خانه

لوازم خانه به انگلیسی +تلفظ و معنی و جملات کاربردی

گاما

در این مقاله وسایل و لوازم خانه به همراه تلفظ و معنی‌شان را در اختیارتان قرار می‌دهیم.

نکته: تلفظ آمریکایی با US و انگلیسی با UK نشان داده شده است.

alarm clock

US:əˈlɑːrmklɑːk UK:əˈlɑːmklɒk

ساعت شماطه‌دار

garden / yard US:ˈɡɑːrdn̩ UK:ɡɑːdn̩ / US: ˈjɑːrd Uk: jɑːd

حیاط/ باغچه

apartment US: əˈpɑːrtmənt UK: əˈpɑːtmənt

آپارتمان

ground floor US: ɡraʊndˈflɔːr UK: ɡraʊndflɔː

طبقه همکف

armchair US: ˈɑːrmˌtʃer UK: ˈɑːmtʃeə

صندلی راحتی

house US: haʊs UK: haʊs

خانه

attic US: ˈætɪk UK: ˈætɪk

اتاق کوچک زیر شیروانی

kitchen US: ˈkɪt͡ʃən UK: ˈkɪt͡ʃɪn

آشپزخانه

balcony US: ˈbælkəni UK: ˈbælkəni

بالکن

lamp US: ˈlæmp UK: læmp

لامپ

basement US: ˈbeɪsmənt UK: ˈbeɪsmənt

زیر زمین

lawn US: ˈlɒn UK: lɔːn

چمن/ فضای سبز

bathroom US: ˈbæˌθruːm UK: ˈbɑːθruːm

حمام

living room US: ˈlɪvɪŋˈruːm UK: ˈlɪvɪŋruːm

اتاق نشیمن

bathtub US: ˈbæθtəb UK: ˈbɑːθtʌb

وان حمام

mailbox US: ˈmeɪlˌbɑːks UK: ˈmeɪlbɒks

صندوق نامه

bed US: ˈbed UK: bed

رختخواب/ تختخواب

mattress US: ˈmætrəs UK: ˈmætrɪs

تشک

bedroom US: ˈbeˌdruːm UK: ˈbedruːm

اتاق خواب

microwave US: ˈmaɪkroʊweɪv UK: ˈmaɪkrəʊweɪv

مایکروویو

blanket US: ˈblæŋkət UK: ˈblæŋkɪt

پتو

mirror US: ˈmɪrər UK: ˈmɪrə

آینه

blinds US: ˈblaɪndz UK: blaɪndz

پرده کرکره‌ای

oven US: ˈəvn̩ UK: ˈʌvn̩

فر

bookcase US: ˈbʊkˌkes UK: ˈbʊkkeɪs

قفسه کتاب/ جاکتابی

picture US: ˈpɪkt͡ʃər UK: ˈpɪkt͡ʃə

عکس

carpet US: ˈkɑːrpət UK: ˈkɑːpɪt

فرش

pillow US: ˈpɪloʊ UK: ˈpɪləʊ

بالشت

CD player US: ˈsiːˈdiː ˈpleɪər

UK: ˌsiːˈdiː ˈpleɪə

دستگاه پخش سی دی

refrigerator US: rəˈfrɪdʒəˌretər UK: rɪˈfrɪdʒəreɪtə

یخچال

ceiling US: ˈsiːlɪŋ UK: ˈsiːlɪŋ

سقف

roof US: ˈruːf UK: ruːf

بام

chair US: ˈt͡ʃer UK: t͡ʃeə

صندلی

room US: ˈruːm UK: ruːm

اتاق

chimney US: ˈt͡ʃɪmni UK: ˈt͡ʃɪmni

دودکش/ بخاری

rug US: ˈrəɡ UK: rʌɡ

قالیچه/ فرش

clock US: klɑːk UK: klɒk

ساعت

sheet US: ˈʃiːt UK: ʃiːt

ملافه

closet US: ˈklɑːzət UK: ˈklɒzɪt

کمد لباس

shelf US: ˈʃelf UK: ʃelf

قفسه

computer US: kəmˈpjuːtər UK: kəmˈpjuːtə

کامپیوتر

shower US: ˈʃaʊər UK: ˈʃaʊə

دوش حمام

corner US: ˈkɔːrnər UK: ˈkɔːnə

گوشه

sink US: ˈsɪŋk UK: sɪŋk سینک ظرفشویی
curtain US: ˈkɜːrtn̩ UK: ˈkɜːtn̩

پرده

sofa US: ˈsoʊfə UK: ˈsəʊfə

کاناپه

cushion US: ˈkʊʃn̩ UK: ˈkʊʃn̩

کوسن

stairs US: ˈsterz UK: steəz

راه پله

desk US: ˈdesk UK: desk

میز

stove US: stoʊv UK: stəʊv

فر

dining room US: ˈdaɪnɪŋˈruːm UK: ˈdaɪnɪŋruːm

اتاق ناهارخوری

table US: ˈteɪbl̩ UK: ˈteɪbl̩

میز

door US: ˈdɔːr UK: dɔː

در

tap / faucet US: ˈtæp UK: tæp US: ˈfɒsət UK: ˈfɔːsɪt

شیر آب

drawer US: ˈdrɔːr UK: drɔː

کمد کشویی

telephone US: ˈteləˌfoʊn UK: ˈtelɪfəʊn

تلفن

dresser US: ˈdresər UK: ˈdresə

کمد کشویی/ کابین/ میز آرایش

television US: ˈteləˌvɪʒn̩ UK: ˈtelɪvɪʒn̩

تلویزیون

DVD player US:ˈdiːˈviːˈdiː ˈpleɪər

UK: diːviːdiː ˈpleɪə

دستگاه پخش دی وی دی

toaster US: ˈtoʊstə UK: ˈtəʊstə

توستر

floor US: ˈflɔːr UK: flɔː

کف

toilet US: ˌtɔɪlət UK: ˈtoɪlɪt

میز توالت

freezer US: ˈfriːzər UK: ˈfriːzə

فریزر

VCR US: ˈviːˈsiːˈɑːr UK: viːsiː ɑː

دستگاه پخش ویدئو

furniture US: ˈfɜːrnɪt͡ʃər UK: ˈfɜːnɪt͡ʃə

مبلمان

wall US: ˈwɒl UK: wɔːl

دیوار

garage US: ɡəˈrɑːʒ UK: ˈɡærɑːʒ

گاراژ

window US: ˈwɪndoʊ UK: ˈwɪndəʊ

پنجره

حتما بخوانید: مکالمات عمومی زبان انگلیسی (دانلود رایگان ۱۰۰ درس مبتدی)

طرز کاربرد کلمات بالا و جملات کلیدی

?…What’s in چه چیزی در…است؟

What’s in the living room? چه چیزی در اتاق نشیمن است؟

 • There is a TV in the living room. یک تلویزیون در اتاق نشیمن است
 • There is a sofa in the living room. یک کاناپه در اتاق نشیمن است

What’s in the dining room? چه چیزی در اتاق ناهارخوری است؟

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • There are chairs in the dining room. صندلی‌ها در اتاق ناهارخوری هستند
 • There are utensils in the kitchen. لوازم و ظروف در آشپزخانه هستند

?…What’s on چه چیزی روی…؟

What’s on the study room table? چه چیزی روی میز اتاق مطالعه است؟

 • There is a computer on the table. یک کامپیوتر روی میز است

?…Who is in چه کسی داخل…است؟

Who’s in the study? چه کسی در اتاق مطالعه است؟

 • Dad is in the study. پدر در اتاق مطالعه است

?…Where is / Where are … کجا هست/هستند؟

Where is the cupboard? کابینت کجاست؟

 • It’s in the living room. در اتاق نشیمن است

Where are your clothes? لباسهایت کجا هستند؟

 • My clothes are in the wardrobe. لباسهایم در کمد لباس هستند

مقایسه مفرد با جمع

There is… …وجود دارد/هست There are… …وجود دارند/هستند
 • There is a TV in the living room.یک تلویزیون در اتاق نشیمن وجود دارد.
 • There is microwave in the kitchen.یک مایکروویو در آشپزخانه وجود دارد.
 • There are four chairs in the dining room.چهار صندلی در اتاق ناهارخوری وجود دارند.
 • There are books on the bookshelf. در قفسه چند کتاب وجود دارد.

حتما بخوانید: ضروری ترین idiom ها و اصطلاحات انگلیسی به فارسی

مکالمه دو نفره

Lisa: Jane, this is our living room. لیزا: جین، اینجا اتاق نشیمن ماست

Jane: I like your living room. What do you do in here?جین: از اتاق نشیمنتان خوشم می‌آید. شما اینجا چه کار می‌کنید؟

Lisa: I like to sit on the sofa and watch TV.لیزا: دوست دارم روی کاناپه بنشینم و تلویزیون تماشا کنم

Jane: Does everyone fit on the sofa?جین: آیا همه روی کاناپه جا می‌گیرند؟

Lisa: No. Sometimes we have to sit on the rug, or in a chair to watch TV together.لیزا: نه، گاهی‌اوقات برای اینکه باهم تلویزیون تماشا کنیم، روی فرش یا روی صندلی می نشینیم

Lisa: This is our kitchen, Jane. Are you hungry?لیزا: جین،اینجا آشپزخانه ماست. آیا گرسنه‌ای؟

Jane: Starving!جین: دارم ضعف می‌کنم

Jane: What are you doing, Lisa?جین: لیزا داری چه کار می‌کنی؟

Lisa: I am looking in the fridge for a snack.لیزا: در یخچال دنبال خوراکی می‌گردم

Jane: Did you find anything?جین: چیزی پیدا کردی؟

Lisa: We can heat these in the microwave, or in the cooker.لیزا: می‌توانیم اینها را در مایکروویو یا روی گاز گرم کنیم

Jane: Let’s use the microwave. It’s faster.لیزا: بیا از مایکروویو استفاده کنیم، سریع‌تر است

Lisa: I am looking in the cupboards for utensils to eat with.لیزا: در کابینت دنبال ظرفی می‌گردم که با آن غذا بخوریم

Jane: Thanks, Lisa!جین: ممنون لیزا

Jane: Where should we eat, Lisa?جین: لیزا کجا باید غذا بخوریم

Lisa: Let’s eat in the dining room. We can eat at the table.لیزا: بیا در اتاق ناهارخوری غذا بخوریم. ما می‌توانیم سر میز غذا بخوریم

Lisa: Do you want to see my bedroom?لیزا: آیا می‌خواهی اتاق خوابم را ببینی؟

Jane: Yes!جین: بله

Lisa: This is my bedroom. That is my bed.لیزا: اینجا اتاق خواب من است. این تختخوابم است

Jane: I like your bed. Where are all your clothes?جین: از اتاق خوابت خوشم می‌آید. لباسهایت کجا هستند؟

Lisa: They are in my wardrobe.لیزا: آنها در کمد هستند

Lisa: This is the bathroom. Oh, our toilet paper roll is empty. I should change it.لیزا: اینجا حمام است. اُه، رل دستمال توالتمان تمام شده است. باید آن را عوض کنم

Jane: Oh no! I forgot my toothbrush.جین: اُه نه! من مسواکم را فراموش کردم

Lisa:  Here, I have extras. I have toothpaste too.لیزا: اینجا چند تا مسواک اضافی هست. خمیر دندان هم دارم

Lisa: This is our study. It’s where Dad works on the computer.لیزا: اینجا اتاق مطالعه‌مان است. در اینجا پدر با کامپیوتر کار می‌کند

Jane: It’s very nice. He has a lot of books on his bookshelf.جین: خیلی خوب است. او در قفسه کتابش کلی کتاب دارد

Lisa: Yes, he likes to read.لیزا: بله، او به مطالعه علاقه دارد

واژگان، جملات و جزوات چرب زبان

واژگان کاربردی

واژگان پوشاک و لباس واژگان فرودگاه
واژگان لوازم خانه واژگان زیبای انگلیسی
واژگان فضاهای داخلی خانه واژگان حیوانات
واژگان سبزیجات واژگان ادویه جات
کار و تجارت واژگان زیبا برای توصیف افراد

اصطلاحات کاربردی

اصطلاحات کاربردی روزمره آدرس دادن
اختصارات کاربردی روزمره اصطلاحات ریاضی
۱۰۰ کلمه با معنای متفاوت در آمریکن و بریتیش تشکر و عذرخواهی
۴۵۰ اصطلاح جالب انگلیسی

جملات کاربردی

جملات شروع مکالمه و ادامه گرم آن ۱۰۰ جمله راجب کارهای روزمره
جملات و پیام های عاشقانه

دانلود جزوه،کتاب و فیلم واژگان

۳۰۰۰ واژه پرکاربرد ۶۰۰ کلمه مترادف و متضاد
۲۰۰ واژه دشوار و پرکاربرد در همه آزمونها ۶ کتاب یادگیری واژگان زبان

ترفندهای کاربردی

بهترین روش یادگیری واژگان زبان روش یادگیری زبان انگلیسی
زبانمهر

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست