تفاوت کشتی و قایق

کشتی به انگلیسی، انواع آن، کشتی گیر و همه اصطلاحات مرتبط

گاما

کشتی به انگلیسی می شود Ship و با قایق که معمولا کوچک تر است متفاوت می باشد (قایق Boat) و البته به کشتی های کوچک لوکس که توسط افراد ثروتمند استفاده می شود Yatch گفته می شود. اگه منظورتون ورزش کُشتی هست میشه wrestling (موقع تلفظ w خونده نمیشه و تلفظش میشه رِستلینگ) و مسابقات کشتی میشه wrestling contest و کشتی گیر میشه wrestler و کشتی کج میشه wrestling و کشتی گیری میشه همون wrestling و کشتی مسافربری رو میگن Passenger ship. به فرض اینکه در این مطلب دنبال واژه کشتی مسافری هستید یا واژه ship رو میخواین یاد بگیرین نکات جالبی در این مطلب داریم.

حتما بخوانید: ضروری ترین اصطلاحات انگلیسی که باید بلد باشید

کاربرد و تعاریف مختلف Ship‌ به عنوان اسم

1-A vessel, especially a large oceangoing one propelled by sails or engines.   یک کشتی بزرگ اقیانوس پیما که توسط ملوان یا موتور به جلو حرکت داده می شود

2- Nautical   دریایی/ وابسته به دریانوردی

A: a sailing vessel square-rigged on all of three or more masts, having jibs, staysails, and a spanker on the aftermost mast.   یک شناور بادبانی چهار گوش که سه یا چند دکل، بادبان سه گوش جلوی کشتی و روی دیرک و بادبان نزدیک به عرشه دارد

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزشی چرب زبان، هرررر زبانی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان زبان مدنظرتو مثل بلبل حرف بزن!


 

B: a bark having more than three masts.   یک کرجی که بیش از سه دکل دارد

3- the crew and, sometimes, the passengers of a vessel:   خدمه و گاهی اوقات مسافران یک کشتی

 • The captain gave shore leave to the whole ship.   کاپیتان به تمام خدمه کشتی برای رفتن به خشکی مرخصی داد

4- an airship, airplane, or spacecraft.   یک کشتی هوایی، هواپیما یا فضاپیما

   بسیار کاربردی: لیست صفت های زیبای انگلیسی برای توصیف افراد (با ترجمه)

کاربرد و تعاریف مختلف Ship به عنوان فعل

5- to put or take on board a ship or other means of transportation; to send or transport by ship, rail, truck, plane, etc.   ترابری یا یک کشتی یا سایر وسایل نقلیه/ ارسال با کشتی، قطار، کامیون، هواپیما و . . . (گذرا)

6- to take in (water) over the side, as a vessel does when waves break over it.   آب گرفتن کشتی وقتی موج ها از بالا وارد آن می شوند (گذرا)

7- to bring (an object) into a ship or boat.   سوار کردن یک چیز داخل کشتی یا قایق (گذرا)

8- to engage (someone) for service on a ship.   کسی را برای کار در کشتی به خدمت گرفتن (گذرا)

9- to fix in a ship or boat in the proper place for use.   نصب کردن چیزی در قایق یا کشتی (گذرا)

10- to place (an oar) in proper position for rowing.   قرار دادن یک پارو در جای مناسب برای پارو زدن (گذرا)

11- to send away:   فرستادن (گذرا)

 • They shipped the kids off to camp for the summer.   آن ها یچه ها را به کمپ تابستانی فرستادند

12- to go on board or travel by ship; embark.   سفر کردن با کشتی/ سوار کشتی شدن (ناگذرا)

13- to engage to serve on a ship.   در کشتی کار کردن (ناگذرا)

14-to be sent or transported by ship, rail, truck, plane, etc.:   فرستاده یا حمل شده با کشتی، قطار، کامیون، هواپیما و . . . (ناگذرا)

 • Both packages shipped this morning.   هر دو بسته امروز صبح با کشتی فرستاده شد

15- to permit of being transported by any of these means:   اجازه حمل با هر یک از وسایل نقلیه داشتن (ناگذرا)

 • Fresh raspberries do not ship well.   تمشک های تازه کاملا اجازه حمل ندارند

کشتی به انگلیسی

یاد بگیرید مهمه: خانم به انگلیسی در حالت های مختلف

عبارات فعلی با کلمه Ship

15- ship out   رفتن ، عازم شدن به مکانی دورتر

A: to leave, especially for another country or assignment:   رفتن به یک کشور دیگر یا سفر کردن برای کار

 • He said goodbye to his family and shipped out for the West Indies.   او از خانواده اش خداحافظی کرد و به هند غربی سفر کرد

B: to send away, especially to another country or assignment.   اعزام کردن به یک کشور دیگر یا مسافرت کاری

C: to quit, resign, or be fired from a job:   ترک کردن، استعفا دادن یا اخراج شدن از کار

 • Shape up or ship out!   یا خودت را اصلاح کن یا به سلامت

به کارتان می آید: 100 روش تعریف کردن از کسی به انگلیسی

اصطلاحات مربوط به Ship

16- jump ship,   کناره گیری از شغل و سِمَت

A: to escape from a ship , especially one in foreign waters or a foreign port, as to avoid further service as a sailor or to request political asylum.   فرار از یک کشتی، مخصوصا در دریا یا بندر خارجی به منظور اجتناب از خدمت به عنوان ملوان یا درخواست پناهندگی

B: to withdraw support or membership from a group, organization, cause, etc./ defect or desert:   کناره گیری از حمایت یا عضویت در یک گروه، سازمان، علت و غیره/ ترک کردن به منظور پیوستن به حزب مخالف / فرار از خدمت

 • Some of the more liberal members have jumped ship.   برخی از اعضای آزادی خواه کناره گیری کرده اند

17- run a tight ship, to exercise a close, strict control over a ship’s crew, a company, an organization, or the like.   اداره یک کشتی برای اعمال کنترل دقیق بر خدمه/ یک شرکت، یک سازمان یا موارد مشابه.

18- when one’s ship comes in / home, when one’s fortune is assured:   ثروتمند شدن / موفق شدن

 • She’ll buy a house when her ship comes in.   او وقتی پولدار شد، یک خانه خرید

حتما بخوانید: ضروری ترین اصطلاحات انگلیسی که باید بلد باشید

ریشه کلمه Ship

اولین مورد ثبت شده قبل از سال 900 مبلادی بود. در دوران انگلیسی میانه این کلمه scip بوده است.

کلماتی که ممکن است با Ship‌ اشتباه گرفته شوند:

 • Barge   دوبه/ کرجی
 • Boat   قایق
 • Canoe   قایق باریک و بدون بادبان و سکان
 • cruise ship   کشتی تفریحی
 • Sailboat   قایق بادبانی
 • Yacht   قایق تفریحی

yatch/cruise ship

حتما بخوانید: بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت مکالمه +معنی

اصطلاحات عامیانه با Ship

1-a romantic relationship between fictional characters, or between famous people, whether or not the romance actually exists in the book, show, etc., or in real life:   یک رابطه عاشقانه که بین شخصیت های داستانی یا بین افراد مشهور، چه در یک کتاب، نمایش و غیره یا در زندگی واقعی وجود داشته باشد

 • The TV show’s most popular ships.   محبوب ترین روابط عاشقانه نمایش های تلویزیونی

2- to take an interest in or hope for a romantic relationship between (fictional characters or famous people), whether or not the romance actually exists:   علاقه یا امید داشتن به یک رابطه عاشقانه بین ( شخصیت های داستانی یا افراد مشهور )، چه این عاشقانه واقعا وجود داشته باشد و چه نه

 • I’m shipping those guys — they would make a great couple!   من امیدوارم آن دو با هم یک رابطه عاشقانه داشته باشند ، آن ها زوج خوبی می شوند

1-a native English suffix of nouns denoting condition, character, office, skill, etc.   یک پسوند انگلیسی محلی برای اسم هایی که بیانگر شرایط، شخصیت ، مهارت، منصب و . . . هستند

 • Clerkship   منشی گری
 • Friendship   دوستی
 • Statesmanship   سیاستمداری

در کنار این مطلب بخوانید: چگونه افراد مختلف را در زبان انگلیسی صدا بزنیم؟ 

کلمات مرتبط با Ship

 • Dispatch   اعزام کردن
 • Export   صادر کردن
 • Haul   حمل و نقل
 • Move   منتقل کردن
 • Shift   جا به جا کردن
 • Smuggle   قاچاق کردن
 • Transfer   جا به جا کردن
 • Transmit   رساندن
 • Address   نشانی دادن
 • Consign   ارسال کردن
 • Direct   هدایت کردن
 • Drop   افتادن / سقوط کردن
 • Forward   فرستادن

نمونه جمله با Ship

 • Greece responded by sending its own ships to trail Turkey’s vessels.   یونان با فرستادن کشتی ‌هایش برای تعقیب کشتی ‌های ترکیه واکنش نشان داد
 • Early in Quantum Reality , Baggott likens science to a ship that travels back and forth over the “Sea of Representation” from the rocky shores of Empirical Reality to the sandy beaches of Metaphysical Reality.   در اوایل مفهوم کوانتومی، باگوت علم را به کشتی ‌ای تشبیه می ‌کند که بر فراز “دریای نمایش” از سواحل صخره ‌ای واقعیت تجربی به سواحل شنی واقعیت متافیزیکی سفر می‌ کند
 • In the Americas , there has been a series of recent attacks against oil platforms and ships in Mexico’s Bay of Campeche.   در قاره آمریکا، اخیرا یک سری حملات علیه سکو های نفتی و کشتی ‌ها در خلیج کامپچه مکزیک صورت گرفته است
 • In the DTC world especially it seems like for whatever reason the media buyers are the ones running the ship and making a lot of decisions on strategy.   به خصوص در دنیای DTC به نظر می رسد؛ به هر دلیلی خریداران رسانه ای کسانی هستند که سازمان را اداره می کنند و تصمیمات زیادی در مورد استراتژی می گیرند
 • The estimated ship date of the gadget is December 2014.   تاریخ حدودی ارسال این گجت ، دسامبر دو هزار و چهارده است

از دست ندین: 50 اصطلاح کاربردی در  زبان انگلیسی

10 حقیقت جالب درباره کشتی ها

1-ناوگان یونان بزرگترین ناوگان تجاری بین المللی در جهان امروز است که حدود 16 درصد از گنجایش کشتی های دنیا بر حسب تن را تشکیل می دهد.

2- درازترین کشتی جهان”Seawise Giant” ، یک کشتی گیرنده نفت بود که در سال 1979 ساخته و در سال 2009 متلاشی شد. بزرگ ترین کشتی مسافربری جهان “MS Allure of the Seas” است؛ که در سال 2009 ساخته شد.

3- شواهد باستان شناسی وجود دارد که نشان می دهد مردم در حدود 120000 سال پیش در بورنئو از کشتی استفاده می کردند.

دانلود کنید واسه گوشی: 5 دیکشنری برتر دنیا

4- مصریان باستان اولین کشتی هایشان را با دوختن تخته ها به هم به کمک تسمه ها (برای ساخت بدنه) و با پر کردن نی یا علف بین تخته ها می ساختند.

5- چینی ها اولین کسانی بودند که از قطب نما برای ناوبری دریایی استفاده کردند.

6- تایتانیک روزنامه مخصوص به خودش را داشت که هر روز در کشتی چاپ می شد. بولتن روزانه آتلانتیک نام داشت و شامل اخبار، تبلیغات ، قیمت سهام، نتایج مسابقات اسب دوانی، شایعات جامعه و منوی روز بود.

7- کشتی ها عمر های متفاوتی دارند. بیشتر کشتی های باری اقیانوس پیما بین 20 تا 30 سال دوام می آورند؛ در حالی که قایق بادبانی که از تخته سه لا یا فایبرگلاس ساخته شده است عمری طولانی تر و چیزی بین 30 تا 40 سال دارند. کشتی های ساخته شده از چوب توپر می توانند بسیار بیشتر دوام بیاورند اما باید به طور منظم نگهداری شوند . قایق بادبانی بدنه فولادی اگر به درستی نگهداری شود، می تواند بیش از 100 سال دوام بیاورد. کشتی های آب شیرین بیشتر از کشتی های آب دریا دوام می آورند زیرا دریاچه های آب شیرین خورندگی کم تری دارند.

8- وایکینگ ها رسم داشتند که مردگان طبقه بالاترشان را در کشتی های شان دفن کنند.

9- سکان برای اولین بار در قرن اول چینی ها ساخته شد. قبل از آن کشتی ها پارو داشتند.

10- تایتانیک فقط دو وان حمام برای بیش از 700 مسافر درجه سه داشت، یکی برای مردان و دیگری برای زنان.

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست