pronunciation-ch

آموزش تلفظ عبارات مهم زبان آلمانی+ فایل صوتی

گاما آلمانی

در اینجا بخشی از عبارات مهم زبان آلمانی را که بصورت روزمره استفاده می شوند بهمراه آموزش تلفظ صحیح آنها تدوین کرده ایم. در آموزش زبان آلمانی معمولا بخش سخت تر، همان تلفظ است. 

در حالیکه به فایل صوتی زیر گوش می دهید، به جدول زیر نگاه کنید. معانی به صورت جملات ساده انگلیسی آمده اند.

توصیه های مهم یادگیری آسان و اصولی سطح مقدماتی زبان آلمانی را هم بخوانید!

 

معنی فارسی تلفظ فارسی تلفظ آلمانی عبارت
صبح به خیر گوتْن مورگْن /ˈɡuːtn̩ ˈmɔʁɡn̩/

Guten Morgen

سلام، روز به خیر گوتْن تاگ /ˈɡuːtn̩ taːk/

Guten Tag

عصر به خیر گوتْن آبِنْتْ /ˈɡuːtn̩ ˈʔaːbənt/

Guten Abend

شب به خیر گوتِه ناخت /ˈɡuːtə ˈnaxt/

Gute Nacht

سلام هالو / زِوُس /ˈhaloː/ /ˈzɛrvus/

Hallo / Servus

خداحافظ آوف ویدَزین /aʊ̯f ˈviːdɐˌzeːən/

Auf Wiedersehen

سلام، گِقیس دیش / گِقیس گات /ɡʁyːs dɪç/ /ɡʁyːs ɡɔt/

Grüß dich / Grüß Gott!

خداحافظ شوس / شائو /tʃyːs/ /tʃaʊ̯/

Tschüs / Tschau

بیا بریم گِیین ویِ /ˈɡeːən vɪr/

Gehen wir!

بعدا میبینمت بیسْ شْپیتِ /bɪs ˈʃpɛːtɐ/

Bis später

به زودی میبینمت بیس بالت /bɪs balt/

Bis bald

فردا میبینمت بیس مورگْن /bɪs ˈmɔʁɡn̩/

Bis morgen

لطفا بیتِه /ˈbɪtə/

Bitte

متشکرم، ممنون دانکه شون / دانکه زیِه /ˈdaŋkə ˈʃøːn/ /ˈdaŋkə zeːɐ̯/

Danke (schön / sehr)

خواهش می کنم بیتِه شون /ˈbɪtə ʃøːn/

Bitte schön

متاسفم اِسْ توت میِ لایْتْ /ɛs tuːt miːɐ̯ laɪ̯t/

Es tut mir leid.

ببخشید انچولدیگِن زی /ɛntˈʃʊldɪɡən ziː/

Entschuldigen Sie

ببخشید فِتْسایون /fɛɐ̯ˈt͡saɪ̯ʊŋ/

Verzeihung

حالت چطوره؟ (رسمی) وی گیت اِس اینِن؟ /viː ɡeːt ɛs ˈɪnən/

Wie geht es Ihnen?

حالت چطوره؟ (غیررسمی) وی گیتس؟ /viː ɡeːts/

Wie geht’s?

خیلی خوب، باشه زی-یا گوت / زو لالا /zeːɐ̯ ɡuːt/ /zoː ˈlaːla/

(Sehr) Gut / So lala

بد، خوب نیستم شْلِشْتْ / نیشْت گوت /ʃlɛçt/ /nɪçt ɡuːt/

Schlecht / Nicht Gut

من خوبم (غیر رسمی) اِس گیت /ɛs ɡeːt/

Es geht.

بله/ نه یا / ناینْ /jaː/ /naɪ̯n/

Ja / Nein

اسمت چیه؟ (رسمی) وی هایسن زی /viː ˈhaɪ̯sən ziː/

Wie heißen Sie?

اسمت چیه؟ (غیررسمی) وی هایْسِت دو؟ /viː haɪ̯st duː/

Wie heißt du?

اسم من… ایش هایْسِه /ɪç ˈhaɪ̯sə/

Ich heiße…

از دیدنت خوشبختم اِس فْخویْت میش /ɛs fʁɔɪ̯t mɪç/

Es freut mich.

همچنین، برای شما هم همینطور گلایْشْفالْس /ˈɡlaɪ̯çˌfal(s)/

Gleichfalls.

آقا/خانم/ دوشیزه هر / فراو / فرایلایْن /hɛr/ /fraʊ/ /ˈfrɔʏlaɪ̯n/

Herr / Frau / Fräulein

اهل کجا هستید؟ (رسمی) وُهر کومِن زی /voˈhɛr ˈkɔmən ziː/

Woher kommen Sie?

اهل کجایی؟ (غیررسمی) وهِر کومسْتْ دو؟ /voˈhɛr kɔmst duː/

Woher kommst du?

من اهل… ایش کومِه اوس /ɪç ˈkɔmə aʊ̯s/

Ich komme aus..

کجا زندگی می کنید؟(رسمی) وووُنِنْ زی /voˈvoːnən ziː/

Wo wohnen Sie?

کجا زندگی می کنی ؟

(غیررسمی)

وووُنْسْتْ دو /voˈvoːnst duː/

Wo wohnst du?

من در …. زندگی میکنم ایش وُنِه این /ɪç ˈvoːnə ɪn/

Ich wohne in…

چند سالتان است؟

(رسمی)

وی آلْت زینْتْ زی /viː alt zɪnt ziː/

Wie alt sind Sie?

چند سالته ؟

(غیررسمی)

وی آلت بیسْت دو /viː alt bɪst duː/

Wie alt bist du?

من …. ساله هستم. ایشْ بینْ یاخه آلْت /ɪç bɪn jɑːʁə alt/

Ich bin ____ Jahre alt.

آیا آلمانی صحبت می کنید؟(رسمی) شپِخْشِنْ زی دُویچ /ˈʃpʁɛçən ziː ˈdɔʏ̯tʃ/

Sprechen Sie deutsch?

آیا انگلیسی صحبت می کنی؟(غیررسمی) شْپِقیسْت دو اینگلیش /ˈʃpʁɪçst duː ˈɛŋlɪʃ/

Sprichst du englisch?

من …. صحبت میکنم(نمیکنم ) ایشْ شْپخْشهه( کاین) /ɪç ˈʃpʁɛçə kaɪ̯n/

Ich spreche (kein)…

متوجه شدید؟

(رسمی)

فِشتین زی / فِشت دو fɛɐ̯ˈʃteːən ziː/ /fɛɐ̯ˈʃteːst duː/

Verstehen Sie? / Verstehst du?

من متوجه شدم (نشدم) ایشْ فَشْتی( نیشْت) /ɪç fɛɐ̯ˈʃteːə nɪçt/

Ich verstehe (nicht).

میدانم/نمیدانم ایش وایس (نیشت) /ɪç vaɪs nɪçt/

Ich weiß (nicht).

میتوانید کمکم کنید؟ (رسمی) کونن زی می هِلْفِن /ˈkœnən ziː mɪʁ ˈhɛlfən/

Können Sie mir helfen?

میتونی کمکم کنی؟ (غیر رسمی) کانسْتْ دو میی هِلفِن /ˈkʰan(t)st duː mɪʁ ˈhɛlfən/

Kannst du mir helfen?

البته ناتورلیش / گرَنه /naˈtʏr.lɪç/ /ˈɡɛʁ.nə/

Natürlich / Gerne

مینوانم کمکتان کنم؟ (رسمی) کانْ ایش اینِم هِلْفِن /ˈkʰan ɪç ˈiːnəm ˈhɛlfən/

Kann ich Ihnen helfen?

میتونم کمکت کنم؟ (غیررسمی) کانْ ایشْ دیِ هِلْفِن /ˈkʰan ɪç diːɐ̯ ˈhɛlfən/

Kann ich dir helfen?

چی؟ ببخشید؟ وی بیتِه /viː ˈbɪtə/

Wie bitte?

… در آلمانی به چه معناست؟ وی هایست… آف دُویچ /vi haɪ̯st__ ʔaʊ̯f ˈdɔʏ̯t͡ʃ/

Wie heißt ___ auf Deutsch?

کجاست؟/ کجا هستند؟ وو ایست / وو زینت /vo ɪst/ /vo zɪnt/

Wo ist / Wo sind… ?

وجود دارد اِس گیپْت /ɛs ɡɪpt/

Es gibt…

چه خبر؟ واس ایست لوس /vas ɪst loːs/

Was ist los?

مهم نیست داس ماخْت نیشتس /das maxt nɪçts/

Das macht nichts.

اهمیت نمیدم داس ایست میِ ایگال /das ɪst miːɐ̯ ˈeːɡal/

Das ist mir egal.

تگران نباش کایْنِه انکْسْتْ ˈkaɪ̯nə ˈʔanxt/

Keine Angst!

فراموش کردم ایش هابه اِس فِگِسِن /ɪç ˈhaːbə ɛs fɛɐ̯ˈɡɛsn̩/

Ich habe es vergessen.

من باید الآن برم. یتست موس ایش گین /ˈjɛtst mʊs ɪç ˈɡeːən/

Jetzt muss ich gehen.

من گرسنه/ تشنه ام ایش هابه هونگِه / دوسْتْ /ɪç ˈhaːbə ˈhʊŋɐ/ /ˈdʊʁst/

Ich habe Hunger / Durst.

من مریض/ خسته ام ایش بین کراک / مویدِه /ɪç bɪn krak/ /ˈmyːdə/

Ich bin krank / müde.

من کسل ام ایش هابه لانگوایله /ɪç ˈhaːbə ˈlaŋəvaɪ̯lə/

Ich habe Langeweile.

من می خواهم ایش موشته / ایش هاته گرَن /ɪç mœçtə/ /ˈhɛtə ɡɛʁn/

Ich möchte / Ich hätte gern…

آن را دوست دارم داس گه‌فلت میَ /das ɡəˈfɛlt miːɐ̯/

Das gefällt mir.

عالی/ فوق العاده پِقیما / تول / زوپِ /ˈpʁiːma/ /toːl/ /ˈzuːpɐ/

Prima / Toll / Super!

سلامتی (عافیت باشه) گِزوندهایْتْ ɡəˈzʊndhaɪ̯t

Gesundheit!

تبریک هرتْسْلیشِنْ گُلوکْ‌وُنْش /ˈhɛrtslɪçən ˈɡlʏkˌvʊnʃ/

Herzlichen Glückwunsch!

ساکت باش! زای قویش /zaɪ̯ ˈʁuːɪç/

Sei ruhig!

خوش آمدید! ویلْکومِن /ˈvɪlkɔmən/

Willkommen!

موفق باشید! فیل گلوک /fiːl ɡlʏk/

Viel Glück!

ببین (رسمی/ غیر رسمی) شاوِن زی مال / شاو مال /ˈʃaʊ̯n ziː mal/ /ʃaʊ̯ mal/

Schauen Sie mal! / Schau mal!

ببخشید؟ بله؟ ( چی میخوایین سفارش بدین؟) بیتِه شون /ˈbɪtə ʃøːn/

Bitte schön?

چطور میتونم کمکتان کنم واسْ دارْف‌ْسْ زاین؟ /vas dɑʁfʃ zaɪ̯n/

Was darf’s sein?

چیز دیگه؟ زونست نوخ اتواس؟ /zɔnst nɔχ ˈʔɛtvas/

 

Sonst noch etwas?

صورت حساب لطفا پرداخت کنید سالِنْ بیتِ /ˈtsaːlən ˈbɪtə/

Zahlen bitte!

بقیش مال خودت اشتیمْتْ زو /ʃtɪmt zoː/

Stimmt so.

من سیرم ایشْ بین زات /ɪç bɪn zat/

Ich bin satt.

احساس مریضی می کنم می ایست شْلِشْتْ /miːɐ̯ ɪst ʃlɛçt/

Mir ist schlecht.

به درد من میخوره اِس توت میَ وِه /ɛs tuːt miːɐ̯ veː/

Es tut mir weh.

دوستت دارم ! (عیر رسمی) ایش لیبِه دیش /ɪç ˈliːbə dɪç/

Ich liebe dich.

دلم برات تنگ شده ( عیر رسمی) دو فِلْسْتْ میِ /duː fɛlst miːɐ̯/

Du fehlst mir.

همه چیز روبه راهه! آلسْ ایسْت این اودنونْگ /ˈaləs ɪst ɪn ɔrˈdnʊŋ/

Alles ist in Ordnung.

چطور…؟ وی وقِه اِسْ مِیت …؟ /viː ˈvɛːʁə ʔɛs mɪt/

Wie wäre es mit … ?

چه…؟ واسْ فِ آین…؟ /vas fyʁ aɪ̯n/

Was für ein…?

درست نیست …؟ نیشْتْ وا /nɪçt vaːɐ̯/

Nicht wahr?

 

تلفظ حروف صدا دار و بی صدا و ترکیبی زبان آلمانی را از اینجا مطالعه کنید.

دانلود منابع مفید زبان آلمانی

رادتایم

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

  • بسسسسسسسسیییار ممنون این جملات همون جملات کلیدی راه اندازی زبان است فقط چند تاش کم بود که خیلی مهم نیست.عاااااالییییی

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست