فعل کمکی اصلی

آموزش فعل کمکی اصلی در زبان انگلیسی (با ترجمه و مثال)

گاما

افعال کمکی فعلهای Be، Do، Have و Will‌ هستند که قبل از یک فعل دیگر (فعل اصلی) می‌آیند تا جمله را سوالی یا منفی کنند و یا یک زمان مرکب یا مجهول بسازند.

۱- فعل Be

فعل be‌ را می‌توان به عنوان یک فعل کمک اصلی و یک فعل اصلی به کار برد. ما از این فعل به عنوان یک فعل کمکی برای ایجاد زمانهای مرکب و مجهول استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که be یک فعل بی‌قاعده است:

زمان حال ساده:

 • I am, he/she/it is, we/you/they are

گذشته ساده:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • I/he/she/it was, we/you/they were

شکل سوم فعل:

 • been

می‌توان گفت که در جمله زیر، be‌ یک فعل کمکی است چون قبل از یک فعل دیگر (فعل اصلی) آمده است. (برای حالتهای استمراری از فرم –ing‌ دار فعل اصلی استفاده می‌کنیم، برای حالت مجهول هم از شکل گذشته کامل فعل اصلی استفاده می‌شود.)

اشکال استمراری

حال استمراری:

 • He is playing football.  او دارد فوتبال بازی می‌کند

گذشته استمراری:

 • He was playing football. او داشت فوتبال بازی می‌کرد

حال کامل استمراری:

 • He has been playing football. او فوتبال بازی می‌کرده است

گذشته کامل استمراری:

 • He had been playing football. او فوتبال بازی کرده بود

مجهول

گذشته/حال ساده:

 • The house is/was built. خانه ساخته شده است/ بود

گذشته/ حال کامل:

 • The house has/had been built. خانه ساخته شده است/ بود

آینده نوع اول:

 • The house will be built. خانه ساخته خواهد شد

فعل be به عنوان فعل اصلی

فعل be را می‌توان به عنوان یک فعل اصلی هم استفاده کرد. در این مورد قبل از فعل دیگری نمی‌آید. اگر be به عنوان فعل اصلی به کار برده شود، به فعل کمکی برای سوالی یا منفی کردن جمله نیاز نیست.

جمله مثبت:

 • They are fifteen years old. آنها ۱۵ ساله هستند

جمله منفی:

 • They are not fifteen years old. آنها ۱۵ ساله نیستند

سوالی:

 • Are they fifteen years old? آیا آنها ۱۵ ساله هستند؟

۲- فعل Have

فعل have می‌تواند هم به صورت کمکی و هم اصلی به کار برده شود. از این فعل به عنوان فعل کمکی برای ایجاد زمانهای مرکب در فعلهای مجهول و معلوم استفاده می‌کنیم. (برای حالت گذشته کامل فعل اصلی از آن استفاده می‌شود.)

زمانهای مرکب- حالت معلوم

حال کامل ساده:

 • He has played football. او فوتبال بازی کرده است

گذشته کامل ساده:

 • He had played football. او فوتبال بازی کرده بود

حال کامل استمراری:

 • He has been playing football. او فوتبال بازی می‌کرده است

گذشته کامل استمراری:

 • He had been playing football. او فوتبال بازی کرده بود

زمانهای مرکب- مجهول

حال/ گذشته کامل:

 • The house has/had been built. خانه ساخته شده است/ بود

توجه داشته باشید که have یک فعل بی‌قاعده نیز هست:

حال ساده:

 • I/we/you/they have, he/she/it has

گذشته ساده:

 • I/he/she/it/we/you/they had

شکل سوم فعل:

 • had

Have در جملات مثبت

Have به عنوان فعل اصلی، مالکیت را نشان می‌دهد. با این حال در انگلیسی بریتیش، معمولا از Have got استفاده می‌کنیم (Have فعل کمکی و got‌ فعل اصلی است.)

فعل اصلی:

 • I have a car. من یک اتومبیل دارم

فعل کمکی:

 • I have got a car. من یک اتومبیل دارم

Have‌ در جملات سوالی و منفی

وقتی از Have به عنوان فعل اصلی استفاده می‌کنیم، باید از فعل کمکی do در جملات منفی و سوالی هم استفاده کنیم. اگر have got‌ را به کار می‌بریم، فعل کمکی دیگری لازم نیست.

Have به عنوان فعل اصلی:

 • I do not have a car. من یک اتومبیل ندارم
 • Do I have a car? آیا من یک اتومبیل دارم؟

Have‌ به عنوان فعل کمکی:

 • I have not got a car. من یک اتومبیل ندارم
 • Have I got a car? آیا من یک اتومبیل دارم؟

۳- فعل Will

فعل will می‌تواند فقط به عنوان فعل کمکی مورد استفاده قرار گیرد. از‌آن برای ایجاد زمان آینده بهره می‌بریم:

فعل کمکی will

آینده نوع اول:

 • He will not play football. او فوتبال بازی نخواهد کرد

آینده نوع دوم:

 • He will have played football. او فوتبال بازی خواهد کرد

فعل will برای تمامی اشکال، به همین حالت باقی می‌ماند (یعنی برای سوم شخص مفرد، s نمی‌گیرد). حالت مخفف will‌در جملات منفی won’t‌ است.

مثال:

 • I will, he will
 • I will not = I won’t

۴- فعل Do

فعل do را می‌توان به عنوان فعل کمکی و هم فعل اصلی به کار برد. در حالت کمکی، از do‌برای جملات منفی و سوالی برای اکثر فعلها (به جز be، will، have got و افعال معین) در زمانهای گذشته و حال ساده استفاده می‌کنیم. (از مصدر فعل اصلی استفاده می‌کنیم)

فعل کمکی do در جملات منفی

حال ساده:

 • He does not play football. او فوتبال بازی نمی‌کند

گذشته ساده:

 • He did not play football. او فوتبال بازی نکرد

فعل کمکی do‌ در جملات سوالی

حال ساده:

 • Does he play football? آیا او فوتبال بازی می‌کند؟

گذشته ساده:

 • Did he play football? آیا او فوتبال بازی کرد؟

فعل do بی‌قاعده است:

حال ساده:

 • I/we/you/they do, he/she/it does

گذشته ساده:

 • I/he/she/it/we/you/they did

فعل اصلی do

ازdo به عنوان یک فعل اصلی ‌در حالتهای خاص استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم با استفاده از do به عنوان فعل اصلی، جمله منفی یا سوالی بسازیم، باید از یک do دیگر به عنوان فعل کمکی هم استفاده کنیم.

جمله مثبت:

 • She does her homework every day. او هر روز تکالیفش را انجام می‌دهد

جمله منفی:

 • She doesn’t do her homework every day. او هر روز تکالیفش را انجام نمی‌دهد

سوالی:

 • Does she do her homework every day? آیا او هر روز تکالیفش را انجام می‌دهد؟

جملات بدون فعل کمکی do

در موارد زیر، فعل کمکی do در جملات منفی و سوالی به کار برده نمی‌شود:

فعل اصلی be است

مثال:

 • I am not angry. / Are you okay? من عصبانی نیستم./ حال شما خوب است؟

جمله قبلا یک فعل کمکی دیگر داشته (مثل have، be، will)

مثال:

 • They are not sleeping. / Have you heard that? آنها خواب نیستند./ آیا درباره‌ آن چیزی شنیده‌ای؟

جمله یک فعل کمکی دارد (can، may، must، need، ought to، shall، should)

مثال:

 • We need not wait. / Can you repeat that, please? لازم نیست منتظر باشیم./ آیا می توانی آن را تکرار کنی، لطفا؟

جملات سوالی که در آنها در مورد فاعل جمله سوال می‌شود:

مثال:

 • Who sings that song? چه کسی آن آهنگ را می‌خواند؟

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

رادتایم

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست