خانه

لوازم خانه به انگلیسی+ تلفظ و معنی و جملات کاربردی

گاما

در این مقاله وسایل و لوازم خانه در زبان انگلیسی به همراه تلفظ و معنی‌شان را در اختیارتان قرار می‌دهیم و نکات کاربردی که باید بلد باشید.

لوازم رایج و پرکاربرد

نکته: تلفظ آمریکایی با US و انگلیسی با UK نشان داده شده است.

کلمه انگلیسی تلفظ فونتیک تلفظ با حروف فارسی معنای فارسی
alarm clock US:əˈlɑːrmklɑːk

UK:əˈlɑːmklɒk

آلارْم کلاک ساعت شماطه‌دار
apartment US: əˈpɑːrtmənt

UK: əˈpɑːtmənt

اِپارْتْمِنْت آپارتمان
armchair US: ˈɑːrmˌtʃer

UK: ˈɑːmtʃeə

آرْمچِر صندلی راحتی
attic US: ˈætɪk

UK: ˈætɪk

اَتیک اتاق کوچک زیر شیروانی
balcony US: ˈbælkəni

UK: ˈbælkəni

بالکِنی بالکن
basement US: ˈbeɪsmənt

UK: ˈbeɪsmənt

بِیْسْمِنْت زیر زمین
bathroom US: ˈbæˌθruːm

UK: ˈbɑːθruːm

بَثْروم حمام
bathtub US: ˈbæθtəb

UK: ˈbɑːθtʌb

بَثْتِب وان حمام
bed US: ˈbed

UK: bed

بِد رختخواب/ تختخواب
bedroom US: ˈbeˌdruːm

UK: ˈbedruːm

بِدْروم اتاق خواب
blanket US: ˈblæŋkət

UK: ˈblæŋkɪt

بلَنْکِت پتو
blinds US: ˈblaɪndz

UK: blaɪndz

بلایْنْدز پرده کرکره‌ای
bookcase US: ˈbʊkˌkes

UK: ˈbʊkkeɪs

بوک کِیْس قفسه کتاب/ جاکتابی
carpet US: ˈkɑːrpət

UK: ˈkɑːpɪt

کارپِت فرش
CD player US: ˈsiːˈdiː ˈpleɪər

UK: ˌsiːˈdiː ˈpleɪə

سی‌دی پلِیِر دستگاه پخش سی دی
ceiling US: ˈsiːlɪŋ

UK: ˈsiːlɪŋ

سیلینگ سقف
chair US: ˈt͡ʃer

UK: t͡ʃeə

چِر صندلی
chimney US: ˈt͡ʃɪmni

UK: ˈt͡ʃɪmni

چیمْنی دودکش/ بخاری
clock US: klɑːk

UK: klɒk

کْلاک ساعت
closet US: ˈklɑːzət

UK: ˈklɒzɪt

کلازِت کمد لباس
computer US: kəmˈpjuːtər

UK: kəmˈpjuːtə

کِمْپیوتِر کامپیوتر
corner US: ˈkɔːrnər

UK: ˈkɔːnə

کُرْنِر گوشه
curtain US: ˈkɜːrtn̩

UK: ˈkɜːtn̩

کِرْتین پرده
cushion US: ˈkʊʃn̩

UK: ˈkʊʃn̩

کوشِن کوسن
desk US: ˈdesk

UK: desk

دِسْک میز
dining room US: ˈdaɪnɪŋˈruːm

UK: ˈdaɪnɪŋruːm

دایْنینْگ روم اتاق ناهارخوری
door US: ˈdɔːr

UK: dɔː

دُر در
drawer US: ˈdrɔːr

UK: drɔː

دْرُوِر کمد کشویی
dresser US: ˈdresər

UK: ˈdresə

دْرِسِر کمد کشویی/ کابین/ میز آرایش
DVD player US:ˈdiːˈviːˈdiː ˈpleɪər

UK: diːviːdiː ˈpleɪə

دی‌وی‌دی پلِیِر دستگاه پخش دی وی دی
floor US: ˈflɔːr

UK: flɔː

فْلُر کف
freezer US: ˈfriːzər

UK: ˈfriːzə

فریزِر فریزر
furniture US: ˈfɜːrnɪt͡ʃər

UK: ˈfɜːnɪt͡ʃə

فِرنیچِر مبلمان
garage US: ɡəˈrɑːʒ

UK: ˈɡærɑːʒ

گِراژ گاراژ
garden / yard US:ˈɡɑːrdn̩ UK:ɡɑːdn̩

US: ˈjɑːrd Uk: jɑːd

گارْدن / یارْد حیاط/ باغچه
ground floor US: ɡraʊndˈflɔːr

UK: ɡraʊndflɔː

گرَاوند فْلور طبقه همکف
house US: haʊs

UK: haʊs

هَاوس خانه
kitchen US: ˈkɪt͡ʃən

UK: ˈkɪt͡ʃɪn

کیچِن آشپزخانه
lamp US: ˈlæmp

UK: læmp

لَمپ لامپ
lawn US: ˈlɒn

UK: lɔːn

لان چمن/ فضای سبز
living room US: ˈlɪvɪŋˈruːm

UK: ˈlɪvɪŋruːm

لیوینْگ روم اتاق نشیمن
mailbox US: ˈmeɪlˌbɑːks

UK: ˈmeɪlbɒks

مِیْل‌باکْس صندوق نامه
mattress US: ˈmætrəs

UK: ˈmætrɪs

متْرِس تشک
microwave US: ˈmaɪkroʊweɪv

UK: ˈmaɪkrəʊweɪv

مایْکرُووِیْو مایکروویو
mirror US: ˈmɪrər

UK: ˈmɪrə

میرِر آینه
oven US: ˈəvn̩

UK: ˈʌvn̩

اِووِن فر
picture US: ˈpɪkt͡ʃər

UK: ˈpɪkt͡ʃə

پیکچِر عکس
pillow US: ˈpɪloʊ

UK: ˈpɪləʊ

پیلُو بالشت
refrigerator US: rəˈfrɪdʒəˌretər

UK: rɪˈfrɪdʒəreɪtə

رِفریجِرِیْتِر یخچال
roof US: ˈruːf

UK: ruːf

روف بام
room US: ˈruːm

UK: ruːm

روم اتاق
rug US: ˈrəɡ

UK: rʌɡ

راگ قالیچه/ فرش
sheet US: ˈʃiːt

UK: ʃiːt

شیت ملافه
shelf US: ˈʃelf

UK: ʃelf

شِلْف قفسه
shower US: ˈʃaʊər

UK: ˈʃaʊə

شاوِر دوش حمام
sink US: ˈsɪŋk

UK: sɪŋk

سینْک سینک ظرفشویی
sofa US: ˈsoʊfə

UK: ˈsəʊfə

سُوفا کاناپه
stairs US: ˈsterz

UK: steəz

سْتِرْز راه پله
stove US: stoʊv

UK: stəʊv

استُوو فر
table US: ˈteɪbl̩

UK: ˈteɪbl̩

تِیْبِل میز
tap / faucet US: ˈtæp UK: tæp

US: ˈfɒsət UK: ˈfɔːsɪt

تَپ / فاسِت شیر آب
telephone US: ˈteləˌfoʊn

UK: ˈtelɪfəʊn

تِلِفُن تلفن
television US: ˈteləˌvɪʒn̩

UK: ˈtelɪvɪʒn̩

تِلِویژِن تلویزیون
toaster US: ˈtoʊstə

UK: ˈtəʊstə

تُوسْتِر توستر
toilet US: ˌtɔɪlət

UK: ˈtoɪlɪt

تویْلِت میز توالت
VCR US: ˈviːˈsiːˈɑːr

UK: viːsiː ɑː

وی‌سی‌آر دستگاه پخش ویدئو
wall US: ˈwɒl

UK: wɔːl

وال دیوار
window US: ˈwɪndoʊ

UK: ˈwɪndəʊ

وینْدو پنجره

حتما بخوانید: مکالمات عمومی زبان انگلیسی (دانلود رایگان ۱۰۰ درس مبتدی)

آموزش تصویری لوازم داخل منزل

وسایل-داخل-منزل

وسایل الکترونیک

طرز کاربرد کلمات بالا و جملات کلیدی

?…What’s in چه چیزی در…است؟

What’s in the living room? چه چیزی در اتاق نشیمن است؟

 • There is a TV in the living room. یک تلویزیون در اتاق نشیمن است
 • There is a sofa in the living room. یک کاناپه در اتاق نشیمن است

What’s in the dining room? چه چیزی در اتاق ناهارخوری است؟

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • There are chairs in the dining room. صندلی‌ها در اتاق ناهارخوری هستند
 • There are utensils in the kitchen. لوازم و ظروف در آشپزخانه هستند

?…What’s on چه چیزی روی…؟

What’s on the study room table? چه چیزی روی میز اتاق مطالعه است؟

 • There is a computer on the table. یک کامپیوتر روی میز است

?…Who is in چه کسی داخل…است؟

Who’s in the study? چه کسی در اتاق مطالعه است؟

 • Dad is in the study. پدر در اتاق مطالعه است

?…Where is / Where are … کجا هست/هستند؟

Where is the cupboard? کابینت کجاست؟

 • It’s in the living room. در اتاق نشیمن است

Where are your clothes? لباسهایت کجا هستند؟

 • My clothes are in the wardrobe. لباسهایم در کمد لباس هستند

مقایسه مفرد با جمع

There is… …وجود دارد/هست There are… …وجود دارند/هستند
 • There is a TV in the living room.یک تلویزیون در اتاق نشیمن وجود دارد.
 • There is microwave in the kitchen.یک مایکروویو در آشپزخانه وجود دارد.
 • There are four chairs in the dining room.چهار صندلی در اتاق ناهارخوری وجود دارند.
 • There are books on the bookshelf. در قفسه چند کتاب وجود دارد.

حتما بخوانید: ضروری ترین idiom ها و اصطلاحات انگلیسی به فارسی

مکالمه دو نفره

Lisa: Jane, this is our living room. لیزا: جین، اینجا اتاق نشیمن ماست

Jane: I like your living room. What do you do in here?جین: از اتاق نشیمنتان خوشم می‌آید. شما اینجا چه کار می‌کنید؟

Lisa: I like to sit on the sofa and watch TV.لیزا: دوست دارم روی کاناپه بنشینم و تلویزیون تماشا کنم

Jane: Does everyone fit on the sofa?جین: آیا همه روی کاناپه جا می‌گیرند؟

Lisa: No. Sometimes we have to sit on the rug, or in a chair to watch TV together.لیزا: نه، گاهی‌اوقات برای اینکه باهم تلویزیون تماشا کنیم، روی فرش یا روی صندلی می نشینیم

Lisa: This is our kitchen, Jane. Are you hungry?لیزا: جین،اینجا آشپزخانه ماست. آیا گرسنه‌ای؟

Jane: Starving!جین: دارم ضعف می‌کنم

Jane: What are you doing, Lisa?جین: لیزا داری چه کار می‌کنی؟

Lisa: I am looking in the fridge for a snack.لیزا: در یخچال دنبال خوراکی می‌گردم

Jane: Did you find anything?جین: چیزی پیدا کردی؟

Lisa: We can heat these in the microwave, or in the cooker.لیزا: می‌توانیم اینها را در مایکروویو یا روی گاز گرم کنیم

Jane: Let’s use the microwave. It’s faster.لیزا: بیا از مایکروویو استفاده کنیم، سریع‌تر است

Lisa: I am looking in the cupboards for utensils to eat with.لیزا: در کابینت دنبال ظرفی می‌گردم که با آن غذا بخوریم

Jane: Thanks, Lisa!جین: ممنون لیزا

Jane: Where should we eat, Lisa?جین: لیزا کجا باید غذا بخوریم

Lisa: Let’s eat in the dining room. We can eat at the table.لیزا: بیا در اتاق ناهارخوری غذا بخوریم. ما می‌توانیم سر میز غذا بخوریم

Lisa: Do you want to see my bedroom?لیزا: آیا می‌خواهی اتاق خوابم را ببینی؟

Jane: Yes!جین: بله

Lisa: This is my bedroom. That is my bed.لیزا: اینجا اتاق خواب من است. این تختخوابم است

Jane: I like your bed. Where are all your clothes?جین: از اتاق خوابت خوشم می‌آید. لباسهایت کجا هستند؟

Lisa: They are in my wardrobe.لیزا: آنها در کمد هستند

Lisa: This is the bathroom. Oh, our toilet paper roll is empty. I should change it.لیزا: اینجا حمام است. اُه، رل دستمال توالتمان تمام شده است. باید آن را عوض کنم

Jane: Oh no! I forgot my toothbrush.جین: اُه نه! من مسواکم را فراموش کردم

Lisa:  Here, I have extras. I have toothpaste too.لیزا: اینجا چند تا مسواک اضافی هست. خمیر دندان هم دارم

Lisa: This is our study. It’s where Dad works on the computer.لیزا: اینجا اتاق مطالعه‌مان است. در اینجا پدر با کامپیوتر کار می‌کند

Jane: It’s very nice. He has a lot of books on his bookshelf.جین: خیلی خوب است. او در قفسه کتابش کلی کتاب دارد

Lisa: Yes, he likes to read.لیزا: بله، او به مطالعه علاقه دارد

واژگان، جملات و جزوات چرب زبان

واژگان کاربردی

واژگان پوشاک و لباس واژگان فرودگاه
واژگان لوازم خانه واژگان زیبای انگلیسی
واژگان فضاهای داخلی خانه واژگان حیوانات
واژگان سبزیجات واژگان ادویه جات
کار و تجارت واژگان زیبا برای توصیف افراد

اصطلاحات کاربردی

اصطلاحات کاربردی روزمره آدرس دادن
اختصارات کاربردی روزمره اصطلاحات ریاضی
۱۰۰ کلمه با معنای متفاوت در آمریکن و بریتیش تشکر و عذرخواهی
۴۵۰ اصطلاح جالب انگلیسی

جملات کاربردی

جملات شروع مکالمه و ادامه گرم آن ۱۰۰ جمله راجب کارهای روزمره
جملات و پیام های عاشقانه

دانلود جزوه،کتاب و فیلم واژگان

۳۰۰۰ واژه پرکاربرد ۶۰۰ کلمه مترادف و متضاد
۲۰۰ واژه دشوار و پرکاربرد در همه آزمونها ۶ کتاب یادگیری واژگان زبان

ترفندهای کاربردی

بهترین روش یادگیری واژگان زبان روش یادگیری زبان انگلیسی

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست