احوالپرسی

اصطلاحات/جملات آدرس دادن در انگلیسی+ ترجمه و مثال

گاما

قبل از سؤال پرسیدن از اشخاص، بگویید “Excuse me” “ببخشید”. برای اینکه لحن سؤالی ایجاد شود، صدای خود را در کلمه “me” بالا ببرید.

 • Excuse me. How do I get to (the railway station) please?   ببخشید. چگونه می توانم به (ایستگاه راه آهن) بروم؟
 • Excuse me. Where’s the nearest (post office) please?   ببخشید. نزدیکترین (اداره پست) کجاست؟
 • Excuse me. I’m looking for the Number 6 bus stop.   ببخشید. من به دنبال ایستگاه اتوبوس شماره ۶ هستم

آدرس دادن

شخصی که به شما کمک می کند اغلب می گوید آن مکان نزدیک است یا دور:

 • It’s about five minutes from here.   از اینجا حدود پنج دقیقه فاصله دارد
 • It’s about a ten-minute walk.   حدود ده دقیقه پیاده روی است
 • It’s easier if I can show you on the map …  اگر بتوانم در نقشه به شما نشان دهم ساده تر است

دستورالعمل های خاص

در زیر چند کلمه و عبارت مفید برای آدرس دادن در خیابان را مشاهده می کنید. شاید بخواهید به یک راننده یا شخصی که شما را متوقف کرده است کمک کنید تا آدرس یک مکان را پیدا کند.

Turn left / right.   به چپ /راست بپیچید

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

Go straight on at the lights / when you come to the crossroads. (Lights = traffic lights; crossroads = where two roads cross)

وقتی به چراغ راهنمایی / چهارراه رسیدید مستقیم بروید. ( crossroads = جایی که دو جاده یکدیگر را قطع می کنند (تقاطع))

Go across the roundabout. (Roundabout = where all the cars go round a circle in the middle of the road)

چهار راه را رد کنید.” (Roundabout = جایی که همه ماشینها در وسط جاده به دور یک دایره حرکت می کنند (فلکه))

Take the first turning / road / street on your left / right. (Turning = road that goes left or right)

به اولین پیچ/ جاده / خیابان در سمت چپ / راست خود بروید. ( پیچ= مسیری که به چپ یا راست می رود)

مثال ها:

 • You’ll see / You’ll come to a (bank). Then …   به یک (بانک) خواهید رسید. سپس
 • Don’t take the first road.   به اولین جاده نروید
 • Go on for about (2 minutes / 100 metres).   حدود (دو دقیقه / صد متر) ادامه دهید

نشانه ها

ما اغلب هنگام آدرس دادن به یک شخص دیگر، به علائم و نشانه ها اشاره می کنیم. نشانه ها می توانند مکان باشند، مانند سینما، بانک، ایستگاه اتوبوس و غیره. همچنین می توانند قسمتی از جاده باشند. در اینجا چند اصطلاح رایج آورده شده است:

taxi rank  = a place where taxis queue for passengers  ایستگاه تاکسی = مکانی که در آن تاکسی ها برای مسافران صف می کشند

level crossing = where the road and railway meet. There are barriers that go up and down to signal when a train is coming  تقاطع راه آهن و جاده = جایی که جاده و راه آهن یکدیگر را قطع می کنند. موانعی وجود دارد که هنگام آمدن قطار، به علامت هشدار بالا و پایین می روند.

underpass = a walkway that goes under a busy road so pedestrians can get to the other side safely  زیرگذر = یک گذرگاه که از زیر یک جاده شلوغ می گذرد تا عابران پیاده بتوانند با خیال راحت به طرف دیگر بروند

overpass / flyover = a road that goes over another road (or railway)  روگذر = جاده ای که از روی یک جاده دیگر (یا راه آهن) عبور می کند

zebra crossing = black and white markings in the road for pedestrians to cross the road (the markings look like a zebra’s stripes)   خط عابر پیاده = علامت های سیاه و سفید در وسط جاده که برای عبور عابران پیاده از جاده هستند (نشانه ها مانند نوارهای روی پوست گورخر هستند)

حتما بخوانید: جملات انگلیسی برای شروع مکالمه کاری و ادامه آن به صورت گرم و دوستانه

pedestrian crossing = a place in the road where pedestrians can cross. Often there are traffic lights  خط عابر پیاده = مکانی در جاده ها که عابرین بتوانند از آن عبور کنند. غالباً در نزدیکی چراغ راهنمایی قرار دارد.

tunnel(تونِل) = a road under (or through) mountains  تونل = جاده ای در زیر کوه (یا درون) کوه

crossroads = where two roads cross each other  چهارراه = جایی که دو جاده یکدیگر را قطع می کنند

junction = where one road meets another, and you can either go left or right  محل تقاطع = جایی که یک جاده به جاده دیگری می رسد، و می توانید به چپ یا راست بروید

fork in the road = where the road divides, and you decide to go left or right  دوراهی در جاده = جایی که جاده تقسیم می شود، و شما تصمیم می گیرید به چپ یا راست بروید

turning = a road off to your left or right  پیچ = جایی که جاده به چپ یا راست شما می پیچد

main road = a big road where there is lots of traffic  جاده اصلی = جاده بزرگی که ترافیک زیادی در آن وجود دارد

lane = a small road, or a part of a road (the left-hand lane / the right-hand lane; the bus lane)  خط عبور = یک جاده کوچک، یا بخشی از یک جاده (خط سمت چپ / خط سمت راست ؛ خط اتوبوس)

اصطلاحات و جملات آدرس دهی در انگلیسی

حروف اضافه

 • Go past = continue past something so that is is now behind you  رد کردن= رد کردن چیزی طوری که پشت شما قرار بگیرد
 • Go across = cross something, like a road or crossroads  عبور کردن = از چیزی عبور کردن و به آنطرفش رفتن، مانند یک جاده یا چهارراه
 • Go along  = continue down a roa  ادامه دادن = ادامه دادن یک جاده
 • Go straight on  = don’t turn left or right  مستقیم رفتن = به چپ یا راست نپیچید
 • Go up = walk / drive up a hill  بالا رفتن = پیاده یا سواره از یک تپه بالا رفتن
 • Go down = walk or drive down a hill or a road  پایین رفتن = پیاده یا سواره از یک تپه یا جاده پایین آمدن
 • Go through = pass through something, such as a tunnel or a town  عبور از = عبور از چیزی، مانند یک تونل یا یک شهر
 • Go out of= exit (i.e. a railway station)  بیرون رفتن از = خروج ( از ایستگاه راه آهن)
 • It’s in front of you = you can see it facing you  جلوی شماست = می توانید آن را جلوی خود ببینید
 • It’s opposite the bank = it faces the bank  روبروی بانک است = مقابل بانک است
 • It’s on the corner = it’s where two roads meet at a 90° angle  در نبش است = جایی که دو جاده با زاویه نود درجه یکدیگر را قطع می کنند

مکالمه نمونه

 • Excuse me. I’m looking for the post office.   ببخشید. من دنبال اداره پست می گردم
 • OK. Go straight on, then turn left at the crossroads. It’s about 100 metres on your left. You can’t miss it!   بسیار خوب. مستقیم بروید، سپس در چهارراه به چپ بپیچید. حدود صد متر آن طرف تر در سمت چپ شما است. حتما آن را پیدا خواهید کرد
 • Thanks!   با تشکر
 • You’re welcome.   خواهش میکنم

حتما بخوانید: ۵۰ عکس نوشته انگلیسی انگیزشی مثبت با ترجمه فارسی

۱۰ نکته درباره نحوه درخواست آدرس به زبان انگلیسی

پرسیدن آدرس اولین کاری است که ما هنگام ورود به کشور دیگری یا حتی هنگامی که در جستجوی یک مکان هستیم، انجام می دهیم. دانستن اینکه چگونه باید این کار را انجام دهیم می تواند زندگی ما را بسیار ساده تر کند!

روشی که ما برای پرسیدن آدرس استفاده می کنیم ممکن است روی پاسخی که می گیریم تأثیر بگذارد. در اینجا نکاتی وجود دارد که می توانید هنگام رفتن از مکان A به مکان B از آنها استفاده کنید.

۱-از سلام و احوالپرسی و اصطلاحات مودبانه استفاده کنید

شروع گفتگو با سلام جز باید ها است. اگر می خواهید توضیح خوبی دریافت کنید، ابتدا با سلام و تعارفات شروع کنید. مثال ها:

 • Hello! Good Afternoon!  سلام! عصر بخیر
 • Excuse me, could you help me?  ببخشید، آیا می توانید به من کمک کنید؟
 • Hello! May I ask for some help? I need to get to the CN Tower  سلام! آیا می توانم از شما کمک بخواهم؟ چطور باید به برج سی اِن بروم.

نکته: با عباراتی مانند “thank you” “ممنون” و “have a nice day””روز خوبی داشته باشید” مکالمه خود را تمام کنید.

۲- از افعال مدال استفاده کنید

 • May I ask you how to get to the Eaton Centre?    آیا می توانم از شما بپرسم چگونه می توانم به مرکز ایتون بروم؟
 • Could you help me?  می توانید کمکم کنید ؟
 • I would like to go to the Royal Museum.  می خواهم به موزه سلطنتی بروم

حتما بخوانید: مکالمات عمومی زبان انگلیسی (دانلود رایگان ۱۰۰ درس مبتدی)

۳- دایره واژگان خود را گسترش دهید

شما باید واژگان اساسی که برای پرسیدن آدرس استفاده می شوند را بدانید. به خاطر سپردن نام مکان هایی که پر بازدید هستند نیز می تواند مفید باشد! مثال ها:

 • Places: High Park, Dundas Square, Queen Street, Union Station.  اماکن: پارک های، میدان دنداس، خیابان کوئین، ایستگاه یونین
 • Vocabulary: Traffic lights, bank, post office, constructions, block.  واژگان: چراغ راهنمایی، بانک، اداره پست، ساختمان ها، بلوک
 • It’s about two blocks from here  از اینجا حدود دو بلوک فاصله دارد
 • Go along the street until you reach the traffic lights.  تا رسیدن به چراغ راهنمایی در امتداد خیابان حرکت کنید
 • You will see construction on the road.  ساختمان هایی را در جاده خواهید دید
 • That place is very close to Dundas Square.  آن مکان بسیار نزدیک به میدان دنداس است

۴- نحوه سوال کردن را یاد بگیرید

از کلمات و قیدهای درست استفاده کنید! اگر سؤال خاصی می پرسید، اطلاعات کافی ارائه دهید زیرا در این صورت شانس بیشتری برای دریافت یک پاسخ خاص و مناسب خواهید داشت. مثال ها:

 • How can we get to High Park?  چگونه می توانیم به های پارک برویم؟
 • Where is Chinatown? Where am I on this map?  چاینا تاون کجاست؟ من کجای این نقشه هستم؟
 • Which subway line should I take to get to the Rogers Centre?  برای رفتن به مرکز راجرز باید از کدام خط مترو استفاده کنم؟

حتما بخوانید: متن مکالمه زبان انگلیسی ۲ نفره با ترجمه (در شرایط مختلف)

۵- با سیستم حمل و نقل آشنا شوید

بعضی اوقات ممکن است با مقصد خود فاصله داشته باشید و مجبور شوید از حمل و نقل عمومی استفاده کنید. برای این کار باید از افعال و عبارات خاصی استفاده کنید. مثال ها:

 • Is it far? No, it isn’t very far. It will take you 10 minutes to walk there.   آیا دور است؟ نه ، خیلی دور نیست تا آنجا پیاده ۱۰ دقیقه طول خواهد کشید
 • Well, it is quite far. You’d better take the streetcar.  بسیار خوب، خیلی دور است. بهتر است از تراموای شهری استفاده کنید
 • Take the streetcar / take the bus / go by streetcar / go by bus    از تراموای شهری/ اتوبوس استفاده کنید با تراموای شهری/ اتوبوس بروید
 • Take the streetcar number ___ / take the bus number ___   از تراموای شهری شماره___ / اتوبوس شماره___ استفاده کنید
 • Get on at ____ station/street/stop   در ایستگاه / خیابان ____ سوار شوید
 • Change at ____station/street/stop   در ایستگاه/ خیابان ____ خط خود را تغییر دهید
 • Change to the yellow/green subway line   به خط مترو زرد / سبز تغییر مسیر دهید

۶- با جهت های اصلی آشنا شوید

در شهرهای بزرگ، مردم اغلب هنگام آدرس دادن و صحبت کردن درباره مکان ها از چهار جهت اصلی استفاده می کنند. این جهت ها شامل شمال، جنوب، شرق و غرب می شوند.

مثال ها:

 • At the foot of John Street, on the south side of Front Street, there’s a set of stairs that takes you to the entrance of the CN Tower

در انتهای خیابان جان، در ضلع جنوبی خیابان فرانت، مجموعه ای از پله ها وجود دارد که شما را به سمت ورودی برج CN می برد.

حتما بخوانید: ۷ فیلم مکالمه انگلیسی در فرودگاه (کاربردی +رایگان)

۷- حروف اضافه و قیدهای مربوط به مکان را بیاموزید

برخی از عبارات مهم برای آدرس دادن یا پرسیدن عبارتند از:

 • Between  بین
 • Left and Right چپ و راست
 • Next to  جنب
 • Straight Ahead مستقیم به جلو

و قیدهای near, nearer, nearest  (نزدیک ترین، نزدیک تر، نزدیک) و close, closer, closest  (نزدیک ترین، نزدیک تر، نزدیک) کارآمدترین ها خواهند بود. مثال ها:

 • Go straight ahead, then turn right at the crossroads.  مستقیم رو به جلو بروید، سپس در چهارراه به راست بپیچید
 • Please, where is the closest police station?  نزدیکترین ایستگاه پلیس کجاست؟

حتما بخوانید: ضروری ترین idiom ها و اصطلاحات انگلیسی به فارسی

۸- برای آدرس دادن از افعال امری استفاده کنید

و از مردم انتظار داشته باشید که هنگام آدرس دادن به شما از آنها استفاده کند. مثال ها:

 • Go down this street!  این خیابان را بروید پایین
 • Go straight and up the stairs!  مستقیم بروید و بعد از پله ها بالا بروید
 • Go down the escalators!  از پله برقی پایین بروید

حتما بخوانید:  ۹ تا از بهترین اپلیکیشن های آموزش زبان برای فارسی زبانان (اندروید و آیفون)

۹- مکان های دیدنی را پیدا کنید

هر شهری در جهان اماکن دیدنی خود را دارد. شما می توانید اماکن دیدنی مهم شهر یا مکانی که از آن بازدید می کنید رابه صورت آنلاین جستجو کنید. به عنوان مثال، Big Ben مهم ترین جاذبه دیدنی شهر لندن است.

Some landmarks in Toronto are the Eaton Centre, the CN Tower, and the Rogers Centre.

برخی از نقاط دیدنی تورنتو عبارتند از: Eaton Center ، برج CN و مرکز راجرز.

مثال ها:

 • The Aquarium is next to the CN Tower!  آکواریوم در کنار برج سی اِن است
 • Go past the hospital and then turn left.  به بیمارستان بروید و به چپ بپیچید
 • After the supermarket, you will see the bus stop.  بعد از سوپر مارکت، ایستگاه اتوبوس را مشاهده خواهید کرد

حتما بخوانید: ۱۲ تا از بهترین ترفندها و نکات یادگیری بهتر زبان انگلیسی

۱۰- خانه یا محل اقامت خود را روی نقشه یاد بگیرید

قبل از سفر، ابتدا بررسی کنید که خانه شما کجای نقشه واقع شده است. آن را پیدا کرده و علامت گذاری کنید! مهم است که محل اقامت خود را بدانید.

یاد بگیرید که گم شدن طبیعی است. همه ما گاهی گم می شویم، به خصوص هنگام کاوش در یک شهر جدید!

واژگان، جملات و جزوات چرب زبان

واژگان کاربردی

واژگان پوشاک و لباس واژگان فرودگاه
واژگان لوازم خانه واژگان زیبای انگلیسی
واژگان فضاهای داخلی خانه واژگان حیوانات
واژگان سبزیجات واژگان ادویه جات
کار و تجارت واژگان زیبا برای توصیف افراد

اصطلاحات کاربردی

اصطلاحات کاربردی روزمره آدرس دادن
اختصارات کاربردی روزمره اصطلاحات ریاضی
۱۰۰ کلمه با معنای متفاوت در آمریکن و بریتیش تشکر و عذرخواهی
۴۵۰ اصطلاح جالب انگلیسی

جملات کاربردی

جملات شروع مکالمه و ادامه گرم آن ۱۰۰ جمله راجب کارهای روزمره
جملات و پیام های عاشقانه

دانلود جزوه،کتاب و فیلم واژگان

۳۰۰۰ واژه پرکاربرد ۶۰۰ کلمه مترادف و متضاد
۲۰۰ واژه دشوار و پرکاربرد در همه آزمونها ۶ کتاب یادگیری واژگان زبان

ترفندهای کاربردی

بهترین روش یادگیری واژگان زبان روش یادگیری زبان انگلیسی

حتما بخوانید!

7 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست