در حال خواندن به زبان روسی

8 آهنگ روسی با متن و ترجمه فارسی (زیباترین ها)

گاما

در این مطلب بیش از 5 آهنگ زیبای روسی با متن و همچنین ترجمه فارسی را در اختیارتان قرار می دهیم باشد که لذت ببرید از یادگیری زبان روسی. البته سعی می کنیم به مرور زمان تعداد بیشتری اضافه کنیم.

ابتدا موزیک ویدیوها با زیرنویس

آهنگ اول

 


می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان روسی چرب زبان، روسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان روسی مثل بلبل حرف بزن!


 

آهنگ دوم

آهنگ سوم

آهنگ چهارم

آهنگ پنجم

آهنگ ششم

آهنگ هفتم

آهنگ هشتم

نکته! این کانال یوتیوب هم پر از موزیک ویدیوهای روسی با زیرنویس روسی است که اگر وی پی ان دارید براحتی می توانید شروع به استفاده کنید

حالا بهترین آهنگ های روسی با متن و ترجمه

1-آهنگ خودت را در آب سرد پرورش بده (Закаляйся)

Закаля́йся, е́сли хо́чешь быть здоро́в,
Постара́йся позабы́ть про докторо́в,
Водо́й холо́дной облива́йся,

خودت را با آب سرد پرورش بده ( عادت بده )،

اگر می خواهی سالم باشی

سعی کن دکتر ها را فراموش کنی

اگر می خواهی سالم باشی، روی خودت آب سرد بریز

Будь уме́рен и в оде́жде, и в еде́,
Будь уве́рен на земле́ и на воде́,
Всегда́ и всю́ду будь уве́рен
И не трусь, мой друг, нигде́!

در لباس و غذا اعتدال را رعایت کن

در خشکی و آب بی پروا باش

همیشه و هر جایی مطمئن و خاطرجمع باش

و هیج جا نترس دوست من !

Ты не ку́тай и не прячь от ве́тра нос
Да́же в лю́тый, показа́тельный моро́з.
Ходи́ прямо́й, а не со́гнутый,
Как како́й-нибу́дь вопро́с!

دماغت را از باد نپوشان،

حتی در یخ بندانِ شدید

صاف راه برو، مثل علامت سوال خم نشو!

Всех поле́зней со́лнце, во́здух и вода́,
От боле́зней помога́ют нам всегда́.
От всех боле́зней нам поле́зней
Со́лнце, во́здух и вода́!

خورشید ، هوا و آب بهتر از هر چیزی هستند.

آن ها همیشه ما را از بیماری ها رهایی می دهند.

از تمام بیمار ها

بهترین ها برای ما خورشید، هوا و آب هستند!

Все миксту́ры, все лека́рства вылива́й,
Физкульту́рой овладева́й,
Разве́й свою́ мускулату́ру
И побе́ду добыва́й!

تمام داروها و ترکیب هایت را دور بریز

در فعالیت فیزیکی خبره و حرفه ای شو

عضلاتت را بساز و

پیروز شو!

Бодр и ве́сел настоя́щий чемпио́н,
Мно́го пе́сен, мно́го шу́ток зна́ет он.
А кто печа́льно нос пове́сил —
Бу́дет сра́зу побеждён!

قهرمان واقعی شاد و پر انرژی است.

او آهنگ ها و جوک های زیادی بلد است.

و کسی که ناراحت است.

فورا شکست خواهد خورد.

Ма́мы, па́пы! Не балу́йте вы дете́й:
Вы́йдут шля́пы вме́сто пра́вильных люде́й.
Прошу́ вас о́чень, ма́мы, па́пы:
Не балу́йте вы дете́й!

مادر ها، پدر ها! بچه هایتان را لوس نکنید.

آن ها بزرگ خواهند شد تا ناشی باشند نه یک آدم عالی و بی نقص.

مامان ها بابا ها، التماس می کنم.

بچه های تان را لوس نکنید.

Мне о спо́рте всё изве́стно, мой родно́й,
Зря не спо́рьте вы поэ́тому со мной.
Прошу́, пожа́луйста, о спо́рте
Вы не спо́рьте, мой родно́й!

من در مورد ورزش می دانم عزیزم.

پس با من بیهوده بحث نکن .

لطفا در مورد ورزش با من بحث نکن عزیزم!

نرم افزارهای برتر: ۳ تا از بهترین نرم افزارهای یادگیری زبان روسی (خودآموز)

2-آهنگ ملت بزرگ به پا خیز (Вставай страна огромная)

Встава́й, страна́ огро́мная,
Встава́й на сме́ртный бой
С фаши́стской си́лой тёмною,
С прокля́тою ордо́й!

برخیز، ملت بزرگ

برخیز برای یک جنگ مرگبار

علیه قدرت فاشیستی ظالم

Пусть я́рость благоро́дная
Вскипа́ет, как волна́, –
Идёт война́ наро́дная,
Свяще́нная война́!

بگذار آن خشم باشکوه

مثل یک موج سر ریز شود

این جنگ انسان است

جنگ مقدس ! (دو بار)

Дади́м отпо́р души́телям
Всех пла́менных иде́й,
Наси́льникам, граби́телям,
Мучи́телям люде́й.

ما باید جلوی عوامل خفه کننده تمام ایده های پر تب و تاب

یعنی غاصبان، دزدان و

شکنجه گران مردم را بگیریم،

Пусть я́рость благоро́дная
Вскипа́ет, как волна́, –
Идёт война́ наро́дная,
Свяще́нная война́!

بگذار آن خشم باشکوه

مثل یک موج سر ریز شود

این جنگ انسان است

جنگ مقدس!

Гнило́й фаши́стской не́чисти
Заго́ним пу́лю в лоб,
Отро́дью челове́чества
Сколо́тим кре́пкий гроб!

ما در پیشانی اراذل فاشیست فاسد

یک گلوله شلیک خواهیم کرد،

برای این آدم های اهریمنی ما یک تابوت محکم

خواهیم ساخت.

Пусть я́рость благоро́дная
Вскипа́ет, как волна́, –
Идёт война́ наро́дная,
Свяще́нная война́!

بگذار آن خشم باشکوه

مثل یک موج سر ریز شود

این جنگ انسان است

جنگ مقدس ! (دو بار)

کلاس آموزشی؟ ۶ موسسه برتر برگزار کننده کلاس های آموزش زبان روسی

3-آهنگ امید 1971 (Надежда)

Све́тит незнако́мая звезда́,
Сно́ва мы ото́рваны от до́ма,
Сно́ва ме́жду на́ми города́,
Взлётные огни́ аэродро́мов.

ستاره ناشناس می درخشد،

باز هم ما از خانه دور هستیم

باز هم شهر ها بینمان هستند

نور فرودگاه را کم کن.

Здесь у нас тума́ны и дожди́,
Здесь у нас холо́дные рассве́ты,
Здесь на неизве́данном пути́
Ждут замыслова́тые сюже́ты.

ما این جا در مه و باران هستیم.

این جا ما طلوع خورشید سردی داریم.

این جا، در یک مسیر نامعلوم،

موقعیتی پیچیده منتظر ما است.

Наде́жда – мой ко́мпас земно́й,
А уда́ча – награ́да за сме́лость,
А пе́сни дово́льно одно́й,
Чтоб то́лько о до́ме в ней пе́лось.

امیدم به قطب نمایم است

و شانس، پاداش شجاعت است

در مورد آهنگ، اگر منظور خانه باشد

یکی بس است.

Ты пове́рь, что здесь, издалека́,
Мно́гое теря́ется из ви́ду,
Та́ют грозовы́е облака́,
Ка́жутся неле́пыми оби́ды.

باور کن که این جا، از فاصله دور

خیلی چیز ها از دید خارج شده اند

ابر های تندری دارند می بارند،

دلخوری ها مضحک به نظر می آیند.

На́до то́лько вы́учиться ждать,
На́до быть споко́йным и упря́мым,
Чтоб поро́й от жи́зни получа́ть
Ра́дости скупы́е телегра́ммы.

تو فقط باید یاد بگیری صبر کنی

تو باید آرام باشی و سرسخت

گاهی اوقات از زندگی،

پیام های شادی گزنده ای می رسد

Наде́жда – мой ко́мпас земно́й,
А уда́ча – награ́да за сме́лость,
А пе́сни дово́льно одно́й,
Чтоб то́лько о до́ме в ней пе́лось.

امیدم به قطب نمایم است

و شانس پاداش شجاعت است

در مورد به آهنگ ، اگر منظور خانه باشد

یکی بس است.

И забы́ть по-пре́жнему нельзя́
Всё, что мы когда́-то не допе́ли,
Ми́лые уста́лые глаза́,
Си́ние моско́вские мете́ли.

و تو باز هم نمی توانی همه چیز را

فراموش کنی

مثلا این که یکبار خواندن را تمام نکردیم

آن چشمان مهربان خسته

و بوران های دلگیر مسکو

Сно́ва ме́жду на́ми города́,
Жизнь нас разлуча́ет, как и пре́жде,
В не́бе незнако́мая звезда́
Све́тит, сло́вно па́мятник наде́жде.

باز هم شهر ها بین ما هستند

زندگی مثل قبل ، ما را از هم جدا کرد

یک ستاره ناشناس در آسمان است

مثل یک نشانه از امید

Наде́жда – мой ко́мпас земно́й,
А уда́ча – награ́да за сме́лость,
А пе́сни дово́льно одно́й,
Чтоб то́лько о до́ме в ней пе́лось.

امیدم به قطب نمایم است

و شانس پاداش شجاعت است

در رابطه با آهنگ اگر منظور خانه است

یکی بس است.

ویژگی های جالب مردم روسیه: آشنایی با مردم روسیه و چند عادت مهم

4-آهنگ رومانس از یاروسلاو سومیشفسکی (Романс)

Я попрошу́, мада́м, позво́льте Ва́шу ру́ку,
Скажи́те да, и подари́те шанс,
Попро́бовать разве́ять Ва́шу ску́ку,
Под э́тот ослепи́тельный рома́нс.
Я не хочу́ сказа́ть, что о́чень интере́сен,
Возмо́жно, я нева́жный кавале́р,
Но я прошу́, не на́до по́ртить пе́сню,
Сосла́вшись на отсу́тствие мане́р.

مادام خواهش می کنم دستت را

به من بده

بگو بله و به من یک شانس بده

تا خستگی ات را با

این عاشقانه خیره کننده برطرف کنم

من نمی خواهم بگویم که

خیلی جذابم

من شاید یک مرد معمولی هستم

اما از تو می خواهم

آهنگ را خراب نکنی

بی ادبی من را ببخشید

А на дворе́ холо́дный, ме́лкий дождь,
И на душе́ така́я же пого́да,
Там что́-то холода́ет год от го́да,
И почему́-то пробира́ет дрожь.
Мада́м, пове́рьте, я после́дний грош
Гото́в неме́для заплати́ть, как пода́ть,
За то, чтоб Вы отве́тили: ну что ж…

و بیرون سرد است

باران ریز می بارد

و هوا در روح و روان من هم

همانطور است

هر سال سردتر از

قبل می شود.

و بدون دلیل خاصی من تب و لرز دارم

مادام، باورم کن، من آماده ام

تا فورا آخرین پنی را مثل یک عوارض پرداخت کنم

فقط برای این که تو جواب بدهی:

بسیار خب.

Я не хочу́, мада́м, быть сли́шком неучти́вым,
И не могу́ чего́-то обеща́ть,
Но ра́зве мо́жно сде́лать Вас счастли́вой,
Укры́в поло́й промо́кшего плаща́,
Я попрошу́, мада́м, позво́льте то́лько сло́во,
Уйдёте Вы, оста́нется вино́,
А вот душа́ – она́ ждала́ ино́го,
Но е́сли Вы уйдёте… всё равно́!

من نمی خواهم خیلی گستاخ باشم

مادام،

و نمی توانم قولی بدهم

اما چه طور می توانم خوشحالت کنم

تو را با یک بارانی خیس بپوشانم

مادام می خواهم اجازه بدهی فقط

یک کلمه بگویم

اگر بروی، شرابی که ریختم ، می ماند

اما روحم منتظر چیز دیگری است

اما اگر تو بروی . . . هیچ چیزی مهم نیست!

А на дворе́ холо́дный, ме́лкий дождь,
И на душе́ така́я же пого́да,
Там что́-то холода́ет год от го́да,
И почему́-то пробира́ет дрожь.
Мада́м, пове́рьте, я после́дний грош
Гото́в неме́для заплати́ть, как пода́ть,
За то, чтоб Вы отве́тили: ну что ж…

و بیرون سرد است

باران ریز می بارد

و هوا در روح و روان من هم

همان طور است

هر سال سردتر از

قبل می شود.

و بدون دلیل خاصی من تب و لرز دارم

مادام، باورم کن، من آماده ام

تا فورا آخرین پنی را مثل عوارض پرداخت کنم

فقط برای این که تو جواب بدهی:

بسیار خب.

کاربردی برای روسی: چگونه در زبان روسی تشکر کنیم؟ (رسمی و خودمانی)

5-آهنگ در آفریقا چه اتفاقی افتاد (Что случилось в Африке)

В жёлтой, жа́ркой А́фрике,
В центра́льной её ча́сти
Ка́к-то вдруг вне гра́фика
Случилося несча́стье.
Слон сказа́л, не разобра́в:
“Ви́дно, быть пото́пу!”
В о́бщем, так – оди́н жира́ф
Влюби́лся в антило́пу.

در آفریقای طلایی و داغ

در بخش مرکزی

یک جورایی، خارج از برنامه،

یک مصیبت اتفاق افتاد.

یک فیل بدون فکر گفت:

” احتمالا سیل خواهد شد. ”

در واقع یک زرافه عاشق یک گوزن آفریقایی شده

Тут подня́лся галдёж и лай,
И то́лько ста́рый попуга́й
Гро́мко кри́кнул из ветве́й
“Жира́ф большо́й – ему́ видне́й!”

این جا، کلی صدا هست و صدای عو عو شروع شد.

و فقط یک طوطی پیر از شاخه ها

با صدای بلند فریاد زد:

” زرافه بزرگ است – او بهتر می داند. ”

Что же, что рога́ у ней, –
Кича́л жира́ф любо́вно,
Ны́нче в на́шей фа́уне
Равны́ все поголо́вно.
Е́сли вся моя́ родня́
Бу́дет ей не ра́да,
Не пеня́йте на меня́ –
Я уйду́ из ста́да!

خب این که او شاخ دارد، چه؟

زرافه عاشقانه فریاد زد،

امروز در بین حیوانات اقلیم ما

همه برابرند!

اگر تمام خویشاوندانم با او خوشحال نباشند،

من را سرزنش نکنند اگر گله را ترک کردم!

Тут подня́лся галдёж и лай ,
И то́лько ста́рый попуга́й
Гро́мко кри́кнул из ветве́й
“Жира́ф большо́й – ему́ видне́й!”

این جا، کلی صدا هست و صدای عو عو شروع شد.

و فقط یک طوطی پیر از شاخه ها

با صدای بلند فریاد زد:

” زرافه بزرگ است – او بهتر می داند. ”

Па́пе антило́пьему
Заче́м тако́го сы́на?
Всё равно́ – что в лоб ему́,
Что по лбу – всё еди́но!
И жира́фов зять брюзжи́т:
“Вида́ли остоло́па?!”
И ушли́ к бизо́нам жить
С жира́фом антило́па.

چرا یک گوزن شاخدار به عنوان پدر زن ، به چنینی پسری نیاز دارد؟

برای او همه اش یکی است

او تفاوتی نمی بیند!

و زرافه داماد نالان گفت:

“آیا تو من را نادان می بینی؟ ”

خب زرافه با گوزن شاخدار

گاومیش کوهان دار به دنیا می ‌آورند.

Тут подня́лся галдёж и лай,
И то́лько ста́рый попуга́й
Гро́мко кри́кнул из ветве́й
“Жира́ф большо́й – ему́ видне́й!”

این جا، کلی صدا هست و صدای عو عو شروع شد.

و فقط یک طوطی پیر از شاخه ها

با صدای بلند فریاد زد:

” زرافه بزرگ است – او بهتر می داند. ”

В жёлтой, жа́ркой А́фрике
Не вида́ть иди́ллий,
Льют жира́ф с жира́фихой
Слёзы крокоди́льи.
То́лько го́рю не помо́чь,
Нет тепе́рь зако́на –
У жира́фов вы́шла дочь
За́муж за бизо́на.

در آفریقای طلایی و داغ

در بخش مرکزی

یک جورایی، خارج از برنامه،

یک مصیبت اتفاق افتاد.

یک فیل بدون فکر گفت:

” احتمالا سیل خواهد شد. ”

در واقع یک زرافه عاشق یک گوزن شاخدار شده

Пусть жира́ф был неправ,
Но вино́вен не жира́ф,
А тот, кто кри́кнул из ветве́й
“Жира́ф большо́й – ему́ видне́й! “

شاید زرافه اشتباه می کرد

اما او مقصر نبود

بلکه کسی که از روی شاخه ها داد زد:

“زرافه بزرگ است – او بهتر می داند! ” مقصر است .

حتما دانلود کنید: عبارات/ اصطلاحات رایج  زبان روسی (کاربردی ترین ها)

russian

حتما بخوانید!

9 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • بهمن سعیدی
  مهر 24, 1401 9:53 ق.ظ

  کشور بزرگ روسیه همسایه ودوست ماست.باشد که روابط ومناسبات میان کشور ایران وفدراسیون روسیه بیش از پیش گسترش یابد.

  پاسخ
 • سلام تشکر
  لطفا اهنگ های جدید همراه باترجمه هم به مجموعه تون اضافه کنید

  پاسخ
 • سلام لطفا توی اپلیکیشن هر چه سریعتر زبان روسی ر. به طور کامل اضافه کنید.. ممنون

  پاسخ
  • میلاد حیدری
   بهمن 1, 1402 9:18 ق.ظ

   درود بر شما خیلی وقت هست اضافه شده و پرفروش ترین اموزش روسی ماه گذشته موید باشید 🙂

   پاسخ
 • من کاملا مبتدی بودم در زبان روس ها و فقط الفبا خواندم. با اپلیکیشن چرب زبان شما شروع کردم که انصافا خیلی راه افتادم و الان المنتری شروع کردم فرض کنید کسی با کتاب دکتر رحمانی شروع کرده در اوائل که زیاد لازم نیست منابع دیگر و مکمل را مطاله کند حداقل به نظر A1 را باید تمام کند و بعد … برای این بعد : در خصوص صوتهای مناسب/مجله ای روسی( چاپ خود روسیه و نه آلمان و …) منبعهایی خوب اگر می شناسید لطفاً معرفی بفرمایید . در صورت صلاحدید برای ایمیل بنده ارسال بفرمایید .

  پاسخ
 • آهنگ راسپوتین هم بزارید خيلی زیباست

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست