اعداد ژاپنی

آموزش اعداد و شمارش در زبان ژاپنی +فیلم

گاما

در ادامه آموزش های کاربردی زبان ژاپنی، امروز اعداد ژاپنی را به صورت اصولی به شما آموزش می دهیم. برای این کار از فیلم و تلفظ استفاده کرده و سپس می توانید فایل پی دی اف را دانلود نمایید.

فیلم آموزشی

download   دانلود این فیلم

حتما بخوانید: ۳ بسته نرم افزاری جدید یادگیری زبان ژاپنی بصورت خودآموز (اصولی و سریع)

انواع اعداد در ژاپنی

در زبان ژاپنی ۲ نوع عدد وجود دارد:

 


ژاپنی

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان ژاپنی چرب زبان، ژاپنی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان ژاپنی رو مثل بلبل حرف بزن!


 

 • native Japanese system سیستم بومی ژاپنی
 • Sino-Japanese system  سیستم سینو

در سیستم Sino-Japanese اعداد در ترکیب با کلمات مختلفی استفاده میشوند 助数詞 josūshi که هنگام شمردن چیزها، اقدامات و اتفاقات استفاده میشود. هنگام شمردن افراد از native system-از ۱ تا ۱۰- استفاده میشود. و همچنین اعداد مختلفی برای تاریخ و زمان وجود دارد. اعداد native ژاپنی معمولا فقط تا ۱۰ استفاده میشوند.

ژاپنی تلفظ معنی
億番目 اوکوبانْمِه میلیاردم
一兆番目 ایچُو بانْمِه تریلیونم
十兆番目 جوچو بانْمِه تریلیونم
一兆 ایی چاو یک تریلیون
十兆 جو چو ده تریلیون

توجه:

 • اعداد بزرگ به واحدهای ۱۰۰۰۰ تقسیم شده اند مثلا ۱ میلیون میشود صد ده هزار: 百萬 hyaku man .
 • در ژاپن ۴و ۹ اعداد بدشانسی هستند. وقتی عدد ۴ shi تلفظ میشود، مانند کلمه ی مرگ بنظر می آید 死 و وقتی عدد۹ بصورت ku تلفظ میشود مثل کلمه ی رنج بنظر میرسد 苦 . پس برای تلفظشان اغلب از yon و kyu استفاده میشود.
 • در اسناد مالی و حقوقی برای جلوگیری از تقلب از شکل پیچیده تری از اعداد استفاده میشود که به عنوان 大字 daiji شناخته میشوند.

اعداد 大字 daiji ژاپنی

壱 [壹] 弐 [貳] 参 [參] 四 [肆] 五 [伍] 六 [陸] 七 [柒] 八 [捌] 九 [玖] 百 [佰] 千 [仟] 万/萬
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰

اولین سطر جدول اعداد 大字 daiji   را نشان میدهد. آنهایی که در [براکت های مربعی] هستند معمولا استفاده نمیشوند.

 

اعداد ترتیبی اعداد (ژاپنی بومی) اعداد (Sino-Japanese) اعداد
ژاپنی بومی Sino-Japanese
〇番目

(جِرو بانْمِه)

零番目

(دِبانْمِه)

ゼロ

(جِرو)

(دِهه)

۰
一つ目

(هیشْتوتْزیمِه)

一番目

(ایچی بانْمِه)

一つ

(هیشتوتْزه)

(ایچی)

۱
二つ目

(فوتاتْزیمِه)

二番目

(نی بانْمِه)

二つ

فوتاتْزی

(نی)

۲
三つ目

(میتْزومه)

三番目

(سانْبانْمِه)

三つ

(میتْزه)

(می)

۳
四つ目

(یوتْزِمِه)

四番目

(یونْبانْمِه)

四つ

(یوتْزو)

(شی)

۴
五つ目

(ایتْزوزومِه)

五番目

(گوبانْمه)

五つ

(ایتْزوزو)

(گو)

۵
六つ目

(مُتْزومِه)

六番目

(دوکوبانْمِه)

六つ

(مُتْزو)

(دوکو)

۶
七つ目

(ناناتْزِمِه)

七番目

(نانابانْمه)

七つ

(نانتزِ)

七 

(نانا)

۷
八つ目

(یاتْزِمِه)

八番目

(هاچی بانْمِه)

八つ

(یاتْزِ)

(هاچی)

۸
九つ目

(کوکونُتْزِمِه)

九番目

(کیوبانْمه)

九つ

(کوکونُتْزو)

(کیو)

۹
十番目

جو-بانْمِه

جو

جو

۱۰
十一番目

(جوایچی بانْمِه)

十余り一つ

(دوآماری هیشْتوتْسِه)

十一

(جوایچی)

۱۱
十二番目

(جونی- بانْمه)

十余り二つ

(دوآماری فْتاتْزِ)

十二

(جو نی)

۱۲
十三番目

(جوسانْ بانْمِه)

十余り三つ

(دوآماری میتْزِ)

十三

(جوسان)

۱۳
十四番目

(جویونبانْمِه)

十余り四つ

(دو آماری یوتْزِ)

十四

(جویون)

۱۴
十五番目

(جو گو بانْمِه)

十余り五つ

(دوآماری ایتْزز)

十五

(جو گو)

۱۵
十六番目

(جورُکوبانْمِه)

十余り六つ

(دو آماری موتْزو)

十六

(جورُکو)

۱۶
十七番目

(جونانابانْمِه)

十余り七つ

(دو آماری ناناتْزِ)

十七

(جونانا)

۱۷
十八番目

(جوهاچی بانْمِه)

十余り八つ

(دوآماری یاتزِه)

十八

(جوهاچی)

۱۸
十九番目

(جوکیوبانْمِه)

十余り九つ

(دوآماری کوکونتزِ)

十九

(جوکیو)

۱۹
二十番目

(نیجوبانْمِه)

廿

(نیجو)

二十

(نیجو)

۲۰
三十番目

(سان جو بانْمِه)

(سانْجو)

三十

(سانْجو)

۳۰
四十番目

(یونْجو بانْمِه)

四十

(یونْجو)

四十

(یونْجو)

۴۰
五十番目

(گوجی بانْمِه)

五十

(گوجی)

五十

(گوجی)

۵۰
六十番目

(رُکوجوبانْمِه)

六十

(رُکوجو)

六十

(رُکوجو)

۶۰
七十番目

(ناناجو بانْمِه)

七十

(ناناجو)

七十

(ناناجو)

۷۰
八十番目

(هاچیجو بانْمِه)

八十

(هاچیجو)

八十

(هاچیجو)

۸۰
九十番目

(کیوجوبانْمِه)

九十

(کیوجو)

九十

(کیوجو)

۹۰
百番目

(هْیاکو بانْمِه)

(هْیاکو)

(هْیاکو)

۱۰۰
二百番目

(نی هیاکو بانْمِه)

二百

(نی هیاکو)

二百

(نی هیاکو)

۲۰۰
三百番目

(سان هیاکو بانْمِه)

三百

(سان هیاکو)

三百

(سان هیاکو)

۳۰۰
四百番目

(یون هیاکو بانْمِه)

四百

(یون هیاکو)

四百

(یون هیاکو)

۴۰۰
五百番目

(گوهیاکوبانْمِه)

五百

(گوهیاکو)

五百

(گوهیاکو)

۵۰۰
六百番目

(دوکی هاکوبانْمِه)

六百

(دوکی هاکو)

六百

(دوکی هاکو)

۶۰۰
七百番目

(ناناهیاکو بانْمِه)

七百

(ناناهیاکو)

七百

(ناناهیاکو)

۷۰۰
八百番目

(یائوبانْمِه)

八百

(یائو)

八百

(یائو)

۸۰۰
九百番目

(کیو هیاکو بانْمِه)

九百

(کیو هیاکو)

九百

(کیو هیاکو)

۹۰۰
千番目 

(سِم بانْمِه)

(سِم) (سِم)
一千 (ایسِم)
۱,۰۰۰
二千番目

(نی سِم بانْمِه)

二千

(نی سِم)

二千

(نی سِم)

۲,۰۰۰
三千番目

(سانْسِم بانْمِه)

三千

(سانْسِم)

三千

(سانْسِم)

۳,۰۰۰
四千番目

(یونْسِم بانْمِه)

四千

(یونْسِم)

四千

(یونْسِم)

۴,۰۰۰
五千番目

(گوسِم بانْمِه)

五千

(گوسِم)

五千

(گوسِم)

۵,۰۰۰
六千番目

(دوک سِم بانْمِه)

六千

(دوک سِم)

六千

(دوک سِم)

۶,۰۰۰
七千番目

(ناناسِم بانْمه)

七千

(ناناسِم)

七千

(ناناسِم)

۷,۰۰۰
八千番目

(هاسِم بانْمِه)

八千

(هاسِم)

八千

(هاسِم)

۸,۰۰۰
九千番目

(کیوسِم بانْمِه)

九千

(کیوسِم)

九千

(کیوسِم)

۹,۰۰۰
一万番目/一萬番目

(ایچی مَان بانْمِه)

/

(مَان)

一万/

(ایچی مَان/ مَان)

۱۰,۰۰۰
二万番目

(نی مَان بانْمِه)

二万

(نی مَان)

二万

(نی مَان)

۲۰,۰۰۰
三万番目

(سانْمَان بانْمِه)

三万

(سانْمَان)

三万

(سانْمَان)

۳۰,۰۰۰
四万番目

(شیمَابانْمِه)

四万

(شیمَا)

四万

(شیمَا)

۴۰,۰۰۰
五万番目

(گومَان بانْمِه)

五万

(گومَان)

五万

(گومَان)

۵۰,۰۰۰
六万番目

(دوکو مَان بانمِه)

六万

(دوکو مَان)

六万

(دوکو مَان)

۶۰,۰۰۰
七万番目

(نانامَان بانْمِه)

七万

(نانامَان)

七万

(نانامَان)

۷۰,۰۰۰
八万番目

(هاچی مَان بانْمِه)

八万

(هاچی مَان)

八万

(هاچی مَان)

۸۰,۰۰۰
九万番目

(کومَان)

九万

(کومَان)

九万

(کومَان)

۹۰,۰۰۰
十万番目

(جو مَان بانْمِه)

十万

(جو مَان)

十万

(جو مَان)

۱۰۰,۰۰۰
百万番目

(هْیاکو مَان بانْمِه)

百万

(هْیاکو مَان)

百万

(هْیاکو مَان)

یک میلیون
千万番目

(تی مَان بانْمِه)

千万

(تی مَان)

千万 (تی مَان)
一千万 (ایچ سِن یوروزِ)
ده میلیون
    一億

(ایچی اوکو)

صدمیلیون

download   دانلود پی دی اف این عبارات

نکات شمارش در زبان ژاپنی

در زبان ژاپنی، نکات شمارش بسیار متنوع و جالبی وجود دارد. به طور کلی، این نکات به ترکیب اعداد با شمیم‌ها یا کلمات خاصی برای شمارش اجسام یا موارد مختلف مرتبط می‌شوند. در زیر، چند نمونه از این نکات را برای شما ذکر می‌کنم:

 1. شمارش اعداد:
  • یک: いち (ichi)
  • دو: に (ni)
  • سه: さん (san)
  • چهار: よん (yon)
  • پنج: ご (go)
  • شش: ろく (roku)
  • هفت: しち (shichi) یا なな (nana)
  • هشت: はち (hachi)
  • نه: きゅう (kyū) یا く (ku)
  • ده: じゅう (jū)
 2. استفاده از شماره‌ها:
  • ١: 一 (ichi)
  • ٢: 二 (ni)
  • ٣: 三 (san)
  • ٤: 四 (yon)
  • ٥: 五 (go)
  • ٦: 六 (roku)
  • ٧: 七 (shichi/nana)
  • ٨: 八 (hachi)
  • ٩: 九 (kyū)
  • ١٠: 十 (jū)
 3. شمارش اشیاء:
  • برای شمارش اشیاء، معمولاً از کلمات مخصوصی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانید از کلمه “つ” (tsu) برای شمارش اشیاء استفاده کنید. مثلاً: یک کتاب = 本 (hon)، دو کتاب = 本 (ほん) 二つ (ふたつ) (futatsu).
 4. شمارش افراد:
  • برای شمارش افراد نیز کلمات خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً، می‌توان از کلمه “人” (にん/じん) (nin/jin) برای شمارش افراد استفاده کرد. مثال: یک نفر = 一人 (ひとり) (hitori)، دو نفر = 二人 (ふたり) (futari).

این فقط چند نمونه از نکات شمارش در زبان ژاپنی هستند. این نکات با توجه به موارد مختلف مانند اشیاء، افراد، سن و غیره متغیر می‌شوند.

لطفا هرگونه سوال، نظر یا تجربه ای در زمینه یادگیری زبان ژاپنی دارید در بخش نظرات با ما و سایر هموطنان گرامی مطرح نمایید.

مطالب بسیار کاربردی

japenese

حتما بخوانید!

5 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام خیلی ممنونم ❤️ببخشید یه سوال به نظر شما چند سال طول میکشه تا به زبان ژاپنی تسلط کامل پیدا کنیم؟ من خودم خیلی ژاپنی دوست دارم و الان دارم با اپلیکیشن و اینترنت اینا یاد میگیرم تا اگه شد یه level بالا قبول بشم. ❤️ خیلی ممنون از اطلاعات های عالیتون.

  پاسخ
 • سلام و ممنون فقط کاش نحوه خوانش و به حالت فارسی می نوشتید و یه صوت برای هر عدد می گذاشتید، من رزمی کار هستم و رشته نینجارنجر برای همین می خواستم اعداد یک تا شصت رو به زبان نینجا خوانش کنم.

  پاسخ
  • میلاد حیدری
   بهمن 3, 1402 10:49 ق.ظ

   ببینید تلفظ ها رو نمیشه به فارسی گذاشت. اگه بخوایم به فارسی بذاریم تک تک کلمات باید فتحه و کسره ضمه و … بگیرن. بعد هم بخوبی نمیتونن تلفظ رو ادا کنن. اصلا نباید دنبال ترجمه نوشتاری باشید، قطعا شنیده اید که بهترین روش این هست که وقتی کلمه جدیدی می بینید آن را در گوگل ترنسلیت یا هر مترجم دیگری تایپ کنید تا هم با صدای زن و هم مرد تلفظ کند

   پاسخ
 • من کاملا در زبان ژاپنی مبتدی هستم و فقط الفبا بلدم. با اپلیکیشن چرب زبان شما شروع کردم که انصافا خیلی راه افتادم و الان توریدنن شروع کردم فرض کنید کسی بااین کتاب شروع کرده در اوائل که زیاد لازم نیست منابع دیگر و مکمل را مطاله کند حداقل به نظر مبتدی را باید تمام کند و بعد … برای این بعد : در خصوص صوتهای مناسب/مجله ای ژاپنی ( چاپ خود ژاپن و نه ایرانو …) منبعهایی خوب اگر می شناسید لطفاً معرفی بفرمایید . در صورت صلاحدید برای ایمیل بنده ارسال بفرمایید .
  همچنین در مورد کتاب آموزش ژاپنی برای کودکان چه منابعی وجود دارد

  پاسخ
  • میلاد حیدری
   بهمن 3, 1402 10:47 ق.ظ

   خوشحالم مفید بوده. اپلیکیشن رو سالها وقت گذاشتیم تا بدون عیب و ایراد و با متد موثر باشه اما باور کنید هیچ نرم افزار یا منبعی به تنهایی نمیتونه یک زبان رو کامل بهتون یاد بده حتما حتما کتاب ژاپنی در 60 روز رو هم تهیه کنید این دو منبع با هم معجزه یادگیری ژاپنی هستند .

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست