل

موارد استفاده

۱- کاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است:

 • When you return, I shall have done my work.

۲- کاری که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و تمام شده است.در این مورد معمولاً حرف اضافه زمانی by قبل از قید زمان آینده به کار می رود:

 • This trip will have sailed by 9 o’clock tomorrow night.

نکته: بعد از حروف ربطی مانند as soon as , until , till که زمان موقت و نزدیک را می رسانند به جای آینده کامل،ماضی نقلی به کار می برند:

 • I will see you as soon as I have finished my work.

۱۱- نحوه ساختن آینده استمراری Future Continuous Tense

فعل ing دار+ (Shall/Will (be + فاعل

موارد استفاده

این زمان معادل ماضی استمراری است و تقریباً در آن موارد منتها در آینده به کار می رود:

۱- کاری که در آینده ادامه دارد و کاری بر آن واقع می شود:

 • When you arrive, we shall be having dinner.

۲- کاری که در زمان معینی در آینده در حال ادامه است:

 • At 2 o’clock tomorrow afternoon we shall be playing football.

۳- کارهایی که همزمان با هم در آینده ادامه خواهد داشت:

 • While they will be listening to the radio, we shall be playing chess.

۴- کاری که در طول زمان معینی در آینده ادامه خواهد داشت:

 • I shall be traveling round Europe all next month.

نکته: موارد استعمال و تغییرات مربوط به will , shall در اشخاص مختلف در این زمان نیز نظیر آینده ساده است.

۱۲- نحوه ساختن آینده ساده  Simple Future Tense

نکته۱: در اول شخص مفرد و جمع از فعل معین shall و در بقیه اشخاص از  will استفاده می شود.

نکته۲: در موقع سوال در دوم شخص در صورتی که منظور گوینده درخواست و تقاضا باشد از will استفادهمی کنن:

 • Will  you open the door?   آیا ممکن است در را باز کنید؟

 ولی اگر صرفاً آینده سوالی معمولی مورد نظر باشد جمله فوق به این ترتیب خواهد بود:

 • Shall you open the door?   آیا در را باز خواهید کرد؟

کاربرد will , shall منظورهای مختلفی را بیان می کند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

الفwill در اول شخص به جای shall مفهوم قصد و قول و یا تمایل دارد:

 • I will do it for you.   قول می دهم این کار را برای شما انجام دهم

 ب_ در دوم شخص مفرد و جمع کاربرد shall به جای  will در حالت منفی و سوالی بیان تهدید و یا قول است که گوینده در مورد مخاطب خود به کار می برد:

 • You shall not do it.   این کار را نخواهی کرد

پ_ کاربرد shall در سوم شخص مفرد و جمع مبین تهدید و یا قولی است که گوینده در مورد سوم شخص مخاطب خود می دهد:

 • He shall solve this problem.    این مسئله را حل خواهدکرد

ت_ در دوم شخص مفرد و جمع همچنین در سوم شخص مفرد و جمع آوری برای بیان اجازه،shall به کار می برند:

 • You shall see him if you want.

ث_ ترکیب shall we معادل let us بوده و مفهوم کسب اجازه است.

 • Shall we begin the play?   اجازه می دهید بازی را آغاز کنیم؟

موارد استفاده

برای بیان کارهایی که در زمان معینی در آینده احتمال وقوع دارد:

 • We shall take an exam next month.

یادآوری۱_ در انگلیسی آمریکایی امروزه فعل will  را برای تمام اشخاص به کار می برند.

یادآوری۲_ افعال:hopewantintendpromiseexceptchooselikemean به جای فعل آینده به کار برده می شود:

 • He hopes to visit Europe next summer.

یادآوری۳_ افعال ناقص در آینده به کار نمیروند و به جای آنها از افعال مترادف آنها استفاده می شود مانندcan که در آینده به صورت  be able به کار می رود:

 • I shall we able to finish my article tonight.

توجه۱_ یکی دیگر از فرمول هایی که در آینده به کار می رود:

  مصدر   +

be   going  to

  +     فاعل

این فرمول از آینده صرفاً برای کارهای قطعی و معین در آینده است.موقع ترجمه این ترکیب در فارسی از عبارات نظیر قصد دارم،می خواهم،و غیره استفاده می کنند:

 • They are going to invite us to dinner.   میخواهند ما را به شام دعوت نمایند

توجه۲_ غیر از دو فرمول بالا که بررسی گردید برای آینده نزدیک از دو ترکیب

  “to be about to” و    “to be on the point of” نیز استفاده می کنند:

 • He is about to finish his work.     در شرف اتمام کار خویش است
 • They are on the point of running away.      قصد فرار دارند

۱۳- نحوه ساختن گذشته کامل استمراری  Past Perfect Continuous Tense

فعل با ing+ been+ had+ فاعل

موارد استفاده

هر گاه دو کار در زمان گذشته انجام گرفته و یکی از کارها مقدم بر دیگری باشد و در عین حال مدتی نیز ادامه داشته باشد آن را به صورت ماضی بعید استمراری بیان می کند:

 • He had been living in Tehran for 10 years before he died.

ویدیوی آموزش زمان افعال

 

دانلود ویدیو 

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

زبانمهر

حتما بخوانید!

8 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • ممنون از مطالب خوبتون

  پاسخ
 • Thanks very much

  پاسخ
 • That’s peefect and excellent

  پاسخ
 • PURIA _REZAYI_7
  دی 16, 1398 7:20 ق.ظ

  سلا خواستم بدونم در عبارت i am a football player فعل کدام است و چه زمانی است؟
  ممنون میشم اگه جواب بدید.

  پاسخ
  • سلام دوست عزیز. زمان حال ساده هست. am is are زمانی که به عنوان فعل اصلی در جمله میآیند زمان حال ساده هست. در اینجا شما یک حقیقت رو بیان کردید که یک بازیکن فوتبال هستید، که برای بیان اون زمان حال ساده رو استفاده میکنند.

   پاسخ
  • نکته دیگه ای که بهتر هست بدونید این هست که ضمیر اول شخص “I” همیشه به حرف بزرگ نوشته میشه. I am a football player

   پاسخ
 • سلام. گذشته کامل استمراری رو دو بار آوردین. گرامر 4 زمان غیر اصلی رو پیدا نکردم و اینکه لطفا مثال ها را حداقل یکی رو با معنی بزارید تا بتونیم بقیه رو خودمون زمان فعل تو فارسی رو درستش کنیم از هر زمان یه مثال با معنی بیارید.

  پاسخ
 • بابت مطلب شما دستت درد نکنه ولی کاش شکل سوالی و منفیشم هم هم ذکر می کردی
  مرسی

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست